پایاننامه ارشد تربیت بدنی برنامه تمرینی ترکیبی فاکتورهای آمادگی جسمانی

۱۲۵ هزار تومان ۹۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد تربیت بدنی برنامه تمرینی ترکیبی فاکتورهای آمادگی جسمانی روی خرید محصول کلیک و یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پایاننامه ارشد تربیت بدنی برنامه تمرینی ترکیبی فاکتورهای آمادگی جسمانی


پایاننامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی بررسی اثر یک برنامه تمرینی ترکیبی بر ترکیب بدن و برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی


چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی (هوازی- قدرتی) بر ترکیب بدن و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی دانش آموزان نوجوان دختر چاق و یا دارای اضافه وزن بود. تعداد 30 دانش آموز دختر چاق و یا دارای اضافه وزن از مدارس راهنمایی شهرستان خوی با میانگین سنی (69/0±14) سال، وزن (88/6 ±35/76) کیلو گرم و قد ( 62/4±161) سانتی متر به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین (15=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. پس از اجرای آزمون های اولیه از هر دو گروه، گروه تمرینی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی را که شامل یک سری تمرینات هوازی با شدت50 تا 85 درصد ضربان قلب بيشينه (HRmax) و قدرتی بود را اجرا کردند. طی جلسه ای جداگانه، پس آزمون در هر دو گروه تمرین و کنترل انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t همبسته جهت تعیین اختلاف بین پیش آزمون و پس آزمون در داخل گروه ها و از آزمون t مستقل برای تعیین اختلاف بین گروه ها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در ترکیب بدن شامل درصد چربی، وزن چربی، شاخص توده بدني (BMI) و وزن، همچنين، آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری و توان بی هوازی اختلاف معناداری وجود دارد (05/0≥p)، اما در میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه تجربی در وزن بدون چربی تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0<p). در مقایسه بین گروهی در ترکیب بدن (درصد چربی، وزن چربی، BMI و وزن) و آمادگی جسمانی (استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری) تفاوت معناداری بین گروه کنترل و تمرین دیده شد (05/0≥p)، اما در وزن بدون چربی و توان بی هوازی تفاوت بین دو گروه کنترل و تمرین معنادار نبود(05/0<p). در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که هشت هفته برنامه تمرینی ترکیبی می تواند اثرات مفیدی بر شاخص هاي ترکیب بدن و آمادگی جسمانی در افراد چاق داشته باشد.

واژه های کلیدی: تمرین ترکیبی، ترکیب بدن، چاقی، اضافه وزن


فهرست

عنوان   صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه  3
بیان مسئله  4
اهمیت و ضرورت پژوهش  6
اهداف.پژوهش  8
فرضیه های پژوهش  8
پیش فرض های پژوهش  9
محدودیت های پژوهش  9
تعاریف مفهومی و عملیاتی  10

فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه  13
بخش اول مبانی نظری پژوهش
چاقی  13
آمادگی جسمانی  14
استقامت قلبی- تنفسی  15
عوامل موثر بر قلبی- تنفسی  15
استقامت عضلانی  18
عوامل موثر بر استقامت عضلانی  18
رابطه قدرت و استقامت عضلانی  19
انعطاف پذیری  19
 اهمیت انعطاف پذیری  19
کاربرد انعطاف پذیری  20
عوامل موثر بر انعطاف پذیری  20
ترکیب بدن  21
عوامل موثر بر ترکیب بدن 22
شاخص توده بدن  24
درصد چربی  24
نیروی عضلانی  25
 ویژگی تمرینات استقامتی  26
سازگاری های فیزیولوژیکی با تمرینات استقامتی  28
ویژگی های تمرینات قدرتی  33
سازگاری تمرینات قدرت  30
ویژگی های تمرینات قدرتی-استقامتی  33
سازگاری های فیزیولوژیکی ناشی از تمرینات قدرتی –استقامتی 34
عوامل موثر بر سازگاری های.تمرین  35
بخش دوم: پیشینه پژوه  36
خلاصه نتایج تحقیق  49

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه  59
روش پژوهش  59
جامعه آماری  59
نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها  60
متغییرهای پژوهش  60
 ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات  60
روش های اندازه گیری متغییرهای پژوهش  61
روش اجرای تحقیق  65
پروتکل برنامه تمرینات اصلی  66
روش آماری  68  

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
مقدمه  70
آمار توصیفی  70
توزیع طبیعی نمونه ها  70
آماز استنباطی  72

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه  87
خلاصه نتایج تحقیق  87
بحث و بررسی  87
چمع بندی و نتیجه گیری  98
پیشنهادات  99
منابع  100


تعریف آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی اصطلاحی با مفاهیم وسیع است که برای افراد مختلف معنای متفاوت دارد. در نتیجه بیان یک تعریف دقیق از آن کار ساده ای نیست. WHO، آمادگی جسمانی را توانایی اجرای کار غضلانی به صورت رضایت بخش تعریف می کند. دانشگاه طب ورزشی آمریکا آمادگی جسمانی را چنین تعریف می کند، قابلیت اجرای سطوح متوسط تا شدید فعالیت بدنی بدون احساس خستگی بی مورد و حفظ این قابلیت در سراسر دوره زندگی (26). ایفرد با توجه به دو هدف آمادگی جسمانی، تندرستی و مهارتی عوامل آمادگی جسمانی را به دو طبقه تقسیم بندی کرده است که عبارتند از عوامل وابسته به تندرستی و عوامل وابسته به مهارت حرکتی(26).

عوامل تاثیر گذار در استقامت قلبی تنفسی

مقدار اکسیژن مصرفی تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر وراثت، جنسیت، سن، تمرین، چربی بدن، اندازه بدن و بیماری های قلبی- تنفسی قرار دارد (48).

استقامت عضلانی

استقامت عضلانی، توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت و یا
انقباض نسبتا طولانی است و یا توانایی عضله یا گروهی از عضلات برای تکرار اجرا و یا تحمل انقباض عضلانی زیر بیشینه در دوره ای از زمان است (40). استقامت عضلانی از عوامل مهم آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی است و برای فعالیتهای روزانه، حفظ استقامت عملکردی بویژه در دوره کهولت و شرکت در فعالیتهای اوقات فراغت بدون خستگی بی مورد لازم و ضروری است (46،80).

عوامل موثر بر استقامت عضلانی

عواملی که بر استقامت عضلانی اثر می گذارند تعداد تکرار و مقاومت هستند که بر اساس تغییر در آنان سه حالت زیر به وجود می آیند:

تعداد تکرار کم و مقاومت زیاد

این نوع استقامت به دلیل وجود مقاومت زیاد از تعداد تکرار کمی برخوردار است و پس از مدت نه چندان زیاد فرد دچار خستگی می شود. این نوع استقامت را استقامت غیر هوازی می گویند که ارتباط مستقیمی با قدرت عضلانی داشته و یکی از شیوه های افزایش قدرت می باشد، مانند حرکت کشش از بارفیکس (44).

تعداد تکرار متوسط و مقاومت متوسط

این نوع استقامت عضلانی، دارای مقاومتی با وزن کمتر نسبت به روش قبل است. البته رابطه آن با قدرت عضلانی ضعیف تر است. بنابراین تعداد تکرار آن بیش تر می شود. و نقش استقامت عضلانی در آن بیش تر می باشد، مانند حرکت درازو نشست (44).
• تعداد تکرار زیاد و مقاومت کم
در این نوع استقامت به دلیل داشتن مقاومت سبک تعداد تکرار آن زیاد است و دیگر قدرت عضلانی در آن نقشی ندارد و از این رو به آن استقامت هوازی نیز می گویند. این نوع استقامت عضلانی در دویدن ها و شنا که دست ها و پاها یک حرکت مشابه را در مدت طولانی انجام می دهند مشخص می شود (44).

رابطه قدرت عضلانی با استقامت عضلانی

با توجه به عوامل موثر در استقامت عضلانی، می توان گفت که هر چه مقاومت زیاد باشد و تعداد تکرار کم نقش قدرت عضلانی در حرکت بیش تر است. یعنی می توان آنقدر مقاومت را زیاد کرد که فرد فقط یک مرتبه بتواند آن حرکت را انجام دهد. حال اگر فرد بتواند دو یا سه مرتبه حرکت را انجام دهد باز هم قدرت عضلانی در آن نقش دارد و سهم استقامت عضلانی ناچیز است. به همین ترتیب هر چه تعداد تکرار بیش تر شود، سهم قدرت عضلانی کمتر شده و در حرکت ها با تکرار زیاد، دیگر قدرت عضلانی در آن نقش ندارد. بنابراین می توان گفت که قدرت و استقامت عضلانی، در دو سوی یک خط قرار دارند که تعداد تکرار نقش آن را در حرکت مشخص می کند و هر چه نقش یکی کمتر نقش دیگری بیش تر می شود (44).

تعریف ترکیب بدن

عبارت است از تشریح بدن برحسب عضله، استخوان، چربی و دیگر عناصر سازنده بدن که بطور غیرمستقیم و مستقیم با آمادگی بدن در ارتباط است (7،46،142). ترکیب بدن به توزیع میزان عضله و چربی در بدن اشاره دارد (7،46). واژه ای است برای تعیین درصد و سهم هر یک از توده چربی و توده بدون چربی که از کل وزن بدن استفاده می شود (46). در این ارتباط این نکته قابل توجه است که وزن اضافی ممکن است در اثر وجود بافت چربی یا بافت بدون چربی در بدن مشاهده شود. بخشی از وزن کل بدن که از بافت چربی تشکیل شده است درصد چربی بدن نامیده می شود و میزان چاقی بدن نیز با توجه به همین شاخص ارزیابی می شود. بخش دیگری که شامل عضلات، وترها، استخوان و بافت همبند است بافت بدون چربی نامیده می شود. با توجه به خطرهای تندرستی که با چربی اضافی همراه است تعیین درصد چربی بدن معیار ترکیب بدنی است. ارزیابی ترکیب بدن به ویژه درصد چربی بدن، در ابعاد تندرستی اهمیت زیادی دارد (125). از نظر آمادگی جسمانی و تندرستی وزن بدن مورد نظر نیست بلکه میزان چربی افراد مورد توجه است. چربی معمولا در ساختار اورگان های داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است (59).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.