پایاننامه ادبیات پوچی نمایشنامه کالیگولا آلبرکامو قطار توفیق الحکیم

185 هزار تومان 135 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ادبیات پوچی نمایشنامه کالیگولا آلبرکامو قطار توفیق الحکیم با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی پوچی هم از نظر ساختار و هم مضمون در دو نمایشنامه ی «کالیگولا» ی آلبرکامو و «قطار» توفیق الحکیم


پایاننامه ادبیات پوچی نمایشنامه کالیگولا آلبرکامو قطار توفیق الحکیم


چكيده

پژوهش حاضر به بررسی پوچی هم از نظر ساختار و هم مضمون در دو نمایشنامه ی «کالیگولا» ی آلبرکامو و «قطار» توفیق الحکیم، این دو نمایشنامه نویس بزرگ و مشهور اختصاص دارد. در این پایان نامه، خواسته ایم تا مباحث اساسی مربوط به نمایشنامه را در زندگی و آثار و بخصوص در دو نمایشنامه ی ذکرشده مورد بررسی قرار دهیم که در این راستا، تاریخچه ی نمایشنامه نویسی و معنای لغوی و اصطلاحی نمایشنامه و مباحث دیگر را ذکر کردیم و به نمایشنامه نویسان مشهور جهان غرب و عرب، خصوصاً توفیق الحکیم و آلبرکامو پرداختیم. و در ادامه به طور کامل به بررسی مکاتب نیهیلیسم و ابزوردیسم و اگزیستانسیالیسم پرداخته شد؛و پوچی موردنظر و معنای آن و علل گرایش به آن و انواع و شباهت آن با دیگرمکاتب را مشخص کردیم. سپس تحقیقی اساسی در زندگی و آثار این دو نمایشنامه نویس بزرگ، آلبرکامو و توفیق الحکیم به عمل آورده و شخصیت های این دو ادیب را در آثارشان، مورد بررسی قرار دادیم. و در نهایت به بررسی پوچی در نمایشنامه های «کالیگولا» و «قطار» از نظر ساختار ( طرح یا پیرنگ، زبان، شخصیت، زمان و مکان) و مضمون پرداخته شده است. و در نتیجه ی پژوهش به این مباحث دست یافتیم که : توفیق الحکیم بسیار تحت تأثیر فرهنگ نمایشنامه نویسی و سبک آثار ادبی غرب بوده است و بسیار کوشیده است تا سبکی جدید در نمایش عربی، ایجاد کند. و همچنین پوچی مورد نظر در نمایشنامه ی «قطار» وی، بیشتر در زمینه ساختار نمود پیدا می کند تا مضمون. و باید به این مسئله اشاره کرد که، پوچی در نمایشنامه ی «کالیگولا» بیشتر خود را در زمینه ی مضمون نشان می دهد و آلبرکامو این نویسنده ی بزرگ، پوچی را در سرتاسر نمایشنامه نسبت به زندگی و مرگ انسانها و خوشبخت نشدن آنها بیان می دارد. با این وجود باید اشاره کرد که او یک پوچ گرای محض نبود زیرا در برخی قسمت ها تلاش می کند تا به دنبال راه حلی برای رهایی از این وضعیت باشد.

واژگان کلیدی: نمایشنامه، تئاتر پوچی، کالیگولا، قطار، توفیق الحکیم، آلبرکامو، ابزورد


فهرست مطالب
عنوان         صفحه
تقدیم         الف
تقدیر         ب
چکیده          1
فصل اول: نمایشنامه و تئاتر
مقدمه         12
بیان مسئله         12
طرح سوالهای اصلی تحقیق       13
فرضیه های تحقیق        14
اهداف تحقیق         15
1-1 بخش اوّل: نمایشنامه       16
1-1-2 معنای لغوی نمایشنامه       17
1-1-3 معنای اصطلاحی نمایشنامه      17
1-2 بخش دوم: تاریخچه نمایشنامه نویسی درجهان غرب     18
1-2-1 قبل از میلاد مسیح       18
1-2-1-1 آریستوفان        19
1-2-1-2 اشیل        20
1-2-1-3 سوفکل        22
1-2-2 میلاد مسیح        23
1-2-2-1 ویلیام شکسپیر       25
1-2-3 ادبیات پوچی        29
1-2-3-1 ساموئل بکت        30
1-2-3-1-1 درانتظار گودو       30
1-2-3-2 اوژن یونسکو        31
1-3 بخش سوم: نمایشنامه در جهان عرب      34    
1-3-1 نمایشنامه در مصر       36
1-3-2 نمایش مدرن در یمن       37
1-3-3 چند تن از نمایشنامه نویسان عرب      38
1-3-3-1 احمد شوقی        38
1-3-3-2 محمد تیمور        41
1-4 جدول معروف ترین نمایشنامه نویسان جهان     46
فصل دوم : معرفی مکاتب نیهیلیسم، ابزوردیسم و اگزیستانسیالیسم
2-1 بخش اول : نیهیلیسم        53
2-1-1 مقدمه        53
2-1-2 معنای لغوی نیهیلیسم       54
2-1-3 معنای اصطلاحی نیهیلیسم       54
2-1-4 اقسام نیهیلیسم        54
2-1-5 نسبت غرب با نیهیلیسم       55
2-1-5-1 نیست انگاری کاسموسانتریک یونانی- رومی     56
2-1-5-2 نیست انگاری مستتر و شبه شریعت مآبانه قرون وسطایی    57
2-1-5-3 نیست انگاری مضاعف و اومانیستی مدرن     59
 2-1-5-4 مشترکات نیهیلیسم       59
2-1-6 نسبت بین نیهیلیسم و الحاد       61
2-1-7 تفکرات شکل گیرنده نیهیلیستی و غیر نیهیلیستی     61
2-1-7-1 فلسفه خوش بینی       62
2-1-7-2 فلسفه بدبینی        63
2-1-7-3 گروه میانه        64
2-1-8 فلسفه پوچی و علل گرایش به آن      64
 2-1-8-1معمّای آفرینش        65
2-1-8-2 راز مرگ        66
 2-1-8-3 شک        67
 2-1-8-4 ماده گرایی        68
2-1-8-5 شکست در هدف گیری ها      69
2-2 بخش دوم : ابزوردیسم       70
2-2-1 مقدمه         70
2-2-2 معنای لغوی و اصطلاحی ابزورد      72
2-2-3 تئاتر آخرالزمانی        73
2-2-4 عناصرموجود در تئاتر ابزورد      74
2-2-5 سبک تئاتر ابزورد       75
2-3 بخش سوم : اگزیستانسیالیسم       79
2-3-1مقدمه         79
2-3-2 معنای لغوی و اصطلاحی اگزیستانسیالیسم     80
2-3-3 سرآغاز اگزیستانسیالیسم       80
2-3-4 دیدگاه های اگزیستانسیالیستی      81
2-3-5 از خود بیگانگی و خود فریبی      85
فصل سوم : آلبر کامو و توفیق الحکیم
3-1 بخش اول : آلبرکامو        87
3-1-1 زندگی نامه و آثار        87
3-1-2 جایزه ادبی نوبل        92
3-1-3 آثار کامو        95
3-2 بخش دوم : توفیق الحکیم       97
3-2-1 زندگی نامه        97
3-2-2 توفیق الحکیم و نمایشنامه       100
3-2-3 آثار توفیق الحکیم       110
فصل چهارم : بررسی مصادیق نیهیلیسم و ابزوردیسم در نمایشنامه ی کالیگولا و قطار
4-1مقدمه         114
4-2 خلاصه نمایشنامه ی کالیگولا       116
4-3 خلاصه نمایشنامه ی قطار       120
4-4 بررسی ساختاری نمایشنامه های کالیگولا و قطار     122
4-4-1 پیرنگ در نمایشنامه ی کالیگولا      122
4-4-2 پیرنگ در نمایشنامه ی قطار      131
4-4-3 زبان دردونمایشنامه       136
4-4-4 شخصیت        137
4-4-4-1تعریف شخصیت       137
4-4-4-2 شخصیت های نمایشنامه کالیگولا      140
4-4-4-3 شخصیت های نمایشنامه قطار      141
4-4-4-4 اصلی، مخالف، فرعی ومقابل در نمایشنامه ی «کالیگولا»    142
4-4-4-5 شخصیت اصلی، مخالف، فرعی ومقابل در نمایشنامه ی «قطار»   142
4-4-5 زمان و مکان در دو نمایشنامه      144
4-4-6 درون مایه یا مضمون       145
4-4-6-1 معنای درون مایه       145
4-4-6-2 درون مایه و نتیجه اخلاقی      145
4-4-6-3 نمایشنامه کالیگولا و مضمون نیهیلیسم     146
4-4-6-4 نمایشنامه قطار و مضمون ابزوردیسم     153
4-5 بیگانگی        158
4-6 نمادها         159
4-7 پرداخت اشخاص بازی       159
4-8 تقابل جهان ماده و معنا       161
4-9 حرفه و جنسیت        161
4- 10تبدیل انسان به اشیا       163
4- 11آشنایی زدایی، گامی در رسیدن به ازرودیسم     163
نتایج         168
الملخّص         172
چکیده انگلیسی        173
فهرست منابع و مآخذ        175


تعریف نمایشنامه

نمایش به مثابه یک هنر، آیینه ی تمام نمای نیازهای انسان زمان خویش و بیانگر رنج و نیاز وی در دوره های تاریخی به شمار می آید. همچنین از حقایق زندگی، امور اجتماعی، اهداف زندگی و . سخن به میان می آورد و با ارائه اندیشه ای پویا به بشر، برای چیره شدن بر مشکلات زندگی نقش بسزایی ایفا می نماید.
نمایش از گذشته های دور ابزاری مناسب در دست هنرمندان برای القای افکار و اندیشه ها بوده است. این هنر درجوامعی چون یونان و مصر، به صورتی ابتدایی و در سایه معابد بوجود آمد اما به مرور زمان مراحل رشد و تکامل را پیمود و اکنون نقش ارزنده ای در آموزش جوامع ایفا می کند. میزان تاثیرگذاری این هنر تا جایی است که برخی از آن با عنوان « مدرسه سیّار» یاد کرده اند. اجرای اصولی و قانونمند این هنر بدون تردید نیازمند اسباب و مقدماتی است که اولین و مهم ترین آنها نمایشنامه می باشد. از این رو نمایشنامه نویسی در ادبیات امروز جهان، جایگاه و ارزش والایی دارد.
از نمايشنامه نويسي در جهان تاريخچه دقيقي در دست نيست. در این زمینه می توان به حدس و گمان عالمانه متخصصین و مورخین بسنده کرد اما زمان اوليه پيدايش نمايش را تقريباً مي توان به زمان شكل گيري تمدن ها نسبت داد. در اين نوشته سعي خواهيم داشت بطور اجمالي از زمان ارسطو كه نمايشنامه نويسي شكل مدون و علمي به خود مي گيرد، گام به گام با نويسندگان مطرح كشورهاي مختلف همراه شويم و سبك آنان را در مجموعه نمايشنامه نويسي جهان مورد بررسي قرار دهيم. فقط بايد اين نكته را در نظر داشت كه به دليل فضاي محدود تنها تعدادي از درام نويسان جهان كه سهم مهمتري در شكل گيري تاريخ داشته اند در اين نوشته جاي مي گيرند.

تاریخچه نمایشنامه نویسی در جهان غرب قبل از ميلاد مسيح

قبل از اينكه ارسطو كتاب مهم و تاريخ ساز خود يعني فن شاعري را به رشته تحرير در آورد، نمايشنامه هاي مختلف در گونه هاي متفاوت وجود داشته است. اما ارسطو اديب و نويسنده سال هاي قبل از ميلاد مسيح با تكيه بر افكار فلسفي فیلسوف سلف خود افلاطون و با تكيه بر كتاب معروف وي يعني جمهوري مسأله زيبايي شناسي در ادبيات را تقرير كرده و قوانين نمايشي را بنيان مي نهد. قوانيني كه سال ها بعد نيز توسط نويسندگان مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. او در نمايشنامه نويسي تعريفي جديد از تراژدي ارائه مي دهد. شش عامل از نظر او شكل دهنده يك نمايشنامه تراژدي است. اين قوانين عبارتند از:
۱ـ هسته داستاني يا plot كه ترتيب منظم حوادث و اعمال است.
۲ـ قهرمانان و اشخاص Character كه بازيكنان نمايشنامه باشند.
۳ـ انديشه ها كه حرفهاي قهرمانان يا نتايج اعمال آنان است.
۴ـ بيان يا گفتار كه نحوه كاربرد و تأثير كلمات در تراژدي است. طرز بيان بايد سنگين و موزون باشد.
۵ـ آواز كر، آوازهايي است كه دسته هاي همسرايان در تراژدي مي خوانند.
۶ـ وضع صحنه يا منظر نمايش كه مربوط به صحنه آرايي و صحنه سازي است.
تفكر اسطوره سازي و ميل به جستار عناصري مانند عدالت و گرايش به مذهب از ديدگاه هاي مختلف در نمايشنامه هاي اين دوره مورد بررسي و كنكاش قرار مي گيرند. در اين زمان توجه به مليت، مذهب و خصايل پاك انساني دستمايه نويسندگاني چون آشيل، سوفكل، آريستوفان و اورپيد مي شود. توجه به اين كليات سبب شده كه نمايشنامه هاي اين نويسندگان تا امروز اجراها و تأويل هاي متفاوتي را در برداشته باشد.

ادبیات پوچی

اما با آغاز قرن بيستم و وقوع جنگ هاي جهاني تنهايي و انزواي انسان بيشتر دستمايه نويسندگان قرار گرفت. ادبيات پوچي و در نتيجه تئاتر نيز حاصل اين دوران است. اين اصطلاح عمدتاً به آثار نمايشي نويسندگاني چون ساموئل بكت، ژان ژنه، اوژن يونسكو، هارولد پينتر و ادوارد آلبي اطلاق مي شود و شاخه مهمي از ادبيات پوچي به شمار مي آيد، مباني تفكري و تلقي فلسفي نويسندگان تئاتر پوچي از مكاتب ادبي، سوررئاليسم، اكسپرسيونيسم ، اگزيستانسياليسم و آثار ژان پل سارتر ، آلبر كامو، فرانتس كافكا و جيمز جويس ريشه مي گيرد.
بنا بر تفكر اين نويسندگان، انسان بريده شده از اعتقادات مذهبي و معنوي و آگاه به پوچي اعتقاداتي كه آنها را فريب مي داند، در جهاني خالي از معنا و هدف، فقط دلخوش به اميدهايي در فراسوي اين زندگي ملالت بار و بي معني، دست و پا مي زند.

نمایشنامه در جهان عرب

عده ای از محققین بر این باورند که ادبیات عربی از دوره ی عباسی با هنر نمایشی از طریق نمایشواره هایی درباره ی سیره ی خلفای راشدین و عده ای از خلفای اموی و شهادت امام حسین (ع) آشنا بوده اند و معتقدند که این هنر در مصر در زمان خلفای فاطمی با نمایشنامه های آکروباتیک و در دوره ی ممالیک با سایه بازی ظهور پیدا کرد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.