پایاننامه ارشد حسابداری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود

۱۳۵ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود


پایاننامه ارشد حسابداری بررسی تأثیر سرمایه فکری بر مدیریت سود


چکیده :

در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی حرکت کرده ایم که سرمایه گذاری در منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، تحقیق، توسعه و تبلیغات بمنظور حفظ برتری رقابتی وتضمین زیست محیطی سازمانها ضروری بنظر می رسد. لذا می توان بیان کرد که منبع خلق ارزش اقتصادی، ایجاد و مدیریت دارایی-های نامشهودی است که از آن به عنوان سرمایه فکری یاد می شود. لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری بر مدیریت سود بوده که در این پژوهش با نمونه آماری متشکل از 73 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 به بررسی ارتباط بین عناصر سرمایه فکری بر مدیریت سود پرداخته شد.
نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که سرمایه فکری و ضریب سرمایه ساختاری بر مدیریت سود دارای رابطه مثبت و معناداری می باشند. از طرفی نتایج تصریح می نماید که ضریب سرمایه انسانی و ضریب سرمایه ارتباطی رابطه معناداری با مدیریت سود ندارد.

کلیدواژه: سرمایه فکری، ضریب سرمایه انسانی، ضریب سرمایه ساختاری، مدیریت سود


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله تحقیق 4
1-3) اهميت موضوع تحقیق 8
1-4) اهداف تحقیق 9
1-5) سئوالات تحقیق 9
1-6) فرضیه تحقیق 10
1-7) قلمرو تحقیق 10
1-7-1) قلمرو مکانی 10
1-7-2) قلمرو زمانی 10
1-7-3) قلمرو موضوعی 11
1-8)جامعه آماری و روش نمونه گیری 11
1-9) تعریف واژه های کلیدی 12
1-10) ساختار کلی تحقیق 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1) مقدمه 16
بخش اول 16
2-2) سرمایه فکری . 19
2-2-1) مبانی نظری و سیر تاریخی سرمایه فکری 23
2-2-2) تعریف سرمایه فکری 26
2-2-3) انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری 26
2-2-4) مشترکات نظریات 40
2-2-4-1) سرمایه انسانی 40
2-2-4-2) سرمایه ساختاری (سازمانی) 41
2-2-4-3) سرمایه ارتباطی ( مشتری) 42
2-2-5) سنجش سرمایه فکری 42
2-2-5-1) دلایل سنجش سرمایه فکری 42
2-2-5-2) اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 45
2-2-5-3) منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمايه فكري 45
2-2-6) مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری 49
2-2-6-1) مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری 49
2-2-6-2) مدل های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری 52
2-2-7) گزارش‌دهي سرمايه فكري 59
2-2-7-1) مفروضات زیربنایی مدل گزارش‌دهی سرمايه فكري 60
2-2-7-2) محتوای گزارش‌دهی سرمايه فكري 62
بخش دوم : مدیریت سود 62
2-3) سود مورد انتظار (عادی یا هدف) 62
2-3-1) تعریف و تبیین مديريت سود 62
2-3-2) تاریخچه مديريت سود 65
2-3-3) انواع مديريت سود 67
2-3-4) انگیزه های مدیریت در مديريت سود 68
2-3-5) مديريت سود و رابطه ی آن با هزینه – منفعت 70
2-3-6) جایگاه مديريت سود 71
2-3-7) فرضیه مديريت سود و فرضیه بازار 72
2-3-8) روش‌های مديريت سود 73
2-3-9) ابزارهای مديريت سود 74
2-3-10) خصوصیات روشهای مديريت سود 77
2-3-11) عوامل موثر بر مديريت سود 80
2-3-12) رویکردهای مختلف مطالعه مديريت سود 82
بخش سوم: پیشینه تحقیق 83
2-4-1) تحقیقات خارجی 83
2-4-2) تحقیقات داخلی 88
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 ) مقدمه 93
3-2 ) روش تحقیق 93
3-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها 94
3-4) جامعه و نمونه آماری 94
3-5 )متغیرهای تحقیق وتعاریف عملیاتی آنها 95
3-5-1) متغیرهای مستقل 95
3-5-2)متغیر وابسته 97
فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها
4-1 ) مقدمه 100
4-2) آماره های توصیفی 100
4-2-1) بررسی نرمال بودن متغیرها 101
4 3-2) آزمون نرمال بودن فرضیات 101
4-4) خلاصه تحقیق . 102
فصل پنجم یافته ها نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 ) مقدمه 108
5-2 ) خلاصه تحقیق 108
5-4 ) محدودیتهای تحقیق 110
5-5) پیشنهادات تحقیق 111
5-5 -1) پیشنهادات و کاربردات مبتنی بر نتایج تحقیق 111
5-5 -2) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 111
منابع 120


1-1) مقدمه

با ورود به اقتصاد دانش محور، دانش در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند زمين، سرمايه، ماشين آلات و… از ارجحيت بيشتري برخوردار شده است به طوري كه در اين اقتصاد، دانش به عنوان مهمترين عامل توليد محسوب ميشود و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمانها نام برده ميشود (سیتارامان و همکاران،2002). يكي از ويژگيهاي دانش اين است كه نامشهود است، يعني غيرقابل لمس و غيرمحسوس ميباشد و ارزشگذاري و اندازه گيري آن بسيار سخت و مشكل است. در صورتيكه در گذشته سازمان¬ها با استفاده از روشهاي حسابداري قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل توليد خود را بطور كامل محاسبه كنند ولي امروزه اين روشهاي حسابداري ديگر داراي كارايي لازم نيستند(سالیوان و همکاران،2000) . دانش به عنوان يكي از مهمترين اجزاي داراييهای نامشهود محسوب ميشود. اگر در گذشته بيشتر داراييهای سازمان¬ها، مشهود بوده¬اند ولي امروزه قسمت اعظم داراييهای سازمانها نامشهود هستند. (منبع قبلی) در اين اقتصاد دانش محور، موفقيت سازمانها به توانايي مديريت اين داراييهاي نامشهود بستگي دارد و براي اينكه بتوانيم اين داراييها را مديريت كنيم ابتدا مي بايستي آنها را شناسايي و اندازه گيري كرده تا در نهايت بتوانيم آنها را مديريت كنيم (سانچز و همکاران،2000) .
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جديدي از داراييهاي سازماني نياز داريم. بطور كلي داراييهای سازماني را مي توان به 2 دسته كلي تقسيم كرد :
1- دارايي¬های مشهود : اين داراييها شامل داراييهاي فيزيكي و مالي هستند كه بطور تقريباً كامل در ترازنامه شركتها منعكس ميشود. اين داراييها تحت اصول اقتصاد كميابي عمل ميكنند يعني با استفاده بيشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته ميشود.
2- داراييهای نامشهود : اين داراييها هم به دو دسته كلي تقسيم مي¬شوند :
2-1 : داراييهاي نامشهودی كه به وسيله قانون حمايت شده اند و به آنها عنوان مالكيت معنوي را داده¬اند كه شامل حق امتيازها، كپي رايتها، فرانشيز، علايم و ماركهای تجاري و غيره است. برخي از موارد آن در ترازنامه منعكس ميشوند.
2-2 : ساير داراييهاي نامشهود كه شامل سرمايه هاي فکری است كه تحت اصول اقتصاد فراواني عمل ميكنند يعني با استفاده بيشتر از آنها، از ارزش آنها كاسته نميشود و معمولاً در ترازنامه منعكس نمي-شوند.(تایلز و همکاران،2002 ).
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت سود در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد و سعی می شود به این سوال که آیا سرمایه فکری در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری بر مدیریت سود در این شرکتها دارد یا خیر؟ و در صورت تاثیر مثبت رابطه چگونه خواهد بود. در ادامه اين فصل با توجه به موضوع تحقيق به بيان مسأله اصلي پژوهش، ضرورت انجام تحقيق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضيه هاي تحقيق و در پايان اصطلاحات و واژههاي تخصصي پرداخته خواهد شد.


1-2) بیان مسأله تحقیق

در حسابداری سرمایه فکری، داراییهایی هستند که فاقد خاصیت فیزیکی هستند، اما این دارایی¬ها، منافع قابل توجهی برای جریان نقدی آتی شرکت¬ها دارند. ناتوانی در گزارشگری سرمایه فکری، نشان¬دهنده ضعف حسابداری متداول یا سنتی است. البته، ارزشگذاری آنها در معاملات تجاری مشکل بوده و با روش¬های موجود به سادگی امکان¬پذیر نیست. همچنین هیچ تئوری یا مدل اقتصادی واقعی برای سرمایه¬های فکری وجود ندارد. تفاوت و شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت¬ها و افزایش و شدت این شکاف در دهه¬های اخیر بیانگر نقش قابل توجه اقلام سرمایه فکری در واحدهای اقتصادی است که در حسابداری مالی متداول گزارش نمی¬شود، چرا که فراسوی حدود و دامنه شناسایی و اندازه¬گیری در حسابداری است و ارزش یا قیمت سهام شرکت به نوعی وابسته به درک و شناخت از آینده است که در حسابداری مالی رایج قابل شناسایی و گزارشگری نمی¬باشد. شرکت¬ها بدرستی آگاه هستند که سرمایه¬های فکری تنها مزیت رقابتی آنها می¬باشد. اما گزارشات مالی فاقد اطلاعات مرتبط با منابع سرمایه فکری می¬باشد.(روزلندر و فینچام،2001)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.