پایاننامه‌ ارشد تربیتی شیوههای فرزندپروری درگیری والدین عملکرد تحصیلی

۱۱۰ هزار تومان ۶۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه‌ ارشد تربیتی شیوههای فرزندپروری درگیری والدین عملکرد تحصیلی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


پاياننامه‌ ارشد تربیتی شیوههای فرزندپروری درگیری والدین عملکرد تحصیلی


 پاياننامه‌ كارشناسي ارشد روانشناسی تربیتی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان


چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر بندرعباس می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر بندرعباس به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد.


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده : 1
فصل اول: موضوع پژوهش
1-1مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
1-4 اهداف پژوهش 7
1-4-1 هدف کلی 7
1-4-2 اهداف جزئی 7
1-5 فرضیه های پژوهش 8
1-5-1 فرضیه های اصلی 8
1-6 سوالات تحقیق 8
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات 9
1-7-1 تعاریف مفهومی : 9
1-6-2 تعاریف عملیاتی : .9
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه : .12
2-2 بخش اول : .12
2- 2-1 عملکرد تحصیلی : .12
2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی : 14
2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی : .16
2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی : .18
2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی : .19
2-2-2-1 درگیری خانواده در امور تحصیلی : .19
2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند : 20
2-2-2-3 سبک های والدین : .20
2-2-2-4 تحصیلات والدین : .21
2-2-3 عوامل مربوط به محیط آموزشی : .22
2-2-3-1 کیفیت در آموزش : .22
2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن : .25
2-2-4-1 تاریخچه شیوه های فرزندپروری : 26
2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری : .27
2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار : .36
2-2-4-3-1 توقع داشتن : 36
2-2-4-3-2 پذیرندگی : 37
2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری : .38
2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین : .39
2-2-4-4-2بعد کنترل: .40
2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری : 40
2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری : . 42
2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری : . 43
2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری : 43
2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی : 45
2-3 بخش دوم : .46
2-3-1 پیشینه پژوهش: .46
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه : 51
3-2 روش پژوهش : .51
3-3 جامعه آماری : .51
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری : .52
3-4-1 روش نمونه گیری : .52
3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای : 52
3-4-3 حجم نمونه : .53
3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش : 54
3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند .54
3-5-1-1 معرفی آزمون : .54
3-5-1-2 شیوه نمره گذاری : .54
3-5-1-3 پایایی : 54
3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی : 55
3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 55
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدمه : 58
4-2 یافته های توصیفی پژوهش : 58
4-2-1 جنسیت : .58
4-2-2 نوع مدرسه : .59
4-2-3 پایه تحصیلی : 60
4-2-4 تحصیلات والدین : .61
4-2-5 شغل والدین : .62
4-3 فرضیه های تحقیق : .64
فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری
5-1 مقدمه : .71
5-2 بحث و تفسیر نتایج : .71
5-2-1 فرضیه اول : 71
5-2-2 فرضیه دوم : .72
5-2-3 فرضیه سوم : .73
5-2-4 فرضیه چهارم : 74
5-2-5 فرضیه پنجم : 74
5-3 محدوديت هاي تحقيق : .74
5-4 پيشنهادهای پژوهشي : 75
5-5 پیشنهادهای کاربردی : .75
5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی : 76
فهرست منابع .78
منابع فارسی 78
منابع لاتین . 84
پیوست ها .94
پیوست شماره1 95
پیوست شماره2 .100
چکیده لاتین 102


1-1- مقدمه :

خانواده سالم‌ترين و بهترين راه جهت برآوردن نيازهايآدمي مي‌باشد، يكي از مهم‌ترين نقش‌هاي خانواده بقاي نسل، تربيت فرزندان سالم و كارآمد و مفيد براي جامعه است و هرگونه موفقيت و فراز و نشيبي كه در خانواده به وجود مي آيد و يا هر نقصان و كاستي كه بر خانواده تحميل مي شود در وهله اول اثرات مستقيمي بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377).
مطالعه روابط والدين و كودك، يكي از بحث‌هاي علم روانشناسي را تشكيل مي‌دهد، روابط بين كودكان و ساير اعضاي خانواده را مي‌توان به عنوان نظام يا شبكه اي از بخش‎هايي دانست كه در ارتباط متقابل با يكديگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،1379).
اسمارت (2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001).
پژوهش‎هاي متمركز بر عوامل والدين عموماً فرزندپروري را هم، در پرتو سبك‌هاي فرزندپروري جهاني (براي مثال، مقتدر، مستبد، سهل گير )، و هم رفتارهاي خاص والدينی (مانند شيوه هاي برقرارينظم )، مفهوم سازي نموده اند. و هم چنین دارلینگ و استین برگ (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبك فرزندپروري از طريق تعديل ارتباط بين رفتارهاي والدينی و پيامدهاي رفتاري، تأثير غيرمستقيم روي اين پيامد ها داشت (سامروف ، 2004).
پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می¬کند (بریتزمن ، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا ، کارو و اشمک (2009) و بوساتو و همکاران ، 2000، پرموزیک و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند.
برای مثال ، اینفانته و همکاران، 2001، عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385)

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.