پایاننامه حسابداری ارزش دفتری ارزش بازار سهام چولگی بازده سهام

۱۰۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری ارزش دفتری ارزش بازار سهام چولگي بازده سهام روی دکمه سفارش / خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداری بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران


پاياننامه حسابداری ارزش دفتری ارزش بازار سهام چولگي بازده سهام


چکیده

هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تمایل سرمایه گذاران بر تکیه به چولگی و تجزیه و تحلیل تفاوت میان نمودار چولگی بازده سهام های مختلف است که می تواند معیاری برای ترجیحات سرمایه گذاری آنها باشد. نمونه مورد استفاده در این مطالعه، مشتمل بر 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1392 است و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS و EViews استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که همبستگی معکوس و نیمه قوی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام وجود دارد. ضمناً سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین در مقایسه با سهام های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا، چولگی مثبت بیشتر و یا چولگی منفی کمتری دارند و هرچه ارزش دفتری به ارزش بازار سهام کمتر می شود، چولگی بازده سهام مثبت تر می گردد.

واژگان کلیدی: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، چولگی بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران


فهرست مطالب

عنوان             صفحه

فصل اول    1
1-1.مقدمه:    2
1-2.بیان مساله    3
1-3.ضرورت انجام تحقیق    5
1-4.اهداف تحقیق    6
1-5.قلمرو تحقیق    6
1-5-1.قلمرو زمانی    6
1-5-2.قلمرو مکانی    7
1-5-3.جامعه و نمونه آماری    7
1-6.فرضیه های تحقیق    8
1-6-1.متغیر های تحقیق    8
1-7.روش تحقیق    9
1-7-1.روش گردآوری داده ها    9
1-7-2.روش تجزیه و تحلیل داده ها    9
1-8.محدودیت های تحقیق    10
1-9.تعریف واژگان کلیدی    10
1-10.ساختار تحقیق    11
فصل دوم    13
2-1.مقدمه:    14
2-2.مدل های پیش بینی بازده سهام    14
2-3.مبانی نظری متغیر های پژوهش    30
2-4.پيشينه پژوهش    37
فصل سوم    46
3-1: مقدمه    47
3-2: فرآیند انجام تحقیق:    47
3-3.اهداف تحقیق    48
3-4.فرضیه های تحقیق    49
3-5.تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق    49
3-7. روش گردآوری اطلاعات    51
3-8.قلمرو تحقیق    51
3-9.جامعه و نمونه آماری    52
3-10.متغیر های تحقیق    53
3-11. مفاهیم بکارگرفته شده در تحقیق    53
3-11-1. ضریب همبستگی پیرسون:    54
3-11-2. نرمال بودن:    56
3-11-3. مانایی متغیر ها:    56
فصل چهارم    60
4-1.مقدمه    61
4-2.فرضیات تحقیق    62
4-3. تحلیل دموگرافیک نمونه های تحقیق    63
4-4) شاخص های توصیفی متغیر های تحقیق    64
4-5) آزمون فرضیات تحقیق    68
4-5-2)آزمون مانایی متغیرها    69
4-5-2-1)آزمون مانایی چولگی بازده سهام    70
4-5-2-2) بررسی مانایی ارزش دفتری به ارزش بازار    71
4-6. تحلیل داده ها متناسب با فرضیه های تحقیق    73
فصل پنجم    82
5-1)مقدمه:    83
5-2)تحليل بر اساس مباني نظري، سوال ها وفرضيه هاي تحقيق    83
5-3) محدودیت های تحقیق    85
5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی    85
منابع و مآخذ    89


مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)

با ارايه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي(CAPM) توسط شارپ(1964)،لینتنر(1965) و بلک (1977)، اولين نظريه قيمت گذاري دارايي ها در حوزه علوم اقتصادي و مالي به منصه ظهور نشست .اكنون پنج دهه از عمر CAPM مي گذرد. طبق نتايج مطالعات ميداني، CAPM پركاربرد ترين مدلي است كه امروزه در حوزه هاي مختلف مديريت مالي و سرمايه گذاري نظير برآورد هزينه سرمايه سهام شركت ها، ارزيابي عملكرد پرتفوي هاي مديريت شده،عملكرد پرتفوي بورسي شركت هاي سرمايه گذاري و صندوق هاي سرمايه گذاري مشاع ، برآورد نرخ تنزيل پروژه هاي سرمايه اي بلندمدت و … در عمل مورد استفاده قرار مي گيرد همچنين، ا ين مدل غالب ترين مدلي است كه امروزه در كتاب هاي درسي مديريت مالي و سرمايه گذار ي در دانشگاه ها تدريس مي شود .جذابیت مدل CAPM به اين خاطر است كه بين ريسك و بازده مورد انتظار دارايي ها رابطه تعادلي برقرار مي سازد.

نسبت سود به قيمت E/P

يكي از مطالعات اوليه كه پيش بيني های CAPM را رد کرد،پژوهش باسو )1977) بود . باسو با استفاده از يك دوره ي زماني از آوريل 1957 تا مارس ، نشا1971ن داد كه سهامي كه نسبت سود به قيمت بالايي داشتند (يا نسبت P/E پاييني دارند) به صورت معني داري بازدهي هاي بيشتر از سهام با نسبت سود به قيمت پايين تحصيل كردند. پژوهش بعدي كه توسط جف، كيم و وسترفيلد (1989) انجام شد، اين نتيجه را تأييد كرد و هم چنين نشان داد كه بر خلاف آن چه كه توسط برخي پژوهشگران ادعا مي شود، اثر E/P تنها در ماه ژانويه مشاهده نمی شود. اثر E/P نقض مستقيم مدل CAPM ( كه باور دارد تنها ريسك سيستماتيك بايد مبنا قرار گيرد) مي باشد.

چولگی بازده سهام

اين كه چگونه نمودار چولگي بر نرخ و ارزش سهام تأثيرگذار است يكي از مسائل بحث‌برانگيز در علم اقتصاد و حسابداري مالي مي‌باشد اگرچه مدل CAPM بدون در نظر گرفتن تأثير ارزش‌گذاري، برآوردهاي مالي را تعيين مي‌كند.
تحقيقات باربريز و هانگ برمبناي نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي يك تئوري بنيادين را مطرح كرد كه ميان اين نسبت و ميانگين سود سهام و تأثير چولگي بر ارزش‌گذاري دارايي‌ها، رابطه‌اي مستقیم وجود دارد.
رشد يك شركت مي‌تواند چولگي را افزايش داده و سرمايه‌گذاران را ترغيب كند. به هر حال رفتار سرمايه‌گذاران و تكيه و تأكيد آنها بر استفاده از نمودارهاي چولگي و ترجيح آنها بر سرمايه‌گذاري روي سهام‌هاي رو به رشد، تفاوت ميان نمودار چولگي سهام‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد.

رابطه بین چولگی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام

اصول محافظه کارانه حسابداری و اصل تحقق باعث میشود که اندازه گیری دارايي و درآمدها کمی غرض ورزانه باشد. دو نوع حسابداری محافظه کارانه داريم: شرطي و غيرشرطي (– و — 2005). در حالت غيرشرطي دارايي‌هاي نامشهود مانند عامل رشد، نام تجاري، سهمي كه از بازار دارد و R & D، در ترازنامه ناديده گرفته مي‌شودر در حال شرطي، ما ارزش سهام را در شرايط نامساعد محاسبه مي‌كنيم ولي براي شرايط مساعد محاسبه نمي‌كنيم كه مثال خوب براي اين مورد قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار برای موجودی های کالا مي‌باشد.
روش غيرشرطي در مقابل شرطي، باعث همبستگي بيشتر ميان نسبت ارزش سهام شركت به ارزش سهام شركت در بازار، و تفاوت نوع دارايي در صنايع مختلف مي‌شود. پس در حالت غيرشرطي بيشتر تمايل به در نظر گرفتن تفاوت‌هاي درون صنعت مي‌باشد و در حالي كه در روش محاسبه ضرر و زيان بصورت شرطي به تفاوت‌هاي برون صنعتي توجه مي‌شود.
از طرف ديگر در زماني كه بازار پررونق باشد مي‌تواند با گسترده كردن فعاليت‌ها سودآوري را بيشتر كند (… و … 1967). در نتيجه بازپرداختي‌هاي شركت به صورت چولگي مثبت خواهد بود. نسبت ارزش سهام به ارزش سهام در بازار با ميزان درجه‌ي چولگي بازپرداخت‌ها همبستگي دارد مانند تفاوت ميان ميانگين و میانه كه براي برآورد و محاسبه‌ي چولگي استفاده مي‌شود (….، 1895).

رابطه بین چولگی و بازده مورد انتظار

تجزیه و تحليل اين مسأله نياز به انحراف ميانگين-واريانس قیمت گذاری دارايي دارد (روبيتستين 1973، كرائوز و ليتزنبرگ 1976، ميتون و وركينگ 2007، باربريز و هانگ 2008) تحقيقات صورت گرفته از روي قمارها و خريدهاي لاتاري كه انفرادي صورت گرفته است انجام شده است. اين مشاهدات عنوان مي‌كند كه سرمايه‌گذاران به توزيع چولگي مثبت گرايش و تمايل دارند.
يك بخشي از تحقيقات نشان میدهد که افراد تابع چولگي زماني كه شكل تقعر خود را حفظ مي‌كند را دوست دارند (–، 1973، — و — 1976، — و — 2000).اظهارات نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران عموما ریسک گریزند و بنابراين همه آنها سبد سهام متنوعی را نگهداری میکنند. در چنين وضع اقتصادي، فقط يك نمودار چولگي كه با ارتباط و همبستگي ميان چولگي سهام و چولگي سبد سهام بازار بدست آمده مي‌تواند قابل اطمينان باشد.


جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری ارزش دفتری ارزش بازار سهام چولگي بازده سهام با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.