پایاننامه ارشد حسابداری متغیرهای حسابداری حجم معاملات سهام

۱۱۰ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری متغیرهای حسابداری حجم معاملات سهام روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاياننامه ارشد حسابداری متغیرهای حسابداری حجم معاملات سهام


چکیده

تحقیق حاضر تحقیقی علمی و کاربردی در مورد ارتباط بین متغیرهای حسابداری (نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل از عملیات) و حجم معاملات دربورس اوراق است.
با این بیان دراین تحقیق جهت بررسی وآزمون رابطه بین متغیرهای فوق اطلاعات 5 ساله 80 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1386 لغایت 1390، مورد بررسی قرارگرفته است. جهت تحلیل آماری با بهره گیری ازمدل دادههای ترکیبی data panel و سایر روشهای مورد نیاز برای طبقه بندی وآزمون فرضیات براساس آزمونهای F و t استفاده شده است.
از این رو پس ازتحلیل داده ها و نتایج تحقیق، ازفرضیه های 5گانه مورد بررسی 2 فرضیه تایید شده اندکه بیانگر آن هستندکه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام (bv/mv)، نسبت Q توبین با حجم معاملات دارای رابطه معنی داری می باشند و همچنین نتایج آزمون فرضیات نشان دهنده عدم ارتباط بین نسبت قیمت به سود(P/E)، نسبت بازده سرمایه گذاری و نسبت وجه نقدحاصل ازعملیات به سودحاصل ازعملیات با حجم معاملات سهام می باشد.

واژه های کلیدی: نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازارسهام، نسبت Q توبین، نسبت بازده سرمایه گذاری ونسبت وجه نقد حاصل ازعملیات، حجم معاملات.


فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه     3
2-1. تعریف مسأله    4
3-1. اهمیت وضرورت انجام تحقیق    7
4-1. اهداف تحقیق    8
5-1. فرضیه های تحقیق    9
6-1. قلمرو تحقیق    10
7-1. روش تحقیق    10
8-1 . روش جمع آوری اطلاعات    10
9- 1. جامعه آماری    10
10-1. نمونه آماری…    11
11-1. تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها …    11
 1-11-1. حجم معاملات سهام    11
 2-11-1. نسبت قيمت به سود (P/E)     11
 3-11-1. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV)     11
 4-11-1. نسبت Q توبين(TQ)     12
 5-11-1. نسبت بازده سرمايه گذاري( ROI)     12
 6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات     13
12-1. ساختارفصول آتی    13

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
1-2. مقدمه    15
2-2. ادبیات موضوعی    15
  1-2-2. اهداف اطلاعات حسابداری وگزارشری مالی    15
1-1-2-2. مفهوم سوددرگزارشگری مالی    16
2-1-2-2. اهداف واهمیت سودبرای سرمایه گذاران    16
3-1-2-2. مفهوم عایدی هرسهم    17
4-1-2-2. نسبت قیمت به سود    17
  5-1-2-2. مفهوم ارزش دفتری    18
  6-1-2-2. مفهوم نرخ بازده سرمایه گذاری ……    18
  7-1-2-2. مفهوم نسبت Qتوبین    18
  8-1-2-2. مفهوم وجه نقدحاصل ازعملیات    22
 2-2-2. اطلاعات بازار    23
 1-2-2-2. حجم معاملات سهام    23
 2-2-2-2. عوامل موثربرحجم معاملات سهام    23
   3-2-2-2. نقدشوندگی     24
   1-3-2-2-2. معیارهای متداول بخش نقدشوندگی    26
3-2-2. فرضیه کارایی بازار    28
 1-3-2-2. انواع کارایی    29
   2-3-2-2. سطوح مختلف کارایی    29
 3-3-2-2. مفروضات بازارکامل سرمایه    30
3-2. متغیرهای مالی وتاثیرآنها برحجم معاملات شرکت ها    33
4-2. تفاوت تحقیق حاضربا سایرتحقیقات مشابه    34
5-2. پیشینه تحقیق    35
1-5-2. تحقیقات انجام شده درخارج    35
2-5-2. تحقیقات انجام شده درداخل کشور    40
6-2. خلاصه فصل    41

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3. مقدمه    45
2-3 . تعریف وتبیین جامعه    45
3-3. نمونه آماری وروش نمونه گیری    46
4-3. روش جمع آوری داده ها    46
  1-4-3. روش کتابخانه ای    47
  2-4-3. روش میدانی    47
5-3. معرفی متغیرها ونحوه محاسبه آنها    47
1-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل    47
 2-5-3. معرفی ونحوه اندازه گیری متغیرهای وابسته    49
6-3. روش تجزیه تحلیل داده ها    50
 1-6-3. تحلیل همبستگی    50
  1-1-6-3. ضریب همبستگی (r)    50
   2-1-6-3. ضریب تعیین(R2)    51
 2-6-3. مدل های رگرسیونی دادهای ترکیبی    52
  1-2-6-3. مزایای پانل دیتادرمقایسه باداده های مقطعی یاسری زمانی    54
7-3. فرضیه های تحقیق    55
8-3. روش آزمون فرضیه های تحقیق    55
 1-8-3. مدل رگرسیون معمولی (OLS)    56
 2-8-3. آزمون مانایی (استایی) متغیرها    56
    1-2-8-3. آزمون ریشه واحد    56
    2-2-8-3. آزمون دیکی – فولرتعمیم یافته(ADF)    57
9-3. مدلهای تحقیق    57
10-3. محدودیتهای تحقیق    58
11-3. خلاصه فصل    59

فصل چهارم :تجزیه وتحلیل وآزمونهای داده ها
1-4. مقدمه    61
2-4. تجزیه وتحلیل داده ها    61
  1-2-4. تجزیه وتحلیل توصیفی    62
  2-2-4. تجزیه وتحلیل مقایسه ای    62
 3-2-4. تجزیه تحلیل علی    62
3-4. آمارتوصیفی    63
4-4. بررسی همبستگی متغیرها    64
5-4. آزمون مانایی(استایی) متغیرها    65
 1-5-4. آزمون ریشه واحد(UnitRoot)    65
 1-1-5-4. آزمون دیکی– فولر تعمیمیافته ( ADF )    66
6-4. آزمون فرضیه های تحقیق    67
7-4 . خلاصه فصل    72

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5. مقدمه    74
2-5 . خلاصه نتایج    74
1-2-5. خلاصه نتایج حاصل از ادبیات موضوعی    74
2-2-5 . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق    75
 3-2-5. مقایسه نتایج این پژوهش باپژوهش های قبلی    76
3-5. پیشنهادات    76
4-5. محدودیتهای تحقیق    77
5-5. خلاصه فصل پنجم     78

منابع و مآخذ
پیوست
الف –نتایج آزمون آمار توصیفی    84
ب- جدول نتایج آزمون همبستگی    84
ج- جداول آزمون ریشه واحد    85
ه- نتایج آزمون fلیمر    86
د- نتایج آزمون هاسمن    89
چکیده انگلیسی


اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی موثر بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است (–، 1370).
هدف اولیه از گزارشگری مالی تهیه اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری است که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن بدست می آید. سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر اشخاصی که در ارتباط با سنجش خالص جریانهای ورودی وجه نقد آتی شرکت ذینفع هستند، علاقه خاصی به این اطلاعات دارند. علاقه آنها به جریانهای نقد آتی موسسه و توانایی آن در ایجاد جریانهای نقدی مساعد در درجه اول منجر به علاقه به اطلاعاتی درباره سود موسسه می شود تا اطلاعات مستقیمی درباره جریانهای نقدی موسسه (FASB concept 43).

مفهوم سود در گزارشگری مالی

از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم تحقق سود، نتیجه فعالیت حسابداری را بیان می کند ولی به عنوان معیار اساس اندازه گیری، همچنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد، البته حسابداران حرفه ای چه برای اندازه گیری سود و چه برای شناسایی اطلاعات انعکاس یافته در محاسبه سود حسابداری ، همچنان بر نقش اندازه گیری سود تاکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان اندازه گیری و انتشار آنها می باشند.

مفهوم نسبت Q توبین

نسبت Q توبين يکی ديگر از ابزارهای اندازه گيری عملکرد شرکت ها مي باشد. اين نسبت توسط آقای جيمز توبين در تجزيه و تحليل ها اقتصاد کلان به منظور پيش بينی آينده فعاليت های سرمايه گذاری در سال 1978 مطرح شد. هدف وی برقراری يک رابطه علت و معلولی بين شاخص Q توبين و ميزان سرمايه گذاری انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده برای شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادی برای سرمايه گذاری وجود دارد، به عبارتی نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت های رشد شرکت می باشد. اگر نسبت Q توبين کوچکتر از يک باشد سرمايه گذاری متوقف می شود. در صورتی که شرکت از تمامی فرصت های سرمايه گذاری بهره برداری کند ارزش نهايی Q توبين بسوی عدد واحد يک ميل پيدا مي کند.

مفهوم وجه نقد حاصل از عملیات

اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و ميزان‌ اطمينان‌ از تحقق‌ جريانهاي‌ وجوه نقد آتي‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ كمك‌ كند. اطلاعات‌ مزبور، بيانگر چگونگي‌ ارتباط‌ بين‌ سودآوري‌ واحد تجاري‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ايجاد وجه نقد و درنتيجه‌ مشخص‌كننده‌ كيفيت‌ سود تحصيل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. علاوه‌ براين‌، تحليل‌گران‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ اطلاعات‌ مالي‌ اغلب‌ به‌ طور رسمي‌ يا غير رسمي‌ مدلهايي‌ را براي‌ ارزيابي‌ و مقايسه‌ ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ وجه نقد آتي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ به‌ كار مي‌برند. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند جهت‌ كنترل‌ ميزان‌ دقت‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ مفيد واقع‌ شود و رابطه‌ بين‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ و دريافتها و پرداختهاي‌ آن‌ را نشان‌ دهد.

اطلاعات بازار

اطلاعات مایه حیات بازار سرمایه است. سرمایه گذاران ریسک آوردن سرمایه های به زحمت بدست آمده خود به بازار سرمایه را پذیرفته اند و به اطلاعاتی که از سوی بازار منتشر می شود تکیه می کنند. آنها به اطلاعاتی معتبر، کامل، به موقع و در قالب هایی که به راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند. حال اطلاعات بازار در برگیرنده دسته ای از دانسته هاست که در موقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم و یا تجدید نظر در تصمیم گیری می کند. این اطلاعات مربوط به شاخص های بازار سرمایه از جمله حجم معاملات، قیمتهای اولیه و نهایی سهام در معاملات و فروشهای عمده است، که در ادامه به تشریح بیشتر این اطلاعات می پردازیم.

فرضيه كارآيي بازار

اولين بار فاما، در سال 1971 با طرح فرضيه كارآيي بازار بيان داشت: قيمت منعكس كننده تمامي عناصري است كه براي يك دارايي سرمايه اي درك مي شود. طبق این فرضیه قیمت اوراق بهادار به سرعت کلیه اطلاعات موجود را در خود منعکس می کند(بیانگر اثر و ارزش اطلاعات است). بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار برحسب عرضه و تقاضا تغییر می کند و به نقطه دیگری میل می کند.
در این بازار ارزش سهام منصفانه تعیین می گردد زیرا تمامی اطلاعات مربوط به آن در قیمت بازار منعکس شده است. هر اطلاعات جدیدی که می آید سریعاٌ قیمت اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهد چون تعداد زیادی خریدار و فروشنده وجود دارد، امکان دستیابی به بازده غیر عادی وجود ندارد.


جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری متغیرهای حسابداری حجم معاملات سهام با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.