پایاننامه ارشد حسابداری جریان وجوه نقد میزان بدهی شرکت

۱۱۰ هزار تومان ۸۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری جریان وجوه نقد میزان بدهی شرکت روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداری بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاياننامه ارشد حسابداری جریان وجوه نقد میزان بدهی شرکت


چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود وزیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 123 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره(روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین – واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.


فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه         2
1-2- بیان مساله        2
1-3 – اهداف تحقیق        4
1-4- اهمیت موضوع        5
1-5 متغیرهای تحقیق        6
1-6- فرضیه های تحقیق       7
1-7 – روش تحقیق        8
1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری      9
1-9- قلمرو تحقیق        9
1-10-روش گردآوری داده ها       9
1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق    10
1-12- ساختار کلی تحقیق       11
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه         13
2-2- مروری بر ادبیات تحقیق       14
2-4-پیشینه تحقیق        39
2-4-1-تحقیقات انجام شده در خارج از ایران     39
2-4-2- تحقیقات انجام شده ایران       46
2-5- خلاصه فصل        47

فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه         49
3-2- روش تحقیق        49
3-3- جامعه آماری        50
3-4- نمونه مورد مطالعه وروش نمونه گیری     50
3-5- قلمروزمانی و مکانی تحقیق      51
3-6- منابع اطلاعاتی و روش جمع آوری اطلاعات     51
3-7 –فرضیه های تحقیق       52
3-8-مدل ومتغیرهای تحقیق       52
3-8-1-مدل تحقیق        52
3-8-2-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق      53
3-9-روش تجزیه و تحلیل داده ها      56
3-10- خلاصه فصل        70

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه         72
4-2- آمار توصيفي        73
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق      74
4-4- آزمون فرضیه ها       75
4-4-1- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی1    75
4-4-1-1-فرض استقلات خطاها ازیکدیگر     76
4-4-1-2-بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  76
4-4-1-3-بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق   77
4-4-1-4-بررسی همخطی متغیرهای مستقل     78
4-4-1-5-بررسی نرمال بودن باقی مانده ها     78
4-4-2- یافته های حاصل از آزمون فرضيه     79
4-4-2-1- فرض استقلات خطاها ازیکدیگر     80
4-4-2-2- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته  80
4-4-2-3- بررسی معنی داری ضرایب برآورد شده مدل تحقیق   81
4-4-2-4- بررسی همخطی متغیرهای مستقل     82
4-4-3- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی 1    82
4-4-4- یافته های حاصل از آزمون فرضيه اصلی 2    84
4-5- خلاصه فصل        84

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه         86
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش     86
5-3- محدودیت های پژوهش       90
5-4- پیشنهادهای پژوهش       90
5-4-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش     90
5-4-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده     91
5-5-خلاصه فصل        92
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسی        93
ب – منابع انگلیسی        94


جریان نقدی عملیاتی

به دلیل اهمیت بسیار وجوه نقد در شرکتها،بررسی تغییرات وجوه نقد در هر دوره مالی و مشاهده میزان و اندازه ورود وخروج وجوه نقد در شرکت و بالاخره تعیین مقدار وجوه نقدی که برای هر دوره مالی لازم بوده و مازاد اضافی وجوه نقد، برای سرمایه گذاریهای بلندمدت یا کوتاه مدت و سایر تصمیم گیریهای پولی، از مهمترین عملیات مالی و حسابداری می باشد. در نتیجه، تهیه صورت تغییرات وضعیت مالی که به شکل صورت گردش وجوه نقد تنظیم می شود، در شمار صورتهای مالی اساسی، جزو وظایف اصلی می باشد.
براساس مصوبه 21/5/1371،نودوسومین جلسه هیئت تدوین استانداردهای حسابداری که به همت سارمان حسابرسی،این هیئت تشکیل شده ،اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد می تواند در زمینه های زیر مفید واقع شود:
سنجش نقدینگی و ارزیابی توان واحد انتفاعی در ایفای بموقع تعهدات، پرداخت سود وتأمین نیازمندیهای نقدی. کمک به درک عملیات از طریق شناسائی ارتباط بین نتایج عملیات وگردش وجوه نقد مربوط وتسهیل در تفسیر اطلاعات ارائه شده درباره سودآوری. ارزیابی فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گذاری واحد انتفاعی.

روشهای تهیه جریانهای نقدی عملیاتی

روش مستقیم

برای گزارش خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی در روش مستقیم، دریافتها و پرداختهای نقدی عملیاتی (از قبیل دریافتهای نقدی از مشتریان، پرداختهای نقدی به فروشندگان و پرداختهای نقدی به کارکنان یا از جانب کارکنان) که تشکیل دهنده خالص جریان وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی است، به طور جداگانه در صورت جریان وجوه نقد ارائه می شود.

روش غیر مستقیم

در روش غیر مستقیم سود و زیان عملیاتی با انجام تعدیلات زیر به خالص جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی تبدیل می شود:
اثر معاملات و رویدادهایی که دارای ماهیت غیر نقدی است ، و
اثر اقلامی که در محاسبه سود یا زیان عملیاتی دوره جاری منظور شده باشد، لیکن جریانهای نقدی مرتبط با آنها در دوره های حادث شده یا در دوره های آینده حادث خواهد شد و بالعکس.
اقلام با ماهیت غیرنقدی مانند هزینه استهلاک و هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان.

جریان نقدی آزاد

جنسن جریان وجوه نقد آزاد را، جریان های نقدی مازاد بر وجه نقد سرمایه گذاری شده در پروژه هایی که ارزش فعلی خالص آنها مثبت است، تعریف می کنند و اظهار می دارد این جریان وجوه نقد آزاد در پروژههایی که ارزش فعلی خالص آنها عنفی است ء سرمایه گذاری می شوند.
مفهوم جریان وجوه نقد بر مقدار نقدینگی متمرکز است. شرکت ها در دارایی های جاری و بلند مدت به منظور ادامه حیاتشان سرمایه گذاری می کنند بنابراین، جریان وجوه نقد آزاد، جریان نقد مازاد بر وجه نقدسرمایه گذاری شده در دارا یی هایی مانند موجودی انباری وسایل و تجهیزات و سهام سایرشرکت ها و توسط شرکت می باشد. زمانی که شرکت قادر است جریان های نقد مازاد بر مخارج شرکت، جهت ادامه بقا درتجارت ایجاد نماید، دارای جریان وجوه نقد آزاد است که این وجوه را می تواند بین سهام داران تقسیم نماید و یا برای رشد بیشتر در شرکت نگهداری کند.

ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد

جریان نقد آزاد نشان دهنده ی پول نقدی است که مدیران بوسیله تقویت آن می توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند.برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیارجریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل سود خالص، هزینه ی استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود، مخارج سرمایه ای، سود تقسیمی، هزینه ی تأمین مالی، مالیات بر درآمد وسایر موارد مشابه دیگر را شناسایی و مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریانهای نقد آزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه گذاران وبستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت ها ممکن است که با جریان های نقد آزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نامطلوب نیست. بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منفی باشد، بی شک این نوع منفی شدن پیام بدی را مخابره می کند، زیرا که شرکت احتمالا با مسائل و مشکلات عملیاتی روبرو شده است. اما چنانچه منفی شدن جریان وجوه نقد آزاد ناشی از سرمایه گذاری وجوه در فرصت های سودآور موجود و بکارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه وتحقق رشد باشد، این نوع منفی شدن هیچ عیبی ندارد، مقطعی است و به دوره های کوتاه مدت زمان سرمایه گذاری مربوط می شود. مطلوبیت و سودآوری سرمایه گذاری در چنین فرصت هایی در بلند مدت ظاهر می شود و در دراز مدت به مثبت شدن جریان های وجوه نقد آزاد منجر می گردد.

تعریف بدهی طبق بیانیه شماره 4 هیئت اصول حسابداری

تعهدات اقتصادی یک شرکت که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و انداره گیری و محاسبه شوند.
دلیل این تعریف از بدهی ها بر اساس دیدگاه رفتاری این بود که در الگوی سنتی حسابداری مقادیر بستانکار پس از مقادیر بدهکار ثبت می شدند گزارش کردن یک بدهی به عوامل زیر بستگی داشت:
1)اهمیت شناسایی یا ثبت طرف دیگر رویداد مالی(هزینه تعلق گرفته که مهمترین رویداد تلقی می گردد.)
2)شناسایی یا ثبت یک زیان و یا دریافت داریی های خاص به وسیله شرکت.

تعریف بدهی بر طبق استاندارد ایران

تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویداد های گذشته را بدهی گویند.

سایر تعاریف:

1- اقلامی با مانده بستانکار که هنگام بستن حساب ها بر اساس قواعد یا اصول حسابداری به دوره بعد انتقال می یابد مشروط بر این که مانده بستانکار معرف مانده منفی مربوط به دارایی ها نباشد. بنابراین این اصطلاح به نحوی مورد استفاده قرار می گیرد که نه تنها شامل قروض و تعهدات باشد بلکه مانده های بستانکاری را که متضمن ارتباطات طلب کار و بدهکار نیست نیز در بر گیرد.(دیدگاه تئوری شخصیت حسابداری)
2-بدهی ها عبارتند از منافع اقتصادی که در آینده احتمالا به دلیل تعهدات فعلی واحد انتفاعی از دست خواهد رفت.(دیدگاه تئوری مالکانه)

تعریف بدهی جاری

هر تعهد برای اینکه حائز طبقه بندی در قالب بدهی جاری باشد، باید: (طبق استاندارد ایران)
1. يك بدهي زماني بايد به عنوان بدهي جاري طبقه بندي شود كه انتظار رود طی چرخه عملياتي معمول واحد تجار ي يا ظر ف يكسا ل از تاريخ ترازنامه ، هر كدا م طولاني تر است ، تسويه شو د. ساير بدهيها بايد به عنوان بدهيهاي غيرجاري طبقه بندي شود.
2. بدهيهاي عندالمطالبه كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود و نيز آن قسمت از بدهيهاي بلندمدتي كه انتظار رود بر مبناي شرايط قرارداد مربوط ، ظرف مدت يك سال از تاريخ ترازنامه به دين حال تبديل شود جزء بدهيهاي جاري طبقه بندي و توضيحات كافي در اين مورد در يادداشتهاي توضيحي ارائه مي شود.
3 . آن دسته از بدهيها و نيز حصه اي از بدهيهاي بلندمدت از قبيل تسهيلات مالي بانكي وغيربانكي ، بدهيهاي تجاري ، بدهي مالياتي و پيش دريافت از مشتريان كه انتظار رود ظرف يكسال از تاريخ ترازنامه تسويه گردد، به عنوان بدهي جاري طبقه بندي مي شود. با اين حال ، حصه اي از يك بدهي بلندمدت كه انتظار رود ظرف يك سال از تاريخ ترازنامه تسويه شود، مشروط بر اينكه داراييهاي موجود در تاريخ ترازنامه كه بازپرداخت آن بدهي ازمحل آنها صورت مي گيرد، به عنوان د ارايي جاري طبقه بندي نشده باشد، گاهي اوقات تحت عنوان بدهي بلندمدت طبقه بندي مي شود. در مورد اخير افشاي مبلغ و شرايط مربوط ممكن است ضرورت يابد.

حسابهای پرداختنی

حساب های پرداختنی نقطه مقابل حساب های دریافتنی میباشند و به مبلغی که انتظار می رود برای تعهدات پرداخت شود ثبت می گردد.بدهی پرداختنی تجاری مرتبط با تحصیل کالا مواد ملزومات یا خدمات بوده که به طور نسیه بدون مدارک مکتوب قانونی غالبا بین 30 تا 120 روز از تاریخ صدور صورت حساب بدون در نظر گرفتن بهره در سررسید تسویه می گردد.

انواع اوراق قرضه

اوراق قرضه را بر اساس ویژگی های مختلف می توان در گروه های متفاوتی طبقه بندی نمود که کهم آن به شرح زیر می باشد:
ا)اوراق قرضه دولتی و خصوصی
2)اوراق قرضه تضمین شده و تضمین نشده
3)اوراق قرضه بانام و بی نام
4)اوراق قرضه با بهره ثابت و متغیر
5)اوراق قرضه با سررسید عادی،سریالی یا اقساطی، قابل باز خرید و قابل تبدیل


جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری جریان وجوه نقد میزان بدهی شرکت با ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.