پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری ساختار مالکیت بیش اعتمادی مدیران

۸۵ هزار تومان ۵۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه كارشناسي ارشد حسابداري ساختار مالکیت بیش اعتمادی مدیران به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

این پایان نامه در سه فصل می باشد


پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداري بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


پاياننامه كارشناسي ارشد حسابداري ساختار مالکیت بیش اعتمادی مدیران


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 1
1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله 3
1-3 اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش 4
1-4 سوالات پژوهش 4
1-5 فرضیه‌های پژوهش 4
1-6 روش شناسی پژوهش 5
1-7 روش نمونه گیری 5
1-8 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش 6
1-9 خلاصه فصل اول 7
1-10 چارچوب فصول بعد 8
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1 مقدمه 10
2-2 مبانی نظری پژوهش 11
2-2-1 ساختار مالکیت 11
2-2-2 مفهوم حاکمیت شرکتی 16
نظریه مالكيت انفرادي (مالکانه) 18
نظريه نمايندگي 20
نظريه هزينهي معاملات 20
نظريه ذينفعان 21
2-2-3 مفهوم اعتماد بيش از حد مدیریتی 32
2-2-4 واکنش سرمایه گذاران 34
2-3 پيشينه پژوهش 36
2-3-1 پژوهشهاي داخلي 36
2-3-2 پژوهش‌های خارجی 40
2-4 خلاصه فصل 46
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 48
3-2 اهداف پژوهش 48
3-3 فرضیه‌های پژوهش 49
3-4 روش پژوهش 49
3-5 قلمرو پژوهش 50
3-5-1 قلمرو مكاني پژوهش 50
3-5-2 قلمرو زمانی پژوهش 50
3-5-3 قلمرو موضوعی پژوهش 50
3-6 ابزار گرد‌آوری اطلاعات 50
3-7 جامعه آماری 50
3-8 روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه 51
3-9 متغیر های پژوهش و چگونگی اندازه گیری آنها 53
3-10 نحوه آزمون فرضیه ها: 54
3-11 آزمون هاي آماري مورد استفاده در پژوهش 54
3-12 خلاصه فصل سوم 61


1-1 مقدمه

به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت، مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند. معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهند تغییری در سیستم مدیریت بدهند، یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می‌آید. حاکمیت شرکتی مجموعه سازوکارهای هدايت و كنترل شرکت‌هاست. حاکمیت شرکتی را توزيع حقوق و مسئوليت‌هاي ذينفعان مختلف شركت ها اعم از مديران، كاركنان، سهامداران و ساير شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي كه از فعاليتهاي شركت تأثير پذيرفته و بر آن اثر مي گذارند، مشخص می‌كند.( فعلی، 1387)
یکی از ابزار هاي تخصیص بهینه منابع، بازارهاي اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادي نیست بلکه به مسأله‌اي اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. براي حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظري عمده شامل تئوري نمایندگی و تئوري ذي نفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می‌نگرند. تئوري نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوري ذي نفعان به مشکل کارگزار وذي نفعان می نگرند(حساس یگانه،1384). در چارچوب انتظامي حاکمیت شرکتی اثر بخشي و كارايي مراقبت‌هاي اعمال شده نسبت به مديران از طرف هيئت مديره و از سوي ديگر از طرف سهامداران نهادي عمده سرچشمه مي‌گيرد. افزايش اين مراقبت ها احتمالاً موجب كنترل بهتر قدرت اختياري مديران و همچنين فرصت طلبي آنها در انتقال ثروت به زيان اعتبار دهندگان مي شود. مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام بايد تلاش نمايند الگوهای تامین مالی شركت را به گونه‌اي تنظيم كنند كه ساختار سرمایه شركت وضعیت مطلوب‌تری رانشان دهد و در نتيجه ارزش شركت و ثروت سهامداران حداكثر گردد به طورکلی به نظرمی رسد با توجه به اينكه دارایی‌ها به عنوان عامل مهمي در توليد سازمان نقش دارند همچون هر عامل ديگري براي شخصيت حقوقي شركت خواهان تامین منابع مي باشند که تامین منابع از طریق بستانکاران در قالب بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه شناسایی می‌گردند از اینرو با تقسیم بدهی‌ها بر دارایی‌ها (درجه اهرم مالی)، میزان انعطاف مالی شرکت مشخص شده و بستانکاران جهت میزان تامین سرمایه شرکت گام موثر و اثر گذاری بر‌می‌دارند.
و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینه‌گرا/خوش‌بین) درجه اهرم مالی شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند(هیتون ، 2002 و مالمندی‌یر و تاته ، 2005). بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست‌های شرکت از قبیل خط‌مشی و سیاست‌های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می‌تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می‌برد. به عنوان مثال رول (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت‌های ادغام و تحصیل نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاست‌های حسابداری می‌تواند هزینه‌بر باشد (مالمندی‌یر و تاته، 2005 و 2008 و بن‌دیوید و همکاران ، 2010).از سوی دیگر، اعتماد بیش از حد مدیریتی می‌تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه ریسک‌پذیری به وسیله مدیران دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است (گرویس و همکاران ، 2011 و کمپ‌بل و همکاران ، 2011).
بنابراین با توجه به تاثیرپذیری ساختار مالکیت این سوال مطرح می گردد که آیا اعتماد بیش از حدمدیریتی بر ساختار مالکیت تاثیر دارد یا خیر؟


1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله

وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، داراي ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي نمایندگی در نتیجه جداسازی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﺪ انگیزه لازم برای مدیریت در جهت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﻛـﺎﺗﻲ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﺤﺮﻳﻔـﺎت ﺻـﻮرت ﻫـﺎي ﻣﺎﻟﻲ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار را درﺑﺮ دارد .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم کنترلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻫـﺎي مالی باشد. ضرورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در یک اقتصاد آزاد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (کوکی و گویزانی، 2009).
و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینهگرا/خوشبین ) عملکردهای آتی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاریهای شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند. مدیران دارای اعتماد بیش از حد را به عنوان مدیرانی تعریف می‌کنند که بازده‌های آتی ناشی از پروژه‌های شرکت را بیش از حد برآورد می‌کنند. هیتون (2002) اصطلاح بهینه‌گرا/خوشبین را برای مدیرانی به کار می‌برد که به طور منظم و سیستماتیک، سودآوری ناشی از عملکرد شرکت‌های خوب را بیش از حد و سودآوری ناشی از عملکرد شرکت‌های ضعیف را کمتر از حد برآورد می‌کنند. تحقیقات پیشین نشان میدهد که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و سیاستهای تقسیم سود شرکت تأثیر دارد (مالمندییر و تاته، 2008؛ کوردیرو ، 2009؛ دشماخ و همکاران ، 2010؛ مالمندییر و همکاران ، 2011 و هیرشلیفر و همکاران ، 2012).
با توجه به مبانی عنوان شده به نظر می‌رسد نسبت اهرم مالی و ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران اثر گذار می‌باشد. ازاین‌رو در این پژوهش، پژوهش‌گر به دنبال بررسی ارتباط بیش اعتمادی مدیران از ساختار سرمایه شرکت‌های عضو سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد. تا میزان تاثیر پذیری این متغیر مهم (بیش / کم اعتمادی مدیران) از سایر متغیرها قابل توضیح باشد.


1-3 اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش

از آنجایی که تا کنون پژوهشی در این زمینه در ایران انجام نشده و نتایج تحقیقات مشابه این تحقیق نیز در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است. این امر انگیزه اینجانب برای انتخاب این موضوع جهت انجام تحقیق در این زمینه می‌باشد.
اين پژوهش از اين حيث که مي‌تواند سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه را از خصوصيت كيفي اطلاعات مالي شرکت‌هاي مورد سرمايه‌گذاري آگاه نموده وهمچنين درخصوص تأثیر مکانیزم‌های مالکیتی بر اعتماد بیش از حد مدیریتی در بورس اوراق بهادار تهران ياري نمايد، مي‌تواند حايز اهميت باشد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.