پایاننامه ارشد حسابداری جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی مبنای نقدی

۱۵۵ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی مبنای نقدی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد حسابداری جایگزینی حسابداری مبنای تعهدی مبنای نقدی


پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی


چکیده

هدف از این پژوهش، “بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی از نظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان” می باشد. در راستای رسیدن به این هدف سوالاتی مطرح و متعاقب آن پنج فرضیه مطرح شد. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی پیمایشی و از جهاتی کاربردی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با 25 سوال اصلی و طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن توسط استاد محترم راهنما و اساتید محترم حسابداری دانشگاه تهران و اعضای دیوان محاسبات، تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ به مقدار83/0سنجیده شد که مطلوب می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت جمعیت شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون داده ها استفاده گردید. در آمار استنباطی جهت یافتن ارتباط معنی دار بین متغیرهای وابسته و مستقل از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن برای هر متغیر به این شرح می باشد. بین بهای تمام شده و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان729/. بین بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان506/. بین پاسخگویی مدیران و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 618/. بین تصمیم گیری بهینه و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان689/. و بین اثر بخشی سازمانی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 623/. است. همچنین برای تطابق توزیع نمونه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش از آزمون T-TESTو برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب رشته تحصیلی،تحصیلات،سمت شغلی و سابقه کار از آزمون آنالیز واریانس((ANOVA استفاده گردید که این امر با نرم افزارSPSS22صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای حسابداری تعهدی و جایگزینی آن به جای حسابداری نقدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان باعث بهبود پاسخگویی مدیران، تصمیمات بهینه آنها و بودجه ریزی عملیاتی و اثر بخشی سازمانی و در نهایت تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها می شود.

واژگان کلیدی: حسابداری بر مبنای تعهدی، بهای تمام شده کالا و خدمات، تصمیم گیری بهینه، پاسخگویی بهینه، اثر بخشی سازمانی، بودجه ریزی عملیات


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه .2
1-2- بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش .4
1-3- اهمیت پژوهش .8
1-4- اهداف پژوهش 9
1-5- فرضیه های پژوهش 10
1-6- متغیرهای پژوهش .10
1-7- روش پژوهش 11
1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری .11
1-9- قلمرو پژوهش .11
1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش .12
1-10-1- حسابداری نقدی 12
1-10-2- پاسخگویی مدیران 12
1-10-3- بودجه ریزی عملیاتی .13
1-10-4- بهای تمام شده خدمات و فعالیتها 14
1-10-5- تصمیم گیری بهینه 14
1-10-6- حسابداری تعهدی کامل 14
1-10-7- اثر بخشی سازمانی .15
فصل دوم :ادبیات تحقیق .16
2-1- مقدمه 17
2-2- بخش اول: حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر .18
2-2-1- مفاهیم حسابداری تعهدی .18
2-2-2-تاریخچه حسابداری تعهدی 18
2-2-3-مفهوم حسابداری نقدی 22
2-2-3-1-ايرادات و نارسایی‌های روش نقدی 22
2-2-4-مزایای حسابداری تعهدی .23
2-2-5- ارجحیت ‌های روش حسابداری تعهدی بر روش حسابداری نقدی .24
2-3- بخش دوم: مسئولیت پاسخگویی 25
2-3-1- مفاهیم مسئولیت پاسخگویي .25
2-3-2- سطوح مسئولیت پاسخگویی .27
2-3-3-رابطه حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی .28
2-3-4-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت پاسخگویی .30
2-3-5- معیار اندازه گیری و مسئولیت پاسخگویی .30
2-4-بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی 34
2-4-1- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی 34
2-4-2- تاریخچه بودجه ريزي عملياتي 34
2-4-3-اهداف بودجه ريزي عملياتي 36
2-4-4-مزاياي بودجه ريزي عملياتي .41
2-4-5-رابطه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی 42
2-4-5-1-ناسازه ها و تضادها 44
2-5- بخش چهارم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت .45
2-5-1- مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 46
2-5-2-تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت .46
2-5-3- اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت .48
2-5-4-فرایند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت 49
2-5-5- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت 50
2-5-6- مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت 51
2-5-6-1-مرحله اول: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها 52
2-5-6-2-مرحله دوم: جمع آوری و تعیین هزینه ها 52
2-5-6-3-مرحله سوم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیتها .53
2-5-6-4-مرحله چهارم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیر مستقیم و فعالیتها 53
2-5-6-5- جمع هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم .54
2-5-7- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت .54
2-5-8-هزینه یابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان 54
2-6- بخش پنجم: حسابداری تعهدی ونقش آن در تصمیم گیری های بهتر مدیران .55
2-6-1-مفاهیم تصمیم گریری 57
2-6-2- مفاهیم گزارشگری مالی 57
2-6-3- تاریخچه اهداف گزارشگری مالی جهت انجام تصمیمات بهینه مدیران 57
2-6-4- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی .58
2-6-5-رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 60
2-6-6- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات 60
2-6-6-1-مربوط بودن .60
2-6-6-2- قابل اتکا بودن .60
2-6-7-خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات .61
2-6-7-1-قابل مقایسه بودن .61
2-6-7-2-قابل فهم بودن .61
2-6-8-محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی .62
2-6-9-ارتباط بین گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی .62
2-6-10-گزارشگری مالی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان 63
2-7-بخش ششم: اثر بخشی سازمانی 65
2-7-1- مفاهیم اثر بخشی سازمانی 65
2-7-2-رویکردهای اثر بخشی سازمانی .65
2-7-2-1-رویکرد نیل به هدف .65
2-7-2-2- رویکرد سیستمی 66
2-7-2-3- رویکرد عوامل استراتژیک 66
2-7-2-4- رویکرد ارزشهای رقابتی 67
2-8- پیشینه تحقیق .67
2-8-1-پژوهشهای درون کشوری .67
2-8-2- پژوهشهای برون کشوری 73
2-8-3-نقد تحقیقات گذشته .75
2-9-نتیجه گیری 77
2-10-خلاصه فصل دوم 78
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 80
3-1-مقدمه .81
3-2-جامعه آماری .81
3-3-روش نمونه گیری 82
3-3-1-حجم نمونه 84
3-4- نوع تحقیق .85
3-4-1- هدف تحقیق 85
3-4-2-نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات 85
3-5-رویکرد تحقیق .87
3-6-استراتژی تحقیق .88
3-7-قلمرو تحقیق 88
3-8-ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات 89
3-8-1-روش کتابخانه ای .89
3-8-2-پرسشنامه .89
3-8-2-1-اجزای پرسشنامه 90
3-8-3-کتابخانه 91
3-8-4- مصاحبه .91
3-9- روایی ابزار اندازه گیری .94
3-10-پایایی .95
3-11-متغیرهای پژوهش و مدل مفهومی .97
3-12- روش تجزیه و تحلیل .98
3-12-1-آمار توصیفی .99
3-12-2-آمار استنباطی 99
3-12-2-1-ضریب همبستگی پیرسون 99
3-12-2-2-آزمون کولمو گراف-اسمیرنوف 100
3-12-2-3-آزمون T-TEST .100
3-12-2-4-آزمون تحلیل واریانسANOVA 100
3-13-تعریف عملیاتی متغیرها .101
فصل چهارم: یافته های تحقیق 104
4-1-مقدمه 105
4-2- بخش اول: آمار توصیفی .106
4-2-1-قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان .106
4-2-2-قسمت دوم: وضعیت متغیر مستقل 113
4-2-3- قسمت سوم: وضعیت متغیرهای وابسته .114
4-3- بخش دوم: آمار استنباطی 116
4-3-1-همبستگی پیرسون .116
4-3-1-1-آزمون فرضیه اول پژوهش 116
4-3-1-2-آزمون فرضیه دوم پژوهش .117
4-3-1-3-آزمون فرضیه سوم پژوهش 119
4-3-1-4-آزمون فرضیه چهارم پژوهش .120
4-3-1-5-آزمون فرضیه پنجم پژوهش 121
4-3-2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه ها .122
4-3-3-آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش 123
4-3-3-1-مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب جنسیت .123
4-3-4-آزمون آنالیز واریانس(( ANOVA .124
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری .128
5-1-مقدمه 129
5-2-مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق 129
5-2-1- تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی 130
5-3-پیشنهادها .132
5-3-1-پیشنهادها مبنتی بر نتایج پژوهش .133
5-3-2-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی .134
5-4-محدودیتهای تحقیق .135
5-5-بحث و نتیجه گیری 136
فهرست مراجع 136
پیوستها .141


1-1-مقدمه

پس از انقلاب اسلامي و بخصوص در دهه اخير در کشورمان، افزايش سطح آگاهي شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهي از مقامات دولتي در مورد چگونگي مصرف منابع عمومي و درخواست آنها مبني بر كنترل و نظارت سازمانهاي دولتي باعث شده تا مقامات متوجه اين موضوع شوند كه اعتماد شهروندان را تنها از طريق انجام وظيفه پاسخگويي مناسب و شفاف، در مورد امور مالي و عملياتي سازمانها، مي توانند بدست آورند. يكي از ابزارهاي مهم در تحقق وظيفه پاسخگويي به گونه اي مناسب، توجه به نظام حسابداري و دريافت گزارشهاي مالي شفاف و کارا می باشد. كه اين نوع گزارشگري زماني محقق مي شود كه نظام حسابداري دچار تحول شود همچنین لازم است مبناي صحيحي انتخاب شود تا صورتهاي مالي براساس اهداف تعيين شده و همچنين نيازهاي استفاده كنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصي و دولتي) از حسابداري نقدي استفاده مي كردند، بطوريكه بعد از آن حسابداري دولتي همچنان بر مبناي نقدي ادامه يافت. اما بخش خصوصي در پاسخ به فشارهاي اقتصادي مبادرت به ايجاد “اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري” (GAAP) نمود،که حسابداري تعهدي نيز از آن جمله است. مبناي حسابداري كه تاكنون در اکثر سازمانهاي دولتي ايران مورد استفاده قرارگرفته، مبناي نقدي است كه بر دريافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت كاستيهاي اين روش، كه مهمترين آنها تمركز بر جريان نقدي و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقيق درخصوص درآمدها و هزينه هاي دستگاههاي دولتي در گزارشهاي مالي و مقايسه ارقام واقعي با ارقام پيش بيني شده در بودجه سالانه، تصوير شفافي از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهاي نظارت كننده اعم از دولت، ناظرين مستقل و ساير استفاده كنندگان اطلاعات مالي و امكان ارزيابي دقيقتر گروههاي مزبور، فراهم مي كند. (محمدي و همكاران، 1392)
بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری ” و “مبتنی بر عملکرد ” تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود 10 سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی ،2011)
با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز (2009) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال2006 این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور ،2008)
با وجود انجام برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،1385)
به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی را دو چندان کرده است. (نسباک ،2011)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.