پایاننامه ارشد مدیریت بیمه مدل احتمال خطی خدمات دندانپزشکی بیمه

150 هزار تومان 110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد مديريت بيمه مدل احتمال خطي خدمات دندانپزشکي بيمه با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت بيمه بررسي مدل احتمال خطي بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي در شرکت بيمه ايران


پاياننامه ارشد مديريت بيمه مدل احتمال خطي خدمات دندانپزشکي بيمه


چکیده:

با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.
با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از  نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.

واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی


فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کليات
1-1- مقدمه    2
1-2- بيان مساله    3
1-3- بيان اهداف تحقيق    3
1-4- بيان اهميت موضوع تحقيق    4
1-5- چهارچوب نظري تحقيق    4
1-6- مدل تحقيق    5
1-7- فرضيات تحقيق    7
1-8- متغير ها و داده ها    7
1-9- جامعه آماري مورد مطالعه    8
1-10- بر آورد حجم نمونه    8
1-11- روش تحقيق    8
1-12- ابزار گرد آوري دادهها    9
1-13- روش هاي گردآوري داده ها    9
1-14- روش تحقیق    9
1- 15- قلمرو تحقیق    9
1-15-1 قلمرو موضوعي    9
1-15-2 قلمرو مکاني    10
1-15-3 قلمرو زماني    10

فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1- مقدمه    12
2-2- پيدايش بيمه در جهان    14
2-4- تعريف حقوقي بيمه    18
2-5- تعريف فني بيمه    19
2-6- سيستم‌هاي مختلف بيمه    19
2-7- انواع رشته‌هاي بيمه    21
2-8- بيمه اشخاص    22
2-9- بيمه درمان گروهي تمام درمان    22
2-9-1-اهداف بيمه نامه    23
2-9-2-خسارات تحت پوشش    23
2-9-3- شرايط عمومي    24
2-9-4-بيمه‌هاي درماني گروهي    24
2-9-5-انواع بيمه‌هاي درمان گروهي در جهان    24
2-9-6- خصوصيات بيمه‌هاي گروهي    26
2-9-6-1- صدور گروهي    27
2-9-6-2- قرارداد اصلي    28
2-9-6-3-هزينه پايين    28
2-9-6-4- قابليت انعطاف    28
2-9-6-5- نرخ‌گذاري تجربي    28
2-10- بيمه درمان مسافرت به خارج از کشور    28
2-11- بيمه درمان مسافران خارجي به داخل کشورirha))    29
2-11-1-اهداف بيمه نامه    29
2-11-2-مخاطبين بيمه نامه    29
2-12- بيمه‌هاي درمان انفرادي    29
2-13- تاريخچه بيمه درمان در ايران    30
2-14- سازمانهاي ارائه دهنده بيمه‌هاي درمان ايران    32
2-14-1- تأمين اجتماعي    32
2-14-2- خدمات درماني    33
2-14-3- شركت‌هاي بيمه    34
2-16- سيستم مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان    37
2-17- مكانيسم‌هاي پرداخت براي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان    38
2-17-1- بخش دولتي    40
2-17-2- بخش خصوصي    41
2-18-سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران    48
2-19- خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي    48
2-20- طرح بيمه دندانپژشکي در ايران    49
2-21- وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران    53
2-22-عوامل مربوط به بيمه و استفاده از خدمات مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان    54
2-23- مقبوليت خدمات بهداشت دهان و دندان    55
2-24-پيشينه تحقيق    56
2-24-1-تحقيقات داخلي    56
2-24-2-تحقيقات خارجي    59
25-2-معرفي شرکت بيمه ايران    62
2-25-1-موضوع فعاليت    63
2-25-2-نيروي انساني    63
2-25-3-شبکه فروش    63
2-25-4-سرمايه بيمه ايران    64

فصل سوم: روش شناسي
تحقيق    65
3-1- مقدمه    66
3-2- روش تحقيق    66
3-3-جامعه آماري    67
3-4- حجم نمونه و روش اندازه گيري    67
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات    69
3-6- رسانه هاي مرتبط با موضوع    70
3-6-1 پرسشنامه    70
3-7- روايي پرسشنامه    71
3-8- پايايي پرسشنامه    71
3-8-1- بررسي پايايي پرسشنامه    72
3-9- روش تجزيه و تحليل داده ها    73
3-9-1- آزمونt يک جامعه    74
3-9-2-آزمون دوجمله اي    74
3-9-3-آزمون استقلال (آزمون کاي دو پيرسون)    74
3-9-4-آزمون فريدمن    75

فصل چهارم: تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيق
4-1- مقدمه    77
4-2 آمار توصيفي    77
4-2-1- بررسي شاخص هاي توصيفي متغير سن    77
4-2-3- تفکيک نمونه بر حسب متغير وضعيت تاهل    79
4-2-4- تفکيک نمونه بر حسب متغير سطح تحصيلات    80
4-2-5- تفکيک نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار    81
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب زمان ويزيت دندانپزشکي    82
4-2-6- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داشتن پوشش هاي بيمه دندانپزشکي بيمه گذار    84
4-2-7- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير داراي فرزند بودن بيمه گذار    86
4-2-8- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير دسترسي به خدمات دندانپزشکي    88
4-2-9- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير شاخص DMFT    91
4-2-10- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سن    94
4-2-11- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير جنسيت    94
4-2-12- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير سطح تحصيلات    95
4-2-13- تفکيک نمونه بر حسب سؤالات متغير وضعيت تاهل شما (مجرد يا متاهل)    96
4-3-آمار استنباطي    97
4-3-1- بررسي توزيع متغيرها    98
4-3-2- بررسي فرضيه هاي تحقيق    100
4-3-2-1- فرضيه اول    100
4-3-2-2- فرضيه دوم    101
4-3-2-3- فرضيه سوم    102
4-3-2-4- فرضيه چهارم    103
4-3-2-4-1- شاخص DMFT    103
4-3-2-4-2- سن    104
4-3-2-4-3- جنسيت    105
4-3-2-4-4- سطح تحصيلات    105
4-3-2-4-5- وضعيت تاهل    106
4-3-3- يافته هاي جانبي تحقيق    107
4-3-3-1- تأثير متغير سن    108
4-3-3-2- تأثير متغيرسطح تحصيلات    109
4-3-3-3- رتبه بندي مولفه هاي موثر بر ميزان استفاده از خدمات دندانپزشکي    110

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات تحقيق
5-1- مقدمه    111
5-2- نتايج فرضيات تحقيق    112
5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق    113
5-4- پيشنهادهاي برگرفته از تحقيق    114
5-5- پيشنهاد به محققان آتي    115
5-6- محدوديت هاي تحقيق    115
منابع و مآخذ    116
ضمائم


تاريخچه بيمه در ايران

بيمه به شكل آن به مفهوم وجود نوعي تعاون و همياري اجتماعي به منظور سرشكن كردن زيان فرد با افراد معدود بين افراد گروه يا جامعه در ايران سابقه‌اي طولاني داشته و همراه مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلام و فرهنگي خود براي كمك به جبران خسارت‌هاي ناخواسته‌اي كه براي ديگر هموطنان و حتي مردم ديگر كشورها پيش مي‌آيد فعال و پيشگام بوده‌اند. با وجود اين بيمه به شكل حرفه‌اي و امروزي آن براي اولين بار در سال 1269 هجري شمسي در كشور ما مطرح گرديد. در اين سال‌ها مذاكراتي بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن اختيار فعاليت انحصاري در زمينه بيمه حمل و نقل براي مدت هفتاد و پنج سال به فرد تبعه روس به نام لازااپ ولياكف  واگذار شد. معهذا نامبرده ظرف مدت سه سال كه جهت آغاز فعاليت‌هاي بيمه وي در نظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شركت موردنظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وي سلب شد. متعاقباً در سال 1289 هجري شمسي دو شركت روسي به نام‌هاي «نادژدا»  و «قفقاز مركوري»  اقدام به تاسيس نمايندگي بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند. (شيباني، 1352، 224)

سيستم‌هاي مختلف بيمه

در يك تقسيم‌بندي، سيستم‌هاي بيمه به سه دسته بيمه‌هاي اجتماعي، تعاوني و بازرگاني تقسيم مي‌شوند:
الف) بيمه‌هاي اجتماعي
ب) بيمه‌هاي تعاوني
ج) بيمه‌هاي بازرگاني

سيستم ارائه مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان و طرح‌هاي بيمه سلامت در ايران

در قانون اساسي ايران براي دولت الزام ايجاد كرده كه شرايط استفاده از خدمات تامين اجتماعي را براي تمام آحاد جامعه از طريق سيستم بيمه و يا غير بيمه ايجاد كند. براساس قانون دولت متعهد مي‌شود كه بوسيله درآمدهاي عمومي و درآمدي كه از همكاري عمومي به دست مي‌آورد براي اين خدمات سرمايه‌گذاري و پوشش‌هاي بيمه‌‌اي ايجاد كند. سه شكل مختلف ارائه مراقبت‌هاي سلامت وجود دارد: 1- از طريق دولت 2- سيستم بيمه 3- بخش خصوصي

خدمات مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در بخش دولتي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال 1362 موظف به سرمايه‌گذاري و ارائه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه هست (Nasseri-et.al.,1999) . در سال 1376 مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان PHC (مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه) يكپارچه شد و خدمات سلامت منطقه‌اي دوباره سازماندهي شدند و به عنوان يك مركز سلامت كل كشور، كه حتي مناطق كم جمعيت را نيز تحت پوشش خود قرار مي‌دهد، ايجاد شد. در سال 1383 تعداد كلينيك‌هاي دندانپزشكي دولتي در بخش روستايي به 1548 و در بخش شهري به 1362 و در تهران به 98 رسيد (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي). بچه‌هاي زير 12 سال و زن‌هاي حامله و شيرده گروه‌هاي هدف را تشكيل مي‌دادند، محقق شد كه اين گروهها مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان را در كلينيك‌هاي دندانپزشكي دولتي دريافت كنند، و از اين طريق يارانه و كمك دولت را دريافت كنند. آنها كه 12 سال و يا بالاي 12 سال بودن مطابق با تعرفه‌هايي كه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تعيين مي‌كند همه هزينه‌ها را خودشان بايد پرداخت كنند. هزينه اين خدمات در كلينيك‌هاي دندانپزشكي دولتي براي جمعيت گروه هدف 80 تا 90 درصد و براي افراد ديگر 50 درصد كمتر از همين هزينه‌ها در كلينيك‌هاي خصوصي كه بيمه ندارند مي‌شود.

طرح بيمه دندانپژشکي در ايران

دو نوع سيستم بيمه وجود دارد: عمومي (دولتي) و خصوصي (تجاري). سيستم بيمه دولتي (عمومي) (از سال 1320 آغاز شده) زماني كه همه شركت‌ها زير نظر قانون و زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بايد كاركنان خودشان را بيمه مي‌كردند به وجود آمده است.
در حدود 83 درصد از مردم بيمه شده، در ايران تحت پوشش اين نوع بيمه هستند اما اين نوع پوشش بيمه تنها خدمات بهداشتي اوليه را ارائه مي‌دهد. حق بيمه كاركنان به طور اجباري براي خدمات اجتماعي و سلامت، از حقوق يا دستمزد آنها كسر مي‌شود. مزاياي مراقبت‌هاي بهداشت دهان و دندان بيمه دولتي در كلينيك‌هاي كه متعلق به دولت است، رايگان است (19 كلينيك در تهران وجود دارد) 80 تا 90 درصد به صورت سوبسيد از قراردادهاي كلينيك‌ها از سيستم بيمه دولتي دريافت مي‌كنند (160 دندانپزشك خصوصي و 98 كلينيك دندانپزشكي دولتي در تهران) (سازمان تأمين اجتماعي، 1383 ، سازمان بيمه خدمات درماني). بيماران براي استفاده از بيمه دولتي خودشان مي‌توانند به هر كلينيك دولتي و يا هر كلينيك خصوصي كه با بيمه دولتي قرارداد دارد بروند. تقريباً همه كلينيك‌هاي دندانپزشكي دولتي با بيمه سلامت دولتي قرار داد دارند.

وضعيت سلامت دهان و دندان در ايران

اندازه‌گيري وضعيت دنداني از طريق وضعيت دنداني جمعيت افراد بالغ امكان‌پذير است (Bageul itz et al; 2001) ديد كلي از اجزاي سلامت دهان و دندان نيازمند اين است كه درك جامع‌اي از نيازهاي سلامت دهان و دندان داشته باشيم. بخشي از فاكتورهايي كه مستقيماً و يا غير مستقيم در اين موضوع دخيل مي‌باشند شامل: سيستم سلامت دهان و دندان، عوامل اجتماعي و اقتصادي، بيش زمينه‌هاي جمعيت شناختي و عوامل رفتاري پوسيدگي‌‌هاي دندان وبيماري‌هاي پريودنتال كه از شايع‌ترين بيماري‌هاي دهان و دندان مي‌باشند.
اين افراد كه اكثر جمعيت را نيز شامل مي‌شوند نيازمند درمان هاي تخصصي هستند (Petersen et al., 2005) و اين موضوع دليل اصلي كشيدن دندان‌ها و از دست دادن دندان‌ها است (Nuttall and Nugent 1997) . اولين بررسي كه در سراسر كشور در مورد وضعيت سلامت بهداشت دهان و دندان و نيازهاي درماني انجام شده (Jaber Ansori, 1998, MHME, 1993) از سال 1369 تا 1371 بررسي بچه‌ها و افراد بالغ بين 6 تا 69 سال اجرا شده است. اين مطالعه نشان داد كه پوسيدگي دندان در بين افراد 15 تا 19 سال و 44-35 سال به ترتيب 3/87 درصد و 8/98 درصد و ميزان شاخص DMFT آنها نيز به ترتيب    5 و 3/11 است. دومين مطالعه در سال 1376 (Samadzadeh et al., 1999) انجام گرفته و سومين مطالعه در بين سال‌هاي 1378-1377 (OHSIC 2000) انجام گرفته كه نشان مي‌دهد شاخص DMFT در بين افراد 12 ساله به ترتيب، 2 (دومين مطالعه) و 5/1 (سومين مطالعه) بوده است. تعداد دندان‌هاي پوسيده شده (DT) بيشترين عامل‌اش خوردگي بوده است. آخرين بررسي كه در ايران صورت گرفته (OHS, 2004) در سال 1381-1380 ، براي بررسي وضعيت پوسيدگي و پريودنتال، دو گروه سني انتخاب شده 19-15 ساله و 44-35 ساله. ميزان DMFT آنها 1/4 و 8/14 دندان‌هاي پوسيده (DT) دندان‌هاي از دست رفته(MT) بيشترين عامل از دست دادن دندانها در اين دو گروه بوده است.
مقايسه نتايج دو مطالعه اخير نشان مي‌دهد كه ميزان DMFT براي افراد بالغ جوان: از 2 در سال 1376 به 3/4 در سال 1381 رسيده (Hessari, 2009). در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، دندان‌ها پر شده (FT) بيشترين ميزان شاخص DMFT را به خود اختصاص مي‌دهد، در ايران   از افراد بالغ جوان نياز بالقوه به درمان دارند.

عوامل موثر بر عدم توسعه بيمه هاي تکميلي درمان گروهي از نظر خبرگان صنعت بيمه

مقاله اي تحت عنوان عوامل موثر بر عدم توسعه بيمه هاي تکميلي درمان تکميلي درمان گروهي از نظر خبرگان صنعت بيمه در سال 1386توسط آقاي حسين اسماعيلي انجام شده است.يکي از خطرات پيش روي بشر، بيماري است که از يک سو، مخارج درماني زيادي را به بيماران تحميل مي کند و از سوي ديگر با کاهش توان کار، درآمد فردي و توليد جامعه را کاهش مي دهد. باوجودي که بشر با بکارگيري انديشه و دانش خود توانسته است ويرانگري هاي سيل و زلزله و فجايع طبيعي را به حداقعل برساند، اما نتوانسته است همه جانبه بر بيماري ها فائق آيد و هر چه دانش و امکانات بشر در مقابله با برخي بيماري ها فزوني مي يابد، بيماري ناشناخته ديگري پيدا مي شود و آرامش را بر هم مي زند، بنابراين، نياز به ارائه پوشش هايي در زمينه هزينه هاي بيماري و درمان، همواره ملموس است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.