پایاننامه ارشد حسابداری تجهیز و تخصیص منابع بانکی

110 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری تجهیز و تخصیص منابع بانکی روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان
A SURVEY OVER THE EFFECTIVE FACTORS ON THE MOBILIZATION AND ALLOCATION OF FUNDS IN THE PARSIAN BANK


پایاننامه ارشد حسابداری تجهیز و تخصیص منابع بانکی


چکیده

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 60 شعبه بانک پارسیان از 164 شعبه ی استان تهران که اطلاعات انها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سال های 1388 لغایت 1392 می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورت های مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی 5 سال برای شعبه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیز منابع، سپرده های دریافتی از مشتریان و جهت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی موثر هستند. در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع و متغیر های مستقل شامل: مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) میابشد که سعی می شود به اهداف پژوهش که نوع رابطه بین متغیر ها میباشد دست پیدا کرد.

واژگان کلیدی: بانک، مهارت كاركنان، تنوع وکیفیت خدمات، عوامل و شرایط فیزیکی، تعداد شعب، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه


فهرست مطالب

چکیده  1
فصل اول  2
 کلیات پژوهش  2
1-1 مقدمه    3
1-2 بیان مسأله  5
1-2-1 سوالات پژوهش  6
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش  6
1-4 اهداف پژوهش  6
1-4-1 هدف کاربردی  6
1-4-2 اهداف اصلی  6
1-4-3 اهداف فرعی  6
1-5 نوآوری تحقیق   6
1-6 فرضیات پژوهش  7
1-6-1فرضیات اصلی     7
1-6-2فرضیات فرعی     7
1-7 تعریف متغییر های تحقیق  7
1-7-1متغییر های وابسته     8
1-7-1-1 تجهیز منابع پولی     8
1-7-1-2تخصیص منابع پولی     8
1-7-2متغییر مستقل      8
1-7-2-1مدیریت نقدینگی     9
1-7-2-2مدیریت هزینه     9
1-7-2-3درجه بندی شعب     10
1-7-2-4تنوع و کیفیت خدمات     10
3-7-2-5تعدادپرسنل     10
1-7-3 مدل مفهومی تحقیق    11
1-8روش تحقیق     11
1-9 جامعه آماری  12
1-10 تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات  12
خلاصه فصل اول  13
فصل دوم  14
مبانی نظری پژوهش  14
2-1 مقدمه  15
2-2 تاریخچه بانکداری در ایران  15
2-2-1 تاریخچه بانک ها  15
2-2-2پیدایش بانکداری  16
2-2-2-1 بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی  16
2-2-2-2 محل و سرمایه اولیه  17
2-2-2-3 موسسه رهنی ایران  17
2-3 قوانین بانکداری  17
2-4 تجهیز منابع پولی در نظام بانکی  18
2-4-1حساب قرض الحسنه جاری  18
2-4-2 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز  18
2-4-3 سپرده سرمایه گذاری مدت دار  19
2-4-3-1 ویژگی ها و نحوه ی بکارگیری حساب سرمایه گذاری  19
2-5 تخصیص منابع پولی در نظام بانکی  20
2-5-1 قرض الحسنه  20
2-5-2 مضاربه  21
2-5-3 جعاله  22
2-5-4 مشارکت مدنی  23
2-6 تاریخچه تشکیل بانک پارسیان  26
2-7 شرکتهای وابسته به بانک پارسیان  26
2-7-1 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  27
2-7-1-1 مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان  27
2-7-2 شرکت لیزینگ پارسیان  27
2-7-3 شرکت بیمه پارسیان  28
2-7-3-1 اهداف شرکت بیمه پارسیان  29
2-8 مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری نوین  29
2-8-1 مهارتهای نیروی انسانی  29
2-8-2 تنوع و کیفیت خدمات بانکی  30
2-8-3 عوامل و شرایط فیزیکی  31
2-8-3-1 محل استقرار شعب بانک  31
2-8-3-2 طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعبه  31
2-8-3-3 امکانات فیزیکی شعب بانک  31
2-8-4 تعداد شعب  31
2-8-5 مدیریت نقدینگی   32
2-8-6 سپرده های بانکی  32
2-8-7 مدیریت هزینه  33
2-8-8 تسهیلات اعطایی  33
2-9 پیشینه ی تحقیق  34
خلاصه فصل دوم  36
فصل سوم  37
روش تحقیق  37
3-1 مقدمه  38
3-2 نوع و روش شناسی تحقیق   38
3-3 قلمرو تحقیق      40
3-3-1 قلمرو موضوعی     40
3-3-2 قلمرو مکانی     41
3-3-3 قلمرو زمانی     41
3-4 دوره زمانی تحقیق  41
3-5 جامعه آماری   41
3-6 نمونه آماری  41
3-7 روش نمونه گیری  42
3-8 اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات   42
3-9 فرضیات تحقیق  42
3-9-1 فرضیات اصلی  42
3-9-2 فرضیات فرعی  42
3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری  43
3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 , H1  43
3-11-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون  43
3-11-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 وH1 ومحاسبه مقدار بحرانی  44
3-11-4 مرحله چهرم: تصمیم گیری   44
3-12 آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیون    45
3-12-1 آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته ومتغی.رهای مستقل مدل   45
3-12-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته     45
3-12-3 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خودهمبستگی متغیرهای مستقل )   46
3-12-3-1 رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل    47
3-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها )   47
3-12-4-1 واریانس ناهمسانی     47
3-12-4-2 آزمون دوربین _ واتسون     48
3-13 مدل تحقیق      49
3-14 روشهای آماری     49
3-15 مدل رگرسیون     50
3-16 همبستگی      50
3-16-1 ضریب همبستگی     51
3-17 مراحل بررسی فرضیات آماری     51
3-17-1 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه معنی دار ضرایب 51
3-17-2 بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش   51
3-17-3 بررسی فرضیات زیربنایی     52
خلاصه فصل سوم      53
فصل چهارم      55
تجزیه و تحلیل داده ها     55
4-1 مقدمه      56
4-2 یافته های توصیفی     56
4-3 همبستگی      58
4-3-1 ضریب همبستگی پیرسون     58
4-3-2 ضریب همبستگی اسپیرمن     58
4-3-3 مفهوم معنی داری در همبستگی    58
4-4 آزمون فرضیه ها     60
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی اول     60
4-4-1-1 آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول    61
4-4-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول    61
4-4-2 آزمون فرضیه اصلی دوم     64
4-4-2-1 آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم    64
4-4-3 آزمون فرضيه فرعی اول     67
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی دوم     68
4-4-5 آزمون فرضيه فرعی سوم     68
4-4-6 آزمون فرضيه فرعی چهارم     69
4-4-7 آزمون فرضيه فرعی پنجم     70
4-4-8 آزمون فرضيه فرعی ششم     70
4-4-9 آزمون فرضيه فرعی هفتم     71
4-4-10 آزمون فرضيه فرعی هشتم     72
4-4-11 آزمون فرضيه فرعی نهم     72
4-4-12 آزمون فرضيه فرعی دهم     73
خلاصه فصل چهارم      74
فصل پنجم      76
نتیجه گیری و پیشنهادات     76
5-1 مقدمه      77
5-2 بررسی فرضیات پژوهش     78
5-3پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش    83
5-4 پیشنهادات برای تحقیقات اتی     84
5-5 محدودیت پژوهش     85
6-5 مقایسه نتایج با پیشیسنه تحقیق و مطالعات و تئوری ها    86
منابع      87
فارسی      87
لاتین      90
چکیده انگلیسی      91
 پیوست ها      92


تاريخچه بانکداري درايران

لفظ بانك ازواژه آلماني«بانك» به معناي شركت‌گرفته شده و به قولي ديگرواژه‌اي است كه ريشه ايتاليايي داشته وبه دکّه يا محل كسب و كارصرافان در ايتالياي قديم «بانكو» اطلاق ميشده است. در امپراطوري بابل در قانون حمورابي (2000 سال قبل از ميلاد) مقرراتي براي دادن وام و قبول سپرده‌هاي تجاري ديده مي‌شد. دريونان قديم (4 قرن قبل از ميلاد) و چين قديم (6 قرن قبل از ميلاد ) هم بانكداري متداول بوده است. درقرون وسطي بانكداري بيشتر به دست يهوديان صورت مي‌گرفت ليكن قرن چهاردهم به بعد مسيحيان نيز رفته رفته بانكداري ربوي را پذيرفتند و بسط و توسعه دادند. نخستين تجربه بانكداري به شكل جديد آن درفرانسه در سال 1716 ميلادي صورت تحقق به خودگرفت. «جانلا» كه مردي اسكاتلندي بود درسال 1716 به فرانسه رسيدو امتياز تأسيس بانك را از لوئي چهاردهم گرفت. توفيق «جانلا» گسترش يافت. اما او با افزايش تقاضا براي وام ازطرف مشتريان به انتشار اسكناس دست زد. سرانجام مراجعه مردم براي دريافت پولشان (تبديل اسكناس به فلز قيمتي) موجب ورشكستگي بانک اوگشت و وي از فرانسه گريخت و پنهان شد. اين نخستين تجربه بانكداري درس اول وآخر را به دنياي جديدآموخت «جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم وتجهيز منابع ومصرف آنها با احتياط و دورانديشي» (–، 1377:ص35).

تخصیص منابع پولی در نظام بانکی

همان طور که قبلا اشاره شد در نظام بانکی اسلامی ربا به طور کلی از بین رفته و به جای آن از مشارکت در سود و زیان یا عقود دیگر اسلامی استفاده میشود. در این نظام جهت اعطای تسهیلات کاملا مشخص است، به طوری که در بسیاری از موارد نامشخص بودن جهت معامله باعث بلان آن می گردد و این مساله نقش بسزایی در تخصیص بهینه ی تسهیلات اعطایی ایفا میکند. یکی از ویژگی های بانکداری اسلامی تنوع ابزار تخصیص منابع پولی است که در صورت وجود آموزش کافی برای کارکنان بانک می تواند نقش برجسته ای درتسهیل امر اعطای تسهیلات داشته باشد، زیرا در این صورت دست مسوولان بانکی در اینکه چه نوع قراردادی با متقاضی تسهیلات منعقد کنند باز است و می توانند تمام تقاضاها را در قالب عقود اسلامی پاسخ گر باشند.

تاریخچه بانک پارسیان

بانک پارسیان، به استناد ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 21/01/1379 و سایر مقررات مربوطه طی شماره 178028 در تاریخ 15/06/1380 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. مجوز عملیات بانکی به شماره 2348/ه مورخ 26/06/1380 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت گردید و فعالیتهای بانکی از تاریخ 12/11/1380 با افتتاح چهار شعبه در تهران آغاز شد. در تاریخ 04/08/1383 بانک پارسیان به عنوان چهارصدویکمین شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در تاریخ 10/09/1383 اولین داد و ستد بر روی سهام بانک انجام پذیرفت. این بانک در حال حاضر 293 شعبه در ایران که شامل 164 شعبه در تهران، 128 شعبه در شهرستان ها و 1 شعبه در منطقه آزاد دارد. ساختار سازمانی بانک پارسیان متشکل از شش معاونت است. هر معاونت به واحدهای کوچکتر تحت عنوان مدیریت تقسیم می‌شود. مدیریت‌های مستقل نیز زیر نظر مدیرعامل اداره می‌شوند. کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی و کمیته ریسک زیر نظر هیأت مدیره اداره می‌شوند.

مدیریت هزینه

هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت است از افزایش ارزش برای سهامداران. به واقع در شرایط نوین کسب و کار موفقیت پایدار بنگاه در گرو ارزش آفرینی برای سهامداران است، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سودآوری و در نتیجه ارزش آفرینی برای سهامداران راه های مختلفی وجود دارد. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش آفرینی است اما منشا مهم دیگر سودرسانی عبارت است از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (–، ص 43، ش 159). پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده است (–، شهریور 1383، ص 103).

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود و درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریتها، تقابلی بین ریسک و بازدهی است. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حسابهای موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانکها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت های سرمایه گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.