پایاننامه ارشد اقتصاد شاخص حکمرانی بازدۀ شاخص قیمت سهام

100 هزار تومان 75 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد اقتصاد شاخص حکمرانی بازدۀ شاخص قیمت سهام روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد اقتصــاد


پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادي اثر شاخص های حکمرانی بر بازدۀ شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی بازار سهام تهران


پایاننامه ارشد اقتصاد شاخص حکمرانی بازدۀ شاخص قیمت سهام


چکیده

رونق بازار سرمایه موجب افزایش سرمایه گذاری خصوصی و تولید ملّی می شود. شناسایی متغیّرهای مؤثر بر قیمت سهام یکی از عواملی است که امکان هدایت بازار سرمایه را به وضعیت ثبات و رونق اقتصادی فراهم می آورد. شاخص قیمت سهام تابع متغیّرهای مختلفی از جمله عوامل نهادی است. مطلوب بودن عوامل نهادی مثل شاخص های حکمرانی، فضای مطمئن، باثبات و کم خطری را برای سرمایه گذاری بیش تر فراهم کرده و موجب کارآمدی بیشتر بازار بورس می شوند. در این تحقیق رابطۀ بین شاخص های حکمرانی که نمایان گر کیفیّت نهادهای حاکمیتی جامعه هستند با شاخص قیمت سهام بورس تهران مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل دیتا برای 14 گروه صنعتی در بازار بورس تهران در دورۀ زمانی (91-1376) نشان می دهند که رابطۀ مثبت و معنی داری بین شاخص های کنترل فساد، و اثربخشی دولت به ترتیب با ضرایب (5/62) و (1/72) و رشد شاخص قیمت سهام وجود دارد. همچنین شاخص معرّف اثر متقابل حاکمیّت قانون، کیفیّت قانون و مقرّرات با ضرایب (08-E53/4) دارای رابطۀ مثبت و معنی دار بر رشد شاخص قیمت سهام گروه های صنعتی تحت بررسی است و بهبود شاخص های حقّ اظهار نظر و پاسخگویی و اثر متقابل کنترل فساد و ثبات سیاسی موجب بهبود عملکرد بازار بورس تهران می شوند. بدین ترتیب بهبود کیفیّت شاخص های حکمرانی، شرایط مناسبی را برای رونق بیشتر شاخص قیمت بازار سهام فراهم می کنند.

واژه های کلیدی: شاخصهای حکمرانی، بازدۀ شاخص قیمت سهام، ثبات سیاسی و عدم خشونت، کنترل فساد


فهرست مطالب

فصل اوّل: کلیّات تحقیق
1-1.  مقدمه 2
1-2.  بیان مسئله 4
1-3.  اهداف تحقیق 6
1-4. سؤالات تحقیق 6
1-5.  فرضیه های تحقیق 7
1-6.  جامعه آماری، نمونه آماری 7
1-7.  متغیّرهای تحقیق 7
1-8.  تعریف عملیاتی واژه ها 8
1-9.  چهارچوب پایان نامه 11
فصل دوّم: مروری بر ادبیّات تحقیق
2-1. مقدمه 13
2-2. ادبیّات نظری 13
2-2-1. عوامل مؤثر بر قیمت سهام 13
2-2-2. حکمرانی خوب 16
2-2-2-1. پیدایش نظریه حکمرانی خوب 16
2-2-2-2. تعریف حکمرانی خوب 17
2-2-2-3. شاخص های حکمرانی خوب 18
2-2-2-4. مروری بر نحوة محاسبه و گردآوری شاخص های حکمرانی خوب 19
2-3. ادبیّات تجربی 23
2-3-1. تحقیقات خارجی 23
2-3-2. تحقیقات داخلی 30
2-4. جمع بندی 38
فصل سوّم: روش تحقیق
3-1. مقدمه 40
3-2. تصریح مدل 40
3-2-1. تبیین متغیّرها 41
3-2-2. منابع آماری 43
3-3. روش تحقیق 44
3-3-1. مدل پانل دیتا 44
3-3-2. مزیّت های استفاده از داده های تلفیقی نسبت به سری زمانی 44
3-3-3. تصریح مدل (مدل پانل دیتا) 45
3-3-3-1. مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی 46
3-3-3-1-1. مدل اثرات ثابت 46
3-3-3-1-2. مدل اثرات تصادفی 47
3-3-3-2. آزمون های تشخیص 47
3-3-3-2-1. آزمون ایستایی (ریشه واحد) در داده های ترکیبی 47
3-3-3-2-2. آزمون همجمعی داده های پانل 48
3-3-3-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس 50
3-3-3-2-4. آزمون خودهمبستگی 51
3-3-3-2-5. آزمون F لیمر 52
3-3-3-2-6. آزمون هاسمن 54
3-4. جمع بندی 55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1. مقدمه 57
4-2. آماره های توصیفی متغیّرهای مدل، آزمون های تشخیص و تخمین مدل 57
4 -2-1. آماره های توصیفی متغیّرهای مدل 57
4-2-2. آزمون های تشخیص 58
4-2-2-1. آزمون ریشه واحد 58
4-2-2-2. آزمون همجمعی 59
4-2-2-3. آزمون ناهمسانی واریانس 59
4-2-2-4. آزمون خودهمبستگی 60
4-2-2-5. آزمون F لیمر 60
4-2-2-6. آزمون هاسمن 61
4-2-3. تخمین مدل 64
4-3. جمع بندی 67
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. مقدمه 69
5-2. نتیجه گیری 69
5-3. پیشنهادات 72
فهرست منابع 74
پیوست 79


عوامل مؤثّر بر قیمت سهام

در اتّخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اوّلین و مهم ترین عاملی که فرا روی سرمایه گذار است، عامل قیمت است و بررسی روند تغییرات سهام متداول ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می باشد. از این رو آگاهی از عوامل مؤثّر بر قیمت سهام بسیار حائز اهمیّت است. از آنجا که قیمت سهام تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر می کند و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث کاهش یا افزایش قیمت سهام می شوند بررسی و تحلیل هر یک از عوامل ضروری است. در یک جمع بندی کلّی می توان گفت قیمت سهام تحت تأثیر دو گروه از عوامل به نام عوامل بیرونی و عوامل درونی تغییر می نماید.
1. عوامل درونی : منظور از عوامل درونی، آن دسته از عوامل مؤثّر بر قیمت سهام است که ارتباط بیش تری با عملیّات شرکت و تصمیمات متّخذه در شرکت و توسط ارکان آن دارد. این عوامل عبارتند از: 1- مدیریّت 2- عایدی هر سهم 3- نسبت قیمت به درآمد 4- روند قیمت سهام در گذشته 5- دارایی ها و نرخ بازدۀ آن 6- نرخ هزینۀ سرمایه 7- افزایش سرمایه 8- مزایای پرداختی 9- جریان نقدینگی شرکت 10- تقاضا برای محصول شرکت 11- امتیازات ویژه 12- طرح های توسعه (– و –، 1381).
2. عوامل بیرونی : منظور از عوامل بیرونی آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می دهد و خارج از کنترل مدیریّت شرکت است ولی بر قیمت سهام مؤثّر است. عوامل بیرونی به سه دسته عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی و رفتاری تقسیم می شوند.
حکمرانی: بر اساس گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی، حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند (–، 1384).
بانک جهانی، حکمرانی را به عنوان روشی که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود، تعریف می کند.
شش شاخص حکمرانی به صورت زیر تعریف می شوند:

حق اظهار نظر و پاسخگویی

این شاخص بيان گر جنبه هاي مختلف فرآيند سياسي، آزادي هاي مدني و حقوق سياسي و ناظر بر میزان آزادي مردم براي دخالت در فرایند انتخاب دولت و استقلال رسانه هاي گروهی است.

ثبات سیاسی و عدم خشونت

در میان شاخص هاي حکمرانی، این شاخص بيان گر بي ثباتي و احتمال براندازي دولت با ابزارهاي خشونت بار شامل خشونت داخلي يا تروريسم، كودتا، ترور و تنش هاي قومي است. و به تداوم سیاست هاي جاري در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولتمردان فعلی می پردازد.

کارآیی و اثربخشی دولت

کارآیی و اثربخشی دولت عبارت از کارآمدي دولت در انجام وظایف محوّله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیّت تهیّه و تدارك خدمات عمومی یا کیفیّت نظام اداري و توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاست های صحیح، صلاحیّت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهاي سیاسی است.

کیفیّت مقرّرات

این شاخص به تنظيم قوانين اختلال زا در بازار مانند كنترل قيمت ها، ايجاد موانع غيراصولي و دست و پاگير در صادرات و واردات، محدوديت هاي زايد در بازار سهام، محدوديت هاي تأسيس يك بنگاه اقتصادي جديد و مقرّرات دست و پاگير براي تبديل ارز اشاره دارد.

حاکمیّت قانون

این شاخص بيان گر تعّهد به قراردادها، حقوق مالكيّت، دزدي و جنايت و …است. یک حکومت خوب نیازمند چهارچوب هاي قانونی قوي است تا بتواند منصفانه و درست عمل کند. همچنین بایستی از حقوق افراد کاملأ محافظت کند و نیز بایستی از دستگاه قضایی و امنیّتی قوي برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید.

کنترل فساد

این شاخص نیز میزان فساد در میان مقامات رسمی، شیوع فساد در نظام سیاسی به منزله تهدید علیه سرمایه گذاري خارجی، تأثیر فساد بر جذّابیت کشور براي فعّالیت اقتصادي، فراوانی فساد در میان مقامات عمومی و شیوع پرداخت رشوه براي أخذ مجوزهاي اقتصادي را اندازه می گیرد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.