پایاننامه ارشد مدیریت مالی ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران

120 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد مدیریت مالی ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه کارشناسي ارشد مدیریت مالی ارزیابی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران


پاياننامه ارشد مدیریت مالی ریسک نامطلوب بورس اوراق بهادار تهران


چکیده:

در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAPM، ریسک سیستماتیک یا بتا، تنها عامل تبیین کننده اختلاف بازدهی دارایی‌ها می‌باشد. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک نتیجه حاصل از یک و ضعیت تعادلی است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو پارامتر میانگین و واریانس بازدهی می‌باشند. واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک حداقل به دو دلیل ذیل با تعریف متداول ریسک – در معرض خطر قرارگرفتن یا زیان بالقوه و قابل محاسبه‌ی سرمایه‌گذاری – در تعارض است.
اول اینکه زمانی می‌توان از واریانس بازدهی به عنوان معیار ریسک استفاده نمود که توزیع بازدهی دارایی‌ها نرمال باشد. دوم اینکه انحرافات بالاتر از میانگین را به عنوان ریسک سرمایه گذاری تلقی نمی کنند.
در این تحقیق  به بررسی توان تبیین معیارهای ریسک نامطلوب در مقابل معیارهای سنتی ریسک پرداخته شد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که معیار ریسک نامطلوب نیمه‌واریانس استرادا نسبت به سایر معیارهای ریسک سیستماتیک، از عملکرد بهتری در تبیین رابطه ریسک بازده برخوردار است.

واژه کلیدی: مدل شرطی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای کاهشی,بتای منفی استرادا, گامای استرادا, ریسک سیستماتیک؛ نیمه واریانس.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
1-2- تعریف و بیان مسئله‌ی تحقیق    2
1-3- پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق:    3
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق:    7
1-5- اهداف تحقيق:    8
1-6- اهميت و ضرورت انجام تحقيق:    9
1-7- کاربرد نتايج تحقيق:    10
1-8- روش تحقيق:    11
1-8-1 جامعه آماری    11
1-8-2 روش و طرح نمونه برداري    11
1-8-3 ابزار گردآوري داده ها    12
1-8-4 ابزار تجزيه و تحليل:    12
1-9- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها:    12
فصل دوم :مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    16
2-2- سرمایه‌گذاری    17
2-2-1 روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار    17
2-2-2 سرمایه‌گذاری غیرمستقیم:    22
2-3- انواع سرمایه‌گذاری    23
2-4- محیط سرمایه‌گذاری    23
2-5- فرآیند سرمایه‌گذاری    24
2-6- تبيين قيمت گذاري دارايي سرمايه اي: مقايسه تطبيقي مد لها    25
2-6-1 مدل قيمت گذاری دارايی سرمايه ای    25
2-6-2 مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي كاهشي    27
2-6-3 مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي تعديلي    28
2-6-4 مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايهاي تجديد نظر شده    30
2-7 اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسك و بازده    32
2-8 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی    32
2-8-1 عوامل كلان    33
2-8-2 عوامل خرد    35
2-9 بازده    37
2-9-1 – سنجش بازده اوراق بهادار    37
2-10 ریسك    42
2-10-1 تعریف ریسك    43
2-10-2 تعریف مدیریت ریسك    45
2-10-3 مفهوم ارزش در معرض ریسك    47
2-11 طبقه بندی انواع ریسك    49
2-11-1 ریسك سیستماتیك    52
2-11-2 ریسك غیر سیستماتیك    52
2-12- اندازه‌گیری ریسک    53
2-12-1 معیارهای اندازه‌گیری ریسک    54
2-13- ریسک نامطلوب    54
2-13-1 محاسبه ریسک نامطلوب    57
2-14- نظریه مدرن پرتفولیو، نظریه فرامدرن پرتفولیو و ریسک نامطلوب    58
2-15- معیارهای ارزیابی عملکرد برحسب ریسک    60
2-15-1 معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر نظریه فرامدرن    61
2-15-2 مقیاس های ارزیابی عملكرد سبد سهام مبتنی بر نظریه مدرن    62
2-16 مقایسه مقیاس شارپ و مقیاس ترینر    64
2-17 مقایسه نسبت شارپ، سورتینو و UPR    65
2-18- پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:    66
فصل سوم:روش تحقیق
3-1 مقدمه    74
3-2تهیه و تنظیم فرضیه    74
3-3متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی آنها    75
3-3-1 نرخ بازده سهام      75
3-3-2 نرخ بازده بازار    77
3-3-3 بتای سنتی(β)    77
3-4معیارهای ریسک نامطلوب    77
3-4-1 نیمه واریانس    78
3-4-2 بتای نامطلوب    78
3-4-3 گامای نامطلوب:    78
3-5 جمع‌آوری اطلاعات    78
3-5-1 جامعه آماری    79
3-5-2 دوره مالی مورد آزمون    79
3-5-3 انتخاب شرکت‌های نمونه    79
3-6 روش جمع‌آوری و منابع اطلاعات    79
3-7 نحوه انجام آزمون فرضیه‌ها و روش تحقیق    80
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها
4-1- مقدمه    82
4-2- تحلیل داده‌های توصیفی    82
4-3- برآورد خط بازار  ورقه بهادار    84
4-3-1 تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای سنتی    86
4-3-2 تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از بتای نامطلوب استرادا    87
4-3-3 تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از گامای استرادا    89
4-3-4 تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از نیمه واریانس استرادا    90
4-3-5 تخمین خط بازار ورقه بهادار با استفاده از واریانس بازدهی سهم    92
4-4- آزمون فرضیه‌ها    94
4-4-1 آزمون فرضیه اول    94
4-4-2 آزمون فرضیه دوم    95
4-4-3 آزمون فرضیه سوم    96
 فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    98
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیات    99
5-2-1 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول:    99
5-2-2 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم:    101
5-2-3 نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم:    102
5-3- محدودیت تحقیق    103
5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی    103
5-5- پیشنهاد کاربردی    103


سرمایه‌گذاری

از ديدگاه كلي، سرمايه گذاري به معناي مصرف پول هاي در دسترس براي دستيابي به پول هايي بيشتر در آينده است . به عبارت ديگر سرمايه گذاري يعني به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به امكان مصرف بيشتر در آينده.
در سرمايه گذاري دو ويژگي متفاوت و مهم وجود دارد كه عبارتند از زمان و ريسك .

روش های سرمایه‌گذاری و انواع اوراق بهادار

سرمایه گذاری مستقیم

هنگامیکه سرمایه‌گذار بطور مستقیم اقدام به خرید انواع اوراق بهادار نماید سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است.نکته قابل توجه این است که برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاری مستقیم، قابل معامله و برخی غیرقابل معامله می‌باشد .

اوراق بهادار غیرقابل معامله

مهمترین ویژگی این داراییها آنست که ارتباط مستقیمی بین دارنده و صادر کننده آن وجود دارد.برای مثال دارنده حساب بانکی برای افتتاح و یا هنگام بستن حساب مستقیما با بانک در ارتباط می‌باشد. سرمایه‌گذاری در این گروه از داراییها دارای امنیت زیادی می‌باشد زیرا سازمانهای ذیربط اغلب دولتی و یا بیمه شده می‌باشند. داراییهای این گروه ، دارای درجه نقدشوندگی  بالا و بازده کمتر نسبت به دیگر ابزارهای مالی می‌باشند.

انواع سرمایه‌گذاری

سرمايه گذاري ها به دو شكل عمده واقعي و مالي تقسيم مي شوند. سرمايه گذاري هاي واقعي، نوعي سرمايه گذاري است كه فرد با فدا كردن ارزشي در زمان حاضر، نوعي دارايي واقعي به دست مي آورد. خريد ملك يا آپارتمان نمونه اي از اين سرمايه گذاري است . در سرمايه گذاري مالي، فرد در ازاي فدا‌کردن ارزش حاضر، نوعي دارايي مالي كه نتيجه آن معمولا جرياني از وجوه نقد است به دست مي‌آورد.
در اقتصاد هاي سنتي اكثر سرمايه گذاري ها از نوع واقعي بوده اند، اما در اقتصاد پيشرفته عمده سرمايه‌گذاري ها بر روي دارايي هاي متمركز صورت مي گيرد و توسعه مؤسسات سرمايه گذاري مالي راه را براي سرمايه گذاري واقعي امكان پذيرتر مي كند. در واقع اين دو شكل سرمايه گذاري نه تنها در مقابل يكديگر نيستند، بلكه مكمل هم نيز مي‌باشند.

اهمیت بررسی عوامل موثر بر ریسك و بازده

اهمیت دو موضوع یاد شده به این علت است كه در سرمایه گذاری صرف پول در زمان حال صورت می‌گیرد و مقدار آن معین می باشد، در حالی كه پاداش حاصل از آن در آینده به دست می آید و معمولاً با عدم اطمینان همراه است . در بعضی مواقع، ویژگی زمان غالب می گردد)  مانند اوراق قرضه دولتی (و در بعضی مواقع ریسك از نظر اهمیت مقدم می باشد(مانند برگه اختیار خرید سهام عادی)در مواقع دیگر هر دو دارای اهمیت هستند) مانند سهام عادی).

عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

عوامل زیادی بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در هر محصول مالی دخالت دارند. عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه‌گذاری در محصولات مالی در سه دسته كلی عوامل كلان اقتصادی، عوامل خرد اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی طبقه‌بندی شده و به طور خلاصه مورد بررسی قرار می گیرد:

عوامل كلان

این عوامل بر ریسك بازار تأثیر داشته كه در مدل CAPM  نتیجه و میزان تأثیر این عوامل بر ریسك بازار، تحت عنوان ریسك سیستماتیك ، با استفاده از بررسی وابستگی تغییرات قیمت هر محصول به تغییرات قیمت های محل بازار اندازه گیری می شود، و شامل موارد زیر می باشد:

سیاست و خط مشی‌ دولت

دولت به عنوان یك ناظر و سیاست‌گذار كلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یكی از وظایف دولت ، ارائه برنامه ای است كه بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد. اما به طوركلی تكثر مراكز قدرت و تصمیم گیری، ابهام نقش و رابطه این مراكز با یكدیگر، تداخل قوای سه گانه كشور، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانین نامناسب و دست و پا گیر، نقض آزادیهای اقتصادی و بی ثباتی سیاسی دولت، موجب افزایش ریسك سیستماتیك و لذا كاهش شدید سرمایه گذاری می‌گردد.

سیاستها و خط مشی مدیریت

مدیریت شركت می تواند با به كار گیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شركت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژیها را میزان ریسك و بازده آنها مشخص می‌كند. استراتژی های سرمایه در گردش به دو دسته استراتژی های محافظه كارانه و استراتژی های جسورانه تقسیم می شوند:

استراتژی محافظه كارانه

استراتژی محافظه كارانه آن است كه شركت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می كوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ كند. ریسك این استراتژی بسیار اندك است،زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شركت این امكان را می دهد كه موجودی كالا را به مقدار كافی تهیه و اقدام به فروش نسیه كند . از این رو ریسك ا ز دست دادن مشتری بسیار اندك است، از طرف دیگر، نقدینگی نسبتا زیاد به آنها این امكان را می دهد كه بدهیهای سر رسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشكستگی مواجه نشوند. از طرف دیگر مدیر محافظه كار می كوشد تا در ساختار سرمایه شركت، میزان وام های كوتاه مدت را به حداقل برساند كه این امر احتمال ریسك ورشكستگی (ناتوانی در باز پرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها) را به شدت كاهش خواهد داد.

تعریف مدیریت ریسك

تحولات جدید اقتصادی و بروز نظرات جدید، حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری را دچار تغییرات عمده‌ای كرده و باعث ظهور حوزه های جدیدی در علوم مالی  شده است.
چهار دهه قبل، همزمان با گسترش روزافزون بازارهای مالی و نیاز سرمایه گذاران و شركت ها به ابزار جدید مالی، اوراق بهادار جدیدی در بازارهای مالی خلق شد كه به گسترش كمی و كیفی بازارهای مالی كمك شایانی كرد. مطابق با ادبیات مالی، مدیریت ریسك عبارت است از فرآیندی كه از طریق آن یك سازمان یا سرمایه گذار با روشی بهینه در مقابل انواع ریسك از خود واكنش نشان می دهد. مدیریت ریسك یعنی استفاده از ابزارهای مناسب به منظور حصول اطمینان از شناسایی و كنترل تمام ریسك ها. بر این اساس مدیریت ریسك ابتدا انواع ریسك را شناسایی كرده و سپس روش كنترل آن را مشخص می‌كند. ناگفته نماند كه ریسك های موجود در بازار بورس را به طور كلی نمی‌توان از بین برد، بلكه باید روش های مناسبی برای كنترل و به حداقل رسانیدن آن ها به كار بست. به عبارت ساده‌تر، ریسك از بین نمی رود، اما به حداقل می رسد(قانون پایایی ریسك).

طبقه بندی انواع ریسك

ریسك و بازده اوراق بهادار دو عامل كلیدی و مهم هستند كه در بازار سرمایه مورد توجه سرمایه گذاران قرار دارند و در واقع می توان گفت كه ریسك و بازده اوراق بهادار معیارهای اصلی برای تصمیم گیریهای سرمایه گذاری هستند . سرمایه گذاران را براساس میزان تحمل خود از ریسك، به ریسك سهام شركتها واكنش نشان داده و در برابر انواع مختلف ریسك ، خواهان انواع بازده های متفاوت هستند . برای شناسایی و طبقه بندی صحیحی از ریسك ، باید عوامل تعیین كننده ریسك را مورد بررسی قرار داد . طبقه بندیهای متعددی در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای شناسایی عوامل تعیین كننده ریسك و بعبارتی برای شناسایی ریسكهای تاثیرگذار بر یك شركت معرفی شده اند. شكل های ذیل برخی از این طبقه بندی ها را ارائه می كنند.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.