پایاننامه ارشد حسابداری خصوصیات شرکت هموارسازی سود تقسیمی

۱۷۵ هزار تومان ۱۳۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری خصوصیات شرکت هموارسازی سود تقسیمی روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی نقش خصوصیات شرکت و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Investigate the Role of Firm’s Characteristics And Industry Effects in Dividend Smoothing


پایاننامه ارشد حسابداری خصوصیات شرکت هموارسازی سود تقسیمی


چکیده

اين تحقيق در پي بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است. به طور کلي استفاده از يک نمونه از شرکت هاي بورس اوراق بهادار در فاصله سال هاي 1383 الي 1392 بيانگر اين نتيجه بوده است که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل های مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشته اند، این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف می باشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل های لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایه گذاران کوتاه مدت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدل های تحقیق منتج به یک نتیجه واحد نگردیده است. نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان می دهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر داشته است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است.

واژگان کلیدی: هموارسازی سود تقسیمی، تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی


فهرست مطالب

چکیده
فصل اول:                      1
1-1- مقدمه                     2
1-2- تعريف و بيان مسأله تحقيق                 2
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق                3
1-4- اهداف پژوهش                   3
1-5- فرضيات و سئوالات پژوهش                 4
1-5-1- سئوالات تحقيق                   4
1-5-2- فرضيه هاي تحقيق                   5
1-6- روش تحقيق                    6
1-6-1- نوع مطالعه و روش بررسي فرضيه ها               6
1-6-2- حدود پژوهش                   6
1-6-3- ابزار گردآوري داده ها                  7
1-6-4- ابزار تجزيه وتحليل                  7
1-7- متغيرهاي تحقيق و شاخص هاي اندازه گيري آن ها            7
1-7-1- متغير وابسته                    7
1-7-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر                 7
1-7-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف              8
1-7-2- متغير مستقل                    9
1-7-3- روش تحقیق                   11
1-8- جنبه هاي جديد و نوآوري تحقيق               13
1-9- کاربرد نتايج تحقيق                  14
1-10- ساختارکلي تحقيق                   14
فصل دوم                      15
2ـ 1ـ مقدمه                     16
2ـ 2ـ مبانی نظری تحقیق                   17
2ـ 2ـ 1ـ هموارسازى سود                   17
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ تئوري‌هاي پرداخت سودسهام                20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 1ـ مدل‌هاي اطلاعات کامل عامل مالیات             20
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 2ـ مدل‌هاي رفتاري                  21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ مدل‌هاي عدم تقارن اطلاعاتی               21
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 1ـ فرضیه هزینه نمایندگی               22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 2ـ فرضیه جریان نقدي آزاد               22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ فرضیه پیام‌دهی                 22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 1ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي قیمت          22
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ 3ـ 3ـ 2ـ تحقیقات مبتنی بر رابطه سود نقدي بازده           23
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ سیاست تقسیم سود                  24
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 1ـ اهمیت افشای سیاست تقسیم سود              25
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ مدل نمایندگی و فرضیه‌های تقسیم سود             27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1ـ فرضيه نتيجه                 27
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2ـ فرضيه جايگزيني                 28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود              28
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 1ـ عوامل قانوني                  29
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 2ـ عوامل ناشي از قراردادها               30
2ـ 2ـ 1ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل داخلي                 31
2ـ 2ـ 2ـ تئوری نمایندگی                   35
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مشکلات نمایندگی                  36
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ هزینه‌های نمایندگی                 37
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی در تئوری نمایندگی             39
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ انتقادات وارد بر نمایندگی                40
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ اهداف نمایندگی                  41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ انواع قرارداد‌های انگیزشی                41
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 1ـ قرارداد انگیزشی نوع اول               42
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ 2ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم               43
2ـ 2ـ 3ـ عدم تقارن اطلاعاتی                  44
2ـ 2ـ 3ـ 1ـ نظريه‌های عدم تقارن اطلاعاتي               45
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ روش‌های کنترل                  48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 1ـ راهکار مالی                  48
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 2ـ راهکار نظارتی                  49
2ـ 2ـ 3ـ 2ـ 3ـ قراردادهای انگیزشی                49
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ عوامل تاثیر‌گذار بر عدم تقارن اطلاعاتی              50
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 1ـ سنجه‌هاي عدم تقارن مبتني بر مبناهاي بازار            51
2ـ 2ـ 3ـ 3ـ 2ـ سنجه‌هاي عدم تقارن اطلاعاتي مبتني برحسابداري          51
2ـ 3 پیشینه تحقیق                    52
2ـ 3 1 تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود          53
2ـ 3 2 تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با هموارسازی سود          57
2ـ 3 3ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی          58
2ـ 3 4ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با تئوری نمایندگی          62
2ـ 3ـ 5ـ تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی          63
2ـ 3 6ـ تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی          64
2ـ 4ـ خلاصه فصل و نتيجه‌گيري                 70

فصل سوم:                      72
3-1- مقدمه                     73
3-2- فرضيه تحقيق                    74
3-3- ويژگی های فرضيه                   74
3-4- فرضيه های مربوط به تحقيق                 75
3-5- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقيق               75
3-5-1- قلمرو زمانی                    75
3-5-2- قلمرو مکانی                   75
3-5-3- قلمرو موضوعی تحقيق                  75
3-6- روش و ابزار گردآوري داده ها                76
3-7- نمونه آماری                    77
3-7-1- تعيين حجم نمونه مناسب                 77
3-8- روش تحقيق                    78
3-9- متغيرهاي مورد مطالعه                  79
3-9-1- متغير وابسته                   79
3-9-1-1. مدل اصلاح جزئی لینتنر                 79
3-9-1-2. مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف             80
3-9-2- متغير مستقل                   80
3-10-3-بيان مدل تحقيق                   83
3-10- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات              85
3-10-1- روش داده هاي پانل                  85
3-10-1-1- روش اثراث ثابت                  86
3-10-1-2- روش اثرات تصادفي                 86
3-10-1-3- آزمون چاو يا F مقيد                 87
3-10-1-4- آزمون هاسمن                   88
3-10-2- آزمون معني دار بودن مدل                 89
3-10-3- آزمون معني دار بودن متغيرهاي تحقيق              90
3-10-4- آزمون هاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي           90
3-10-4-1- فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها             90
3-10-4-2- فرض عدم وجود همخطي بين متغيرهاي مستقل           91
3-10-4-3- فرض مستقل بودن باقيمانده ها               92
3-10-4-4- فرض همساني واريانس باقيمانده ها              92
3-10-5- تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها              93
3-11- خلاصه فصل                    94
فصل چهارم                     95
4-1 مقدمه                      96
4-2 آمار توصيفي متغیرهای تحقیق                 97
4-3 آزمون های پیش فرض رگرسیون                100
4-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته               100
4-3-2 آزمون نرمال بودن خطاها                  102
4-3-3 فرض ثابت بودن واریانس (همسانی واریانس)             104
4-3-4 آزمون هم خطی                   106
4-3-5 بررسی فرض عدم خود همبستگی               106
4-4 نمودارهاي پراکنش                   107
4-5 تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق                114
4-5-1 بررسی وضعیت هر یک از متغیرها در گروه های مختلف           115
4-5-2 آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیونی تحقیق          118
4-5-2-1 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)      121
4-5-2-2 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)      129
4-5-2-3 بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)     133
4-5-2-4 بررسی تاثیر عوامل مرتبط با صنعت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل هدف)      138
4-6 تحلیل نتایج ضریب همبستگی                 142
4-7 نتیجه گیری                    147
فصل پنجم                      149
5-1- مقدمه                      150
5-2-1- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق           150
5-2-2- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق           151
5-2-3-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق            152
5-2-4-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق           152
5-2-5-نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق           153
5-2-6- نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه ششم تحقیق           153
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین             155
5-4- محدوديت هاي تحقيق                 155
5-4- پيشنهادات تحقيق                 156
5-4-1- پيشنهادات به استفاده کنندگان از نتايج تحقيق            156
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي               156
5-6- خلاصه فصل                   157
منابع                       160
پیوست ها                    164 


هموارسازى سود

الگوهاي سود و سودهاي تقسیمی خصوصیات ارزشی شرکت را دارند و بوسیله بازار ارزش‌گذاري می‌شوند،. بنابراین بر سیاستهاي تصمیم‌گیري مدیریت تاثیر می‌گذارند. بخصوص زمانی که این الگوها تجزیه می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوهاي افزایش سود و سود تقسیمی با پاداش‌هاي بیشتر بازارمرتبط است. تمرکز مدیران بر ثابت نگه داشتن یا افزایش سودها، صرف نظر از سودهاي غیر‌منتظره در رابطه با هموارسازي سودهاي تقسیمی است و در انحراف از سیاست‌هاي تقسیم سود ایجاد شده تردید دارند. با توجه به اینکه مدیران متمایل به تجزیه تعهدات در دست اجرا به صورت توزیع‌هاي منظم سود هستند، کاهش در سود تقسیمی نشانه‌اي قابل اتکا است از اینکه مدیران انتظار دارند سودآوري شرکت کاهش یابد (–، 1992) با توجه به اینکه مدیران علاقه‌مند به اجتناب از کاهش سود تقسیمی در رابطه با سودهاي تاریخی هستند، بنابراین، اولاً کاهش در سود تقسیمی نیازمند اطلاعات بیشتري در رابطه باسودهاي آینده با استفاده از جریان درآمدها و سودهاي تاریخی است و ثانیاً در حالتی که انتظارمی‌رود مشکلات مربوط به سود موقتی نبوده و ادامه داشته باشد، وقفه در تقسیم سود تنها زمانی تعهد می‌شود که کاهش در سودها ناچیز باشد.(–، 2004)

اهمیت افشای سیاست تقسیم سود

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می‌باشد و از آن جهت متمرکز نمودن سرمایه‌های پراکنده و قرار دادن این سرمایه‌ها در خدمت اهداف توسعه شرکت‌ها و تخصیص بهینه منابع از مهمترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته است. به تبع اتخاذ سیاست‌های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می‌تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیدن به هدف مذکور داشته باشد. توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر سرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص‌های اقتصادی می‌گردد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد. یکی از سیاست‌های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست‌ها و خط مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مذکور می‌باشد. اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل ( نبود هزینه‌های معاملات، مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و آینده و محرمانه که از ویژگی‌های آن بازار می‌باشد ) نظریه بی‌ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین‌های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت‌ها دارد.

تئوری نمایندگی

با وقوع انقلاب صنعتی و تاسیس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهامداران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.

اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام

در بازار‌هاي سرمايه‌اي كه توزيع اطلاعات به صورت نامتقارن صورت گرفته باشد؛ فروشنده خواستار قيمت بالاتري براي سهام است و خريدار نيز به علت نداشتن اطلاعات كافي در باب ارزيابي سهام مذكور، متوسط قيمت براي سهام را پيشنهاد مي‌كند. در ادبيات مالي، فاصله غير معمول قيمت پيشنهادي خريد و فروش را نمايشگر سطح عدم تقارن اطلاعاتي بين خريداران و فروشندگان مي‌داند. بنابراين، اگر در بازار، دارنده اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد، در اين صورت، بخشي از اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي است؛ افزايش اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام، پديده‌اي صرفاً اطلاعاتي است كه با عدم تقارن اطلاعاتي بالاتر مرتبط خواهد بود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.