پایاننامه ارشد حسابداری جریان نقد عملیاتی تبیین بازده سهام

۱۲۵ هزار تومان ۹۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری جریان نقد عملیاتی تبیین بازده سهام روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه ارشد حسابداری بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام


پایاننامه ارشد حسابداری جریان نقد عملیاتی تبیین بازده سهام


چکیده

در این تحقیق، به بررسی بررسی نقش مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این تحقیق، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (GLS) Generalized Least Squares استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه ی معکوس و معنادار بین جریان نقدی عملیاتی و بازده غیرعادی سهام می باشد. ارتباط منفی بیانگر اين می باشد که هرچه سود به موقع تر باشد بازده غیرعادی عرضه عمومی سهام کمتر می شود، به بیان ديگر هرچه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی نیز کمتر می شود. گزارشگري مالي از طريق افشاي شفاف اطلاعات مالي شركت ها مي تواند عدم تقارن اطلاعاتي را كاهش داده، تخصيص بهينه منابع (انتخاب درست به جاي گزينش نادرست)، و كارايي عملكرد شركت را در پي داشته باشد. ايفاي اين نقش حسابداري به توسعه اقتصادي نيز كمك مي كند. يكي از عناصركليدي گزارش هاي مالي، سود خالص است. سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي، يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد واحد تجاري تلقي مي گردد كه همواره مورد استفاده طيف وسيعي از استفاده كنندگان مانند سرمايه گذاران، سهامداران، مديران مالي، تحليلگران بازار سهام و ميزان مالياتي قرار مي گيرد. اختيار عمل مديران در استفاده از اصل هاي تحقق، تطابق و برآورد و دستكاري هاي صورت گرفته توسط آنها از جمله عواملي است كه شفافيت سود را تحت تاثير قرار مي دهد. بسياري از مديران ممكن است بنا به دلايلي نظير ابقا در شركت و دريافت پاداش خواسته يا ناخواسته وضعيت شركت را مطلوب جلوه دهند. از اين رو، اطلاعات مالي منتشر شده در صورت هاي مالي، به ويژه سود حسابداري كه مبناي بسياري از تصميم گير ي هاست غير شفاف و توام با ابهام است. فقدان شفافيت و كيفيت نامناسب سود حسابداري افشا شده به شرايطي منجر مي شود كه مي توان بازدهي بيش از بازده عادي شركت به دست آورد. به عبارت ديگر، غير شفاف و مبهم بودن سود حسابداري به بازده غيرعادي سهام منجر خواهد شد. اين نتيجه مي تواند توسط استفاده كنندگان صورت هاي مالي، تحليلگران بازار سرمايه و تدوين كنندگان قوانين استفاده شود.

واژه های کلیدی: جریان نقد عملیاتی، بازده غیرعادی، داده های تلفیقی.


فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول    2
کلیات پژوهش    2
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مسئله    3
1-3 ضرورت انجام تحقیق    7
1-4 سوال تحقیق    8
1-5 فرضیه تحقیق    8
1-6 اهداف اساسی پژوهش    8
1-7 متغیرهای تحقیق    9
1-7-1 متغیر وابسته    9
1-7-2 متغیر مستقل    10
1-8 قلمرو تحقیق    13
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق    13
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق    13
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق    13
1-9 جامعه آماری    13
1-10 نمونه آماری    13
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی    14
1-12 ساختار کلی تحقیق    15

فصل دوم: ادبیات تحقیق    16
2-1 مقدمه    17
2-2 مفهوم اقتصادی سود    18
2-3 پیدایش نظریه کیفیت سود    19
2-4 مفهوم کیفیت سود    20
2-4-1 اهمیت ارزیابی کیفیت سود    22
2-4-2 معیارهای اندازه گیری کیفیت سود    23
2-4-3 تحلیل کیفیت سود    24
نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود    25
2-4-4 تحلیل بنیادی کیفیت سود    26
2-5 تعريف مديريت سود    29
2-6 كشف مديريت سود    30
2-7 هموارسازي سود    30
2-7-1 تعاريف هموارسازي سود    31
2-7-2 فرصت‌هاي هموارسازي سود    32
2-7-3 انواع هموارسازي سود    34
2-7-3-1 هموارسازي واقعي    35
2-7-3-2 هموارسازي مصنوعي    35
2-7-4 اهداف هموارسازي سود    36
2-8 بازده سهام    36
2-8-1 عوامل موثر بر بازدهی سهام    38
2-8-2محاسبه ی بازده غیر عادی سهام جدید    39
2-9 تئوریهای مرتبط با بازدهی اوراق بهادار    40
2-9-1تئوری سبد اوراق بهادار    40
2-9-2 نظریه مدرن پرتفوی MPT    42
2-9-3 نظریه فرا مدرنPMPT    42
2-9-4 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM    43
2-9-5 مدل چندعاملی    45
2-9-6 D_CAPM    45
2-9-7 تئوری قیمت گذاری آربیتراژ APT    46
2-9-8 مدل 3 عاملي    47
2-10 پیشینه پژوهش    47

فصل سوم: روش شناسی تحقیق    55
3-1 مقدمه    56
3-2 جامعه آماری    56
3-3 نمونه آماری    56
3-4 قلمرو تحقیق    57
3-5 نوع تحقیق    57
3-6 جمعآوری و طبقه بندی دادهها    58
3-7 روش تحقیق    59
3-8 متغیرهای تحقیق    60
3-8-2 متغیر وابسته    62
3-9 فرضیههای تحقیق    63
3-10 مسائل مورد توجه در تخمین مدل    63
3-10-1 نرمال بودن    64
3-10-2 ناهمسانی واریانس    64
3-10-3 خود همبستگی    65
3-10-4 همخطی    66
3-10-5 مانایی متغیرها    67
3- 11 روش تجزیه و تحلیل دادهها    69
3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی    70
3-13 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی    70
3-13-1 نحوه عملکرد جمله AR    71
3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی    73
3- 14 خلاصه فصل    76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات    77
4-1 مقدمه    77
4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق    78
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا    79
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده    81
4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به مدل تحقیق    81
4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق    82
4-5 ناهمسانی واریانس    83
4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس    83
4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس    84
4-6 بررسی وجود هم خطی    86
4-6-1 راه های تشخیص هم خطی    87
4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق    88
4-8 خلاصه فصل    89

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    90
5-1 مقدمه    91
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها    91
5-3- تحلیل نتایج    92
5-4 محدودیت‌های تحقیق    93
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق    93
5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی    94
منابع و مآخذ    95
پیوست    102


مفهوم اقتصادی سود

مفهوم اقتصادی سود همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. آدام اسمیت نخستین اقتصاد دانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف نمود. بیشتر کلاسیکها بویژه مارشال به پیروی از آدام اسمیت به مفهوم سود توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصویری که از شیوه عملیات تجاری یا کسب کار داشتند، مربوط نمودند. برای مثال،آنها سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را از یکدیگرتفکیک نمودند. آنها سرمایه فیزیکی و سود را از یکدیگر تفکیک و بر تحقق سود تاکید نمودند و آن را دلیلی برای شناسایی (ثبت) سود دانستند. در آغاز سده بیستم ایده هایی در مورد سود ارائه شد. فیشر، لیندال و هیکس درباره ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید ارائه کردند. فیشر سود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:یک سلسله از رویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند:لذت بردن از سود روانی،سود واقعی و سود پولی. سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالاها و خدماتی که موجب لذت روانی و تامین خواسته ها می شوند. سود روانی یک مفهوم روانشناختی است که نمی توان آن را به صورت تقریبی بیان کرد. سود واقعی عبارتست از بیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد. به بیان دیگر،با پرداخت پول برای خرید کالا یا خدمات، قبل یا بعد از مصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود را محاسبه کرد. از اینرو،سود روانی،سود واقعی و بهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام سود پولی نمایانگر همه پول هایی است که به قصد مصرف در جهت تامین بهای زندگی دریافت می شوند. به هر حال، سود روانی اساسی ترین پایه سطح سود را تشکیل میدهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آنرا سود می دانند، فیشر تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) جنبه عملی و کاربرد بیشتری دارد.

مفهوم کیفیت سود

وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود (–، 1385). در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.

تحلیل کیفیت سود

حرفه حسابداری آمریکاو SEC سالها در تلاشند تا سیستم جامع و کاملی از رویه های حسابداری در جهان تدوین نمایند.بنابراین یک فاصله با اهمیت (فاصله مورد انتظار) بین آنچه که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان انتظار دارند و آنچه که حرفه حسابداری می تواند فراهم نماید، وجود دارد این فاصله مورد انتظار تا اندازه ایی وجود دارد زیرا عموماً شرکتها در انتخاب اصول و برآوردهای حسابداری که بر نتایج مالی گزارش شده تاثیر می گذارند دارای اختیاراتی می باشند.براساس GAAP، میزان اختیارات یک شرکت در تهیه صورتهای مالی،بوسیله دو اصل اساسی محافظه کاری وبی طرفی کنترل می شود. در حالیکه اغلب عملاً این دو اصل نادیده گرفته می شوند.

نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود

در پاسخ به افزایش توجهات قانون گذاران، سرمایه گذران و عموم مردم به قابلیت اتکاء صورتهای مالی حسابرسی شده و کیفیت گزارشات مالی،SEC در خواست کرد که هیأت نظارت عمومی (POB) اثرات تحولات اخیر در حسابرسی بر کیفیت حسابرسی و منافع مردم را ارزیابی کند.در اکتبر 1998، POB طرح حسابرسی اثر بخش را برای انجام این ماموریت ارائه داد. توصیه ها و گزارش نهایی طرح که در اگوست 2000 منتشر شد، توجهات و ملاحظات متعددی شامل خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس و رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود را بیان و اعلام نمود. (POB) اشاره می کند که در سالهای اخیر رشد قابل توجهی در خدمات غیر حسابرسی مشاهده می شود بطوریکه درآمد برخی شرکتهای حسابرسی بزرگ از بابت خدمات غیر حسابرسی بیشتر از درآمد حسابرسی است.

هموارسازي سود

يكي از جنبه‌ها و الگوهاي مديريت سود، هموارسازي سود مي‌باشد كه توجه زيادي را در ادبيات حسابداري به خود جلب كرده است. به دو دليل، مطالعاتي كه در زمينه هموارسازي سود انجام شده است موفق‌تر از ساير اشكال مديريت سود مي‌باشد: 1) هموارسازي به طور دقيق‌تري تعريف مي‌شود: مديران عملياتي انجام مي‌دهند كه زماني كه سود پايين است، سود را افزايش و زماني كه سود بالا است، آن را كاهش دهند. 2) تفاوت بين هموارسازان و غيرهموارسازان به طور موفقيت‌آميزي در مطالعات مختلف، عملياتي شده است(همان منبع). فرضيه هموارسازي سود پيشنهاد مي‌كند كه سود براي كاهش نوسانات آن حول سطحي كه براي شركت نرمال به نظر مي‌رسد به طور آگاهانه دستكاري مي‌شود (– و –،1981)، و مديران در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري از سياست‌ها و روش‌هايي استفاده مي‌كنند كه واريانس سود گزارش شده را كاهش دهند. اين فرضيه براي اولين بار توسط هپوورد (1953) پيشنهاد شد و بعداً توسط گوردون در سال 1964 توضيح داده شد. هموارسازي سود هدف مشخصي دارد و آن ايجاد جريان باثباتي از رشد سود است. تعاريف متعددي از هموارسازي سود توسط محققين ارائه شده است كه در بخش بعدي به آن پرداخته مي‌شود.

بازده سهام

بازده معمولاً از دو بخش تشكيل مي شود: – سود نقدی: یکی از مهم ترين اجزاء بازده، سودي است كه به صورت جريانات نقدي دورهاي سرمايه گذاري است و مي تواند به شكل بهره يا سود تقسيمي باشد. ويژگي متمايز اين دريافت ها، اين است كه منتشر كننده، پرداخت هايي را به صورت نقدي به دارنده اوراق پرداخت مي كند. -سود سرمايه: دومين جزء مهم بازده، منفعت سرمايه است كه ناشي از اختلاف بين قيمت خريد و قيمت زمان فروش است (– و دیگران،1388،ص161).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.