پایاننامه ارشد حقوق بین الملل تطبیقی حقوق پناهندگان

160 هزار تومان 120 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حقوق بین الملل تطبیقی حقوق پناهندگان با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


پايان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل


پاياننامه ارشد حقوق بین الملل تطبیقی حقوق پناهندگان


چكيده:

بررسی تطبیقی مسائل حقوقی  دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی  ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی   ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.
از جمله مسائلی که فقه کهن اسلامی وشیعی  نسبت به آن سخن گفته وحقوق بین الملل نیزازکنارآن نگذشته است  حقوق بیگانگان درکشور پذیرنده است واز جمله بیگانگانی که ممکن است مورد ظلم وستم قرارگرفته واز حقوق انسانی محروم بمانند  پناهندگان هستندچراکه این خیل عظیم انسانی ازحمایت سیاسی دولت متبوع خود بی بهره ودردولت پذیرنده نیزبیگانه اند.
دراین نوشتار با اتخاذاز روش کتابخانه ای وابزارتحقیق فیش برداری ونیز استفاده از کتب و مقالات و اطلاعات پایگاه های اینترنتی به جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تادر جهت بیان مباحث گام برداشته شود. درباره حقوق پناهندگان کتب و مقالات بسیاری متنوعی به زبان لاتین به نگارش در آمده است. ادبیات موجود فارسی در این رشته نیز معتنابه می باشد. این کتب و مقالات عمدتا به جنبه بین المللی موضوع پرداخته اند و کمتر نگاه اسلامی به موضوع حقوق پناهندگان مدنظر بوده است.
لذاتلاش شده که به بررسی موضوع حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شودتا به صاحبنظران کمک کند تا در جریان توسعه و تدوین و تکمیل حقوق بین الملل پناهندگان  با  نظرداشت به مفاهیم عمیق و انسانی حقوق پناهندگان در شریعت اسلامی نقش مثبت تری به نفع جمعیت مسلمان پناهنده و البته سایر پناهندگان بازی کنند.
کلید واژگان: 1- پناهنده  2- مستامن  3- امان  4- وضعیت حقوقی 5- قواعدحمایتی


فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده         1
مقدمه            2
ضرورت و هدف پژوهش        5
سوالات پژوهش        6
فرضیه های پژوهش    6
روش تحقیق    6
ساختار پژوهش      7
بخش اول: کلیات    8
فصل اول: تاریخچه پناهندگی     9
مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام    9
گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب    10
گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)    11
گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)    12
مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل    13
گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل      13
گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل    17
گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد       21
فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده      25
مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام      25
گفتار اول: تعریف و تبیین      26
گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام      29
مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل      31
گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون 1951 ژنو      33
گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی    37
گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی      39
گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو      41
بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام      43
فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی    45
مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی    45
مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی      47
مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی      48
گفتار اول: قرآن    48
گفتار دوم: روایات     49
گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)    51
گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان    52
فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی    54
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی    54
گفتار اول: عناصر اصلی    54
گفتار دوم: عناصرفرعی    59
مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان    61
گفتار اول: به لحاظ موضوعی      61
گفتار دوم: به لحاظ زمانی    61
گفتار سوم: به لحاظ منشا    62
گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی    62
گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت    62
فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان    65
مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان      65
گفتار اول: حقوق عمومی    65
گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی      74
گفتار سوم: امنیت قضایی    78
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان    80
گفتار اول: معافیت ها      80
گفتار دوم: تکالیف      81
فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی    85
مبحث اول: اثبات پناهندگی      85
مبحث دوم: خاتمه پناهندگی    86
گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج      87
گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج      88
گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی      89
فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام    90
مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی      90
مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی      92
بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل    101
فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل        102
مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی         103
گفتار اول: کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967        103
گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان       104
گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی 1967      105
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد      105
گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان      106
گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان      106
مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای       107
گفتار اول: آفریقا      108
گفتار دوم: اتحادیه اروپا      109
گفتار سوم: آمریکای لاتین      114
فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان      115
مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان      115
گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون 1951        115
گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)      125
گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون 1951در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن    132
مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری      135
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر    135
گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی      136
گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی    136
نتیجه گیری    138
منابع و مآخذ    142


تاریخچه پناهندگی

تاسیس حقوقی پناهندگی و حمایت بین المللی از پناهندگان از آغاز پیدایش تاکنون تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. ازاین رو برای ارائه تصویر جامع و روشنی از مسایل مربوط به حقوق پناهندگان و حمایت بین المللی از آنها ضرورت دارد تا به طور خلاصه و گذرا نگرشی بر تاریخچه و چگونگی پیدایش این وضعیت داشته باشیم.
از آنجا که پایه این کار تحقیقی بررسی تطبیقی دو نظام حقوقی اسلام و بین الملل است، بنابراین در این فصل طی دو مبحث به سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل و اسلام می پردازیم.


سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام

دین اسلام نیز مساله پناهندگی را پذیرفته است البته این مفهوم در میان اعراب قبل از اسلام وجود داشته و حتی از شکل مذهبی نیز برخوردار بود. در میان اعراب قبلاز ظهور اسلام مکان های خاصی که مهمترین آنها کعبه بود، برای این منظور یعنی پناه گرفتن از تعقیب دشمنان، در نظر گرفته شده بود. برخی معتقدند که کعبه در اصل به عنوان مامن پناهندگان و به دستور حضرت حق برپا گردید؛ چرا که حضرت ابراهیم خود از جور نمرود و به امر پروردگار کعبه را برپاساخت تا مردمان با پناه جستن در آن از هرگونه تعقیب و خطری که جسم و جان آنها را به خطر اندازد در امان بوده و شکستن این حرمت گناه به شمار می رفت .
پس از ظهور اسلام نیز مفهوم پناهندگی همچنان حفظ گردید. در فقه اسلامی از پناهندگی به صورت «استجاره و امان» یا «استجاره و تامین» تعبیر می شود. «استجاره و امان یا تامین» همان «پناهندگی خواستن» و «پناهندگی» و «امان دادن» است.


تعریف و تبیین مفهوم پناهنده

تعریف پناهنده و پدیده پناهندگی به تنهایی و بدون تحلیل محتوایی و تعیین دایره شمول مصادیق آن دارای فایده عملی چندانی نمی باشد. از این رو در این فصل بعد از ارائه تعریف دقیق «پناهنده»، مفهوم پناهندگی از دیدگاه حقوق بین الملل و اسلام به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم پناهندگی در اسلام

پناهندگی یا استیمان در اسلام دارای دو مفهوم عام و خاص است؛ مفهوم عام آن شامل هر نوع قرارداد دولت اسلامی با شخص بیگانه یا دولت متبوع او می شود و حتی گاهی عقد زمه (عقد جزیه) را نیز در برمی گیرد . اما مفهوم خاص آن،تنها یک نوع قرارداد ویژه را حکایت می کند. در متون اسلامی و عبارات فقها و حقوقدانان مسلمان، از این قرارداد ویژه و در خواست انعقاد آن و طرف خارجی درخواست کننده بیشتر تحت عنوان «امان، اسیمان و مستامن » یاد شده است، هرچند برخی از آن به «عهد یا معاهده نیز تعبیر کرده اند ، چنان که برخی دیگر، از عقد ذمه یا عقد جزیه با همین عنوان «عهد» یاد کرده اند  و بالاخره بسیاری هم با عبارت «ذمه یا ذمام» از آن نام برده اند . به هرحال جدای از اختلاف در تعبیر، توضیح بیشتری نسبت به عقد امام و تبیین مفهوم آن لازم به نظر می رسد.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.