پایاننامه ارشد ادبیات فارسی امثال حکم بوستان گلستان سعدی

165 هزار تومان 115 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد ادبیات فارسی امثال حکم بوستان گلستان سعدی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه ارشد ادبیات فارسی بررسی امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی


پایاننامه ارشد ادبیات فارسی امثال حکم بوستان گلستان سعدی


چکیده

بررسی امثال و مثل نماهای یک شاعر یا نویسنده، بیانگر میزان نفوذ این شخص در جامعه است. هدف پژوهش حاضر بررسی امثال و مثل‌نماهای گلستان و بوستان سعدی است. شناخت امثال و مثل نماهای برساخته‌ی سعدی در گلستان و بوستان، شناخت بهتر سعدی در بین عامّه‌ی مردم، کمک به درک بهتر استفاده‌ی هنری سعدی از امثال، و درک بهتر سروده‌های سعدی از اهداف پژوهش حاضر محسوب می‌شود. روش پژوهش کیفی است و داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و سندکاوی بررسی شده است.نتیجه نشان می‌دهد که سعدی به خاطر مردمی بودن و اطّلاع از فرهنگ عوام و آداب و رسوم و آلام و آرزوهای مردم زمان خود و مطالعه‌ی آثارگذشتگان، و نیز توانایی و قدرت بسیار در بیان و ارائه‌ی آن‌ها، بسیاری از ابیات او حکم مثل را پیدا کرده، توانسته است بر زبان و بیان مردم عصر خود و پس از آن مسلّط شود و بسیاری از سخنان او را تمثّل نمایند، پس از فردوسی بیشترین تأثیر را بر ادبیات فارسی و مردم فارس زبان داشته باشد که بیشترین نمود آن را در کتاب گلستان می‌توان دید.
 واژه‌های کلیدی: امثال، مثل نماها، سعدی شیرازی، فرهنگ عامه.


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اوّل(کلّیّات) 1
1-1-    بیان مسأله 1
 1-1-1-معانی مثل 9
 1-1-1-1-معانی لغوی 9
 1-1-1-2-معانی اصطلاحی 9
 1-1-2- حکمت 10
1-2- ضرورت تحقیق 12
 1-3- اهداف پژوهش 13
 1-3-1- اهداف نظری 13
 1-3-2- اهداف کاربردی 14
1-4- سؤالات نحقیق 14
1-5- محدودیّت‌های تحقیق 14
 1-5-1- کمبود منابع 14
 1-5-2- عدم تطابق امثال و حکم دهخدا با کتاب‌های تصحیح شده و معتبر امروزی 14
 1-5-3- مشوّش بودن شماره‌ی ابیات 15
 1-5-4- آوردن مصراع دوّم یا بخشی از مصراع اول بیت به عنوان مثل 15
 1-5-5- تکرار 15
 1-5-6- وجود ابیات در دو اثر متفاوت از سعدی 16
1-6- روش‌ تحقیق 16
1-7- اجزای پایان‌نامه 17
فصل دوّم(پیشینه‌ی تحقیق) 18
فصل سوّم(تجزیه و تحلیل) 20
3-1- تأثیر قرآن و حدیث بر سعدی 20
3-2- تأثیر پذیر ازامثال و حکم عربی 32
3-3- تأثیر پذیری از خوّاص 34
3-4- امثال تأثیر پذیر از عوّام 44
3-5- تأثیر سعدی بر دیگران 55
3-6- موضوع بندی 77
فصل چهارم(نتیجه گیری و پیشنهادها) 150
4-1- نتیجه گیری 150
4-2- پیشنهادها 153
منابع  157


نتیجه گیری

شاعران و نویسندگانی همچون رودکی، منوچهری، انوری، فردوسی، بلعمی، بیهقی، نصرالله منشی، مولوی، حافظ، صائب و . که گرچه تأثیر گذار و صاحب سبکند و مضمون پرداز، امّا تأثیرشان یا در همان زمان خود بوده، یا تا مدّتی کوتاه مؤثر بوده‌اندو یا تأثیرشان، فقط بر خواص بعد از خود بوده است.
سعدی، از شاعران و نویسنده‌گانی است که شهرتش توانست هم در زمان خود و هم بعد از خود آفاق را درنوردد و شهره‌ی عام و خاص شود و در همان زمان خود، اشعارش را طلب کنند و استقبال نمایند و بعدها هم در مکاتب و مدارس بخوانند و از بر نمایند و حفظ کنند.و بسیاری از ابیات و عبارات او بر سر زبان‌ها افتاده، مثل سایر شده و شاعران و نویسندگان فراوانی از آن‌ها استفاده نموده‌اند؛ که علامه دهخدا تعداد 1645 در کتاب گرانسنگ خود ، امثال و حکم، و غلامحسین یوسفی در پایان کتاب گلستان، جمعاً تعداد 1645 مورد آورده اند نشان می‌دهد بعد از فردوسی(1945 مورد) بیشترین تأثیر را بر زبان و ادبیات فارسی گذاشته است(ر.ک. جدول شماره‌ی 1) بع عبارتی دیگر سعدی 13/9 درصد از کل امثال و حکم را بعد از فردوسی با 8/10 درصد، به خود اختصاص داده است و در مقام دوّم تأثیرگذاری بر ادبیات فارسی قرار گرفته است.(ر.ک. جدول شماره3)
 سعدی شاعر و نویسنده‌ای است که مستقیماً درمیان مردم زمان خودو با آن‌ها می‌زیسته، و از دردها و رنج‌های آنان با خبر بوده، با زبان و فرهنگ آنان آشنایی داشته، همان فرهنگ و آداب و رسوم و . را از مردم گرفته، با کسوتی دیگر بیان داشته است. همین آشنایی موجب شده که تنها در دو اثر خود، بوستان و گلستان بسیاری( حدود 70 مورد ) از امثال و حکم زمان خود را از مردم بگیرد و خود نیز مثل ساز شود، طوری که حدود 190 بیت و عبارت از او وجود داردکه مثل است و قبل از او کسی بدان‌ها اشاره نکرده است(ر.ک.جدول شماره 2) بنابرین برای شناخت مردم و آداب و رسوم مردمان گذشته‌ی این مرز و بوم، مطالعه در ادبیات عامیانه و به تبع آن امثال و حکم موجود در دواوین و کتب، لازم و ضروری می‌نماید و توجه به سعدی و آثار او بالاخص گلستان، امری ناگزیر است. گلستان سعدی حاصل دیده ها و شنیده‌ها و تجربیات شخصی اوستو واقعیّت‌های زمان او را باز می‌نمایاند و بوستان او نتیجه‌ی تفکّرات آرمانی اوست، کتابی است که سعدی آرزوها و پسندهای خود را در آن نمایانده است و این قولی‌است که جملگی برآنند. ساختار دو کتاب نیز چنین بیانی دارد، گلستان، ترکیبی از نظم و نثر است، او حکایتی را به نثر بان می‌کند، بعد برای استشهاد سخن خود بیت یا ابیاتی را در ضمن یا پایان آن می‌آورد و به جهت مینی مالی بودن آن یا برای درک یهتر عوام، زبانی ساده و خالی از آرایه های ادبی را به کار برده است؛ همچنان کهعوام یک دست نیستند و جامعه‌ی واقعی هم از حشو اضافات خالی نیست در مقابل آن بوستان را دارد که به نظم است و جامعه‌ی آرمانی و مدینه‌ی فاضله هم، همه چیزش در جای خود و منظم است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.