پایاننامه حقوق تجارت بین الملل حسن نیت تفسیر قراردادها

125 هزار تومان 95 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حقوق تجارت بین الملل حسن نیت تفسیر قراردادها با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق تجارت بین الملل جایگاه حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق


پاياننامه حقوق تجارت بین الملل حسن نیت تفسیر قراردادها


چکیده

حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد. بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ میگردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است: بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند. ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

کلمات کلیدی: حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی


فهرست

عنوان صفحه
چکیده    1
مقدمه     2
فصل اول: کلیات    7
مبحث اول: اصل حسن نیت    8
گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت    8
بند اول: مفهوم حسن نیت     8
بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی    10
گفتار دوم: ماهیت حسن نیت    11
بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی    11
بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟    17
مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه    21
گفتار اول: ابعاد حسن نیت    21
بند اول: حسن نیت حمایتی     21
بند دوم: حسن نیت تکلیفی    31
گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه    32
بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق    33
بند دوم: حسن نیت وانصاف    35
فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی    38
مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی    39
گفتار اول: مفاهیم    40
بند اول: مفهوم لغوی تفسیر    40
بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر    41
بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد    42
گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها    43
بند اول: مفاد قرارداد روشن است    45
بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است    46
بند سوم: قرارداد ناقص است    47
گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی     47
بند اول: قرارداد ومتن آن    48
بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین    49
بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد    50
بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین    51
مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی    51
گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی     51
گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی متعاقدین     52
گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت    53
گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد    55
فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی     57
مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی    58
گفتار اول:مبانی حسن نیت    58
بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق    58
بند دوم: عدالت و انصاف و عرف    61
بند سوم: شرط ضمنی    63
بند چهارم: نظم در قراردادها     64
گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی    65
بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل    65
بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی     71
مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی     72
گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی    72
بند اول: نقش محدوده    72
فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی    74
مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی    75
گفتار اول: اصل آزادی مذاکره     76
بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو    77
بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی     78
گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره    79
گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد    81
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی    83
گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی    83
بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات    84
بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات    85
بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد    85
بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات     86
بند پنجم: رجوع از ایجاب    86
گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات    87
بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات    87
بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده    87
بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه    88
گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی    89
فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی    92
مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی    93
گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین    94
بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین    94
الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن    94
ب- بعد سلبی    94
ج- بعد ایجابی     95
بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی    95
الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله    96
ب- تعهد به دادن اطلاعات    96
گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض    97
گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات    97
گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد    99
بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد    99
بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی     100
گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی    102
مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی    105
گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی    105
بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده    106
الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده    107
ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده    108
بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی     108
نتیجه گیری    109
پیشنهادات    111
منابع    112


مفهوم حسن نيت

حسن نيت تا حد زيادي، يك مفهوم اخلاقي است كه متشكل از مفاهيمي چون انصاف است. جنبه اخلاقي حسن نيت ضرورتاً منتهي به ابهام در خصوص مفهوم حسن نيت مي‌شود چه موازين اخلاقي بر حسب افراد، شرايط اجتماعي و اوضاع و احوال متفاوت هستند. حسن نيت به عنوان يك اصل در حقوق قراردادهاي بين‌المللي و تفسير آن‌ها همواره به صورتي روشن تعريف نشده و تعريفي از آن به دست داده نشده است. اين امر عمدتاً بدان خاطر است كه مفهوم حسن نيت به‌طور كلي به عنوان اساسي براي اصلاح نتايج غير منصفانه‌اي بكار مي‌رود كه از اعمال قواعد حقوق قراردادهاي بين‌المللي به صورت حقوقي محض ناشي مي‌شود. در نتيجه مفهوم حسن نيت معاني مختلف در شرايط و زمينه‌هاي مختلف قراردادهاي بين‌المللي مي‌يابد. بدين ترتيب، از آنجايي كه مفهوم حقوقي حسن نيت مبتني بر مفهوم اخلاقي انصاف است، طبيعتاً ارائه تعريفي جامع و مانع از آن دشوار است چرا كه رفتارهاي منصفانه، به طور طبيعي بسته به رويكرد افراد متغير است.

حسن نيت در فرهنگ‌هاي حقوقي

شايد فرهنگ‌هاي حقوقي اولين منابعي باشند كه معمولاً محققين، قضات و وكلاء در جستجوي تعريف عملي از حسن نيت مورد توجه قرار مي‌دهند. درهمين راستاست كه برخي تلاش كرده‌اند زمينه‌اي براي مفهوم حسن نيت درفرهنگ‌هاي فارسی پيداكنند. اين تلاش در عين حال كه از حيث لغت ‌شناسي ارزنده است ولي از حيث شناسايي مفهوم فاقد ارزش است چه حسن نيت به عنوان يك اصل و مفهوم حقوقي، ترجمه شده اصول حقوقي كشورهاي ديگر است. بنابراين مفهوم‌شناسي آن از طريق مراجعه به لغت‌نامه‌هاي زبان مقصد كار چندان صحيحي به نظر نمي‌رسد. «حسن نيت تعاريف مختلف براي حوزه‌هاي مختلف حقوقي ارائه مي‌دهد. براي مثال، تعريف حسن نيتي كه براي دعاوي مربوط به صدور سهام مورد استفاده قرار مي‌گيرد متفاوت از تعريفي است كه در دعاوي مربوط به قبول يك چك جعلي بكار برده مي‌شود.» حسن نيت «ويژگي كسي است كه با قصد صحيح و درست و بدون مكر و حيله رفتار مي‌نمايد». در اين معنا، مصاديق رفتاري در شكل صحبت كردن و عمل كردن ظاهر مي‌گردد. لذا، با جداسازي مراحل مذكور، حسن نيت در زمان واحد به عنوان ويژگي قصد و عمل شخص معرفي مي‌گردد.

نقش اصول در حقوق

اصول در حقوق بين‌الملل و حقوق داخلي كشورها از اهميت فراواني برخوردار است و اساس هر نظام حقوقي را تشكيل مي‌دهد. قانون مدني به عنوان يكي از مهم‌ترين قوانين هر كشوري سرشار از اصول است. «براي مثال انديشه آزادي اقتصادي كه در قالب اصل آزادي قراردادها (م 10 قانون مدني ايران) متجلي شده است از جمله اصولي است كه قانون مدني به ان توجه خاص دارد.» اصل رعايت مالكيت اشخاص از چنان اعتباري برخوردار است كه جز به‌دليل ضرورت عمومي و براي حفظ صلح و سلامت مردم قابل خدشه نيست و اگر مصلحت عموم نيز اقتضا كند حق مالك بايد به نحوي محفوظ نگه داشته شود. (ماده 31 قانون مدني ايران و ماده 17 اعلاميه جهاني حقوق بشر)

رابطه اخلاق و حقوق

در باب رابطه اخلاق و حقوق و تأثير و تأثر آن‌ها از يكديگر مباحث فراواني مطرح شده است. از جمله اينكه اخلاق چه چيزي را در بر مي‌گيرد؟ اخلاق چه كساني بايد اجرا شود؟ و معيارهاي اخلاقي تا چه حد مي‌توانند در حقوق تأثير گذارند؟ و پاسخ به اين پرسش‌ها تبيين رابطه اخلاق و حقوق را مه مي‌نماياند. فلاسفه اخلاق را مجموعه قواعدي مي‌دانند كه هر شخص بر خودش تحميل مي‌كند و در اهميت اخلاق و قواعد اخلاق گفته‌اند كه قواعد اخلاق ميزان تشخيص نيكي و بدي است. در مقابل جامعه‌شناسان اخلاق را «علم به عادات و رسوم تعريف كرده و قواعد آن را ناشي از اجتماع مي‌دانند نه راهنماي آن» گروهي نيز اخلاق را اطاعت از دولت و قوانين اجتماعي مي‌پندارند. خواجه نصيرالدين طوسي در تعريف اخلاق انسان را محور تعريف علم اخلاق قرار مي‌دهد و مي‌گويد: «علمي است به آنكه نفس انساني چگونه خلقي اكتساب تواند كرد كه جملگي احوال و افعال كه به اراده از او صادر شود جميل و محمود بود».

ابعاد حسن نيت

حسن نيت از يك منظر به دو بعد حمايتی و تكليفي قابل تقسيم است. بعد از آشنايي با جلوه‌هاي حسن نيت‌ حمايتي، موضوع حسن نيت تكليفي و نوعي، قابل بررسي مي‌باشد. در مبحث اول به مفهوم حسن نيت پرداختيم كه بيشتر مرتبط با حسن نيت تكليفي (نوعي) مي‌باشدو در اين گفتار به شرح و توصيف آن خواهیم پرداخت.

رابطه حسن نیت و انصاف

عده‌ای مبنا و ریشه حسن نیت را در انصاف می‌دانند و می‌گویند حسن نیت «باطناً با اعمال انصاف پیوند خورده است». دادگاه‌های آمریکایی نیز در مورد خریدار با حسن نیت گفته‌اند: «این عبارت به دکترینی توجه دارد که ریشه در انصاف دارند» اما باید گفت این اخلاق است که حکم می‌کند در مقام مقایسه فردی با اراده حسن و مراقب مورد توجه قرار گیرد نه انصاف. انصاف حکم می‌کند که گاهی افراد به کمتر از حق قانونی‌شان اکتفا کنند در حالیکه تلاش حسن نیت بر این است که حقوق قانونی افراد به طور کامل رعایت شود نه کمتر نه بیشتر. حسن نیت و انصاف دارای این شباهت هستند که درصدد اخلاقی نمودن قرارداد و یا به عبارت کلی‌تر، حقوق می‌باشند و همچنین هر دو امکان مداخله قاضی در مفاد عقد را فراهم می‌آورد البته این مداخله در هر یک متفاوت بوده که بیان این امر خود از تفاوت‌های این دو مفهوم می‌باشد.

مفهوم حقوقی تفسیر

به‌طور کلی مسئله تفسیر به مقدار بسیار زیادی به شروط و عبارات مصرح که در قرارداد بکار رفته بستگی دارد. تفسیر در معنای حقوقی همانگونه که گفته شد ابزار کشف و استنباط قصد مشترک طرفین قرارداد است که تنها اختصاص به قوانین و مقررات نداشته قراردادها بیشتر نیازمند تفسیرهای صحیح می‌باشند.

شيوه تفسير در قراردادها

منظور از شيوه‌هاي تفسير روش كشف اراده واقعي متعاقدين و اراده واقعي قانونگذار است. در خصوص وضع قوانين با اطلاع از سير تاريخي و تفكرات حاكم و عقايدي كه زمان وضع قانون مورد توجه بوده و مسلم است مي‌توان به روح قوانين پي برد. در تفسير قوانين دو روش علمي عبارتند از تفسير موسع و تفسير محدود.
«تفسير موسع آنست كه معني مواد قانوني را تا آنجايي كه قابليت كشش دارد با رعايت انصاف و عدالت قضايي توسعه دهند و تفسير محدود آن است كه از معني موارد قانوني تجاوز ننموده و حدود اجراي آن را توسعه ندهند. چنانكه در تفسير قوانين كيفري عمل مي‌شود.» يكي ديگر از شيوه‌هاي تفسير قانون روش تفسير از ديدگاه مكتب لفظي يا تحليلي است. مي‌توان گفت نظام‌هاي با حقوق موضوع در تمامي شئونات از جمله تفسير قانون تابع قواعد و قوانيني هستند كه از سوي مقنن وضع گرديده در چنين نظام‌هايي الفاظ و عبارات هر يك به تنهايي بايستي در تفسير مورد توجه قرار گيرند كه شايد اين اندازه پايبندي به عين عبارات مقنن باعث فراموش شدن ركن «انصاف» در اين نظام‌ها گرديد. «در واقع متن قوانين از چنان قداستي برخوردارند كه كلمه به كلمه بايستي مطابق نظر مقنن تفسير و تعبير گردند.»

اصل تفسير بر اساس حسن نيت

واژه حسن نيت كه در بدو امر تداعي‌كننده صداقت و درستكرداري است از مفاهيم اخلاقي بوده كه به ادبيات حقوقي از جمله كنوانسيون‌ها و اصول قراردادهاي تجاري راه يافته و شايد يكي از نقاط پيوند ميان حقوق و اخلاق باشد. «در آلمان طبق ماده 242 هركس ملزم است قرارداد را با حسن نيت اجرا كرده و در ضمن عرف و عادت بازرگاني را نيز لحاظ نمايد. دادگاه‌هاي آلمان بر اساس همين ماده نهادهاي جديد را گسترش داده و شماري تعهدات تازه براي تضمين اجراي صادقانه قراردادها به وجود آورده است. نظير تكليف طرفين به همكاري متقابل، حمايت از منافع متقابل و افشاي اطلاعات و ابزار محاسبات، اصل تغيير اوضاع و احوال و منع سوء‌استفاده از حق. فرانسه نيز از جلمه كشورهاي داراي قانون نوشته است كه به موجب ماده 1134 قانون مدني خود حسن نيت را به رسميت شناخته و رعايت آن را در تشكيل و اجراي قرارداد ضروري مي‌شمارد وليكن هرگز به وسعت و شمول قانون مدني آلمان نمي‌باشد.» «جديدترين قانون موضوعه درباره حسن نيت قانون مدني جديد هلند است. آنگونه كه آرتر هارت كمپ بيان كرده است مفهوم حسن نيت به همه شاخه‌هاي حقوق تعهدات و قراردادهاي هلند نفوذ كرده است و در اين زمينه حسن نيت داراي سه كاركرد است. اولاً همه قراردادها بايد مطابق با حسن نيت تفسير شوند. ثانياً حسن نيت يك نقض مكمل دارد بدين معنا كه ممكن است حقوق و تكاليف ديگري بين طرفين ايجاد كند كه در قرارداد يا قانون موضوعه پيش‌بيني نشده است. ثالثاً حسن نيت يك نقش محدودكننده دارد. بدين معني كه هرگاه قاعده‌اي تكليفي را براي طرفين ايجاب كند كه در شرايط خاص از نظر معيارهاي «معقوليت» و «انصاف» قابل قبول نباشد به همان ميزان لازم‌الاجرا نخواهد بود اعمال وسيع اصل حسن نيت در نظام حقوقي پرتغال نيز مشاهده و به‌طور خاص در مقررات ديگري نظير ماده 227 در زمينه تعهدات ناشي از قرارداد ماده 239 درباره شرط محذوف ماده 334 در خصوص سوء‌استفاده از حق و ماده 437 درباره تغيير اوضاع و احوال ديده مي‌شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.