پایاننامه ارشد حقوق خصوصی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

165 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حقوق خصوصی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی


پاياننامه ارشد حقوق خصوصی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی


چكيده

سیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی


فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
الفـ طرح موضوع    2
بـ  اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش    4
ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش)    4
رـ سوالات تحقیق    5
زـ فرضیه های تحقیق    6
وـ واژگان تخصصی( متغیرها)    6
ه ـ روش تحقیق    7
فصل اول مفاهیم وکلیات    8
1 ـ 1 ـ تجارت خدمات    9
1 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن    9
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت    12
1 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات    14
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی    15
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی    17
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بين المللی خدمات    19
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    22
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات    28
1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات    28
1 ـ 2 ـ ويژگیهای جهانی شدن بانکداری    35
1 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه    35
1 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل    36
1 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی    37
فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن    38
2 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف    39
2 ـ 1-1- ويژگیهای بانکداری متعارف    39
2 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره    39
2 ـ 1-1-2- قطعیت بهره    41
2 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری    44
2 ـ 1 ـ 2- ويژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی )    45
2 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی    45
2 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی    51
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك    52
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيدداشتن بربهره وري دربرابرتأكيدبرشايستگي اعتباري    52
2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقي    53
2 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري وماليه ي اسلامي    53
2 ـ 1-2-2-5- اندازه    55
2 ـ 1-2-2-6- شاخصهاي مالي    58
2 ـ 1-2-2-7- سودبررويداراييها    60
2 ـ 1-2-2-9- فعاليتهاي تأمين مالي    61
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران    63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی    63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی    63
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی    68
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی    69
2 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی    69
2 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن    75
2 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها    75
2 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی    75
2 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی    77
2 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت    77
2 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود    80
2 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت    84
2 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها    85
2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی )    85
2 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی    134
2 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها    134
2 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات    135
2 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی    137
2 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی    137
نتیجه گیری    140
پیشنهادات    144
فهرست منابع ومآخذ     149


تجارت بين المللی خدمات

خدمات ، بويژه در بخش های تامين مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ايفا می نمايد . بعضی از اشکال اوليه تجارت خدمات ، تجارت خانه هايی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طريق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامين مالی صادر کنندگان تسهيل می کردند . به تدريج مراکز فعاليت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمينی و بنادر مهم برای تجارت دريائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسيا ، اقيانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبديل شدند.
اهميت فزاينده اقتصاد خدمات موجب گرديد که در اواسط دهه 1930 اين بخش بعنوان سومين بخش اقتصاد بحساب آيد . معهذا در گذشته کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه يافته شنيده می شد که می بايست بجای تقويت بخش خدمات مبادرت به تقويت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .

ويژگی های جهانی شدن بانکداری

رشد و گسترش بازارهای مالی و سرمایه

گشوده شدن مرزها ، توسعه تجارت و نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات که متاثر از افزایش تقاضای ناشی از گسترش تجارت بین المللی و سرمایه گذاری خارجی بوده ، توانسته بازارهای مالی و سرمایه بین المللی را به نحو چشمگیری رشد و توسعه دهد .
بازارسرمايه امروزه از بخش هاي حياتي اقتصاد كشورهاست كه با رشد و توسعه اقتصاد همواره اين بازار جايگاه گسترده تر و مهمتري يافته است . بازارسرمايه همواره به شكل سازمان يافته تري در اقتصاد كشورها حضور دارد و نقش آن درزمينه توسعه از اهميت بيشتري برخوردارمي شود . بازارسرمايه با هدايت سرمايه ها و پس انداز مردم راه توسعه و ايجاد شغل و افزايش سطح رفاه عمومي را هموار مي كند . درايران به دلايل گوناگون از جمله اقتصاد نفتي بازار سرمايه همواره ضعيف و ناتوان بوده است و تنها در سال هاي اخير است كه توجه به آن افزايش يافته و با سياست هاي اعمال شده شاهد رشد و توسعه آن از نظرفيزيكي و جذب سرمايه هستيم .

افزایش حجم تجارت بین الملل

افزایش چشمگیر جریان سرمایه در سطح‏ بین المللی،بعد دیگرجهانی شدن اقتصاد است. انتقال سرمایه،چه به صورت سرمایه‏گذاری مستقیم‏ خارجی و چه به صورت نقل و انتقال سرمایه‏های مالی‏ در قالب پورتفولیو،در دنیای امروز به عنوان منبع‏ مهمّی برای سرمایه‏گذاری و انتقال تکنولوژی به کار گرفته می‏شود؛امّا حجم عمده نقل و انتقال سرمایه نیز مانند حجم مبادلات کالا،بیشتر مربوط به کشورهای‏ پیشرفته و کشورهای تازه صنعتی شدهء آسیای جنوب‏ شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین است .

افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی

اگر چه « آدام اسميت » که نزد سرمايه داري «قديس پشتيبان» ناميده مي شود را به عنوان اصلي ترين و اولين بنيانگذار سرمايه داري نام نهاده اند و « کتاب ثروت ملل» وي را منشور اصيل سرمايه داري خوانده اند؛ اما مي توان ريشه هاي اين اقتصاد را کمي جلوتر دنبال کرد . درقرن 16 و 17 ميلادي کشيشي مسيحي به نام کالون رهروان و پيروان خود را عليرغم آداب مرسوم کليسا و مذهب به گرد آوري مال و ثروت تشويق نمود .اين انديشه که مايل به مال اندوزي و ثروت شخصي بود و به کالونيسم مشهور شد به عقيده پاره اي از انديشمندان ، اگر چه نمي توانسته است کاپيتاليسم ( سرمايه داري) را به وجود آورد اما کالونيسم را مي توان به مثابه نيرويي معنوي و عاملي فرهنگي تلقي نمود که باعث ايجاد تحرکي قوي و استثنايي در روحيه سرمايه داري گرديد.

تجارت خدمات

تعريف و مفهوم خدمات و ويژگيهای آن

خدمات جمع واژه « خدمت » است . و خدمت از لحاظ لغوی به معنای کار کردن برای کسی ، بندگی کردن ، چاکری کردن ، کار ، ماموريت ، هديه ، تحفه ، پيشکش ، سلام ، تعظيم و کرنش می باشد .  
واژه خدمت می تواند چهار مورد استفاده داشته باشد :
ممکن است منظور از آن صنعت باشد ( موسساتی که خدمات را عرضه می نمايند ) يا منظور از آن توليدات باشند ( که انحصارا بوسيله موسسات خدماتی عرضه می گردند ) يا بمعنای مشاغل باشند ( طبقه بندی بازارهای کاری ) و يا بمعنای عملکرد ( طبقه بندی فعاليتها ) باشند . درباره واژه خدمات تعاريف متعددی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنيم : « خدمت ، محصول فعاليت انسانی است که با هدف ارضای يک نياز بشری انجام می گردد و يک کالای قابل لمس را ايجاد نمی نمايد . »

تفاوتهای اساسی بين کالا و خدمت

شايد بتوان گفت مهمترين تفاوت بين محصول و خدمت اين است که کالا به عنوان يک شیء فيزيکی است که محصول فرايند توليد در يک صنعت است و استفاده از آن برای مصرف کننده مزايايی به همراه دارد در حالی که خدمت به عنوان اعمال يا عملکردی است که منجر به ايجاد مزايايی برای گيرنده خدمت می شود . به عبارتی خدمات فعاليتهايی هستند که ارزش ايجاد می کنند و مزايايی را برای مشتريان در زمان و مکان معين به دنبال دارند. در نظام بانکداری ، خدمت ممکن است بوسيله دستگاه ( عابر بانک ) يا فرد ( مشاور ) عرضه شود.

ويژگی های بانکداری متعارف

ابتنا بر نظام بهره

از زمان‌های کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگی مردم را مختل کرده، آنان راازدستیابی به نیازمندی‌های زندگی باز می‌داشت. فکر ذخیره‌سازی و پس‌انداز براین دوره‌های سخت اقتصادی، تا حدّی می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها واضطراب‌ها را کاهش دهد؛ ولی کافی نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادی جوامع راه یافت .بدین ترتیب، قرض‌کننده می‌توانست با استفاده ازمازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‌دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایی‌ها سرقت و فساد، هزینه نگهداری آن‌ها را نیز به گیرنده قرض منتقل می‌کرد . پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندی انسان، به‌تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‌انداز دریافتند که در برابر اعطای قرض می‌توانند زیاده‌ای به نام ربا ( بهره ) بگیرند .

قطعیت بهره

بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه.

تاکید بر شایستگی اعتباری

در بانکداری متعارف ، تنها موضوع مهم برای بانک آن است که وامی که می دهد و نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد ، به موقع به بانک پرداخت شوند . بنابراین در دادن وام ، اصل مهمی که در نظر میگیرد، وجود شایستگی اعتباری قرض گیرنده است.


پاياننامه ارشد حقوق خصوصی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.