پایاننامه ارشد ادبیات فارسی انسجام واژگانی شاهنامه فردوسی

185 هزار تومان 125 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد ادبیات فارسی انسجام واژگانی شاهنامه فردوسی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی بررسی انسجام واژگانی در شاهنامه فردوسی


پایاننامه ارشد ادبیات فارسی انسجام واژگانی شاهنامه فردوسی


مقدمه

زبان ابزار بیان مفاهیم و ارتباط میان انسان-هاست.نخستین و اساسی ترین نقش زبان نیز همین می باشد زیرا بشر ناگزیر است که در ارتباط با دیگران در اجتماع تجربه اش را منتقل کند و تجربه دیگران را دریابد.بنابراین در مطالعه و توصیف آن باید صور و اشکال زبانی مرتبط با این نقش زبان را مورد بررسی قرار داد.شاخه ای در زبان شناسی با عنوان سخن کاوی در این رابطه و جهت بررسی کاربرد زبان بوجود آمده است.
تحلیل کلام به بررسی روابط برون جمله ای و ارتباط بین زبان و بافت هایی که در آن بکار برده می شود می-پردازد.متن صورت مذاکرات کلام است و متن یک واحد منسجمی را تشکیل می دهد.آنچه که متن را از غیر متن متمایز می سازد متنیت است و یکی از عوامل بوجود آورنده متنیت، انسجام است. انسجام زمانی در متن حاصل می شود که تفسیر عنصری در متن به تفسیر عنصری دیگر وابسته باشد.هلیدی و حسن (1976) ابزارهای انسجام در متن را در زبان انگلیسی به سه دسته اصلی تقسیم کرده اند که عبارتند از :
1.دستوری: عوامل دستوری که دارای سه زیر مجموعه ارجاع، جانشینی و حذف می باشد.
2. واژگانی: عوامل واژگانی که در برگیرنده تکرار و با هم آیی است.
3.پیوندی: عوامل پیوندی که شامل عناصر اضافی، سببی، تقابلی و زمانی است.
آنچه در این پژوهش انجام شد بررسی زبان شاهنامه از دیدگاه انسجام واژگانی می باشد و تلاش بر آن بود تا طبق نظریه هلیدی و حسن، انسجام واژگانی در این اثر ماندگار قرن چهارم هجری بررسی شود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول کلیات طرح  1
1-1 مقدمه  2
1-2 اهمیت موضوع  3
1-3 بیان مسئله  3
1-4 سوال های و فرضیه های تحقیق  4
 1-4-1 سوال های تحقیق  4
 1-4-2 فرضیه های تحقیق  4
1-5 کلیدواژه ها  5
1-6 محدودیت تحقیق  10
1-7 شاهنامه فردوسی  11
فصل دوم پیشینه تاریخی تحقیق  13
2-1 مقدمه  14
2-2 مبانی نظری تحقیق  15
 2-2-1 زبان شناسی و ادبیات  15
 2-2-1-1 ویژگی های زبان ادبی  17
 2-2-1-2 گونه های زبان ادبی  20
 2-2-2 نظریه های زبان شناسی  23
 2-2-2-1 زبان شناسی توصیفی(ساختگرا)  24
 2-2-2-1-1 زبان و گفتار  25
 2-2-2-1-2 صورت آوایی و معنی  26
 2-2-2-2 زبان شناسی نقش گرا  26
 2-2-2-2-1 نقش گرایی در مکتب پراگ  26
 2-2-2-2-2 نقش گرایی در مکتب کپنهاگ  28
 2-2-2-2-3 نقش گرایی در مکتب لندن  29
2-2-3 سخن کاوی  31
 2-2-3-1 کاربرد سخن کاوی  43
 2-2-4 متن و زبان شناسی متن  44
 2-2-5 بافت  47
 2-2-6 متن کاوی  50
 2-2-7 انسجام و همبستگی  50
2-2-7-1 انسجام  52
 2-2-7-1-1 ارجاع  52
 2-2-7-1-2 جایگزینی  54
 2-2-7-1-3 حذف  55
 2-2-7-2 انسجام واژگانی  57
 2-2-7-2-1 تکرار  57
 2-2-7-2-2 با هم آیی  59
 2-2-7-3 انسجام پیوندی  60
2-3 مبانی عملی تحقیق  62
 
فصل سوم روش-شناسی  65
3-1 مقدمه  66
3-2 روش گردآوری اطلاعات  66
3-3 روش تجزیه و تحلیل  67
 
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده-ها  68
4-1 مقدمه  69
4-2 منبع داده ها  69
4-3 روش کدگذاری داده ها  69
4-4 بررسی داده ها  70
 4-4-1 متن 1،آغاز کتاب  70
 4-4-2 متن 2، کیومرث  73
 4-4-3 متن 3، بیژن و منیژه  78
 4-4-4 متن 4، پادشاهی همای  98
 4-4-5 متن 5، هوشنگ  104
 4-4-6 متن 6، بهمن  108
 4-4-7 متن 7، تهمورث  118
 4-4-8 متن 8، جمشید  123
 4-4-9 متن 9، پادشاهی یزدگرد  132
 4-4-10 متن 10، پادشاهی نرسی بهرام  156
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق  162
5-1 مقدمه  163
5-2 نتیجه گیری  164
5-3 پیشنهادهای تحقیق  167
واژه نامه فارسی به انگلیسی   168
واژه نامه انگلیسی به فارسی   170
منابع   172
منابع داخلی   173
منابع خارجی   175
منابع اینترنتی   176


نتیجه گیری

متن شماره 1دارای 15 بیت می باشد که به استناد نمودار 4-1 شامل 99 واژه قاموسی است و از این تعداد 13 مورد تکرار عین واژه ،9 مورد تکرار هم معنایی و 2 مورد با هم آیی است؛ و تکرار شمول معنایی و واژه عام به کار نرفته است.بنابراین طبق نمودار 4-2 درصد تکرار عین واژه 13/13 هم معنایی09/9 و با هم آیی 02/2 می باشد.
متن 2 شامل 30 بیت و 225 واژه قاموسی است؛آن گونه که در نمودار 4-3 دیده می شود،20 مورد تکرار عین واژه،25 مورد تکرار هم معنایی،تکرار شمول معنایی و واژه عام هر کدام 1 مورد و با هم آیی 2 مورد می باشد.به بیان دیگر 88/8 درصد تکرار عین واژه،11/11 درصد تکرار هم معنایی،درصد تکرار شمول معنایی و واژه عام هر کدام 44/0 و88/0 درصد تکرار با هم آیی است که در نمودار 4-4 مشخص شده است.
متن 3 دربردارنده 142 بیت و 1015 واژه قاموسی است.نمودار 4-5 بیانگر آن است که 83 مورد تکرار عین-واژه،56 مورد تکرار هم معنایی،تکرار شمول معنایی و واژه عام هر کدام 9 مورد و 12 مورد با هم آیی است؛و برحسب نمودار 4-6،17/8 درصد تکرار عین واژه،51/5 درصد تکرار هم معنایی،تکرار شمول معنایی و واژه عام هر کدام 88/0 درصد و 18/1 درصد با هم آیی بکار رفته است.
در متن 4،42 بیت وجود دارد که با توجه به نمودار 4-7،289 واژه قاموسی،28 مورد تکرار عین واژه،14 مورد تکرار هم معنایی،9 مورد تکرار واژه عام و 2 مورد با هم آیی دیده می شود و تکرار شمول معنایی به کار نرفته-است.بنابراین به استناد نمودار 4-8 ،68/9 درصد تکرار عین واژه،84/4 درصد تکرار هم معنایی،15/3 درصد تکرار واژه عام و 69/0 درصد با هم آیی می باشد.
متن 5،دارای 20 بیت می باشد که با درنظر گرفتن نمودار 4-9،دربردارنده 144 واژه قاموسی است که تعداد تکرار عین واژه 12، تکرار هم معنایی 12 ،تکرار شمول معنایی1 و تکرار واژه عام 2 مورد می باشد و با هم آیی استفاده نشده است وطبق نمدار 4-10 ،درصد موارد ذکر شده بدین گونه است:تکرار عین واژه 33/8 درصد، تکرار هم معنایی 33/8 درصد،تکرار شمول معنایی 69/0 درصدو تکرار واژه عام 38/1درصد.
متن 6 شامل 70بیت و 501 واژه قاموسی است؛ به استناد نمودار4-11 ،45 مورد تکرار عین واژه،14 مورد تکرار هم معنایی،5 مورد تکرار شمول معنایی، 9 مورد تکرار واژه عام و 8 مورد با هم آیی استفاده شده است؛درواقع برحسب نمودار 4-12، 98/8 درصد تکرار عین واژه، 79/2 درصد تکرار هم معنایی،99/0 درصد تکرار شمول معنایی،79/1 درصد تکرار واژه عام و 59/1درصد با هم آیی به کار رفته است.
متن 7 دربردارنده 30 بیت و 200 واژه قاموسی است،با توجه به نمودار 4-13، تعداد تکرار عین واژه 11، تکرار هم معنایی 10، تکرار شمول معنایی 3 و تکرار واژه عام و با هم آیی هر کدام 1 می باشد؛ به بیانی طبق نمودار 4-14، 5/5 درصد تکرار عین واژه، 5 درصد تکرار هم معنایی،5/1 درصدتکرار شمول معنایی و 5/0 درصد تکرار واژه عام و با هم آیی دیده می شود.
در متن 8، 70 بیت، و برحسب نمودار 4-15،457 واژه قاموسی، 38 مورد تکرار عین واژه، 14مورد تکرار هم-معنایی، 4 مورد تکرار شمول معنایی، 6 مورد تکرار واژه عام و 3 مورد با هم آیی بکار رفته است و نمودار 4-16 درصد آنها را بدین گونه بیان می کند: تکرار عین واژه 31/8 درصد، تکرار هم معنایی 06/3 درصد، تکرار شمول معنایی 87/0 درصد، تکرار واژه عام 31/1 درصدو با هم آیی 65/0 درصد.
متن 9 شامل 180 بیت و 1218 واژه قاموسی است که با توجه به نمودار 4-17، تعداد عناصر انسجامی به کار رفته به قرار زیر است: تکرار عین واژه 112 مورد،تکرار هم معنایی 19مورد، تکرار شمول معنایی 9 مورد، تکرار واژه عام 23 مورد و با هم آیی 6 مورد و طبق نمودار 4-18 درصد میزان کاربرد آنها بدین صورت است : 19/9 درصد تکرار عین واژه،55/1 درصد تکرار هم معنایی، 73/0 درصد تکرار شمول معنایی،88/1 درصد تکرار واژه عام و 49/0 درصد با هم آیی.
متن 10دارای 24 بیت و 164 واژه قاموسی است؛به استناد نمودار 4-19، 14 مورد تکرار عین واژه، 8 مورد تکرار هم معنایی، 1 مورد تکرار شمول معنایی، 4 مورد تکرار واژه عام و 2 مورد با هم آیی دیده می شود.به بیان دیگر با توجه به نمودار 4-20، 53/8 درصد تکرار عین واژه، 87/4 درصد تکرار هم معنایی، 60/0 درصد تکرار شمول معنایی،43/2 درصد تکرار واژه عام و 21/1 درصد با هم آیی استفاده شده است.
به طور کل تعداد بیت های مورد بررسی 633 می باشد و شامل 4312 واژه قاموسی است که تعداد عناصر انسجامی به کار رفته طبق نمودار 4-21، به صورت زیر می باشد: 376 مورد تکرار عین واژه،181 مورد تکرار هم-معنایی، 33 مورد تکرار شمول معنایی،64 مورد تکرار واژه عام و 37 مورد با هم آیی؛ به بیانی دیگر با استناد به نمودار 4-22، 71/8 درصد تکرار عین واژه،19/4 درصد تکرار هم معنایی،76/0 درصد تکرار شمول معنایی، 48/1 درصد تکرار واژه عام و 85/0 درصد با هم آیی استفاده شده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.