پایاننامه ارشد حسابداری اندازه شرکت حاکمیت شرکتی افشای مطلوب

۱۶۵ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد حسابداری اندازه شركت حاكميت شركتي افشاي مطلوب روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پايان نامه کارشناسي ارشد حسابداری بررسي تاثير اندازه شركت و كيفيت حاكميت شركتي بر افشاي مطلوب در شركتهاي پذيرفته شده در بورس

The Effects of Firm Size, Corporate Governance Quality on Disclosure Compliance in Companies Listed in The TSE


پاياننامه ارشد حسابداری اندازه شركت حاكميت شركتي افشاي مطلوب


چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1390-1386 ارائه نموده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند که در مجموع 112 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق معنی دار بودن رابطه بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکت ها را رد می کند ولی کیفیت حاکمیت شرکتی اثر معناداری برافشای شرکت های مورد مطالعه داشته است.

کلمات کلیدي: افشاگری,اندازه شرکت,کیفیت حاکمیت شرکتی,دوگانگی هیات مدیره


فهرست مطالب

چكيده     1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5-سوالات تحقيق 9
1-6- فرضيه تحقيق 9
1-7 – روش تحقیق 10
1-8 – جامعه آماری و روش نمونه گیری 10
1-9- قلمرو تحقیق 11
1-10-روش گردآوري داده ها و اطلاعات 12
1-11- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 12
1-12- ساختار کلی تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 16
2-2- مروري بر ادبيات حاكميت شركتي 17
2-3- مروري بر ادبيات افشا 39
2-4-پيشينه تحقيق 59
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج 59
2-4-2- تحقیقات انجام شده درایران 56
2-4- خلاصه فصل 68
فصل سوم : روش تحقیق
3- 1- مقدمه 72
3-2- روش شناسی تحقیق 72
3-3- جامعه آماري 73
3-4- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گيري 73
3-5- قلمرو زماني و مكاني تحقيق 74
3-6- منامع و روشهاي گرد آوري داده ها 74
3-7-فرضيه هاي تحقيق 75
3-8- مدل و متقير هاي تحقيق 75
3-9-روش تجزيه و تحليل داده ها 77
3-10-خلاصه فصل 91

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 93
4-2- آمار توصيفي 93
4-3-آزمون نرمال بودن داده های تحقیق 95
4-4- آزمون تشخيص پانل 97
4-5-آزمون اثرات ثابت يا رندم 98
4-5- ناهمساني واريانس 98
4-6-آزمون فرضيه ها 99
4-7- خلاصه فصل 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه 108
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش 108
5-3- نتايج تحقيق 90
5-3-1 برسي فرضيه اول تحقيق 90
5-3-2 برسي فرضيه دوم تحقيق 91
5-3-3-بررسي فرضيه سوم تحقيق 91
5-3-4-بررسي فرضيه چهارم تحقيق 91
5-4-محدوديتهاي تحقيق 93
5-5- پيشنهادهاي پژوهش 93
5-5-1- پیشنهادات حاصل از یافته ای پژوهش 93
5-5-2- پیشنهادات برای پژوهش های آینده 93
منابع و مآخذ
الف-منابع فارسی 95
ب-منابع انگلیسی 97
پیوست ها و ضمائم :
پیوست ها و ضمائم    140
چکیده انگلیسی    151


تعاریف حاکمیت شرکتی

بررسی مباحث نظری مربوط به نظام راهبری نشان می دهد توافق اساسی در رابطه با تعریف حاکمیت شرکتی وجود نداشته و بعضا تعاریف به عمل آمده توسط نهادها یا افراد از تفاوت هایی با یکدیگر برخورده اند. به نحوی که برخی از یک دیدگاه محدود حاکمیت شرکتی را صرفأ در رابطه شرکت و سهامدار تعریف می نمایند و در سویی دیگر این مفهوم به صورت شبکه ای از روابط تعریف میگردد که نه تنها شرکت و مالکان (صاحبان سهام) آن بلکه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، مردم، جامعه و… را در بر می گیرند.

سیستمهای درونی سازمانی یا رابطه ای

در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است.

انواع الگوهاي حاكميت شركتي

در اقتصاد نئوكلاسيك، شرکت ها و مؤسسات صرفاً بنگا ههاي عرضه كننده كا لاها و خدمات تعريف ميشوند كه هدف آنان به حداكثر رساندن سود ناشي از فعاليتها ميباشد. اما امروزه با توجه به طرح تئور يهاي رفاه در مباحث اقتصادي و تأمين منافع تمامي ذینفعان در فرآيند فعاليتهاي اقتصادي، شركتها و مؤسسات با دامنه وسيعي از اهداف فراتر از حداكثر نمودن سود بنگاه روبه رو ميباشند . تأمين سلامت مالي فعاليتهاي ناشي از ريسك سرمايه گذاري براي سهامداران و ايجاد زمينه هاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد، زمينه هاي معرفي الگوهاي متنوع حاكميت شركتي را مطرح نموده است كه بر اين اساس در اين مقاله سعي ميگردد چهار نوع الگوي حاكميت شركتي متناسب با اين ويژگيها معرفي گردد.

تعریف افشا

در ادبيات مالي در خصوص موضوع افشا، تعاريف مختلفي بيان شده است كه مهمترين آنها عبارتند از: هندريكسن و ون بردا (1992) درکتاب تئوری های حسابداری افشا را چنين تعریف کرده اند ”: افشا در حالت كلي به معناي انعكاس اطلاعات است. اما حسابداران از اين واژه معناي محدودتري را اختيار مي كنند و آن را به معناي انعكاس اطلاعات مالي واحد تجاري در قالب گزارش هاي مالي، كه معمولاً بصورت ساليانه است، مي دانند“.

عدم تقارن اطلاعات و افشای داوطلبانه اطلاعات

هدف اصلی گزارشگری مالی سنتی، افشای اطلاعات مالی در قالب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری بوده است. اما امروزه، بیشتر شرکت ها در کشور های توسعه یافته، داده های مالی را تحت یکی از دو مجموعه اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا و یا استانداردهای حسابداری بین المللی گزارش می کنند. با وجود اهمیت جهانی هر دو مجموعه از نظر بازار سرمایه، هر دو گروه استانداردهای ذکر شده دارای نواقص عمده ای هستند. به عنوان نمونه، استانداردهای قراردادی ، آزادی عمل بیشتری را برای مدیران فرآهم می سازدو آنها می توانند برای انعکاس یک رویداد، از روشهای حسابداری متنوعی بهره گیرند و این امر علاوه بر ایجاد امکان هموارسازی سود، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی را کاهش می دهد. ضمنا، ماهیت فرایند گزارشگری مالی به این گونه است که معمولا داده های گزارش شده، پایه و اساس مطمئنی برای پیش بینی عملکرد آتی شرکت ها نمی باشند و این امر منجر به کاهش اعتبار اطلاعات از دیدگاه سهامداران می شود. گذشته از این، امروزه گزارشگری مالی بیشتر بر داده های کمی تمرکز داشته وکمتر به موضوعاتی مثل ریسک سرمایه گذاریهای و اثرات بلند مدت سرمایه گذاریها می پردازد. همچنین عوامل اصلی موثر بر ارزش شرکت همانند سرمایه انسانی ، ارتباطات با مشتریان، نوآوری، تحقیق و توسعه و شهرت شرکت در مدل حسابداری سنتی گزارش نمی شود.

افشا برای گروههای ذینفع

در برخی دیگر ازکشورها، در پاسخ به پرسش مربوط به مخاطبین افشا، سایر گروههای ذینفع نظیر کارکنان و نهادهای دولتی را در کنار سرمایه گذاران قرارمی دهند و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی انان توجه می کنند. مثلا درکشور فرانسه، شرکتها ملزم به ارائه ترازنامه اجتماعی به هیاتهای متشکل از کارکنان و مدیریت می باشند. درترازنامه اجتماعی معمولی اطلاعاتی درموارد زیر ارائه می شود: (همان منبع)
1.اشتغال
2.هزینه های مرتبط با دستمزد
3.خدمات بهداشتی و ایمنی
4.سایر شرایط کار
5.اموزش کارکنان
6.روابط کار
7 .سایر شرایط زیست نظیر تامین مسکن، حمل و نقل توسط شرکت

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.