پایاننامه معماری طراحی مجموعه مسکونی حضور کیفی نور

135 هزار تومان 105 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه معماري طراحی مجموعه مسکونی حضور کیفی نور روی لینک افزودن به سبد خرید یا ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پايان نامه كارشناسي ارشد معماري طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور


پاياننامه معماري طراحی مجموعه مسکونی حضور کیفی نور


چکیده:

با وجود اينكه در حال حاضر چند دهه از طراحی و احداث مجتمع های مسكوني مي گذرد هنوز هم به دليل عدم تطابق آن-ها با فرهنگ جامعه ما، علاوه بر كاستي هايي كه در اين قبيل بناها به چشم مي خورد، تأثيرات نامطلوبي بر زندگي انسان جامعه داشته و دارد. از سوي ديگر، در اين رساله نگاهي به موضوع نور به لحاظ كيفي شده است. نور در زندگي انسان عنصري ضروري به‌شمار مي‌رود. در این مقوله معماران نیز، چون بسیاری متخصصان دیگر، حتی به مدد تجربه یا شهود، از پیش بینی صحیح رفتارهای مبتنی بر این نیاز باز می مانند. در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی و حاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است. تحقیقات نشان داده است که یک نیاز درونی وجود دارد که همه موجودات زنده را به سمت نور هدایت می کند، این نیاز در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن ها ناشی از آثار بصری نور نیستند، بنابراین در جایگاه یک معمار اگر نور را تنها یک واسطه برای رویت محیط و موضوعات بدانیم، فرصت های فراوان تأثیرگذاری بر ادراک مخاطبین خود را از دست داده ایم، و بسیاری از آثار معماری معاصر شاهدی هستند بر این که با وضع موجود، بسیاری از آثار نور، و طیفی از قابلیت های مثبت آن غافل مانده است. این ایراد از یک سو نتیجه هراس جامعه معماری از وارد کردن پیچیدگی های دانش موجود در این زمینه به مراحل نخست طراحی است، و از سوی دیگر ناشی از فقدان کلید واژه های روشن و قواعدی ساده است که حضور نور را در طرح ابتدایی یک اثر معماری میسر نماید. پژوهش حاضر به بررسي حضور كيفي نور پرداخته و با استفاده از فضاي باز، پوشيده، بسته در مجتمع مسكوني و با الگوبرداري از معماري سنتي يزد و معاصرسازي آن، به طراحي مجتمع مسكوني پرداخته است.

کلمات کلیدی: نور، كيفيت نور، مجتمع مسكوني


فهرست مطالب

عنوان     صفحه
چكيده     1
فصل اول: طرح تحقیق
1.1. مقدمه    2
2.1. طرح مسأله    3
3.1. ضرورت انجام تحقیق    4
4.1. اهداف    5
5.1. فرضیه ها    6
6.1. روش تحقیق    6
فصل دوم: مبانی نظری
1.2. مطالعات پایه مسکن    7
1.1.2. مقدمه    7
2.1.2. مبانی فکری و نظری    9
1.2.1.2. هستی در جهان    9
2.2.1.2. سكونت/سكونت‌گاه    9
3.2.1.2. جنبه های دوگانه سکونت    12
4.2.1.2. زنده بودن    12
5.2.1.2. نظم    15
6.2.1.2. تعیین موقعیت    17
7.2.1.2. مکان ساخته/مکان طبیعی    18
8.2.1.2. نیازها    20
3.1.2. شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی    24
1.3.1.2. کلیات خانه ایرانی    24
2.3.1.2. عناصر و ساختار خانه ایرانی    26
3.3.1.2. پیمون    33
4.3.1.2. نظم هندسی    34
5.3.1.2. کارکردهای پنجره    34
4.1.2. مفهوم مسکن    41
5.1.2. معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی    50
1.5.1.2. معیارهای عمومی طراحی بلوک ها    50
2.5.1.2. دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان    50
3.5.1.2. روابط بین واحدهای مسکونی    50
4.5.1.2. نما    51
5.5.1.2. صرفه جویی در انرژی    51
6.5.1.2. سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی    52
7.5.1.2. سیستم سازه و تکنولوژی اجرا    53
8.5.1.2. ضوابط و مقررات شهرسازی    54
9.5.1.2. ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی    56
10.5.1.2. سطح اشغال    58
11.5.1.2. نحوه استقرار ساختمان در زمین    58
2.2. نور    58
1.2.2. مقدمه    58
2.2.2. جهت یابی نور    59
1.2.2.2. نور شمالی    59
2.2.2.2. نور جنوبی    60
3.2.2.2. نور صبحگاهی    60
4.2.2.2. نور غروب    61
5.2.2.2. نور بالای سر یا عمود    61
6.2.2.2. نورمستقیم و نور منتشره    62
7.2.2.2. سایه ها    63
8.2.2.2. نیم سایه    63
3.2.2. تجلی نور در فضاهای فیزیکی    64
1.3.2.2. نور در معماری ایران زمین    64
2.3.2.2. نور در گستره زیبایی شناسی    64
3.3.2.2. نور و جهت گیری    64
4.3.2.2. اصل شفافیت در معماری ایران    65
5.3.2.2. استفاده از شیشه های رنگی    66
6.3.2.2. انعکاس نور در آیینه    67
7.3.2.2. بازتاب در آب    68
8.3.2.2. بازتاب نور در کف صیقلی    69
9.3.2.2. سایه روشن    69
10.3.2.2. شعاع و حجم مجازی نور    70
11.3.2.2. شبکه ها و گشودگی های مشبک    70
12.3.2.2. نور، سقف و گنبدها    71
13.3.2.2. بسط فضایی    72
14.3.2.2. نور از شکاف دیوار (روزن)    72
4.2.2. نور از دیدگاه معماران    73
1.4.2.2. میس وندروهه    73
2.4.2.2. لوکوربوزیه    74
3.4.2.2. آلوار آلتور    75
4.4.2.2. لویی کان    76
5.4.2.2. تادو آندو    77
6.4.2.2. هادی میرمیران    79
7.4.2.2. کامران افشار نادری    80
5.2.2. نور در ادیان و فلسفه    81
1.5.2.2. نور در زرتشت    81
2.5.2.2. نور در مسیحیت    82
3.5.2.2. نور در اسلام    83
4.5.2.2. نور از دیدگاه سهروردی    84
5.5.2.2. نور از دیدگاه غزالی    85
فصل سوم: برسی نمونه های موردی
1.3. مقدمه    86
2.3. مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت    87
3.3. شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت    90
4.3. مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد    91
5.3. مجتمع مسکونی ته گل هاربور    92
6.3. مجموعه مسکونی هابیتات    93
7.3. شهر جدید شوشتر (شوشترنو)    95
فصل چهارم: توجیه طرح
1.4. اقلیم    102
1.4.1. موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه    102
1.4.2. تاریخچه هواشناسی استان یزد    104
1.4.3. بررسی تغییرات دمایی    104
1.3.1.4. بررسی داده ها و جداول دما    105
2.3.1.4. نمایش منحنی های دما    105
4.1.4. بررسی میزان رطوبت هوا    106
1.4.1.4. بررسی داده های رطوبت    107
2.4.1.4. نمایش منحنی های رطوبت    107
5.1.4. بررسی بادهای غالب و جهت وزش بادها    108
6.1.4. تبخیر    109
7.1.4. بارش    110
1.7.1.4. بررسی داده های بارش    110
2.4. تحلیل سایت    112
3.4. حکم های طراحی    114
4.4. روند طراحی    114
فصل پنجم: نتیجه گیری
1.5. نتیجه گیری    120
لیست منابع    127


نیازها در خانه

با ورود به قرن بیست و یکم باید از خود بپرسیم که خانه چگونه باید باشد؟ خانه هدفی عملکردي دارد : حفاظت از انسان در برابر عناصر دیگر. خانه همچنین باعث اطمینان همه جانبه ساکنان خود می شود. فضایی که خانه محدود می کند در حقیقت گامی در جهت نظم بخشیدن به جهان هستی به شمار می رود. گرچه بخش اعظم بودجه ساختمان سازي در دنیا صرف ساخت خانه و صنعت خانه سازي می شود به ندرت بحث معناداري در این باره صورت می گیرد و کوشش هاي جدید و به احتمال ضعیف سبک شناختی، به طورکلی به دور شدن از ایده اصلی خانه می انجامد. در معماري سنتی، اغلب خانه ها پشت پنجره هاي مشابه هم داشتند و حجمی شاخص در ورودي خانه. نما سطحی است که عناصر، بیش از حد، در آن تکرار می شوند. برخی از تفاوت هاي سبک هاي مختلف براساس برخی نظریات فلسفی شکل گرفته که هیچ ربطی به هنرهاي تجسمی ندارد. به ندرت این سبک ها و مباحثی که آنها تکرار می کنند با نیازهاي واقعی سازندگان و ساکنان خانه ها مطابقت دارند.

کلیات خانه ایرانی

وقتی صحبت از شهر و شهرسازي ایرانی می شود، حرف از محله و فضاي خصوصی به میان می آید.محله همان مجموع چندین واحد مسکونی و تأسیسات عمومی و فضاهاي جمعی و ارتباطی است و فضاي خصوصی همان خانه ایرانی است. از آنجاکه زندگی پیوسته در خانه جریان دارد، معماری خانه در مقایسه با نقشه های کامل شده حیاط های مسجد و مدرسه و کاروانسرا، بیشتر تابع شرایط محیطی و عملکردی زمان خود است و وضع ظاهری اش دستخوش تغییر میشود (–،1376،ص53). شهر ایرانی به راستی که به مانند ارگانیزم زنده طبیعی است.بازار قلب شهر است. راه ها شهر را از قلب به کوچکترین نقاط آن توزیع می کنند. مسجد و میدان، محل تجمع و دیدار غریبانه است.باغ، سرسبزي و طراوت را به روح انسان هدیه می کند.ورودي، انسان را بخود می آورد و از دالان پیچ و خم دار پرمعنایی به حیاط می رساند و حیاط قلب خانه است.تمامی ذرات شهر آن گونه هستند که باید باشند.میدان، بازار، مسجد، حمام، مدرسه، باغ، محله ها، بدنه ها، حریم ها، ورودي، هشتی، دالان، حیاط، اتاق و درها و پنجره ها. خانه ایرانی جزئی تفکیک ناپذیر از شهر ایرانی است و لاجرم تمامی خصوصیات آن را دارا است.خانه و شهر لازم و ملزوم هم اند.و با همدیگر روییده می شوند و نمو می یابند.این یک نمونه واقعی رشد طبیعی و تکامل یافته شهر است.شهر از هسته خود یعنی خانه جوانه می زند.چندین خانه در کامل ترین صورت به هم پیوند می خورند. راه ها براي تردد روییده می شوند، رشد می کنند و محله و شهر را خلق می کنند.این چنین است که خانه، اولین رکن شهر به حساب می آید و در حقیقت با وجود خانه شهر می شود.

عناصر و ساختار خانه ایرانی

تعریف سر در ورودی

فضاي ورودي در معماري سنتی ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که می توان بخش مهمی از سیر تحول و تکامل معماري سنتی کشور را در آن مشاهده کرد. فضاي ورودي تنها به عنوان یک فضاي ارتباطی بکار نمی رود، بلکه داراي کارکردهاي اجتماعی و فرهنگی نیز می باشد.براي ایجاد پیوند و ارتباط بین یک بناي بزرگ با معبر یا میدان مجاور آن و همچنین براي اهمیت بخشیدن به فضاي ورودي غالباً یک صحن جلو خان در جلوي پشت طاق ورودي می ساختند؛ بنحوي که داراي یک فضاي مشترك با معبر یا میدان می شد.یا به صورتی در کنار آن ها قرار می گرفت که براي ورود به بنا جاذبه و کشش کافی ایجاد کند.سر در ورودي عنصري دعوت کننده در فضاي ورودي است.معمولاً دیوارهاي بیرونی کاه گلی بوده و فقط سر در به صورت مجلل ساخته شده است.و این تدبیر در راستاي تحقق خصوصیت دعوت کنندگی و جذبه فضاي ورودي اندیشیده می شده است.

تعریف هشتی

هشتی یا کریاس فضایی است که در بسیاري از انواع فضاهاي ورودي طراحی و ساخته می شده است.این فضا غالباً بلافاصله پس از فضاي ورودي قرار می گرفته است و یکی از کارکردهاي آن تقسیم مسیر ورودي به دو یا چند جهت بوده است.در برخی از بناهاي عمومی با خانه ها دو یا چند راه از داخل هشتی منشعب می شده است که هر یک از آنها به فضایی خاص و از جمله به فضاي داخلی بنا یعنی حیاط منتهی می شده است.در بناهاي که از هشتی آنها تنها یک راه منشعب می شده است، فضاي هشتی کارکرد یک فضاي تقسیم کننده را نداشته، بلکه به عنوان فضاي براي انتظار و با شکوه نمودن مسیر ورودي مورد استفاده قرار می-گرفته است. از فضاي هشتی براي تغییر جهت مسیر حرکت نیز استفاده می کردند.هشتی ها داراي اشکال منظم هندسی بوده و بیشتر داراي ارتفاع کم و مناسب با فضاي ورودي است.اما هشتی بناهاي بزرگ و عظیم، مرتفع و مزین به کاشی، کاربندي، سکو و چراغ دان و… است.

تعریف راهرو دالان

دالان مسير غير مستقيم از هشتي به حياط است (–، 1384، ص170). دالان ساده ترین جزء فضاي ورودي است که تأمین ارتباط و دسترسی بین دو مکان، مهمترین کارکرد اصلی آن به شمار می آید.در برخی از انواع بناها مانند خانه ها، حمام ها و در مواردي مسجدها و مدرسه ها، تغییر امتداد و جهت مسیر عبوري در دالان صورت می گرفته است.به این ترتیب مسئله محرمیت توسط دالانی که در امتدادي غیر مستقیم به حیاط منتهی می شد حل می کرده اند.دالان از لحاظ کالبدي فضاي، باریک و کم عرض است. البته عرض دالان ها متناسب با کارکرد بنا و عده استفاده کنندگان از آن ها تعیین می شده است. عرض دالان هاي مساجد و مدارس بزرگ به طور متوسط بین 2 تا 5/3 متر و عرض دالان خانه هاي کوچک به طور متوسط حدود یک متر است.

تعریف حیاط

از حیاط در خانه هاي ایرانی به مفاهیم مختلف استفاده شده است.حیاط، وحدت دهنده چند عنصر خانه، ارتباط دهنده چند فضا براي ایجاد محیطی سرسبز و با نشاط به عنوان هواکش مصنوعی براي گذر جریان بادهاي مناسب عنصري مهم در جهت سازماندهی فضاهاي مختلف، به عنوان حریمی امن و آرام براي آسایش این خانواده. براساس نیازهاي مادي و معنوي و رعایت سلسله مراتب عرصه هاي خصوصی، عمومی درون و بیرون خانه انواع حیاط سنتی شکل گرفته است.

تعریف اتاق

در خانه هاي ایرانی به صورت هاي گوناگون ساخته شده و هر یک ویژگی خاص خود را داشته است.یکی از علایق ایرانیان در ساخت خانه ها ایجاد ارتباط بصري بین اتاق و فضاي بیرون آن است.گشادگی، فراخی، و دید آزاد داشتن جزء طبیعت ایرانی است.این اتاق ها براساس تناسب طلایی طراحی می شده اند.اتاق هاي که از عرض نور می گرفتند نصف تناسب طلایی داشته و در نهایت شکلی متناسب و زیبا بدست می آمده است. بر مبناي سازماندهی کل فضاها و تقسیم آن به فضاهاي تابستان و زمستان نشین، اتاق هاي مختلفی شکل گرفته است، ارتباط دادن به خانه، جهت رسیدن به مسیر حرکت بادهاي مطلوب سبب شده است که اغلب اتاق هاي تابستان نشین در طبقات بالا و اتاق هاي زمستان نشین در طبقه همکف یا کمی پایین تر از سطح حیاط قرار گیرد.اتاق زمستانی، اتاق کوچک با تعداد کمی بازشو است و گودي آن در سطح زمین و بسته بودن آن از چند جهت باعث گرم شدن سریع آن می شود.برعکس اتاق هاي تابستانی فضاهایی هستند که در جبهه هاي مختلف آن بازشوهاي کامل یا نیم دري ها قرار گرفته اند.در بسیاري از خانه ها این اتاقک مانند یک بادگیر عمل می کنند.و در بعضی نیز تعداد بازشوهاي آن در چهارجبهه به 16 عدد می رسد.ویژگی مهم درها در برخی مناطق دو جداره بودن است.معمولاً جداره بیرونی از نوع کرکره اي است و با باز کردن در داخلی می توان بدون تابش شدید و دید مستقیم از بیرون، جریان باد مطبوع دید و منظر را به داخل اتاق هدایت کرد.

تعریف ایوان

ایوان یا ایوانچه همان صفه است.فضایی کوچکتر از تالار است که معمولاً در جلوي یک اتاق قرار می-گرفت.داراي سقف و جلوي آن باز و بی در و پنجره است. ضلع بسته معمولاً به اتاقهای شاه نشین راه دارد که با باز شدن در و پنجره های این اتاق، فضای شاه نشین با ایوان ترکیب می شود (–، 1388، ص 129).

تعریف مسکن

مقوله مسکن گسترده و پیچیده است و ابعاد متنوعی دارد. از این رو نمی توان تعریف جامع و واحدي از آن ارائه نمود. مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و به عنوان سرپناه، نیاز اولیه و اساسی خانوار به حساب می-آید. در این سرپناه برخی از نیازهاي اولیه خانوار یا فرد تأمین می شود مانند خوراك، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوي و خلاصه شرایط زیست در مقابل طبیعت. مسکن شاید تنها موضوعی باشد که معمار، در عمر خود دست کم یک بار با آن دست و پنجه نرم می کند و کم کیف آن را تجربه می کند. این امر اهمیت موضوع مسکن را می رساند. شاید به همین دلیل باشد که معماري از اجتماعی ترین شغل هاست.چون هر انسانی در زندگی خود قطعاً پدیده مسکن را به شکلی تجربه کرده است. هدف انسان از ایجاد یک خانه می تواند عملکردهاي زیر باشد: مصون بودن از گرما و سرما، جلوگیري از سر و صدا، مانع شدن از دید دیگران، در امان بودن از ورود حیوانات، جلوگیري از رطوبت، در امان بودن از ورود افراد ناخواسته، مصون بودن از آفتاب و باد، استراحت در ایمنی کامل، تضمین استقلال افراد خانواده، فراهم آوردن امکانات بهداشتی، امکان طبخ و تهیه غذا، پذیرایی از دوستان و آشنایان، بازي و تعلیم و تربیت کودکان و سایر فعالیت ها.

تعریف سرویس های بهداشتی

نظافت و بهداشت بدن، با تکمیل وسایل بهداشتی در سال هاي اخیر، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.در سال هاي گذشته شست و شوي بدن بیشتر در حمام عمومی صورت می گرفت و توالت هم به سبب بوي زیادي که داشت در خارج ساختمان در کنار حیاط قرار داشت.گرانی وسایل بهداشت، مشکل نصب، هزینه بیشتري را در ساختمان ایجاب می کند.اشخاصی که در طرح و نقشه خانه ها مشارکت دارند باید توجه بیشتري به قسمت هاي بهداشتی مبذول بدارند و از آخرین وسایل و طرح بهداشت منزل آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند با کمترین قیمت حداکثر استفاده را بکنند. انواع توالت هاي مختلف سیفون دار و دستشویی و وان در ابعاد مختلف براي ما این امکان را به وجود می-آورد که بتوانیم مراکز بهداشتی را داخل ساختمان قرار بدهیم و نسبت به تعداد افراد خانواده و نیازمندي آن-ها لوازم مورد احتیاج را فراهم آورد.

نور در طراحی مسکن

تابش نور بر اجسام موجب رویت آن ها می شود و به این ترتیب محیط براي ما مرئی و قابل استفاده می-گردد. در فضاهاي داخلی می توان از نور طبیعی یا نور مصنوعی و گاهی نیز از ترکیب این دو استفاده کرد. بین نور فضاهایی که دریچه آن ها به طرف شمال یا جنوب یا مشرق یا مغرب باز می شود تفاوت زیادي وجود دارد.باید توجه داشت که کمبود نور خورشید را می توان تا حدودي از طریق انتخاب رنگ هاي روشن وگرم جبران کرد ولی نمی توان بکلی از نور طبیعی صرف نظر نمود. ساعات تابش نور خورشید در روز معین است و تغییري در ساعات تابش و جهت آن نمی توان داد ولی نور مصنوعی را می توان به طور دلخواه در جهت هاي مختلفی تنظیم کرد و در ساعات مختلف نیز قابل استفاده است.باید توجه داشت که تفاوت فاحشی بین نور طبیعی و نور مصنوعی مورد استفاده ما وجود نداشته باشد.

معیارهاي عمومی طراحی آپارتمان مسکونی

1- در هر بلوك باید ترکیب متنوعی از واحدها با زیر بناي متفاوت (متناسب با نوع متقاضیان) در نظر گرفته شود و همواره زیر بناي مفید واحدها در کل پروژه از حدود 50 مترمربع تجاوز ننماید.
2- تعداد طبقات هر بلوك حداقل 2و حداکثر 4طبقه باشد.
3- اصول معماري منطقه و فرهنگ استفاده از فضاهاي مختلف می بایست همواره در برنامه فیزیکی مجتمع ودر تمامی مراحل طرح حضور داشته باشد.
4- عدم اشراف دو پنجره مقابل به هم به بلوک ها و واحدها با استفاده ازشیوه هاي معماري الزامی است.
5- به منظور رفتار مناسب ساختمان در برابر زلزله حتی المقدور بلوک ها در پلان و ارتفاع منظم طراحی شوند.
6- رعایت ضوابط ایمنی وآتش سوزي و زلزله براي کلیه بلوک ها الزامی است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.