پایاننامه ارشد حسابداری دوره گردش عملیات سلامت مالی

۱۴۵ هزار تومان ۱۰۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری دوره گردش عملیات سلامت مالی روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایاننامه ارشد حسابداری دوره گردش عملیات سلامت مالی


چکیده

خصلت جستجوگرانه آدمی، همواره به دنبال مجموعه ای از اطلاعات به منظور کشف روابط میان پدیده ها بوده است تا بدین وسیله رفتار خود را پیش بینی نماید. گستره این تلاش به حوزه های مالی نیز رسیده است تا جایی که محققان را بر آن داشته تا روابطی را میان اطلاعات مالی کشف کنند که موجبات آمادگی کاربران اطلاعات با ابزارهای کنترلی بهینه تر را فراهم آورد. پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها مقوله ای است که توجه بسیاری از جوامع علمی و تجاری را در سده اخیر بر انگیخته است. این پیش بینی ها از این جهت دارای اهمیت هستند که با ارسال سیگنال های هشدار برانگیز و به  موقع و در نتیجه برخورد صحیح و منطقی با شرایط بوجود آمده ، از بروز خسارات مادی و معنوی جلوگیری کند. از آنجاییکه در این پژوهش شر کت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط برخی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته است. از بین 33 صنعت و 153 شرکت  با استفاده از فرمول کوکران 71 شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به 37 شرکت سالم ، 25 شركت میانی و 9 شرکت درمانده تقسیم بندی شدند . نسبت های تسویه پیش پرداخت، مدت زمان وصول مطالبات، دوره گردش کالا،  دوره گردش مواد و دوره تسویه بستانکاران  با استفاده از نرم افزاز excel   محاسبه گردیدو  برای آزمون فرضیات از نرم افزار eviews در سطح خطای 5 درصد استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد كه نسبت دوره تسویه بستانکاران تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی ايجاد نميكند اما تفاوت وضعیت تسویه پیش پرداخت، دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و  دوره گردش مواد این 3 سطح با اهمیت است و با توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته، عامل ایجاد کننده تفاوت، شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
چكيده      1
1-1 مقدمه      3
2-1 بیان مسئله      3
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق     5
4-1 اهداف تحقیق      8
5-1 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق    9
6-1 سئوالات تحقیق     12
7-1 متغیر های تحقیق     12
1-7-1 متغیر وابسته     12
2-7-1 متغیر مستقل     12
8-1 فرضیه های تحقیق     13
1-8-1 فرضیه اصلی     13
2-8-1 فرضیه های فرعی     13
9-1 روش تحقیق      14
10-1 جامعه آماری      14
11-1 قلمرو تحقیق     14
12-1 روش گردآوری داده هاو اطلاعات    14
13-1 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق    14
14-1 تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی    15
1-14-1 سلامت مالی     15
1-1-14-1 شرکت های سالم     15
2-1-14-1 شرکت های میانی     15
3-1-14-1 شرکت های درمانده     15
4-1-14-1 رشد سود واقعی     15
2-14-1 تداوم فعالیت     16
3-14-1 ورشکستگی     16
4-14-1 دوره گردش عملیات     16
1-4-14-1 دوره تسویه پیش پرداخت     16
2-4-14-1 مدت زمان وصول مطالبات    16
3-4-14-1 دوره گردش کالا     17
4-4-14-1 دوره گردش مواد     17
5-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران     17
5-14-1 اندازه شرکت     17
6-14-1 اهرم مالی      17
15-1 ساختار کلی تحقیق     18

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق
1-2 مقدمه      20
بخش اول ، مبانی نظری تحقیق     21
2-2 ارزیابی عملکرد     22
3-2 سود حسابداری     24
4-2 تداوم فعالیت      25
5-2 شیوه ارزیابی تداوم فعالیت     27
1-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانونی تجارت   27
2-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان   28
1-2-5-2 برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت    28
1-1-2-5-2 نشانه های مالی     29
2-1-2-5-2 نشانه های عملیاتی     29
3-1-2-5-2 سایر نشانه ها     29
3-5-2 ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی    29
6-2 مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آنها   30
1-6-2 مدل تفکیک کننده خطی     30
2-6-2 مدل های لاجیت و پوبیت     31
3-6-2 مدل تفکیک مکرر     33
4-6-2 مدل تجزیه و تحلیل بقا     34
5-6-2 مدل شبکه های مصنوعی     34
6-6-2 مدل پردازش و اطلاعات توسط انسان    35
7-2 رشد سود      35
8-2 دوره گردش عملیات     36
1-8-2 دوره تسویه پیش پرداخت ها     36
2-8-2 دوره وصول مطالبات     36
1-2-8-2 مزیت کوتاه بودن دوره وصول مطالبات    37
2-2-8-2 مزیت طولانی بودن دوره وصول مطالبات    37
3-8-2 دوره گردش کالا     37
4-8-2 دوره گردش مواد     37
1-4-8-2 حسابداری مواد مصرف شده    38
1-1-4-8-2 سیستم ثبت ادواری موجودی ها    38
2-1-4-8-2 سیستم ثبت دائمی موجودی ها    38
2-4-8-2 روش های ارزشیابی موجودی ها    39
1-2-4-8-2 روش شناسایی ویژه     39
2-2-4-8-2 روش اولین صادره از اولین وارده    40
3-2-4-8-2 روش اولین صادره از اخرین وارده    40
4-2-4-8-2 روش میانگین موزون     41
5-8-2 دوره تسویه بستانکاران     41
6-8-2 سلامت مالی     41
7-8-2 اندازه شرکت      42
8-8-2 اهرم مالی      42
9-2 مفهوم بورس      43
1-9-2 تاریخچه پیدایش بورس     43
2-9-2 تعریف بورس اوراق بهادار     43
3-9-2 سابقه ایجاد بورس در ایران     44
4-9-2 بورس اوراق بهادار تهران     44
بخش دوم ، پیشینه تحقیق
10-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    45
11-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    48

فصل سوم : روش تحقيق
1-3 مقدمه      54
2-3 روش تحقیق      54
3-3-جامعه      54
 4-3 نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری    54
5-3 محاسبه پارامترهای تحقیق     56
1-5-3 دوره تسویه پیش پرداخت     56
2-5-3 دوره وصول مطالبات     58
3-5-3 دوره گردش کالا     60
4-5-3 دوره گردش مواد     63
5-5-3 دوره تسویه بستانکاران     65
6-5-3 اهرم مالی      68
7-5-3 اندازه شرکت     70
6-3 توصیف متغیر های تحقیق     73
7-3 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق     80
8-3 منابع اطلاعاتی و روش گرد آوری اطلاعات    80
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها
1-4 مقدمه      82
2-4 فرضیات تحقیق      83
1-2-4 فرضیه اصلی     83
2-2-4 فرضیه هاي فرعی     83
3-4 آزمون فرضیات تحقیق     84

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه      102
2-5 نتایج تحقیق      102
1-2-5 فرضیه اصلی     102
2-2-5 فرضیه فرعی اول     102
3-2-5 فرضیه فرعی دوم     103
4-2-5فرضیه فرعی سوم     104
5-2-5 فرضیه فرعی چهارم     104
6-2-5 فرضیه فرعی پنجم     105
3-5 محدودیت های تحقیق     106
4-5 پیشنهادهای تحقیق     106
5-5- پیشنهادهايي برای آتی     106
پيوست ها      107
منابع      119
چكيده لاتين      122


ارزیابی عملکرد

مثالی درمدیریت وجود داردکه اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد ، نمی تواند آن را اداره کند (–، 1382) . ارزیابی عملکرد فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتایج کاراست . این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر – در واقع عملکرد مطلوبتر – می شود ، چراکه با تجزیه و تحلیل فعالیت های گذشته بنگاه نگاهی به آینده داشته تا به بیشینه نمودن ارزشها کمک نماید .  
اهمیت ارزیابی عملکرد از زوایای مختلف قابل بررسی است . داشتن توان و امکان ارزیابی عملکرد یک ضرورت انکارناپذیر است و تمام بنگاه های انتفاعی ناگزیر از سنجش عملیات خود در دوره های مختلف هستند . مضافاً زمانی که مدیران چارچوب های تصمیم گیری معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند بهترین عملکرد را خواهند داشت .
اهم دلایل ارزیابی عملکرد عبارتند از :
– سهامداران و اعتبار دهندگان ، منابع مالی محدود خود را به بنگاه اختصاص می دهند ، لذا ارزیابی عملکرد بنگاه به منظور اطمینان از تخصیص منابع محدود امری مهم و حیاتی بشمار می آید.
– از عناصر سیستم های کنترلی مدیریت معیارهای سنجش عملکرد تلقی می شوند زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست.
– اخذ تصمیمات منطقی ارتباط مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد.
– توانایی شرکت را در خلق ارزش ها نشان می دهد. ارزش ها می توانند هم اقتصادی باشند و هم اجتماعی . مقوله ارزشهای اجتماعی که امروزه جزءلاینفک بنگا ههای اقتصادی است می تواند به پایداری و تداوم فعالیت  بنگاه کمک کند .
– مبنایی جهت رعایت یا عدم رعایت دستور العملها، بخشنامه ها و قوانین سازمانی و برون سازمانی ایجاد می نماید .

سود حسابداری

کسب سود انگیزه اصلی تشکیل بنگاه اقتصادی است و سود خالص یا سطر آخر مورد توجه عمده کثیری از محققان و پژوهشگران حسابداری و علوم مالی قرار گرفته و مقالات زیادی پیرامون آن وجود دارد اما تا کنون تعریف یا مفاهیم یگانه ای برای آن ارائه نشده است و در تحلیل مدیریتی تعابیر متفاوتی از آن ارائه شده و می شود. هندریکسون در مورد سود حسابداری اینگونه می گوید:

“مفهوم سود حسابداری هنوز بدرستی فرموله نشده و اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری نیز اجازه می دهد بنگاهها در سالهای مختلف درآمدهای متفاوتی را به عنوان سود شناسائی و اعلام کنند. وی اضافه كرده است که پیشرفت آتی تئوری حسابداری وابسته به پذیرش مفهوم یگانه ای برای سود است که به مفهوم سود اقتصادی نزدیک باشد. نکته مهم در تعاریف انجام شده راجع به سود، اشاره به سود تاریخی دارد که از مابه التفاوت درآمد تحقیق یافته و هزینه ها مبتنی بر بهای تاریخی مربوط به تحقق درآمدها حاصل می شود. پنداشت عمومی بر این است که عدد مزبور مبنایی برای محاسبه مالیات، تعیین سود تقسیمی و ارزیابی عملکرد است. حرفه حسابداری و دنیای تجارت از دیر باز بدون قید و شرط سود حسابداری را پذیرفته و در مدلهای مختلف تصمیم گیری بکاربرده است. به بهای اینکه سود حسابداری عینیت، قابلیت تائید و قابلیت درک آسان و کاربرد فراوان دارد و نگرانی هایی که از بکارگیری دیگر مدل های حسابداری ممکن است بوجود آید حسابداران، بازرگانان و تولیدکنندگان این عدد را بر سایر معیارهای سنجش ترجیح می دهند”. (–،1381)

تداوم فعالیت

فرض تداوم فعالیت یکی از مفروضات بنیادی حسابداری می باشد که مبنای نظری برای بسیاری از طبقه بندی های متداول حسابداری را فراهم می آورد. براساس این مفهوم فرضی که با توجه به ماهیت واحد اقتصادی در نظر گرفته می شود این است که واحد اقتصادی ایجاد شده تا برای مدت نا محدودی فعالیت نماید . فرض تداوم فعالیت عنوان می دارد که واحد حسابداری آنقدر فعالیت می کند تا تعهدات بوجود آمده اش را پوشش دهد. بعضی می گویند از آنجائیکه تعهدات در طی زمان تغییر می کنند و تعهدات جدید می آیند، بنابراین فرض تداوم فعالیت ، زندگی نامحدود را در نظر نمی گیرد. بعضی می گویند که تداوم فعالیت شرکت تا وقتی است که با فروش دارایی هایش بتواند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را بدهد. دلیل اینکه تداوم فعالیت در مجموعه مبانی قرار گرفت آن است که تئوری ارزش از آن حمایت می کند. همانطور که قبلاً بیان شده هدف گزارشگری مالی آن است که سرمایه گزاران و سایرین بتوانند پیش بینی کنند. اطلاعات با توجه به یک شرکت خاص باید به نحوی ارائه شود که استفاده کنندگان از گزارشات مالی بتوانند از آینده موسسه ارزیابی داشته باشند. بنابراین فرض تداوم فعالیت نباید به عنوان فرض وضعیت موجود یا توجیه کاربرد ارزش تاریخی یا حتی مفهوم سود در ارزیابی داراییها بکار رود. تداوم فعالیت فرض ارتباط بین گذشته و آینده را در نظر می گیرد. SAS66 این هدف را اینگونه توضیح میدهد: «هنگامی که ابهام درباره توانایی موسسه در تداوم فعالیت برای یک دوره زمانی معقول وجود نداشته باشد».

شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت

بطور کلی سه شیوه شناخته شده جهت تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمی وجود دارد و هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند که عبارتند از :
1- استفاده از استناد به مقرارات قانونی مربوط به ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکتها برای تغییر شرکتهای دارای تداوم فعالیت و ورشکسته
2- استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت  شرکت های نمونه برای تمیز شرکت های دارای تداوم فعالیت و شرکتهای ورشکسته.
3- استفاده و استناد به نتایج مدل های اندازه گیری و ضمیر ورشکستگی و تداوم فعالیت  شرکتها برای شناسایی و تمیز شرکتهایی که ورشکسته هستند از شرکتهای دارای تداوم فعالیت

رشد سود

رشد سود یکی از مبانی قابل استفاده در ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی است. به طوریکه برای ارقام بالاتر این شاخص امتیاز بیشتر قائل می شوند. در مقابل، برخی متخصصين مالی این مفهوم را ملاک مناسبی برای اندازه گیری عملکرد نمی دانند.

دوره گردش عملیات شرکت

منظور از دوره عملیات یک چرخه عادی از فعالیتهای مستمر شرکت است که از خرید مواد آغاز شده و به وصول مطالبات ختم می شود .که شامل دوره تسویه پیش پرداخت ها ، دوره وصول مطالبات ، دوره گردش کالا ، دوره گردش مواد ، دوره تسویه بستانکاران را شامل می شود که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت .

دوره تسویه پیش پرداخت ها

پیش پرداخت هامبالغی هستند که به منظور خرید کالا و یا خدمات و برای تقویت بنیه مالی فروشندگان در قالب قرارداد فی ما بین پرداخت می شود و نشاندهنده میانگین زمانی است که سازمان بدهی هایش را با عرضه کنندگان خود تصفیه می کند،می باشد و از طریق رابطه زیر محاسبه می گردد (–، 1388 ،ص107)

تاریخچه پیدایش بورس

به گفته اغلب كارشناسان، تاريخچه پيدايش واژه بورس به قرن پانزدهم ميلادي باز مي‌گردد. در آن زمان، بازرگانان و كسبه‌ي شهري به نام «بورُوژ»1 در شمال غربي بلژيك، در ميداني به نام«تِربورس» 2در مقابل خانه‌ی بزرگ‌زاده‌اي به نام «واندِر بورس» جمع مي‌شدند و خريد و فروش مي‌كردند. از آن تاريخ به بعد مكان‌هايي كه مردم در آنجا خريد و فروش و دادو ستد مي‌كردنـد، به بورس معروف شدنـد. واژه بورس نیز از نام خانوادگی این شخص برگرفته شده است.نام بورس ابتدا به مکان های غیر مسقفی که مردم در آن مکان دور هم برای انجام معاملات جمع می شدند , اطلاق می شد ولی بعدها اولین بورس واقعی در سال 1460 میلادی در ساختمانی در بندر آنتورپ بلژیک به وجود آمد.

تعریف بورس اوراق بهادار

برای بورس اوراق بهادار تعریف های مختلفی ارائه شده است که از لحاظ مفهوم باهم مشترک هستند,که در زیر به چند نمونه اشاره می شود:
« بازار اوراق بهادار مکانی است که در آن افراد ( حقیقی و حقوقی) اقدام به خرید و فروش اسناد  مالی می نمایند» (— ,1991)


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری دوره گردش عملیات سلامت مالی با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.