پایاننامه ارشد حسابداری ویژگی کیفی حسابرس مستقل اقلام تعهدی غیرعادی

۱۰۰ هزار تومان ۶۸ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری ویژگی کیفی حسابرس مستقل اقلام تعهدی غیرعادی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پايان نامه كارشناسي ارشد حسابداری بررسی تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


پاياننامه ارشد حسابداری ویژگی کیفی حسابرس مستقل اقلام تعهدی غیرعادی


چکیده :

هدف این مقاله بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر اقلام تعهدی و بررسی متغیر‌های مختلف در این زمینه است. اقلام تعهدی اقلام تعهدی از یک سو به مدیران اجازه می‌دهند تا اقلام تعهدی را طوری محاسبه کنند که گویای ارزش واقعی بنگاه اقتصادی باشد و از سوی دیگر این اقلام به مدیران اختیار می‌دهند تا از انعطاف پذیری روش‌ها و اصول پذیرفته شده حسابداری سوء استفاده کرده و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی را مخدوش کنند. ذی‌نفعان خارج از شرکت مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی توانند به طور مستقیم این رفتار فرصت طلبانه مدیران را کنترل کنند. بنابراین، حسابرسان با رسیدگی های دقیق و با کیفیت خود می توانند اقلام تعهدی مورد استفاده مدیران را کاهش و اقلام تعهدی را محدود کنند. نتایج تحقیق ای انجام شده نیز، نشان دهنده همین موضوع است. هدف اصلی در این پژوهش تعیین رابطه بین برخی ویژگی‌های حسابرس مستقل، تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی است و در این پژوهش فرضیه اصلی بیان می‌دارد که بین ویژگی‌های حسابرس مستقل و تشخیص اقلام تعهدی غیر عادی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اوراق بهادار تهران در صنایع و گروه‌های مختلف می‌باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و بر مبنای روش، از نوع تحقیق و توصیفی و شاخه همبستگی می‌باشد. در این پژوهش برای اندازه‌گیری همبستگی متغیرها از رگرسیون چند متغیره و برای نشان دادن معنی‌دار بودن الگو از آزمون فیشر و برای معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون از آماره t استفاده می‌شود. بررسی نتایج پژوهش نشان داده است که بین اندازه مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط مثبت و در آماره تی که برابر24/2 و همچنین سطح معنی داری به دست آمده (0009/0) وجود دارد. بین رقابت میان مؤسسات حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 91/2- و سطح معنی داری به دست آمده (03603/0) ارتباط وجود دارد. بین خدمات غیر حسابرسی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 48/4 و سطح معنی داری (06259/0) وجود ندارد. بین تقسیم کار مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 007/3 وسطح معنی داری (09941/0) وجود ندارد. بین نظارت مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی برابر 71/3 و سطح معنی داری (04769/0) وجود دارد. بین مشاوره مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 23/4 و معنی داری به دست آمده (02162/0) وجود دارد. بین کنترل و بازبینی مؤسسه حسابرسی کننده و اقلام تعهدی غیرعادی در آماره تی 39/2 و سطح معنی داری (04944/0) وجود دارد.

کلمات کلیدی: اقلام تعهدی غیر عادی، ویژگی های حسابرس مستقل، موسسه حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی، رقابت میان مؤسسات حسابرسی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چكيده 1
فصل اول : کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- اهداف پژوهش 8
1-4-1- هدف اصلی 8
1-4-2- هدف فرعی 8
1-5- فرضیات پژوهش 8
1-5-1 فرضیه اصلی 8
1-6- دامنه پژوهش 9
1-6-1- قلمرو موضوعی 9
1-6-2- قلمرو مکانی 9
1-6-3- قلمرو زمانی 9
1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌ها 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- مبانی نظری پژوهش 16
2-2-1 حسابرسی چیست؟ 16
2-2-2- تاریخچه حسابرسی در ایران 18
2-2-2-1- پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی 18
2-2-2-2 حسابرسی بعد از انقلاب 20
2-2-3- انواع حسابرسی 21
2-2-4- استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 22
2-2-4-1 استاندارهای عمومی 22
2-2-4-2 استاندارهای اجرای عملیات 23
2-2-4-4 کاربرد استانداردهای حسابرسی 23
2-2-4-5 آموزش و تخصص 24
2-2-4-6 استقلال – مهمترین استاندارد حسابرسی 24
2-2-4-7 مراقبت‌های حرفه‌ای 24
2-2-4-8 استانداردهای اجرای عملیات- گردآوری شواهد 25
2-2-4-9 برنامه‌ریزی و سرپرستی کافی 25
2-2-4-10 شناخت کافی از کنترل‌های داخلی 25
2-2-4-11 شواهد کافی و قابل اطمینان 26
2-2-4-12 استاندارهای گزارشگری 26
2-2-5- ویژگی‌های حسابرس موفق 27
2-2-5-1 موضوعات بنیادی و اولیه 27
2-2-5-2 داشتن چشم انداز آتی و درك غریزی از كسب‌وكار 28
2-2-5-3 داشتن توانایی دیدن تصویر بزرگ( دید كلی )از كسب‌وكار صاحبکار 28
2-2-5-4 ارتقای مهارت های اجتماعی 29
2-2-5-5 بهبود قدرت تصمیم‌گیری 29
2-2-5-6 داشتن توانایی رهبری 30
2-2-5-7 مهارت های ارتباطی 30
2-2-6- اقلام تعهدی 30
2-2-7 تئوری عملکرد اقلام تعهدی 31
2-2-7-1 اقلام تعهدی ساختاری 31
2-2-7-2 اقلام تعهدی معنایی 32
2-2-8- تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی 33
2-2-8-1 برخی دیدگاهها در مورد اقلام تعهدی 34
2-2-9- الگوی تعدیل شده جونز 37
2-2-10- حسابرسی و کیفیت اقلام تعهدی 39
2-3 پیشینه پژوهش 40
2-3-1- پیشینه داخلی 40
2-3-2- پیشینه خارجی 43
فصل سوم: روش شناسی
3-1- مقدمه 47
3-2- روش اجرای پژوهش 47
3-3- متغیرهای عملیاتی پژوهش 48
3-4- جامعه آماری 50
3-5- روشها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 51
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 52
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 57
4-2- آمار توصیفی 57
4-3- مدل رگرسیونی 58
4-3-1- آزمون هاسمن 60
4-3-2- آزمون نرمال بودن 60
4-3-3- برآورد ضرایب مدل 61
4-3-4-آزمون تشخیص واریانس ناهمسانی (آزمون وایت) 62
4-4- آزمون فرضیه ها 63
4-4-1- آزمون فرضیه اول 63
4-4-2- آزمون فرضیه دوم 63
4-4-3- آزمون فرضیه سوم 64
4-4-4- آزمون فرضیه چهارم 65
4-4-5- آزمون فرضیه پنجم 65
4-4-6- آزمون فرضیه ششم 66
4-4-7- آزمون فرضیه هفتم 66
4-4-8- آزمون فرضیه اصلی 67
4-5- خلاصه فصل 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 70
5-2- بحث و بررسی پژوهش 71
5-3- بحث و بررسی نتایج فرضیات پژوهش 72
5-4- نتیجه گیری 77
5-5- پيشنهاد براي تحقيقات آتي 78
5-6- پیشنهادها 78
5-6-1-پیشنهادهای حاصل از آزمون 78
5-6-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 79
5-7- محدوديت‌هاي تحقيق 80
منابع لاتین 84
پیوست ها 88


1-1 مقدمه

با توجه به جدایی مقوله مالکیت از مدیریت،‌ بحث حاکمیت شرکتی و همچنین تئوری‌های مطرح شده مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌ها کاملاً ضروری می‌باشد. حسابرسی، برای صورت‌های مالی گزارش شده ارزش‌های افزوده (مضاعف) فراهم می‌کند. زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت‌های مالی را گزارش می‌دهد. (حساس یگانه، 1384).
به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (نونهال و همکاران، 1389). اما در این میان ممکن است حسابرسان مستقل نتوانند انتظارات تمام گرو‌ه‌های استفاده کننده را برآورده سازند و بین تصور استفاده‌کنندگان در مورد مسئولیت حسابرس مستقل و تصور حرفه حسابرسی در مورد مسئولیت خود، تفاوت یا شکاف ایجاد گردد. این شکاف می‌تواند از عوامل مختلفی به وجود آید که از آن جمله می‌توان به ویژگی‌های حسابرسان مستقل اشاره نمود (سیدیکوی، 2008) . ویژگی‌های حسابرس می‌تواند گزارش حسابرسی او را به شرکت تحت‌الشعاع قرار دهد، از این رو آشنایی با آن برای درک، ارزیابی و ارتقای تصمیمات حسابرس ضروری است (کیهان، 1378). حال با توجه به تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران و وجود احتمال دستکاری نمودن سود از سوی مدیران، رسوایی‌های مالی در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در رابطه با کیفیت گزارش‌گری مالی پدید آورده است. در حالی که مسئولیت تهیه صورت‌های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی‌ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است در این فصل به بیان مسئله به ضرورت پژوهش پیرامون موضوع پرداخته می‌شود. اهداف زمینه‌های پژوهش ذکر می‌شود و مدل‌‌های مفهومی و دامنه پژوهش تشریح شده و نیز واژه‌های کلیدی تعریف می‌شود.


1-2- بیان مسئله
در نظریه‌های مالی رفتاری نوین، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران، بخصوص سرمایه‌گذاران بی‌تجربه، به طور سیستماتیک در قیمت‌گذاری دارایی‌ها دچار اشتباه می‌شوند (وووژانگ، 2012) . پژوهشگرانی همچون زای(2001)، جنگ و توماس (2006)، کانک و همکاران (2010) معتقد هستند قیمت‌گذاری نادرست اصولاً به اقلام تعهدی غیرعادی و نه به اقلام تعهدی عادی مرتبط است؛ زیرا برای بازار، مشاهده اقلام تعهدی غیر عادی سبب قیمت‌گذاری نادرست اوراق بهادار می‌گردد؛ به نحوی که واکنش نادرست سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی بتعث می‌شود که سهام شرکت‌هایی با حجم متفاوت از اقلام تعهدی، به گونه‌ای نادرست، بیشتر یا کمتر از واقع ارزش‌گذاری شود. (خانی و ابراهیمی، 1392)
صورت های مالی حسابرسی شده اساس اطلاعات شرکت است که برای استفاده عموم تنظیم می شود، زیرا استفاده کنندگان صورت های مالی حسابرسی نشده بوسیله تقلب و رسوایی های مالی شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بنابراین حسابرسی صورت های مالی از سوی استفاده کنندگان مطرح می شود. بنستون بر این ادعا است که مدیران بیشتر تمایل دارند که نتایج عملکرد و وضعیت مالی شرکت خود را غیر واقع گزارش کنند. نتیجه این عمل نامتقارن بودن اطلاعات بین شرکت و استفاده کنندگان اطلاعات آن را به بار می‌آورد. موضوعاتی مانند مدیریت سود، تنظیم و تکرار آن در نهایت به کاهش قیمت سهم منجر می شود. بنابراین، پر واضح است که حسابرسان مستقل نقش کلیدی نظارتی در اطمینان بخشی به صحت اعداد و ارقام حسابداری و حداقل کردن هزینه های نمایندگی ناشی از انگیزه های فرصت طلبی مدیران، ایفا می‌کنند. در واقع می توان گفت صورت های مالی حسابرسی شده که اعتبار آن به اظهار نظر حسابرس است، خروجی نهایی رابطه میان مدیریت و حسابرسان می‌باشد. بوتلر بیان می‌کند، نقش حسابرسان محدود است، آنها برای توضیح و تفسیر (به جزئیات پرداختن) کل کیفیت سود، به اندازه مطابقت صورت های مالی با استانداردهای حسابداری آزادی عمل ندارند (تسیپریدو و همکاران، 2010).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.