پایاننامه حقوق خصوصی استمهال تقسیط بقاء حبس عقدنکاح عقودمعاوضی

155 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حقوق خصوصي استمهال تقسيط بقاء حبس عقدنكاح عقودمعاوضي با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق خصوصي بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاءحقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي


پاياننامه حقوق خصوصي استمهال تقسيط بقاء حبس عقدنكاح عقودمعاوضي


چكيده

امروزه در قراردادهايي كه بين دو طرف منعقد و ايجاد مي شود، در مرحله ي اجرا و به منظور رسيدن به هدف و مقصود مورد معامله و همچنين بر اساس اصل لزوم قراردادها، از طرف قانونگذاري اهرم هاي خاصي را به عنوان ضمانت اجرا در جهت رسيدن به مقصود طرفين از قرارداد وضع نموده، كه از جمله اين اهرم هاي فشار پيش بيني حق حبس در هنگام تسليم عوضين معامله براي طرفين مي باشد. موضوع پايان نامه حاضر، در خصوص بررسي اثر استمهال و تقسيط بر سقوط يا بقاء حق حبس در عقود معاوضي و نكاح است . حق حبس كه در اصطلاح فقهي و حقوقي به معناي خودداري يك طرف عقد از اجراي تعهد خود تا اقدام طرف ديگر به اجراي تعهد خويش آمده است و يكي از موضوعات و فروعات و آثار تسليم در قرارداهاي معوض منظور شده است.
لزوم استحكام و ثبات معاملات ايجاب مي كند كه قرارداد بعد از تشكيل و انعقاد، به نحو احسن اجرا شود، از طرفي جولانگاه حق حبس در مرحله اجرا و تسليم عوضين نمايان مي شود، چنانچه بر اثر تمهيل و يا تقسيط در پرداخت مورد تعهد، آيا حق حبس باقي است يا خير ؟استمهال يا تقسيط ناشي از حكم داگاه باعث سقوط حق حبس نمي گردد چون حق حبس ناشي از اراده طرفين مي باشد، اما اعطاي مهلت و يا تقسيط به تراضي بر مبناي شرط ضمني و شروط الحاقي باعث سقوط حق حبس مي شود، كه اثر آن دراين صورت كه حابس از تسليم ممانعت نمايد باعث ايجاد مسئوليت براي او مي گردد.

واژگان كليدي: حق حبس، عقد معوض، نكاح، استمهال مهريه، تقسيط مهريه


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
پرسش هاي تحقيق 6
فرضيات تحقيق 7
روش تحقيق 8
پيشينه تحقيق 9
ضرورت، اهداف و اهميّت موضوع 11
ساماندهي تحقيق 12
فصل اول: كليات 13
مبحث اول: مفهوم استمهال و اقسام آن 13
گفتار اول: مفهوم استمهال 13
بند اول: معناي لغوي استمهال 14
بند دوم: معناي اصطلاحي استمهال 14
گفتار دوم: اقسام استمهال 16
بند اول: استمهال قضايي 16
بند دوم:استمهال قانوني 16
بند سوم: استمهال قراردادي 17
مبحث دوم: مفهوم تقسيط و اقسام آن 17
گفتار اول: مفهوم تقسيط 17
بند اول: معناي لغوي تقسيط 17
بند دوم: معناي اصطلاحي تقسيط 18
گفتار دوم: اقسام تقسيط 18
بند اول: تقسيط قضايي 18
بند دوم:تقسيط قانوني 19
بند سوم: تقسيط قراردادي 19
گفتار سوم: مقايسه بين ماده 277و 652 قانون مدني 19
مبحث سوم: مفهوم حق حبس 21
گفتار اول: تعريف حق حبس 21
بند اول: معناي لغوي حق حبس 22
بند دوم: معناي اصطلاحي حق حبس 23
1- در فقه شيعه 23
2- در حقوق ايران 25
گفتار دوم: مفهوم نكاح 34
بند اول: معناي لغوي نكاح 34
بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح 35
گفتار سوم: مفهوم عقد معوض 36
بند اول: معناي لغوي عقد معوض 36
بند دوم: معناي اصطلاحي عقد معوض 37
مبحث چهارم: اوصاف حق حبس و تفاوت جوهري حق حبس در نكاح 39
گفتار اول: اوصاف حق حبس 39
گفتار دوم: تفاوت جوهري حق حبس در نكاح 43
مبحث پنجم: مقايسه ي حق حبس با نهادهاي مشابه 46
گفتار اول: حق حبس و حق تقدم 46
گفتار دوم: حق حبس و حق امتناع از قبض 47
گفتار سوم: حق حبس و مقاصه 48
گفتار چهارم: حق حبس و حق امتناع 49
گفتار پنجم: حق حبس و حق تعليق 50
گفتار ششم: حق حبس و حق بازداشت 51
فصل دوم: مباني وشرايط و قلمرو و آثار حق حبس 52
مبحث اول: مباني حق حبس 52
گفتار اول: مباني فقهي 52
بند اول: نظریه مشروط بودن وجوب تسليم 52
بند دوم: نظریه شرط ضمنی قرارداد 53
بند سوم: نظریه عقلایی بودن حق حبس 53
بند چهارم: نظریه تقابضی بودن عقود معوض 54
گفتار دوم: مباني حقوقي 55
بند اول: نظريه ي همبستگي ميان عوضين 55
بند دوم: نظريه اصل انصاف 56
بند سوم: نظريه قصد معاوضه 56
مبحث دوم: شرايط تحقق حق حبس 58
گفتار اول: معاوضي بودن عقد 58
گفتار دوم: تقابل دو دين 59
گفتار سوم: همزماني وواجب التسليم بودن 60
گفتار چهارم: حال بودن عقد 61
گفتار پنجم: حكومت اراده 62
مبحث سوم: قلمرو اجراي حق حبس 62
گفتار اول: قلمرو حق حبس 63
گفتار دوم: استثناء بودن حق حبس 63
گفتار سوم: حق حبس در عقود معوض 65
گفتار چهارم: حق حبس در عقد نكاح 66
گفتار پنجم: حق حبس در شروط 67
گفتار ششم: حق حبس در منافع و نمائات 68
مبحث چهارم: آثار حق حبس 69
گفتاراول:فقدان مسئوليت حبس كننده نسبت به خسارات از حبس مورد معامله 69
گفتار دوم: بقاي عقد با تلف بيع پيش از تسليم 70
گفتارسوم:عدم انحلال قرارداد 71
گفتار چهارم: اماني بودن يد در زمان اعمال حق حبس 71
گفتار پنجم: حق حبس و اجبار به ايفاي تعهد 72
گفتار ششم: هزينه هاي نگهدار مال محبوس 73
گفتار هفتم : حق تقدم نسبت به مال محبوس 73
فصل سوم: مسقطات حق حبس 75
مبحث اول: مسقطات حق حبس 75
گفتار اول:اثر استمهال و تقسيط درسقوط يا بفاء حق حبس 75
بند اول: استهال و تقسيط قضايي 76
بند دوم:استمهال و تقسيط قراردادي 93
1- توافق ضمن عقد 95
2-توافق بعد از عقد 100
گفتاردوم:اراده صاحب حق 102
گفتارسوم: تعيين اجل 102
بند اول: در ضمن عقد 103
بند دوم: پس از عقد 103
گفتارچهارم: تسليم 104
بند اول : تسليم كل مورد تعهد 104
بند دوم : تسليم جزء مورد تعهد 104
گفتار پنجم: تصرف 106
گفتار ششم: قوانين خاص 107
گفتار هفتم: عرف 109
مبحث دوم: حق حبس دركنوانسيون بيع بين المللي 110
گفتار اول: حق حبس در كنوانسيون 110
بند اول: مفهوم حق حبس 110
بند دوم: مبناي حق حبس 113
بند سوم: شرايط حق حبس 115
1-وجود عقد بيع صحيح 115
2-اطلاق عقد 115
3-علم به عدم ايفاي تعهدات اساسي از سوي طرف مقابل پس از قرارداد 116
بند چهارم: قلمرو حق حبس 117
1-حق حبس در تعهدات قراردادي 118
الف : در تعهدات اصلي 118
ب : در تعهدات فرعي 119
2-حق حبس در تعهدات خارج از قرارداد 121
بند پنجم: آثار حق حبس 122
1-توقف تعهدات قراردادي 122
2-عدم انحلال قرارداد 123
3-موقتي بودن حق حبس 123
4-هزينه هاي متعارف نگهداري مال محبوس 123
5-تلف مال محبوس در ايام حبس 124
6-قابليت استناد حق حبس در برابر اشخاص ثالث 126
7-حق بازفروشي 127
بند ششم: زوال حق حبس 128
1-ايفاي تعهد 128
2-پرداخت هزينه هاي متعارف نگهداري 128
3-توافق بر خلاف هم زماني در ايفاي تعهدات 128
4- انحلال قرارداد 129
گفتار دوم:اثر مهلت و تقسيط در كنوانسيون 130
گفتار سوم: مقايسه ي تطبيقي حق حبس در كنوانسيون بيع بين المللي و حقوق ايران 135
نتيجه گيري و پيشنهادات 142
منابع و مآخذ 147


مقدمه:

قراردادهايي كه با رعايت شرايط اساسي صحت معاملات تشكيل مي شوند، بين دو طرف و قائم مقام آنها بر اساس مصلحت استواري معاملات و اقتضاي اصل لزوم قراردادها الزام آورند و بايد به مفاد آنها احترام گذاشته شود و در مقام و مرحله ي اجرا، طرفين به تعهدات خود همانگونه كه توافق شده پايبند باشند .
در فقه اماميه چهار حالت در نحوه اجراي تعهدات قراردادي لحاظ كرده اند كه عبارتند از :
1- هر دو طرف قرارداد به اختيار خود اقدام به انجام تعهد نمايند (اجراي اختياري قراردادي)
2- هر دو طرف به دليل خوف از يكديگر از اجراي قرارداد امتناع مي نمايند (حق حبس)
3- هر دو طرف بدون دليل از اجراي تعهد خودداري مي نمايند (اجبار به اجراي تعهد)
4- پس از انجام تعهد از سوي يك طرف، طرف ديگر امتناع از انجام تعهد نمايد (اجبار به اجرا تعهد) .
بنابراين يكي از شيوه هاي كه مانع الزام متعهد به اجراي تعهد قراردادي مي شود و به عنوان يكي نوع ضمانت اجرا جهت اجراي درست و كامل قرارداد مي شود، و از طرق غير قضايي جهت اجراي قرارداد تحت عنوان حق حبس مي باشد . در فقه و حقوق به انگيزه تعديل و تنظيم روابط دو سويه و نيز مقرر داشتن نوعي ضمانت اجرا در صورت امتناع يك طرف به اجراي تعهد خويش حق حبس در قراردادهاي معوض و در عقد نكاح براي زوجه منظور شده است . كه در منابع فقهي و حقوقي گاه به جاي اين اصطلاح از تعبير احتباس، حق امتناع و از اين قبيل استفاده مي شود و در قوانين ايران تعبير حق حبس فقط در ماده 371 قانون تجارت آمده است و در ساير به جاي آن از تعبيراتي ديگري از قبيل حق خودداري از تسليم مبيع و ثمن، امتناع از وظايف زناشويي استفاده شده است .
وانگهي در مرحله ي اجرا هر كدام از طرفين براساس اين نوع ضمانت اجرا يعني حق حبس به دنبال گرفتن امتياز بيشتريبراي خود مي شوند كه اگر در اين ميان با قراردادن استمهال و قرار تقسيط براي هر كدام از عوضين ممكن است آثاري بر سقوط يا بقاء حق حبس داشته باشد . استمهال بر وزن استفعال از ريشه مهل يعني مهلت دادن آمده و همچنين تقسيط از ريشه ي قسط به معناي قسط بندي، جزء به جزء كردن آمده است.
آنچه در اين بين مهم جلوه مي كند اثر استمهال و تقسيط بر حق حبس است. در قراردادهاي معوض و عقد نكاح در بحث پرداخت مهريه چنانچه نسبت به پرداخت مهريه يا مورد تعهد طرفين در عقود معوض مهلت يا اقساطي قرار دهند، موجب سقوط حق حبس مي شود يا اين كه حق حبس همچنان پا بر جا است وطرفين به عنوان يك نوع اهرم فشار جهت اجراي كامل قرارداد مي توانند از آن استفاده كنند.
چنانچه قرارداد حال باشد، اما دادگاه به تقسيط آن حكم دهد، آيا كماكان حق حبس طرف مقابل تا پرداخت كامل اقساط باقي است يا به تقسيط تعهد حق حبس طرف مقابل ساقط مي شود؟


مفهوم استمهال و اقسام آن

از آنجا كه مفهوم ساده ترين تعريف و يا استنباطمان از يك شي، يك عقيده يا يك شخصي و …. است. لذا بر اين منوال مفاهيم و كليد واژه ها و اصطلاحاتي كه مبهم و نامفهوم هستند، جهت بهتر فهميدن و روشن شدن موضوع بايد معنا و مفهوم آنها مشخص شود . بنابراين در اين فصل در ابتدا به معناي لغوي و اصطلاحي واژه هاي كليدي پرداخته و سپس اقسام آنها نيز مشخص شده و در پايان، نتيجهگيري لازم از مباحث ارائه داده شده است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.