پایاننامه کارشناسی ارشد تربیتی انگیزش خودپنداره تحصیلی اضطراب امتحان

80 هزار تومان 50 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه کارشناسي ارشد تربیتی انگیزش خودپنداره تحصیلی اضطراب امتحان با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پاياننامه کارشناسي ارشد تربیتی انگیزش خودپنداره تحصیلی اضطراب امتحان


پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان


چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 انجام گردید. روش تحقیق پژوهش توصیفی همبستگی بود. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان مقطع متوسطه بخش رودخانه در سال تحصیلی 1392-1391 بود. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری پژوهش حاضر چند طبقه‌ای، مرحله ای و تصادفی ساده بود. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خودپنداره بک و استیر و مقیاس اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1390) استفاده شد. نتایج پس از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که: بین انگیزش با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. بین خودپنداره تحصیلی و انگیزش با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای خودپنداره تحصیلی و انگیزش مي توانند روي هم رفته تقریباً 14.3% از واريانس اضطراب امتحان را بطور همزمان تبيين نمايند.
کلیدواژه ها: انگیزش، خودپنداره تحصیلی و اضطراب امتحان


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول 2
طرح تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-4-1- هدف کلی: 6
1-4-2- اهداف جزیی: 6
1-5- سؤالات تحقیق 7
1-6- فرضیه های تحقیق 7
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
1-7-1- تعاریف مفهومی: 7
1-7-2- تعاریف عملیاتی: 7
فصل دوم 8
پیشینه‌ تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- پیشینه‌ی نظری 9
2-2-1- انگیزش 9
پیشرفت تحصیلی 10
عوامل موثر در پيشرفت تحصيلي 11
انگیزه پیشرفت تحصیلی 12
انواع انگیزش 13
نظریه های انگیزش: 14
نظریه های معاصر انگیزش 14
نظریه انگیزش پیشرفت 14
نظریه‌های محتوایی 15
نظریه های فرایندی 17
جهت گيري هاي انگيزشي 17
انگیزش و خودپنداره 19
2-2-2- خودپنداره تحصیلی 19
خود 19
مفهوم خودپنداره: 20
خودپنداره تحصیلی 23
تعریف خودپنداه تحصیلی 24
روش‌های افزایش خودپندارگی 25
2-2-3- اضطراب امتحان 26
اضطراب 27
تعاريف اضطراب 28
فيزيولوژي اضطراب 29
سبب شناسي اضطراب 29
علائم اضطراب 30
رويكردهاي نظري به اضطراب 33
نظريه‌هاي زيست شناختي اضطراب 33
نظريه‌هاي روانكاوي 34
نظريه فرويدي: 34
نظريه نو فرويدي : 35
نظريه‌هاي رفتاري اضطراب 36
نظريه يادگيري شناختي – اجتماعي 36
نظريه‌هاي شناختي اضطراب 37
اضطراب امتحان 37
مؤلفه‌های اضطراب امتحان 38
خودکارآمدی و اضطراب امتحان 38
روشهای کاهش اضطراب امتحان 39
2-3- پیشینه‌ی پژوهشی 40
2-3-1- پیشینه‌ی داخلی 40
2-3-2- پیشینه‌ی خارجی 44
فصل سوم 46
روش تحقیق 46
3-1- مقدمه 47
3-2- روش تحقيق 47
3-3- جامعه آماري، اندازه نمونه و روش نمونه گيري تحقيق 47
3-4- روش جمع آوري اطلاعات 48
3-5- ابزار اندازه گيري تحقيق 49
پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس: 49
پرسشنامه خودپنداره بک و استیر: 50
پرسشنامه اضطراب امتحان: 50
3-6- روش کار 50
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 51
فصل چهارم 52
تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
4-1- آمار توصیفی: 53
4-2- آمار استنباطی 61
فصل پنجم 66
بحث و نتیجه گیری 66
5-1- مقدمه 67
5-2- بحث 67
5-3- نتیجه گیری 68
5-3- محدودیت های پژوهش 71
5-4- پیشنهادات 72
5-4-1- پیشنهادات کاربردی 72
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 72
منابع 73


1-1- مقدمه
اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی می باشند که مطالعات زیادی درباره آن ها انجام گرفته است. علاوه بر این، بررسی‌ها حاکی از آنند که این ناهنجارها مشکلات زیادی را باعث می شوند و بخش اعظم از خدمات مراقبت های پزشکی را صرف خود می کنند و عوارض زیادی در کارکرد افراد به وجود می آورند. مطالعات جدید نیز نشان می دهد. مشکلات اضطرابی مزمن می تواند میزان مرگ و میر مرتبط با عوارض قلبی- عروقی را افزایش دهد. لذا پژوهش‌گران بالینی باید بتوانند اختلال اضطرابی را با سرعت و دقت تشخیص داده و درمان آن را شروع کنند (امیری و همکاران، 1385).
امتحانات و آزمون ها یک بخش انکارناپذیر از زندگی انسان ها شده‌اند. نتایج امتحانات تأثیر بسزایی در جنبه‌های مختلف زندگی دارند. به دنبال ارتقاء سطح سواد از طریق سیستم آموزشی آن‌ها به طور واضحی با فراوانی بیشتری از امتحانات روبه رو می شوند، که این انتظارات فشارهای بیشتری را از سوی والدین برای داشتن عملکرد بهتر در پی خواهد داشت. انتظار ممکن است به وسیله فرد درونی شده و تدریجاً اضطراب امتحان را افزایش دهد (امیری و همکاران، 1385).
به نظر می رسد پدیده امتحان از همان زمانی که آزمون‌ها جهت ارزش‌یابی کارآمدی افراد مورد استفاده قرار گرفته است به وجود آمده است. اضطراب امتحان از مشکلات آموزشی شایع است که جمعیت دانش آموزی و دانشجویی با آن سرو کار دارند که یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن‌ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بررسی‌ها حاکی از آنند که در ایجاد اضطراب امتحان عوامل شخصیتی، خانوادگی و آموزشگاهی نقش عمده ای دارند (صاحبی و اصغری، 1381). پیشرفت تحصیلی، علاوه بر مسائل آموزشی و تربیتی به مؤلفه های روانی، شخصیتی و اجتماعی نیز مربوط می شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می دهند که انگیزش تحصیلی، یادگیری آموزشگاهی دانش‌آموزان و کلیه فعالیت‌های انسان را میانجی‌گری می نمایند (آقایی، جلالی و نظری، 1390).
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ پژوهش‌گران ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺭﻭﺍن‌شناﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻭ ﺭﻭﺍن‌شناﺧﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ. ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺭﻭﺍن‌شناﺧﺘﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎلیت‌های ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ هدف‌های ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ- ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎلیت‌های ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ هدف‌های ﻭﻳﮋﻩ، ﻧﮕﺮش‌ها ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ، ﺭﻭش‌هاﻱ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ آن‌ها ﻭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ (ﺷﻬﻨﻲﻳﻴﻼﻕ، ﺑﻨﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ و ﺷﻜﺮﻛﻦ، 1384).
هم‌چنین به نظر می رسد که یکی دیگر از عواملی که یادگیری و اضطراب دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، خودپندارگی باشد. دانش‌آموزان برای یادگیری خودگردان باید دارای یک خودپنداره نسبتاً ثابت و روشن هم به شکل کلی و هم در یک بعد ویژه مانند خودپنداره تحصیلی باشند و نیز باور داشته باشند که توانایی‌های لازم برای کنترل عوامل بافتی و فرایندهای شناختی و انگیزشی خود را دارند (درمیتزاکی، آنجلیکو و موریس ، 2009).
با توجه به اهمیت نقش اضطراب امتحان در پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان و این‌که عوامل زیادی در اضطراب امتحان نقش دارند، در این پژوهش به بررسی رابطه انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخته می شود.


1-2- بیان مسأله
انگیزش و هیجان از جمله سازه هاي مهم در تمامی عرصه هاي زندگی هستند که تا اندازه زیادي مستقیماً ریشه در شخصیت دارند و تا حدودي نیز متأثر از محیط می‌باشند. چنان‌چه انگیزش و هیجانات جنبه منفی و مخرب داشته باشند، آسیب روان‌شناختی و افکار و پیامدهاي نامطلوبی به همراه خواهند داشت و بر عملکرد افراد اثري سوء می‌گذارند. از جمله موقعیت‌هایی که منجر به بروز هیجانات منفی می‌شود، موقعیت امتحان می‌باشد. هنگامی که عملکرد ما مورد ارزیابی قرار می گیرد احتمال بروز واکنش هیجانی از جانب ما وجود دارد. در هر مرحله از ارزیابی اگر احساس کنیم که آمادگی لازم را نداریم، یا شک در توانایی خود داشته باشیم و یا حتی تصور کنیم که نمی‌توانیم بهترین عملکرد را ارائه دهیم در آن زمان احساس ناراحتی، فشار عصبی و یا افسردگی خواهیم کرد و برعکس اطمینان به آمادگی و یا توانایی عملکرد خوب، همراه با هیجانات مثبتی چون اعتماد به نفس، غرور و انبساط خاطر است (ارفع بلوچی و غفاری، 1391).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .