پایاننامه ارشد ادبیّات فارسی تشبیه دیوان وصال شیرازی

200 هزار تومان 140 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد ادبیّات فارسی تشبیه دیوان وصال شیرازی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیّات فارسی بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی


پایاننامه ارشد ادبیّات فارسی تشبیه دیوان وصال شیرازی


چكيده

تشبیه یکی از عناصر اصلی صور خیال می باشد که شاعران و نویسندگان برای هر چه زیباتر بیان کردن تصویرهای ذهنی خود از آن بهره برده اند. در این پژوهش به بیان زیبای های تصویرسازی وصال در زمینه تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وی پرداخته شده است. ابتدا ابیاتی که دارای تشبیه می باشند استخراج شده و سپس از نظر نوع تشبیه، آوردن وجه شبه وادات، حسی وعقلی بودن وهمچنین از نظر مفرد، مرکّب ومقیّد بودن مورد بررسی قرار گرفته و در انتها نتیجه حاصله به صورت نمودار ارائه شده است. در بین انواع تشبیه، تشبیه مؤکّد بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است و به خاطر توجّه ویژه شاعر به محسوسات، لذا تشبیه از نظر حسی وعقلی بودن بیشتر از نوع حسی به حسی می باشد وهم چنین تشبیه از نظر افراد بیشتر از نوع مفرد به مفرد می باشدکه این را می توان دلیل برسادگی فکر و اندیشه شاعر دانست که از پیچیدگی و اغماض دور بوده است و تشبیهاتی چون وهمی ،حروفی و مشروط در آن دیده نمی شود.

کلید واژه: وصال شیرازی، بیان، تشبیه و سبک بازگشت


فهرست مطالب

عنوان  صفحه

چکیده  1
مقدمه  2
روش تحقیق  4
اهداف تحقیق  4
پیشینه ی تحقیق  4
فصل اوّل: نگاهی به زندگی، آثار و سبک وصال 5
1-1- آثار وصال  7
1-2- سبک شعری وصال 8
1-3- سبک بازگشت  9
فصل دوّم : تشبیه  15
2-1- انواع تشبيه به اعتبار حذف يا ذكر اركان 17
2-2- انواع تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین آنها 18
2-3- تشبیه خیالی  20
2-4- تشبیه وهمی  20
2-5- انواع تشبیه به اعتبار مفرد، مقیّد و مرکّب بودن 20
2-6- وجه شبه تحقیقی وتخییلی 22
2-7- وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام 22
2-8- وجه شبه مفرد، متعدّد و مرکّب 23
2-9- تشبیه تمثیلی 23
2-10- زاویّه تشبیه  24
2-11- اضافه تشبیهی 24
2-12- انواع تشبیه به لحاظ شکل 26
2-13- نو کردن تشبیه 29
2-14- غرض از تشبیه 29
فصل سوّم: بررسی تشبیه در پانصد غزل آغازین دیوان وصال شیرازی 30
فصل چهارم: نتیجه گیری 184
نتیجه گیری  185
نمودارها  186
منابع ومآخذ  191
Abstract


زندگینامه وصال شیرازی

وصال شیرازی از شاعران ونویسندگان بنام عصرقاجار واز پیروان سبک بازگشت ادبی می باشد. وصال نامش محمد شفیع، لقبش میرزا کوچک ومتخلص به وصال(1192-1262 ه.ش) یکی از بزرگترین شعرای دوره ی بازگشت ادبی است که در شیراز چشم به جهان گشود. پدرش محمد اسماعیل فرزند محمد شفیع ابن میرزا اسماعیل است. از نیاکان وی آگاهی نیست. چون به سن تمیز رسید به درویشی و فقر گرایید، نخست«مهجور»تخلّص می کرد. چون زمان مهجوری به سر آمد به اشاره‌ی مرشد خود «میرزا ابوالقاسم سکوت» وصال تخلّص نمود. در علوم ادبیّه و حکمت الهی و معانی و فنون ریاضی، ویژه در علم موسیقی مرتبه و بلندی یافت وصوتی مطلوب داشت. اگردر مدح بزرگان عصر خود سخنی گفته برای آزمایش طبع بوده و با طبع بلندی که داشته در اندیشه ی پاداش و صله نبوده و هزینه ی زندگی را از خطاطی کتاب و هدیه ی کلام الله فراهم می نموده. در سن سی دو سالگی با یکی از خویشاوندان خود وصلت نموده دارای شش فرزند به نامهای: احمد وقار، محمود حکیم، محمد داوری، ابوالقاسم فرهنگ، اسماعیل توحیدوعبدالوهاب یزدانی بوده است. وصال در اواخر عمر خود نابینا شد و در سال هزار و دویست و شصت و دو بدرود حیات گفت و در جوار حضرت شاه‌چراغ (احمدبن موسی الکاظم) در شیراز آرام گرفت. (ر.ک،روحانی وصال شیرازی، 1386: 25-22-18-17)

آثار وصال:

وصال از شاعران بزرگی است که در زمینه های مختلف علمی آثار ارزشمندی دارد که این بیانگر نبوغ فکری وتبحر ایشان در علوم مختلف می باشد.
«کتاب هایی که به نثر و نظم تصنیف نموده یکی در حکمت وکلام به نظم ونثر ودیگری در گفتار حکیم فارابی در علم موسیقی ویکی در ادبیّات و قوانین عروض است. کتابی در تفسیر احادیث قدسیه به نظم و نثر مسمی به سفینه و دیگری به نام صبح وصال به طرز گلستان شیخ سعدی می باشد و قسمتی از خسروشیرین وحشی بافقی را به اتمام رسانیده است و کتابی دیگر، منتخبی از مقامات زمخشری است که با بیان شیرین شرح نموده و در پایان نثر، نظمی سروده است. کتاب بزم وصال به بحر متقارب سروده که هفت هزار بیت دارد. دیوان اشعارش بالغ بر سی هزار بیت که دو هزار بیت آن در مرثیه آل عبا علیه السلام است. غزلیاتش به سه گونه می باشد: بخشی در جواب سعدی و بخشی در جواب حافظ و آنچه از مخترعات افکار اوست در مجموعه‌ها‌ی دیگر است که بیشتر در اندرز و حکمت است».  (روحانی وصال شیرازی،1386: 22-21)
«آنجانب را کمالات چند حاصل است که در هر یک از آنها مسلّم و کامل است. اولاً جمعیّت فنون علم وحکمت ادبیّه وعربیّه، دیگر حصول صوت وحسن و صورت مستحسن، دیگر مکارم اخلاق واستحضار از علوم انفس و آفاق، دیگر سلیقه ی مستقیم و طبع سلیم و دیگر اینکه همه ی خطوط را خوش می نگارد».(هدایت،576:1344)

سبک شعری وصال

وصال از جمله شاعران سبک بازگشت ادبی بود که توانست رسالت این سبک راکه بر هر چه ساده بیان کردن تصویر ذهنی خود بود را جامه عمل بپوشاند.

تعریف تشبیه

«اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی ماننده کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذب یا حد اقل دروغ نما باشد،یعنی با اغراق همراه باشد. توضیح این که وقتی می گوییم ماننده کردن معنایش این است که آن دو چیز به هم شبیه نیستند و این ما هستیم که این شباهت را ادعا می کنیم. بدین ترتیب جمله ی: سگ مانند شغال است، تشبیه نیست زیرا هر چند همه ی ارکان تشبیه را داراست اما مبتنی بر صدق است نه کذب، به این معنی که در عالم واقع هم سگ و شغال از یک گونه اند. این است که این جمله مخیل نیست و از صور خیال محسوب نمی شود. بدین ترتیب می توان گفت؛ که جمله ی تشبیهی، جمله ای است که به ظاهر درست نمی نماید، باعث اعجاب می شود و کسی به مفاد آن باور ندارد». (شمیسا،1390: 33-34)
تشبیه به صورت گسترده جمله ای است که چهار جزء دارد که به آنها ارکان تشبیه می گویند که شامل مشبّه (ماننده)، مشبّه به (مانسته)، ادات (مانواژ) و وجه شبه (مانروی) می باشد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.