پایاننامه ارشد ادبیات فارسی بازتاب مسائل کودکی در اشعار

200 هزار تومان 135 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد ادبيات فارسي بازتاب مسائل کودکی در اشعار با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسي بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی


پایاننامه ارشد ادبيات فارسي بازتاب مسائل کودکی در اشعار


چکیده

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم .
برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
فصل اول:كليات پژوهش
1-1 بيان مسئله    3
1-2 هدف هاي تحقيق    3
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن    3
1-4 سوالات و فرضيه هاي تحقيق    4
1-5تعاريف عملیاتی متغیرها و واژه هاي كليدي    4
1-6 روش تحقيق    4
1-7  قلمرو تحقيق    4
1-8 جامعه آماري وحجم نمونه    5
1-9  محدوديت ها و مشكلات تحقيق    5
فصل دوم:مطالعات موضوعی
مقدمه    7
گفتار اول    8
سیری در آراء ژان پیاژه    8
2-1 ژان پیاژه    9
2-1-1 مراحل رشد ذهنی کودک    10
2-1-2 هوش کودک    18
2-1-3 بازی    25
2-1-4 زبان کودک    34
2-1-2 عواطف کودک    38
گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید    42
2- 2 زیگموند فروید    43
فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)
مقدمه     47
3ـ1 روش تحقیق    48
3ـ2 حجم نمونه و روش نمونه گیری    48
3ـ3 مدل تحقیق    48
3ـ4 روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    48
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه    51
بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی    52
4-1-1ساختار فکری    53
4-1-1-1 تخیل    53
4-1-1-2 خودمیان بینی    54
4-1-1-3 ضمیر ناخود آگاه    56
4-1-1-4 نوستالژی    61
4-1-1-5 مفهوم کودکی    62
4-1-2 ساختار زیبایی شناسی (بلاغی)    64
4-1-2-1 تشخیص    64
4-1-2-2 استعاره    66
4-1-2-3 تشبیه    67
4-3-1 ساختار  زبانی (هنجارگریزی )    68
بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی    71
4-2-1 زندگی و آثار پروین اعتصامی    72
4-2-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی    73
4-2-2-1 نوستالژی      73
4-2-2-2 خودمیان بینی [تشخیص]    73
4-2-2-3 دفاع از دوستی    91
4-2-2-4 دفاع از پاکی    91
4-2-2-5 بیان کودکانه    92
4-2-2-6 بازی    94
4-2-2-7 مادر    95
4-2-2-8 هنجارگریزی    100
بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی    101
4-3-1 زندگی و آثار فروغ فرخزاد    102
4-3-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد    104
4-3-2-1 نوستالژی    104
4-3-2-2 بیان کودکانه    106
4-3-2-3 درک کودکانه    112
4-3-2-4 خودمیان بینی    112
4-3-2-5 تشیبه    134
4-3-2-6 تخیل و فضای حسی    136
4-3-2-7 استعاره حسی    139
4- 3-2- 8 دفاع از عشق و دوستی    140
4-3-2-9 مادر    140
4-3-2-10 هنجارگریزی    142
4-3-2-12 درک حسی از (زمان ،مکان و …)     142
بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی    144
4-4-1 زندگی احمد رضا احمدی    145
4-4-2 نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی    147
4-4-2-1 زبان    147
4-4-2-2 خودمیان بینی [تشخیص ]    150
4-4-2-3 مادر    167
4-4-2-4 نوستالژی    168
4-4-2-5 هنجارگریزی    170
4-4-2-6 بازگشت به کودکی    172
4-4-2-7 بازی    174
4-4-2-8 بیان کودکانه    174
4-4-2-9 استعاره     178
4-4-2-10 تشبیه     178
4-4-2-11 درک حسی از زمان و مکان    178
فصل پنجم:نتیجه گیری
منابع    182


مراحل رشد ذهنی کودک

رشد کودک

کودک از بدو تولد با پدیده ی رشد همراه می شود . این رشد جسمی و شناختی است . برای درک بهتر از این مفاهیم لازم به نظر می رسد که تعریف های ساده تری از آنها داده شود . رونسن و سینگر دو تن از روانشناسانی هستند که نظریه های ژان پیاژه را بیان کرده اند ، آنها در رابطه با مراحل رشد کودک از دیدگاه او چنین می گویند :
« مفاهیم اصلی تحقیقات پیاژه منتج به پیشنهادی جدید در این باره گردیده است که کودکان چگونه فکر می کنند چگونه استدلال می کنند و این تمام فعالیتهای ذهنی است که به نام شناخت طبقه بندی شده است .
تعریف رشد : واژه رشد یک اصطلاح بیولوژیک است که به رشد جسمی اطلاق می شود . اما این اصطلاح در روانشناسی شامل این سه بخش است :
الف ) رشد فکری
ب ) رشد عاطفی
ج ) رشد استراتژی یا راهبردی برای تقلید از محیط
البته نظریه پیاژه بر روی ” رشد شناخت ” متمرکز است.
تعریف شناخت : شناخت عبارت است  از فرآیندهای ذهنی مانند درک کودکان – به خاطر آوردن – باور کردن – استنتاج کردن »( سینگر  رونسن ، 1360 ، 23)
کودک در مراحل مختلف شناخت خود ، رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت تاثیر عواطف و احساساتش است . این رشد باید همگام و موازی با رشد جسمی باشد . شاید این طور به نظر برسد که خرد کودک رابطه ی مستقیمی با احساسات او دارد !!
« پیاژه درباره رشد شخصیت چیزی نمی گوید بلکه به رفتارهای عاطفی کودک در متن این فرآیندهای شناختی توجه می کند .
از نظر پیاژه توانایی های ذهنی ای که یک کودک در سن معینی داراست به او امکان بروز انواع معینی از رفتارهای عاطفی را می دهد .
بنابراین اینکه کودکی ظرفیت این را داشته باشد که موجودی عاطفی باشد . یعنی آمادگی انجام عمل متقابل با افراد را داشته باشد بستگی به این دارد که بتواند فکر کند ، با دیگران رابطه برقرار کند و آنچه را که اتفاق می افتد درک کند . »( همان 23 – 24 )

تخیل :

«کارکرد تخیل ( Imagination) در زبان معیار در جهت ایجاد موقعیت تازه در آن است . در بیشتر تعریف هایی که در شعر آمده ،تخیل را مهم ترین عامل شکل گیری شعر یا پیوستن زبان به ادبیات دانسته اند . »(سلاجقه ، 1385، 55)
برای مثال دکتر شفیعی کدکنی در تعریف شعر می گوید :
 « شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبان آهنگین شکل گرفته است. » ( شفیعی کدکنی ،1383،157)

تخیل و کودکی :
محمود کیانوش درباره تخیل کودک و انسان نخستین چنین می گوید :
 « کودکی که امروز در آستانه ی هزاره ی سوم میلادی ایستاده است ، از یک دیدگاه شباهت به انسانهای نخستین دارد ، یعنی که در نگرش به هستی ، واسطه ی او در شناخت بیشتر «تخیل» است تا «تعلیل» . یک پاره ابر سفید که هم شکل دارد ، هم حرکت در نظر کودک موجودی است زنده ، و بی آنکه در ظاهر شباهتی به انسان داشته باشد ، کودک برای شناختنِ آن و مانوس شدن با آن و همبازی گرفتن آن ، کیفیتی انسانی به آن می بخشد. با پاره ابر سفید سخن می گوید ، و حتی پاسخ هایی را که می خواهد ، از پاره ابر سفید می شنود.» ( کیانوش ، 1389،7)
« کودک در نگریستن به پاره ابر سفید همچنان در دیگاه تخیل می ماند و حساب شناخت تعلیلی را از حساب نمود تخیلی جدا نگه می دارد تا در طبیعت تنها نماند ، تا همه چیز با او آشنا و دوست و همبازی بماند . » (همان ص 8)


تخیل و نمونه هایی از آن در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی :
« به آب روان گفت گل کز تو خواهم
که رازی که گویم به بلبل بگویی » ( پروین اعتصامی )
« چرا نگاه نکردم
میان پنجره و دیدن
همیشه فاصله ای است
چرا نگاه نکردم » (فروغ فرخزاد )
« دوست آخرین او بچه برادرم بود.
بچه ی برادرم در کندو های روشنایی به دنیا آمده بود
به عروسک عروس می گفت :
دو سال از پرنده کاغذی کوچک تر بود
بچه ی برادرم پرنده ی کاغذی را کودک صدا می کرد
هنگامی که پرنده کاغذی بر بچه ی برادرم واژه کودک را آویخت
بچه برادرم گفت : من کودک نیستم من روشنم
و زمین روشن گشت
هر دو از واژه کودک آراسته و خندان بودند. » (احمدرضا احمدی )  

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.