پایاننامه حسابداری جریان وجوه نقد اقلام تعهدی پیش بینی سودآتی

۱۲۵ هزار تومان ۹۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری جریان وجوه نقد اقلام تعهدی پیش بینی سودآتی روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه كارشناسی ارشد حسابداری بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

The usefulness of operating cash flow and accrual components in improving the predictive ability of earnings


پاياننامه حسابداری جریان وجوه نقد اقلام تعهدی پیش بینی سودآتی


چکیده

محتوای اطلاعاتی سود، بطور گسترده ای در متون حسابداری و مالی مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجا که در اغلب موارد از جمله گزارشگری مالی و مدلهای ارزیابی، سود نقش اساسی دارد، تعیین اقلام و متغیرهای مالی مرتبط با سود حسابداری به منظور پیش بینی، دارای اهمیت زیادی است. هدف این تحقیق بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای ارزیابی و محاسبه اجزای اقلام تعهدی از روش تعدیل شده جونز استفاده شده است . دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1386 تا 1391 و نمونه انتخابی شامل 123 شرکت می باشد . سه فرضیه برای بررسی موضوع تحقیق طراحی و برای آزمون آنها از روش آماری رگرسیون استفاده شده است. در این تحقیق اجزای اختیاری اقلام تعهدی(DA)، اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی(NDA) و جریان وجه نقد عملیاتی(OCF) به عنوان متغیر مستقل و سود عملیاتی آتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق حاکی از این است که بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری ، اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با سود عملیاتی دوره آتی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی – اجزای اختیاری اقلام تعهدی – اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی – جریان وجوه نقد عملیاتی


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول:کلیات تحقیق    3
1-1- مقدمه    4
1-2- بیان مسئله    4
1-3- اهمیت موضوع    6
1-4- پیشینه تحقیق    6
1-5- سؤال تحقیق    8
1-6- فرضیه‏های تحقیق    9
1-7- روش شناسی تحقیق    9
1-8- متغیرهای تحقیق    9
1-8-1- متغیر مستقل    9
1-8-2- متغیر وابسته    11
1-9- قلمرو تحقیق    13
1-10- روش گردآوری داده‏ها    13
1-11- جامعه آماری و نمونه آماری    13
1-12- نتایج تحقیق    14
1-13- محدودیت ها    14
1-14- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات    15
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه    16
2-1- مقدمه    17
2-2- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی    17
2-2-1- اهداف گزارشگری سود    19
2-2-2- انتقاد از سود    20
2-2-3- نقاط قوت سود حسابداری    21
2-2-4- نقاط ضعف سود حسابداری    22
2-2-5- پیش بینی سود     23
2-2-6- نقش اطلاعاتی سود    24
2-2-7- تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی    25
2-2-8- مدل پیش بینی سود    26
2-3- اقلام تعهدی    28
2-3-1-نقش و اهمیت اقلام تعهدی    28
2-3-2- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی    29
2-4- وجه نقد ناشی از عملیات:    32
2-4-1- هدف گزارشگری وجه نقد:    32
2-4-2- صورت جریان وجوه نقد:    34
2-4-3- سیر تاریخی صورت جریانهای نقدی:    35
2-4-4- وجه نقد و وجه ناشی از فعالیتهای عملیاتی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران    38
2-5- پیشینه تحقیق    40
2-5-1- تحقیق در داخل :    40
2-5-2- تحقیق در خارج کشور    46
فصل سوم: روش تحقیق    58
3-1- مقدمه    59
3-2- پرسشها و فرضیه ها    59
3-2-1- پرسش    59
3-2-2- فرضیه ها    60
3-3- متغیرها    60
3-3-1- متغیرهای مستقل    60
3-3-2- متغیر وابسته    61
3-4- جامعه و نمونه آماری    61
3-4-1- تعیین اندازه نمونه    61
3-5- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی)    62
3-6- داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها    62
3-6-1- داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و چگونگی محاسبه و استخراج آنها    62
3-6-2- داده های مورد نیاز مربوط به متغیر وابسته و چگونگی محاسبه و استخراج آن    64
3-7- طرح آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق    65
3-7-1- همبستگی    65
3-7-1-1- مفهوم معنی داری در همبستگی    66
3-7-2- رگرسیون خطی ساده    67
3-7-4- بررسی مفروضات رگرسیون    69
3-8- فهرست شرکتهای نمونه    70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها    73
4-1- مقدمه    74
4-2- آمار توصیفی    74
4-3- تشریح فرآیند آزمون فرضیهها    78
4-3-1- آزمون فرضیه اول    78
جدول: 4-4- تحلیل همبستگی (نمایه الف)Correlations    78
4-3-1-2- تحلیل مدل رگرسیون    79
4-3-1-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه اول    84
4-3-2- آزمون فرضیه دوم    85
4-3-2-1- تحلیل همبستگی    85
4-3-2-2- تحلیل مدل رگرسیون    86
4-3-2-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه دوم    90
4-3-3- آزمون فرضیه سوم    91
4-3-3-1- تحلیل همبستگی    91
4-3-3-2- تحلیل مدل رگرسیون    86
4-3-3-3- بررسی مفروضات رگرسیون خطی فرضیه سوم    96
فصل پنجم نتایج تحقیق و پیشنهادها    98
5-1- مقدمه    99
5-2- نتایج آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل آنها    99
5-2-1- نتایج آزمون فرضیه اول:    99
5-2-2- نتایج آزمون فرضیه دوم    100
5-2-3- نتایج آزمون فرضیه سوم    101
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق های قبلی    101
5-4- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها    103
5-5- محدودیت ها    103
5-6- پیشنهادها    104
5-7- پیشنهادهایی برای انجام تحقیق های آتی    104
فهرست منابع    106
منابع فارسی    98
منابع لاتین    106


اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده كنندگان نشأت می-گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملكرد واحد تجاری جهت كمك به استفاده كنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه،‌ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می باشد كه محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می گردند. هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی (FASB )در بیانیه مفهومی شماره (1) تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی به بیان اهداف گزارشگری مالی می پردازد كه می توان آنرا به صورت زیر خلاصه نمود:
– گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم آورد كه برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل وبالقوه وسایر استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاری، اعتبار دهی و تصمیمات مشابه مفید و سودمند باشد. این اطلاعات باید برای آن دسته از افرادی كه درك متعارفی از فعالیت-های تجاری و اقتصادی دارند و با سعی معقولی تمایل به مطالعه اطلاعات دارند،‌ قابل فهم باشد.
– از آنجایی كه جریانات نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با جریانات نقدی واحد تجاری ارتباط دارد، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید كه اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ، زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریانات نقدی واحد تجاری كمك نماید.

اهداف گزارشگری سود

شركت ها بایستی در پایان هر دوره فعالیت،‌ صورت های مالی اساسی تهیه نمایند. یكی از این صورت های مالی، صورت سود و زیان است كه آخرین رقم آن سود واحد تجاری می باشد. با توجه به اهمیت و كاربردهای مختلف سود، اهداف گزارشگری سود شامل موارد ذیل می باشد.
– سود بعنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد می باشد.
– سود بعنوان راهنمایی مورد تصور است كه بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را بعنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند كه می تواند به صورت سود تقسیمی توزیع یا در شركت سرمایه گذاری مجدد شود.

نقاط قوت سود حسابداری

پروفسور ایجری ، كوهلر ، لیتل تان و ماتز در زمره مهم ترین و پرشورترین مدافعان سود حسابداری قرار می گیرند. در این بخش درباره 4 دیدگاه یا عقیده اصلی آنها بحث می شود. نخستین دیدگاه در تائید سود حسابداری این است كه سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده كنندگان داده های حسابداری بر این باورند كه سود حسابداری سودمند است و دربرگیرنده یك عامل تعیین كننده از شیوه های عملی، روش های اجرایی و الگوهای تصمیم گیری می باشد.كوهلر در تائید چنین دیدگاهی می گوید: «موجودیت كنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلكه به سبب اعمال نفوذ تجار، كسبه یا سوداگران است. اگر كسانی كه درباره سرمایه گذاری ها تصمیم می گیرند به گزارش-های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، دسترسی نداشتند، از مدت ها پیش تغییرهایی در حسابداری بوجود آمده بود.»

پیش بینی سود

بیشتر تحقیق ها مبتنی بر رویكرد پیش بینی، به رفتار سود حسابداری و پیش بینی آن اختصاص دارد. انگیزه های اصلی توجه به پیش بینی سود در تحقیقات به شرح زیر است:
– استفاده پیش بینی سود در مدل ارزشیابی: یكی از پدیده هایی كه اكثر اقتصاددانان و دانشمندان امور مالی بر روی آن اتفاق نظر دارند، وجود رابطه ای بین سود پیش بینی شده و ارزش سرمایه می باشد. مدل فیشر (برای شرایط اطمینان كامل) و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (برای شرایط عدم اطمینان)، ارزش داراییها را برحسب جریان نقد آتی برآورد می كنند و چون اطلاعات جریان نقدی آتی اغلب موجود نیست، از سود آتی به عنوان جایگزین آن استفاده می شود. اقتصاددانانی چون مودیلیانی و میلر در مدل های ارزشیابی از سود حسابداری به عنوان جایگزین جریان نقد استفاده كرده اند. به طور كلی بررسی مدل های ارزشیابی شركت با سهام نشان می دهد كه سود پیش بینی شده بعنوان اصلی ترین متغیر توضیحی قیمت دارایی های سرمایه ای می باشد. سود از طریق علامت دهی در خصوص تخصیص منابع به كاركرد بازار سرمایه كمك می كند و نوعی راهنما برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری است.

هدف گزارشگری وجه نقد

نقش عمومی حسابداری و گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی سودمند برای استفاده كنندگان برون سازمانی ‏‏‎كه مبادرت به اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع می كنند می باشد. حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعاتی منصفانه در اختیار سرمایه گذاران بگذارد تا تخصیص اثر بخش منابع محدود در بازارهای سرمایه و سایر بازارها را بهبود بخشد.
اهداف گزاشگری مالی با برآورده ساختن این نقش در ارتباط هستند و در جهت مقاصد عام گزارشگری مالی توسط واحدهای تجاری حركت می كنند بر اساس بیانیه شماره یك هیات استانداردهای حسابداری مالی دومین هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعاتی است كه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان حاضر و باالقوه و سایر استفاده كنندگان را در ارزیابی مبالغ زمان بندی واحتمال دریافتهای نقدی آتی حاصل از سود سهام یا بهره و نیز عواید حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار و یا وامها كمك نماید از آنجا كه جریانهای نقدی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان با جریانهای نقدی واحد تجاری مرتبط می باشند گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را ارائه نماید تا سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی زمان بندی مبالغ و احتمال خالص جریانهای ورودی نقد به واحد تجاری یاری دهد. براساس استاندارد حسابداری شماره 2 مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملیات واحد تجاری است و این موضوع را نشان میدهد که عملیات شركت تا چه میزان به جریانهای نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایه گذاریهای جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریانهای نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات، برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی مفید خواهد بود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.