پایاننامه ارشد جزا جرمشناسی قصاص عضو و پیوند اعضا

135 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد جزا جرمشناسی قصاص عضو و پیوند اعضا با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا


پایاننامه ارشد جزا جرمشناسی قصاص عضو و پیوند اعضا


چكيده

محور بحث در پایان نامه حاضر دائر مدار، تبیین عناصر و شرایط قصاص عضو یا جرح و مسأله پیوند اعضا می باشد. لذا برآنیم که در ابتدا آگاهی مطلوبی راجع به کیفر قصاص بدست دهیم و سپس در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو را برای مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.
اجمالاً شایان ذکر است که در عرصه فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجع به اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و نیز اینکه آیا مثلاً جانی حق دارد بعد از اجرای  عضو مقطوع خود را پیوند بزند یا خیر و نیز آیا اگر مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود را پیوند دهد، حقی برای جانی شکل می گیرد یا خیر در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی وجود دارد. برخی یکسره استمرار مقطوع العضو ماندن جانی را بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دانند و مدعی اند که جانی به هیچ عنوان پس از اجرای قصاص، حق پیوند مجدد عضو مقطوع خود را ندارد. استدلال ایشان این است که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه دارد و اساساً انرا بی اثر می سازد. در نقطه مقابل، برخی دیگر به چنین شرطی اعتقاد نداشته و مدعی اند که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات این است که جانی متعاقب اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشد. استدلال ایشان این که است جانی حسب موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق وی استصحاب می شود، لذا بقا و اعتبار آن حقیقتی قابل دفاع است. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این امر اختصاص یافته است – به قول اخیر نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی برای هیچ کس حتی مجنی علیه حقی قائل نشده است.
با این تفاسیر، پایان نامه حاضر با مرور مبادی فکری کلان این دو حوزه، سعی می کند طی رویکردی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در زمینه کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا را روشن سازد.

کلید واژگان: قصاص عضو، قصاص، پیوند عضو، کیفر


فهرست مطالب

عنوان             صفحه
مقدمه    1
1- بیان مسأله    1
2- سوالات و فرضیه های تحقیق:    1
3- اهمیت و ضرورت تحقیق:    2
4- پیشینه تحقیق:    3
5- روش تحقیق:    5
6- اهداف تحقیق:    5
فصل اول)    6
مفاهیم و مبانی نظری    6
مبحث اول) مفاهیم عمومی    7
گفتار اول- مفهوم قصاص عضو    7
الف) مفهوم لغوی    7
ب) مفهوم فقهی قصاص عضو    8
ج) مفهوم قانونی قصاص عضو    9
گفتار دوم- مفهوم پیوند عضو    10
الف) مفهوم لغوی    10
ب) مفهوم فقهی    10
ج) مفهوم قانونی    11
مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو    11
گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا جرح    12
بند اول) تساوی و برابری در دین    12
بند دوم) فقدان رابطه پدری    13
بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل    14
بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن    14
بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن    15
بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو مجروح یا مقطوع    16
بند هفتم) قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد    17
بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود    17
گفتار دوم) کیفیت قصاص برخی از اعضا    19
بند اول) قصاص گوش    19
بند دوم) قصاص چشم    19
بند سوم) قصاص دندان    21
بند چهارم) قصاص بینی    22
بند پنجم) قصاص زبان    22
مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو    23
گفتار اول) شرایط قصاص عضو    23
الف) مساوات کیفری:    24
ب) نارسایی سایر واکنش ها:    24
ج) تأمین منافع فرد و جامعه:    25
گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری    26
الف) حفظ مصالح اجتماعی:    26
ب)  حفظ نظم اجتماع:    27
ج) اصلاح اخلاقی مجرم:    28
د) دفاع از حقوق اشخاص:    28
و) برقراري قسط و عدل:    28
ه ) بازدارندگي:    29
ي) تهذيب مجرم و كيفر گناه :    29
(فصل دوم)    30
احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در ارتباط با قصاص عضو    30
مبحث اول) تبیین نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو    31
مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی    35
گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان    36
بند اول: نظر معتقدين به حرام بودن  پيوند عضو :    36
بند دوم : پيوند عضو باعث بطلان عبادات  است:    37
بند سوم: موافقان پيوند عضو:    37
گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه    39
بند اول)بررسی فقهی وضعیت آثار پیوند عضو مجنی علیه    39
الف) آثار پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص    41
ب) آثار پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص    43
1- قول و ادله موافقان:    44
2- قول و ادله مخالفان:    45
ارزیابی و اظهار نظر نهایی    46
بند دوم) آثار و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی    46
1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه حصر:    47
گفتار اول) نگرش و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو مجدد جانی    50
بند اول) قول و ادله مخالفان    52
بند دوم) قول و ادله موافقان    55
3- ارزیابی و اظهار نظر نهایی    56
گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو مجدد جانی در قانون مجازات اسلامی    58
فصل سوم)    66
ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا    66
مبحث اول) ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر    67
گفتار اول) تبیین حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو    67
گفتار دوم) چالش های احتمالی فراروی قصاص عضو از منظر حقوق بشر    69
نگرانی در جهت احتمال سرایت و ازدیاد جراحات ناشی از اجرای کیفر قصاص:    71
2-بیم تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:    71
(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از منظر موازین حقوق بشر    72
گفتار اول) ارزیابی حقوق بشری توانایی تصرف انسان در اعضایش    72
گفتار دوم) نگرش حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص    74
نتیجه گیری    77
منابع و مآخذ:    80
چکیده لاتین    83


مفهوم قصاص عضو

قصاص بر وزن کتاب، مصدر قاص، یقاص است. واژه قصاص از ماده « قص » به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی بکار رفته است. از همین ریشه، واژه قصه به معنی دنبال کردن اثر تاریخ و نقل آن به شکلی که رخ داده است می باشد.
«شریف جرجانی » راجع به مفهوم قصاص چنین می گوید؛
«معنای لغوی قصاص پاداش دادن است، بدین نحو که کشنده را بکشند و ضارب را به ضرب و جارح را به جرح به همان نحو که عمل کرده بود، تنبیه کنند ».
«فیومی » در مصباح المنیر می گوید؛
«قصص مأخوذ از پیروی کردن اثر است ».

شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو

در این مبحث می خواهیم شرایط ثبوت و وجوب کیفر قصاص و نیز شروط اجرای آنرا مطالعه و مرور نماییم. بنابراین، ابتدا سعی خواهیم کرد که به طور موردی شروط ثبوت را تشریح نماییم و سپس در ادامه به همین رویکرد، به مطالعه تفصیلی شرایط اجرای قصاص عضو خواهیم پرداخت.

کیفیت قصاص برخی از اعضا

در این گفتار بنا داریم که کیفیت اجرای کیفر قصاص عضو را در برخی از اعضا روشن نماییم. لذا مطالب این گفتار طی چند بند مجزا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
قصاص گوش
قصاص چشم
قصاص دندان
قصاص بینی
قصاص زبان

شرایط و اهداف قصاص عضو

در این مبحث قصد داریم که شرایط و اهداف کیفر قصاص عضو یا جرح را مطالعه و مرور نماییم. لذا در دو گفتار به این مسائل مهم می پردازیم.

شرایط قصاص عضو

اداره هر جامعه، حفظ انتظام ان و اقامه عدل در قلمرو آن منوط به مشخص شدن حدود آزادی ها و وضع مقررات برای تأدیب متخلفان از حدود مذکور است که سیره عقلا در طول تاریخ این امر را تأیید می کند. اسلام نیز به فراخور جامعیت خود که تضمین کننده حقوق و مصالح انسان است به این امر توجه نموده است. در قران کریم ارسال کتاب و میزان برای اقامه قسط انهم جهت دفاع از اجتماع صالح و بسط کلمه حق در زمین معرفی شده است.

الف) مساوات کیفری:

در فقه اسلام این یک اصل مسلم است که مجازات باید عیناً معادل و مساوی با عمل مجرم باشد. شرط مماثله به وضوح حاوی این اصل بنیادین است. واقعاً تأیید عقلی هم وجود دارد که هیچ کیفری چون قصاص نمی تواند یک پاسخ عادلانه و مساوی با عمل مجرم به رفتار جنایتکارانه او بدهد. بنابراین، قصاص عضو مجازاتی است که به عادلانه ترین شکل ممکن هم می تواند موجبات تشفی خاطر بزه دیده را فراهم اورد و هم رنج و عذاب کافری را بر فرد مجرمی که احترام و منزلت تمامیت جسمانی قربانی را نقض کرده و یک عملیات مجرمانه را علیه آن تدارک دیده است، تحمیل می کند. لذا از منظر این دین مبین کیفر قصاص عضو انعکاسی حقیقی از عدالت قضایی است.

ب) نارسایی سایر واکنش ها:

حقوقدانان مجازات را مشقتی می دانند که برای سه منظور تلافی، اصلاح و تصفیه اخلاقی و مصونیت جامعه از افراد مجرم بر او تحمیل می شود.  لذا مجازات مؤثر، مجازاتی است که بتواند به خوبی زمینه تحقق این اهداف را فراهم اورد. قدری توجه و موشکافی کیفر قصاص عضو یا جرح نشان می دهد که این کیفر واقعاً هم به بهترین شکل ممکن هدف تلافی کردن رفتار مجرم را محقق می سازد و هم برای اصلاح و تنبیه فردی وی و مصونیت از جامعه قابلیت مطلوبی دارد. بی شک مجرمی که عضوی را به علت اجرای کیفر قصاص از دست می دهد، هرگز فراموش نکرده و هر روز رنج و عذاب ناشی از خلأ انرا با خود یدک می کشد. این مسأله یک تذکر مادامی برای وی است که می تواند انگیزه های جنایی آتی وی را خنثی ساخته و مسیر بازپروری نهایی او را فراهم آورد.  بی شک تحقق عینی بازپروری یک مجرم،

پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص

در این مبحث بنا داریم که در ابتدا مسأله پیوند عضو جانی پس از اجرای  قصاص علیه وی را مطالعه نموده و سپس در ادامه جهت گیری و دیدگاه مقنن را در قانون مجازات اسلامی جدید روشن خواهیم ساخت. بر این اساس، طی دو گفتار به تجزیه و تحلیل این مسائل پرداخته می شود.

ارزیابی مجازات قصاص عضو از منظر حقوق بشر

در این مبحث این مسأله را بررسی می کنیم که وضعیت حقوق بشری کیفر قصاص عضو یا جرح به چه نحوی است. بنابراین، مطالب این مبحث را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.