پایاننامه ارشد جزا دادرسی کیفری اطفال بزهکار حقوق ایران انگلیس

135 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد جزا دادرسی کیفری اطفال بزهکار حقوق ایران انگلیس با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد جزا بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس


پایاننامه ارشد جزا دادرسی کیفری اطفال بزهکار حقوق ایران انگلیس


چكيده

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحلة کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.

واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس


فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه                
چکیده          1
مقدمه          2
الف) بیان موضوع         2
ب) سوالات تحقیق         2
پ) فرضیه ها تحقیق         3
ت) اهداف و کاربرد ها         3
ث) روش تحقیق         4
ج) معرفی پلان          4
بخش نخست: مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار   5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار      6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال     6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال        6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال       10
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال    12
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال     14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال      15
 گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری     15
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان      17
فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار    18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال       19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران       19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب      19
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304    21
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338     22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب     23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378     23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان     25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان      28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان     29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن     31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار       32
گفتار اول: پلیس         32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران      33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان      34
گفتار دوم: دادسرا         36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران      37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان  39
گفتار سوم : دادگاه اطفال         40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه       40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی       42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی       44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه      45
بخش دوم: اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار      47
فصل نخست : اصول دادرسی در مراحل مقدماتی     48
مبحث اول : اصول ناظر به کشف و تعقیب جرم      48
گفتار اول : حفظ حریم خصوصی اطفال و رعایت قواعد تفتیش و بازرسی    50
گفتار دوم : دستگیری بر طبق ضوابط قانونی      51
گفتار سوم : اعلام حق سکوت        52
گفتار چهارم : معاضدت حقوقی و پزشکی       52
گفتار پنجم اعمال تدابیر جایگزین تعقیب       55
مبحث دوم : اصول ناظر به تحقیقات مقدماتی       57
گفتار اول : منع دخالت ضابطین دادگستری       58
گفتار دوم : تفهیم سریع اتهام به طفل یا والدین یا سرپرست قانونی    60
گفتار سوم : محدودیت تحت نظر قرار دادن طفل      61
گفتار چهارم : منع شکنجه        62
گفتار پنجم : اصول احضار، جلب و باز جوئی      62
گفتار ششم : اخذ آخرین دفاع        64
گفتار هفتم : اقدامات تامینی جایگزین بازداشت موقت      66
بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا مؤسسات      67
بند دوم : کنترل قضائی         68
بند سوم : آزادی تحت مراقبت        69
فصل دوم : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه وصدور حکم    70
مبحث اول : اصول دادرسی در مرحلة محاکمه       71
گفتار اول : محرمانه بودن محاکمه       72
گفتار دوم : تشکیل پرونده شخصیت       73
گفتار سوم : حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه    75
گفتار چهارم : حضور بزه دیده در جلسه محاکمه      76
گفتار پنجم : اجتناب از تاخیر نا موجه       77
گفتار ششم : میانجیگری و سازش       78
مبحث دوم : اصول دادرسی در مرحلة صدور حکم      79
گفتار اول : منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم      80
گفتار دوم : قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رأی دادگاه      82
گفتار سوم : منع مجازات اعدام و حبس       84
گفتار چهارم : بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس     85
بند اول : مجازات های جایگزین حبس در ایران      87
الف : سپردن به والدین یا سرپرست طفل و تربیت تحت نظر دادگاه    88
ب: اعزام به کانون اصلاح و تربیت        90
بند دوم: مجازات های جایگزین حبس در انگلستان      90
الف: تعلیق مراقبتی         91
ب: خدمات عام المنفعه         92
پ: اقامت در نقطه معین        94
ت: قرار ارجاع         96
ث: قرار جبران خسارت         97
ج : قرار برنامه اقدامات         98
ح: حبس خانگی         99
و: مقایسه تطبیقی دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و انگلیس    101
الف : نتیجه ها         104
ب : پیشنهاد ها         106
منابع و مآخذ          109
چکیده انگلیسی         117


مبانی دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

افزایش جرائم اطفال

جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبة افراد جوامع بشری می باشد.
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.
اما فقر زاییدة نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند. فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود دربارة فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.
کونیگ اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود 8/3 نفر است 12 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد .
میزان بزهکاری ممکن است تحت تأثیر وضعیت اقتصادی کشور قرار گیرد. فقدان فرصت های اقتصادی مشروع و قانونی ممکن است فرد را به سوی قاچاق مواد مخدر، سرقت و خشونت سوق دهد. افزایش قاچاق مواد مخدر و تلاش سوداگران مرگ در بدام انداختن هرچه بیشتر نوجوانان، بخش عمده ای از جرایم خطرناک نوجوانان را در پی داشته است.

سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی دربارة سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینة قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینة انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.