پایاننامه ارشد حسابداری توانایی مدیریت پیش بینی سود توسط مدیران

110 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری توانایی مدیریت پیش بینی سود توسط مدیران روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران


پایاننامه ارشد حسابداری توانایی مدیریت پیش بینی سود توسط مدیران


چکیده

افشای اطلاعات در شرکت های مختلف متفاوت است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با توجه به نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در تحقیق حاضر رابطه توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد بررسی در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه مربوط به رابطه توانایی مدیر با افشای پیش بینی از روش لاجیت( لاجستیک) و برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه توانایی مدیر با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. در این پژوهش ده متغیر کنترلی درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، اندازه شرکت، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتا، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار وفاصله زمانی تا افشای پیش بینی در موعد مقررنیز مد نظر قرار گرفته اند. به طور کلی یافته های تحقیق بیان گر این مطلب است که بین توانایی مدیر با احتمال افشای پیش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری وجود دارد.در نتیجه می توان گفت که توانایی مدیر عامل مؤثری بر پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.    

واژگان کلیدی: توانایی مدیر، افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی، دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران


فهرست مطالب

عنوان   صفحه

چکیده      1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1 مقدمه      3
1-2 بیان مسئله     3
1-3 اهداف تحقیق     4
1-4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5
1-5 فرضیه های تحقیق     5
1-6 مدل های تحقیق     6
1-7 تعریف واژگان تحقیق     6
1-8 ساختار پایان نامه     7
فصل دوم- ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه      9
2-2 مبانی نظری تحقیق
2-2-1 اهداف حسابداری و گزارشگری مالی    9
2-2-2 چارچوب پیش بینی سود توسط مدیران    10
2-2-2-1 سوابق پیش بینی     10
2-2-2-2 ویژگی های پیش بینی     13
2-2-2-3 نتایج پیش بینی     15
2-2-3 محتوای تحقیق ترومن     17
2-3 پیشینه تحقیق
2-3-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    18
2-3-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    22
2-4 خلاصه فصل دوم     28
فصل سوم – روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه      30
3-2 فرضیه های تحقیق     30
3-3 متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آن ها    33
3-4 روش تحقیق      35
3-5 جامعه آماری      35
3-6 روش جمع آوری اطلاعات     36
3-7 روش آماری تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده    36
3-8 رگرسیون لجستیک     37
3-9 رگرسیون چند متغیره     37
3-10 خلاصه فصل سوم     43
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه      45
4-2 آمار توصیفی مدل های نهایی     45
4-3 آزمون های آماری لازم جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون    47
4-4 تشخیص نوع داده های ترکیبی     48
4-5 تعیین نوع روش برآورد     48
4-6 بررسی مفروضات رگرسیون     49
4-7 آزمون مانایی متغیرها     51
4-8 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته     53
4-9 آزمون هم خطی     55
4-10 آزمون فرضیه ها     56
4-11 خلاصه فصل چهارم     63
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه      65
5-2 خلاصه آزمون فرضیه ها     65
5-3 تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها    65
5-4 پیشنهادهای کاربردی     66
5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی     67
5-6 محدودیت های تحقیق     67
منابع      69
پیوست
پ-1- نام شرکتها      76
پ-2- نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته    77
پ-3- نتایج آزمون مانایی متغیرها     78
پ-4- نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل    82
پ-5 – نتایج حاصل از برآورد آزمون فرضیه اول    83
پ-6- نتایج آزمون چاو فرضیه دوم و سوم    85
پ-7- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم و سوم    87
پ-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم    89
پ-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم    91
پیوستها
چکیده انگلیسی      96


اهداف حسابداري و گزارشگري مالي

گزارش هاي مالي اساساً براي سرمايه گذاران و اعتباردهندگان تهيه و ارائه مي شود. مثلاً نظر هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي ايران اين است كه: هدف كلي گزارشگري مالي فراهم آوردن اطلاعاتي است كه آثار مالي معاملات ، عمليات و رويدادهاي مالي مؤثر بر وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد انتفاعي را بيان و از اين طريق سرمايه گذاران ، اعطاكنندگان تسهيلات مالي و ساير استفاده كنندگان برون سازماني را در قضاوت و تصميم گيري نسبت به امور يك واحد انتفاعي ياري دهد.
اما افشاي اطلاعات مالي براي دريافت كنندگان ثانويه گزارش هاي مالي نظير كاركنان ، مشتريان عمده ، نهادهاي دولتي و جامعه نيز مدنظر قرار گرفته است. يكي از دلايل عدم تأكيد بر نيازهاي اطلاعاتي گروههاي ثانويه ، نداشتن اطلاعات كافي از ماهيت تصميمات آنان است. در حالي كه الگوهاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان نسبتاً روشن و به خوبي تعريف شده است (–، 1382).

تعهدات صورت گرفته جهت افشاء

تئوري اقتصادي اشاره دارد بر اينكه تعهدات صورت گرفته جهت افشاء، عدم تقارن اطلاعاتي متشكل از هزينه سرمايه شركت را كاهش مي دهد(–، 2000 ). حتي اگر مديران متعهد به افشاء شوند، تنها با تكرار افشاء مي توانند اعتبار تعهداتشان را نشان دهند (– و –، 2000 ). تكرار پيش بيني با عملكرد شركت مرتبط است.

محتوای تحقیق ترومن

ترومن (1986 ) به این سؤال پاسخ می دهد که چرا مدیران به صورت اختیاری، سود را پیش بینی می کنند؟
مدیران اغلب پیش بینی سود را جهت پیشرفت در اعلان سود واقعی، افشا می کنند. افشاسازی مدیران می بایست هماهنگ باشد، که پیامد آن افشاسازی واقعی در آینده خواهد بود. چنانچه هدف مدیران حداکثرسازی ارزش بازار شرکت باشد و از طرفی بر تصمیمات تولید کنترل داشته باشند، این امر انگیزه ای بر افشای پیش بینی سود خواهد بود و بدان دلیل است که افشای پیش بینی برای سرمایه گذاران ارزیابی مورد علاقه از توانایی مدیر به همراه خواهد داشت، که در پیش بینی تغییرات محیط اقتصادی و تعدیل برنامه های تولید نقش دارد. بدین وسیله افشای پیش بینی منجر به افزایش ارزش بازار شرکت خواهد شد.

 مديريت سود

مديران مستقيماً نمي توانند بر قيمت سهام يا هزينه يا هزينه سرمايه با توجه به پيش بيني سود اثرگذار بشند . اگرچه اخباري را كه نهايتاً گزارش مي كنند، مي توانند تحت تأثير قرار دهند . — (2007) متوجه شد كه سرمايه گذاران معتقدند كيفيت گزارش هاي مالي زماني كه مديران پيش بيني هاي متفاوتي دارند، بيشتر خواهد بود.

هزينه مالكانه

اگرچه پيش بيني سود توسط مديريت مزايايي به همراه دارد، اما هزينه هايي را نيز شامل مي شود. بر طيق تئوري اقتصادي هزينه هاي مالكانه كه يك عامل بازدارنده ي مهم بر افشاي اختياري محسوب مي شود، پيش بيني سود توسط مديريت را در بر دارد (–، 1983 ). اين بدان دليل است كه يك شركت به دلايل رقابتي خواستار نگهداري اطلاعات محرمانه و با زمان بندي افشاي آن مي باشد . به عنوان مثال، وانگ (2007 ) متوجه شد كه مخارج تحقيق و توسعه كه مقياسي براي كل دارايي هاست (معياري براي هزينه هاي مالكانه) تصميم به انتشار پيش بيني سود به عموم را تحت تأثير قرار ميدهد. يعني شركت هاي با سطح هزينه مالكانه بالا به تبعيت از افشاي منصفانه مقررات راهنمايي سودآوري محرمانه را جايگزين عدم افشاء مي كنند (به جاي جايگزيني آن با راهنمايي عمومي، كه بيان كننده ي قصد قانوني مي باشد ).

سوابق پيش بيني

سوابق را در دو گروه عمده قرار مي دهيم :

الف- محيط پيش بيني: كه تركيبي از محيط نظام مند و قانوني و نيز تركيبي از محيط تحليل گر و سرمايه گذار مي باشد.

ب- ويژگي هاي پيش بيني كننده كه شامل عدم تقارن اطلاعاتي، تعهدات صورت گرفته جهت افشاء، خطر اقامه دعوی، انگيزه هاي مديريتي، رفتار پيش بيني گذشته و هزينه هاي مالكانه مي باشد. شركت هايي كه اغلب كنترل خيلي كم بر سوابق دقيق در كوتاه مدت دارند و يا حتي كنترلي در اين امر ندارند ، مي توانند در بلند مدت بعضي از اين سوابق را تحت تأثير قرار دهند.


جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری توانایی مدیریت پیش بینی سود توسط مدیران با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .