پایاننامه حسابداری سیاستهای تقسیم سودآوری شرکت کیفیت اقلام تعهدی اختیاری

۱۶۰ هزار تومان ۱۱۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری سیاستهای تقسیم سودآوری شرکت کیفیت اقلام تعهدی اختیاری به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداری بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاياننامه حسابداری سیاستهای تقسیم سودآوری شرکت کیفیت اقلام تعهدی اختیاری


چکیده :

با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نيمه تجربي و با استفاده از رويكرد پس رويدادي به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 3
1-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق 3
1-3.ضرورت انجام تحقیق 8
1-4.اهداف تحقیق 9
1-5.فرضیه های تحقیق 10
1-6.روش شناسی تحقیق 11
1-7.جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 11
1-8.روش جمع آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق 12
1-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها 18
1-10.ساختار کلی تحقیق 19

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1.مقدمّه 22
2-2.اهداف گزارشگری مالی 22
2-3.استفاده کنندگان از اطلاعات مالی 23
2-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی 24
2-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی 25
2-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی 26
2-6-1. سود خالص 26
2-6-2. نسبتهای نقدینگی 27
2-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها 27
2-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها 27
2-6-5. نسبتهای سودآوری 28
2-6-7. نسبتهای قیمت بازار 28
2-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی 29
2-8.معیارهای سودآوری شرکت 29
2-9. معیارهای ارزش بازار شرکت 34
2-10.سیاست تقسیم سود 37
2-11. انواع سیاست های تقسیم سود 38
2-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت 42
2-13. نقش مدیریت در گزارشگری 44
2-14. مفهوم مدیریت سود 45
2-15. روشهای مدیریت سود 47
2-16. عوامل و انگیزه ها از مدیریت سود 49
2-17. ابزارها ی اندازه گیری مدیریت سود 53
2-18. تحقیقات انجام شده داخلی 56
2-19. تحقیقات انجام شده خارجی 71

فصل سوم:روش تحقیق
3-1.مقدمه 78
3-2.روش تحقیق 79
3-3.تعریف و تبیین جامعه 80
3-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری 80
3-5.قلمرو زمانی تحقیق 82
3-6. قلمرو مکانی تحقیق 82
3-7. قلمرو موضوعی تحقیق 82
3-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 83
3-9.سوألات تحقیق 87
3-10.فرضیه های تحقیق 88
3-11.ابزار گردآوری دادهها 88
3-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق 89
3-13.رگرسیون لجستیک 92

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
4-1.مقدّمه 112
4-2.آمار توصیفی تحقیق 113
4-3.آزمون فرضیه های تحقیق 115
4-3-1. آزمون فرضیه اوّل. 115
4-4-2. آزمون فرضیه دوم. 123
4-4-3. آزمون فرضیه سوم. 129

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1.مقدمه 136
5-2. خلاصه تحقیق 137
5-2-1. نتایج فرضیه اول : 138
5-2-2. نتایج فرضیه دوم : 138
5-2-3. نتایج فرضیه سوم : 139
5-2.محدودیتهای تحقیق 140
5-3.پیشنهادات برای استفاده کنندگان 140
5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی 141

پیوست ها
پ-1. اسامی شرکتهای نمونه 143
پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل 143
منابع و مآخذ فارسی 145
منابع و مآخذ انگلیسی 150


1-1. مقدمه
فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.


1-2. تعریف مسئله و سوالات تحقیق

صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر می شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی ها را ارائه می دهند(بِرک و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(لَشِر 2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی (مانند اعتباردهندگان) است(بِرک و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقه مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم ، سود تقسیمی هر سهم ، نسبت درصد سود تقسیمی ، نسبت بازده درآمدی هر سهم ، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم) ، نسبت بازدهی ارزش ویژه ، نسبت بازدهی دارایی ها ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و قیمت بازار هر سهم انجام می شود.
حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاری های کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.
اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمده ای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است .
به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می توانند محتوی گزارش های مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان به گونه ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورت های مالی است، رخ می دهد.
و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود گفته می شود.
طبق تعریف(هیلی و واهلن 1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند، تاثیر گذارند”.
همچنین طبق تعریف(اسکات 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.