پایاننامه مدیریت بازرگانی پیاده سازی استاندارد ISO/TS16949 شاخصهای کیفیت

200 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه مدیریت بازرگانی پياده سازي استاندارد ISO/TS16949 شاخصهای کیفیت با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید فایل بصورت word می باشد


پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی بررسي تاثير پياده سازي استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنايع قطعه سازي خودرو


پاياننامه مدیریت بازرگانی پياده سازي استاندارد ISO/TS16949 شاخصهای کیفیت


چکیده:

امروزه اجرای استانداردهای مختلف در سازمان ها و شرکت ها بسیار فراگیر شده است.اخذ گواهینامه های کیفی همراه با نتایج سودمند نیازمند صرف هزینه نیز می باشد.تحقیق حال حاضر معطوف به بررسی اثرات پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر ارتقاء شاخص های کیفی است.تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است.تحلیل هاي به كار گرفته شامل بررسی نرمال بودن جامعه آماری، روش همبستگی پیرسون، و «تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر» با روش مدلسازي معادلات ساختاري(SEM) است.داده های 217 پرسشنامه مورد قبول از طریق ابزارهای استاندارد علمی و آماری مورد ارزیابی قرارگرفته و سپس مراحل زیر طی شدند:
در ابتدا ادعای نرمال بودن توزیع داده ها اثبات شد و پس از اینکه معین شد ضرایب همبستگی ابعاد موضوع تحقیق دارای علامت مثبت و معنادار هستند رابطه ي علٌي «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 و «شاخص های کیفی» با روش مدلسازی معادلات ساختاري (SEM) مورد سنجش قرارگرفت. كليه اعداد معناداري مربوط به پارامترهاي مدل از 1.96 بزرگتر و معنادار شده است و عدد معناداری 3.45 بین «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبنایISO/TS 16949 و «شاخص های کیفی» بیانگر وجود رابطه ي علي مثبت و معنادار ميان این دو پارامتر است. نتايج نیز نشان مي دهد، كه «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949» 91% از تغييرات «شاخص های کیفی» را پيش بيني مي كند. بنابراين فرضيه اصلي تأييد مي شود و مي توان بيان كرد كه ارتقاي «پياده سازي سيستم كيفيت بر مبناي ISO/TS 16949» در جامعه ي مورد نظر در سطح اطمينان 95% موجب ارتقاي «شاخص های کیفی» مي شود.با همین شیوه تحلیل، کلیه فرضیه های فرعی نیز مورد تأييد قرار گرفتند.

کلمات کلیدی: سیستم مدیرت کیفیت، شاخصهای کیفی، ISO/TS 16949، مدلسازی معادلات ساختاری، همبستگی


فهرست مطالب

عنوان صفحه
1- فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 2
1-2- تعريف و بيان مساله تحقيق 2
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 3
1-4- اهداف تحقيق 5
1-4-1- اهداف كاربردي (اصلي) 5
1-5- سوال هاي تحقيق 6
1-5-1- سوال اصلي 6
1-5-2- سوال هاي فرعي 6
1-6- فرضيه هاي تحقيق 7
1-6-1- فرضيه اصلي تحقيق 7
1-6-2- فرضيه هاي فرعي تحقيق 7
1-7- مدل مفهومی تحقیق 8
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 9
1-8-11- تعاريف عملياتي مندرج در مدل تحقيق 10
1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949 در مدل تحقيق 11
1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاري الزامات و مباني پياده سازي ISO/TS 16949
1-9- روش تحقيق 15
1-9-1- روش اجرايي تحقيق 15
1-10- قلمرو تحقيق 15
1-10-1- قلمرو زماني تحقيق 15
1-10-2- قلمرو مكاني تحقيق 15
1-10-3- قلمرو موضوعي تحقيق 16
1-11- جامعه و حجم نمونه آماري تحقيق 16
1-12- محدوديت هاي تحقيق 16

2- فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه 18
بخش اول – مباني نظري تحقيق
2-2- تعاریف و مفاهیم 19
2-2-1- کیفیت، تعاریف و مفاهیم 19
2-2-2- ابعاد کیفیت 21
2-2-3- مشتري 23
2-2-4- محصول 24
2-2-5- مدیریت کیفیت 24
2-2-6- تضمین کیفیت 25
2-2-7- کنترل کیفیت 25
2-2-8- بازرسی 26
2-2-9- سیستم کیفیت 27
2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت 27
2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت 28
2-3-1- عصر بازرسی محصول 29
2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماري 30
2-3-3- عصر تضمین کیفیت 31
2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماري 31
2-3-5- دوره هاي تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت( 35
2-3-6- مدیریت کیفیت جامع 37
2-4- معرفی استاندارد و مبانی آن 38
2-4-1- معرفی ISO 38
2-4-2- معرفی ISO 9000 39
2-4-3- طبقه بندي استاندارد سري ISO 9000 41
2-4-4- اصول مدیریت کیفیت ISO 9000 41
2-5- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازي مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000
2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد 45
2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو 46
2-5-3- معرفی بندهاي اصلی استاندارد ISO/TS 16949:2002 47
2-5-4- آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت 16949 ISO/TS بدانیم 85
2-5-5- گام هاي اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازي 86
-6-5-2 مزایاي بکارگیري استاندارد 88
2-6- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000:ISO/TS 1694
2-6-1- اصول اساسی طرح ریزي سیستم هاي کیفیت با دیدگاه نوین 89
2-6-2- طرح ریزي فرآیندها براساس الگوي ISO/TS 16949 92
 بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته
2-7- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده 97
بخش سوم- معرفي شركت سايپاپرس
2-8- معرفي شركت سايپاپرس 105
2-8-1- موفقيت‌هاي شركت سايپاپرس 106

فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 109
3-2- فرآيند تحقيق 110
3-3- نوع و روش تحقيق 111
3-4- جامعه آماري و نمونه تحقيق 112
3-5- روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات 113
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه 117
3-6-1- تعيين پايايي پرسشنامه 117
3-6-2- تعيين روايي پرسشنامه 117
3-6-2-1- روايي محتوا 117
3-6-2-2- روايي سازه 118
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات 127
1-7-1- ضریب همبستگی پیرسون 127
3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری 128
3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری 128
3-7-2-2- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری 128
3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری 131
3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری 131

4- فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
4-1- مقدمه 134
4-2- اطلاعات جمعيت شناختي 135
4-2-1- جنسيت 135
4-2-2- سن 136
4-2-3- میزان تحصیلات 137
4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. 138
4-2-5- سمت 139
4-3- آزمون فرضيات تحقيق 140
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق 140
4-3-2- روش همبستگی پیرسون 141
4-3-3- روش مدلسازی معادلات ساختاری 145
4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949
4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» 152
4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق 158

5-فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 161
5-2- خلاصه ی نتايج تحقيق 162
5-2-1- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري 162
5-2-1-1- نتايج بررسي فرضيه اصلي 162
5-2-1-2- نتايج بررسي فرضيه فرعي اول 162
5-2-1-3- نتايج بررسي فرضيه فرعي دوم 163
5-2-1-4- نتايج بررسي فرضيه فرعي سوم 163
5-2-1-5- نتايج بررسي فرضيه فرعي چهارم 164
5-2-1-6- نتايج بررسي فرضيه فرعي پنجم 164
5-2-1-7- نتايج بررسي فرضيه فرعي ششم 165
5-3- سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين 165
5-4- پيشنهادها 166
5-4-1- پيشنهادهای اجرايي مبتني بر يافته هاي تحقيق 166
5-4-2- پيشنهادهایی جهت تحقیق های آتی 167
5-5- محدوديت هاي تحقيق 168
فهرست منابع
پيوست ها
چكيده انگليسي 176


کیفیت، تعاریف و مفاهیم

کیفیت از جمله واژه هایی است که علیرغم قدمت آن از تعریف مشخص و یکسانی نزد همگان برخوردار نیست.مروري بر ادبیات دانشگاهی حاکی از آنست که کیفیت از چهار منظر مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است.(بخشي،1386)
• از منظر فلسفه که بر جنبه هاي تعریفی آن متمرکز شده است.
• از منظر اقتصاد که بر حداکثر کردن سود و نقطه تعادلی بازار تمرکز دارد.
• از منظر بازاریابی که بر روي متغیرهاي رفتار خرید و رضایت مشتري تمرکز دارد.
• از منظر مدیریت عملیات که بر مهندسی فعالیت ها و کنترل تولید تمرکز دارد.

ابعاد کیفیت

درسال 1981 تحقیقی انجام شد که نتیجه آن نشان داد % 68 مدیران آمریکایی فکر می کردند که کیفیت محصولات کلیدي آن ها طی 5 سال اخیر بهبود یافته است درحالیکه تنها % 25 مشتریان این اعتقاد را داشتند.یکی از دلایل اصلی این اختلاف نظر، ناشی از درك متفاوت از مفهوم کیفیت است. بعبارت ديگر كيفيت داراي ابعاد مختلفي است كه هر شخصي با ديدگاه خود آنرا مي- سنجد.(انصاري،1386)

عملکرد

عبارتست از مشخصات عملیاتی و کارکردي اولیه و اصلی محصول مثلاً یک اتومبیل باید شتاب بگیرد،سرعت آن قابل کنترل باشد و راحت باشد.(انصاري،1386)

قابلیت اطمینان

عبارتست از احتمال این که سیستم یا محصول ماموریت خود را به صورت رضایت بخشی برای یک دوره ی زمانی مشخص و در شرایط کاری مشخص انجام دهند.(ابراهیمی باران،1387)
شاخص هاي اندازه گیري قابلیت اطمینان عبارتند از:
v میانگین زمان رخداد اولین شکست (MTFF)
v  میانگین زمان بین شکست ها ( (MTBF
v  نرخ شکست در هر واحد زمانی (FRUT)

مدیریت کیفیت

پس از تعریف کیفیت،محصول و مشتري، سوالی پیش روي ما قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت می باشد: براي دستیابی به کیفیت چه باید کرد؟ به عبارتی در موسسات چگونه باید از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا محصول یا خدمت حاصله واجد کیفیت آنگونه که مشتري می خواهد باشد.پاسخ این پرسش هرچه که هست از مقوله مدیریت می باشد.مدیریتی که تامین کیفیت هدف آن می باشد. به بیانی مدیریت کیفیت یعنی طرح ریزي و کنترل کیفیت محصولات و خدمات در یک شرکت یا موسسه.مدیریت کیفیت مترادف تعریف سنتی مهندسی کیفیت (مهندسی مرغوبیت (نیست بلکه مدیریت کیفیت با مسائل اقتصادي شرکت، مسائل نیروي انسانی و همچنین امور مربوط به رقابت شرکت سر و کار دارد.(بخشي،1386)
اهداف مدیریت کیفیت را فارغ از ملاحظات مکانی می توان مطابقت با انتظارات مشتري و بنانهادن ساختاري براي رقابت از طریق بهبود مستمر کیفیت دانست.

کنترل کیفیت

كنترل كيفيت شامل فنون و فعالیتهاي عملیاتی است که براي برآورده کردن نیازمندي هاي کیفیت به کار می روند به خاطرداشته باشیم که کنترل کیفیت در بر گیرنده فنون و فعالیتهاي عملیاتی است که هم براي نظارت بر یک فرآیند و هم براي رفع علل عملکرد غیر رضایتبخش در تمامی مراحل چرخه کیفیت به منظور نیل به کارایی اقتصادي انجام میگیرد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از فعالیتهاي کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به هم مرتبط هستند.(نياوراني،1384)

تاریخچه و سیر تحولات کیفیت

مدیریت کیفیت تا کنون تحولات گوناگونی را پشت سر گذاشته است در حقیقت دامنه این تحولات
از زمانی که انسان براي اولین بار وسیله اي را ساخت شروع شده وامروزه با مفاهیمی نظیر TQM همچنان به سیر خود ادامه می دهد.

عصر بازرسی محصول

تا قبل از قرن نوزدهم میلادي تولیدات صنعتی معمولا در حجمی کم صورت می گرفت.هر قطعه پس از ساخته شدن،توسط سازنده مورد بازرسی قرار می گرفت و اگر ایرادی داشت بر طرف می گردید تا در مرحله مونتاژ سازنده را دچار زحمت نکند.سالهاي 1800 به بعد مقارن تخصصی تر شدن کارها و تولید انبوه محصولات بود. دراین سالها بازرسی محصولات براي یافتن نمونه هاي معیوب و جدا کردن محصول خوب از بد مورد توجه جدي تر قرار گرفت.در سال1992شخصی به نام رادفورد مفهوم کیفیت را به گونه اي امروزي بیان کرد: (فارسيجاني،1386)
«كیفیت یعنی تطابق با خواسته هاي از پیش تعیین شده».در این دوران بازرسی وظیفه اي مستقل به شمار می آمد اما هیچ گاه از بازرسان خواسته نشد که به دنبال ریشه و علل بروز عیب بگردند.همراه با بلوغ سیستم تولید امریکایی، ابزار اندازه گیري، دقیق تر شده و بازرسی، مهم تر می شد. در اوایل دهه 1900میلادي، فردریک دبلیو تیلور ، پدر مدیریت علمی، بازرسی را از طریق تفکیک و تخصيص آن به عنوان یکی از 8 وظیفه ضروري هر سرپرست براي اعمال مدیریت اثربخش کارگاهی، قانونمند کرد:
«بازرس،مسئول کیفیت کار است و کارکنان و رؤسا باید مراقب باشند که کار تمام شده را بازرسی كنند»

مدیریت کیفیت جامع

مفهوم مدیریت کیفیت جامع نیز مانند مفهوم کیفیت از مفاهیم بحث انگیز می باشد و تقریباً هر سازمانی از TQMتعبیر خاص خود را دارد. نویسندگان ژاپنی( Ishikawa 1985، Imai1986 ) اغلب از عبارت فیگنباوم یعنی کنترل کیفیت جامع و رویکرد ژاپنی آن کنترل کیفیت فرا شرکتی براي مشخص کردن دیدگاه هایشان در مقایسه با عبارت رایج امریکایی مدیریت کیفیت جامع استفاده می کنند.در ایالت متحده مدیریت کیفیت جامع اغلب در حیطه مدیریت کیفیت استراتژیک قرار می گیرد. با نگاهی آرمانی ،مدیران در عصر مدیریت کیفیت استراتژیک، مدیریت کیفیت جامع TQM را به عنوان چیزي فراتر از یک برنامه و عاري از تمام نقائص دیدگاه هاي قبل در نظر می گیرند با این توصیف لغت TOTAL مبین این عقیده است که تمامی کارکنان در تمام سطوح و در سرتاسر سازمان کیفیت را به جدیت پیگیري می کنند. لغت کیفیت نیز مخفف عالی بودن در تمام وجوه سازمان می باشد. منظور از مدیریت هم پیگیري نتایج از طریق فرآیند مدیریت کیفیت می- باشد.مدیریت کیفیت جامع با فرآیند مدیریت استراتژیک شروع می شود و دامنه آن به فرآیند هاي طراحی،ساخت،بازاریابی،مالی و سایر امور گسترده می شود.(فارسيجاني،1386)

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازي مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000

در تاریخ1/3/1999 اولین ویرایش از استانداردهاي بین المللی خودروسازي تحت نام: ISO/TS 16949 توسط سازمان جهانی استاندارد (ISO)منتشر شد و در چارچوب نیازمندي هاي استاندارد بین المللیISO 9000 با ارائه نیازمندي هاي خاص صنعت خودروسازي که تلفیقی تخصصی از استانداردهاي آمریکائی VDA 6.1 ، QS9000می باشد، زبان مشترکی را ایجاد نموده که از خاور تا باختر بزرگترین شرکتهاي تولیدکننده خودرو و قطعه ساز آن را لازم الاجرا دانسته و اجراي آن را به پیمانکاران و قطعه سازان خود توصیه نمودند. (نياوراني،1384)
در سال 2002 ویرایش دوم ISO/TS 16949توسط گروه کاري بین المللی خودرو و انجمن تولیدکنندگان خودرو ژاپن با حمایت کمیته فنی176 سازمان ISO،مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، گردآوري شد.با شروع فعالیت هاي واحدهاي تولیدي و صنعتی کشور در همسوئی و مطابقت با خواسته هاي مورد نظر مشتري،صنایع خودروسازي کشور ناگزیر به جهت گیري به سمت جدیدترین خواسته ها و الزامات این صنعت شده و براي برآوردن نیازها و خواسته هاي کیفیتی مشتري باید به سمت استانداردهاي تکمیل کننده اي که در تمام دنیا با استقبال گسترده اي روبرو شده است گام بردارند، این استاندارد بر اساس استاندارد ISO 9001 نوشته شده است و در هر بند خواسته هاي مکملی که از سطح بالاتري نسبت بهISO 9001 برخوردار است بیان شده و بهبود مستمر علاوه بر رضایت مشتري از مهمترین اهداف آن می باشد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.