پایاننامه ارشد اقتصاد سرمایه گذاری برنامه سوم توسعه اقتصادی

110 هزار تومان 80 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه ارشد اقتصاد سرمايه گذاري برنامه سوم توسعه اقتصادي روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد اقتصــاد


پايان نامه كارشناسي ارشد اقتصاد ارزيابي سرمايه گذاري بخشي در برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي


پاياننامه ارشد اقتصاد سرمايه گذاري برنامه سوم توسعه اقتصادي


چکیده

پیش بینی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دستیابی به اهداف هر برنامه (مثلا رشد اقتصادی 6% که در برنامه سوم توسعه هدف گذاری شده) یکی از مهمترین مسائل هر برنامه توسعه است. میزان سرمایه گذاری تحقق یافته در هر برنامه ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی در همان برنامه دارد. تجربه برنامه ریزی نشان داده است که در اغلب موارد عدم تحقق رشد اقتصادی ناشی از فقدان سرمایه گذاریهای لازم در اقتصاد بوده است.
جهت بررسی عملکرد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری لازم برای تامین رشد فوق، مدلهای زیادی در ادبیات اقتصادی وجود دارد، بلاشک یکی از مدلهایی که قادر است رشد اقتصادی و سرمایه گذاری لازم جهت تحقق آن را تواما بررسی نماید مدل داده-ستانده پویا است، که در این پژوهش از آن استفاده شده است. پایه های آماری در نظر گرفته شده در این تحقیق جدول داده-ستانده سال 1380 و سرمایه گذاری خالص برای تهیه ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی ده در ده است.
 با استفاده از ماتریس GBX سرمایه گذاری بخشی مورد نیاز بدست آمد و سپس با سرمایه گذاری تحقق یافته در هر سال از برنامه سوم توسعه مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری تحقق یافته در برخی از بخشها بیشتر و در برخی از بخشها کمتر از میزان سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه سوم توسعه بوده است.


فهرست مطالب

1 فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
1-2 مساله پژوهش
1-3 هدف پژوهش
1-4 پرسشهای پژوهش
1-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها
1-6 زمینه های پژوهشی
1-7 نهادها یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند
1-8 اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه
2-2 الگوی داده- ستانده ایستا
2-3 الگوی داده ستانده پویا
2-4 خلاصه مطالب
فصل سوم: سابقه و پیشینه تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 جدول داده- ستانده
3-3 کاربرد الگوی داده-ستانده ایستا در برنامه ریزی توسعه اقتصادی ایران
3-4 الگوی داده-ستانده پویا
3-5 خلاصه مطالب
فصل چهارم: برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
4-1 مقدمه
4-2 پایه های آماری مورد نیاز
4-2-1 جدول داده-ستانده
4-2-2 جدول موجودی انبار
4-2-3 ذخیره سرمایه ثابت
4-3 ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1380 اقتصاد ایران
4-4 محاسبه نرخ رشد بالقوه
4-5 محاسبه سرمایه گذاری بخشی مورد نیاز
4-6 تحلیل نتایج
4-6-1 مقایسه عملکرد و هدف رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه
4-6-2 مقایسه سرمایه گذاری تحقق یافته و سرمایه گذاری برآورد شده در برنامه سوم توسعه
فصل پنجم: نتیجه گیری، پیشنهادات و نظرات
5-1 مقدمه
5-2 نتایج
5-3 محدودیت ها و مشکلات


الگوی داده-ستانده ایستا

تحليل داده – ستانده، يك روش نظام مند  تعيين كننده روابط متقابل  بین بخشهاي متعدد  يك نظام اقتصادي پيچيده است. نظام اقتصادي مي تواند در سطح جهانی، در سطح شهر یا حتی یک بنگاه اقتصادی باشد. اندازه نظام اقتصادي بر اين روش تأثير نمي گذارد. از آنجاکه اصل اساسی چارچوب داده–ستانده، تحليل وابستگي بخشها  در یک اقتصاد است، واژه بین بخشی  براي تحليل داده- ستانده استفاده شده است . يك مدل داده– ستانده در فرم اصلي از يك سيستم معادلات خطي تشكيل شده است، كه در آن هركدام از معادلات، مبادلات اقتصاد يك بخش را توصيف مي كند.

الگوی داده-ستانده پویا

دهه 1940 شروع شکوفایی الگوها و نظریه های رشد درازمدت و پویا به حساب می آید. در این دوره نظریه رشد هارود-دومار که در آن نسبت سرمایه-محصول نقش اساسی دارد، اهمیت ویژه ای داشت. لئونتیف با الهام از این نظریه الگوی ایستای داده- ستانده خود را به یک الگوی پویا تبدیل کرد. در الگوی پویا تعادل بین عرضه و تقاضا در دوره های منفرد زمانی برقرار است و سرمایه گذاری از طریق ضرایب سرمایه-محصول بین بخشی در قالب ماتریس ضرایب سرمایه بصورت درونزا در نظر گرفته می شود. پویایی این الگو عمدتا به لحاظ کاربرد آن در امر برنامه ریزی اقتصادی است.
الگوی پویا به دو صورت بسته و باز ارائه می گردد. در الگوی بسته اجزای تقاضای مصرفی تماما به صورت درونزا در نظر گرفته می شوند. یعنی علاوه بر سرمایه تقاضای مصرفی نیز در شکل نهاده های تولیدی وارد الگو می شوند. در الگوی باز، سایر اجزای تقاضای نهائی بجز سرمایه گذاری به صورت برونزا در نظر گرفته می شوند.

جدول داده – ستانده

جدول داده- ستانده، که تحلیل داده ستانده بر اساس آن پی ریزی شده است، برای اولین بار توسط لئونتیف برای اقتصاد آمریکا ارائه گردید. از آنجا که در این جدول، روابط بین بخشی در اقتصاد به تفصیلی ترین صورت ممکن نشان داده شده بود، برای نخستین بار مطالعه ویژگی ساختاری اجزای تشکیل دهنده یک نظام اقتصادی ممکن گردید. در واقع ویژگیهایی نظیر ارائه تصویر چند وجهی از اقتصاد و کاربردهای متنوع آن در تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی اقتصادی را باید از جمله دلایل اقبال گسترده نسبت به این تکنیک محسوب نمود، به نحوی که اندک زمانی پس از معرفی آن، بسیاری از کشورها تهیه و تدوین این جداول را دستور کار قرار دادند .

کاربرد الگوی داده ستانده ایستا                              

کاربرد در برنامه ریزی توسعه اقتصادی ایران
استفاده از روشهای داده- ستانده در برنامه ریزی در ایران از برنامه پنج ساله سوم قبل از انقلاب (1342-1346) آغاز شد، بدین ترتیب که در این برنامه از الگوی کلان هارود-دومار جهت پیش بینی نرخ رشد اقتصاد استفاده شده است. در برنامه پنج ساله چهارم ایران موارد زیر را مورد مطالعه قرار داده اند.(1) سازگاری بین برنامه در سطح کلان و در سطح بخشها، (2) پیش بینی و ارزیابی استراتژی جایگزینی واردات (که محور اصلی برنامه را تشکیل می داد.) در برنامه پنج ساله پنجم (1356-1352) ضمن استفاده از جدول به هنگام شده داده-ستانده سال 1344، برای بررسی کمی استراتژی جایگزینی واردات، از آن استفاده شده است.

کاربرد الگوی داده – ستانده پویا

الف- در سطح بین الملل:

مدل داده – ستانده پویای لئونتیف که در سال 1953 برای اولین بار مطرح شد، توسعه زیادی یافته است. الگوی پویا برای تحلیل  بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و برای انواع دیگر تحقیقات همچون تغییر ساختاری، تغییرتکنولوژی، ایجاد فن آوری جدید، میزان رشد متعادل و غیرمتعادل، و بسیاری از موارد دیگر، کاربرد داشته است. همچنین مواردی چون رشد اقتصادی طولانی مدت و تغییر ساختاری در یک چارچوب پویا مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طراحی و بکارگیری مدل معروف “لئونتیف – دوچین – سزیلد”   در نیمه دهه 1980، به نظر می رسد که تمرکز بسیاری از تحقیقات داده – ستانده بر پیش بینی های کوتاه مدت و حسابداری رشد در چارچوب ایستای تطبیقی است (مثل: تحلیل تجزیه ساختاری).

موجودی انبار (working capital)

برای محاسبه جدول موجودی انبار سال 1380 نیاز به موجودی انبارکالاهای ساخته شده، کالاهایی که بدون تغییر شکل به فروش می رسند، کالاهای در جریان ساخت، مواد خام اولیه در ابتدا و انتهای سال 1380 در بخشها و فعالیتهای مورد مطالعه داریم.
در تحقیقاتی که به محاسبه ضرایب سرمایه ختم می شود، برخی از محققان محاسبات مربوط به موجودی انبار را وارد نمی کنند در نتیجه ضرایب استخراج شده فقط مربوط به سرمایه ثابت خالص و یا ناخالص می باشد که حاصل آن به صورت یک ماتریس مستطیل در می آید. در این ماتریس سطرها مبین عرضه انواع کالاهای سرمایه ای ثابت مورد نظر و ستونها نشان دهنده بخشهای استفاده کننده یا تقاضا کننده از آن سرمایه ها می باشند. ازآنجا که در این تحقیق ماتریس ضرایب سرمایه خالص بین بخشی برای کاربرد در الگوی پویای داده-ستانده مورد استفاده قرار می گیرد، لازم است ضرایب سرمایه خالص بین بخشی در قالب یک ماتریس مربع استخراج شود تا با ماتریس مربع ضرایب نهاده یا ماتریس ضرایب فنی سازگاری داشته باشد. برای این منظور ابتدا ماتریس مربعی از موجودی انبار محاسبه می شود و سپس با ماتریس سرمایه ثابت خالص جمع می شد تا ماتریس مربع سرمایه بین بخشی حاصل شود.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.