موانع دسترسی زنان بزهکار بعدالت کیفری در نظام کیفری ایران

110 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی موانع دسترسی زنان بزهکار بعدالت کیفری در نظام کیفری ایران با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


موانع دسترسی زنان بزهکار بعدالت کیفری در نظام کیفری ایران


چکيده
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از مرحله تحقيقات پليسي، تعقيب كيفري، دادرسي و صدور و اجراي حكم وجود دارد و از تاثير اين موانع بر سرنوشت و آينده زنان بزهكار نبايد غافل ماند. مي‌توان با تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد، توجه به تفاوتها و تمايزات دو جنس آموزش و تعليم نيروي پليس ويژه زنان و پليس پيشگيري از جرم، آموزش قضا زدايي و استفاده از كارشناسان، روانشناسان، وكلا، مشاوران حقوقي و جرم شناسان و تشكيل پرونده شخصيت و استفاده از مشاور و مددكار دركنار بزهكاران و متهمان، استفاده از ساز و كارهاي ترميمي و تربيتي، پيش بيني قرارهاي جايگزين، اختصاص شعبي براي رسيدگي به پرونده متهمان و بزهكاران زن، توجه ويژه به شخصيت بزهكاران در هنگام صدور راي، ايجاد سازمانهايي جهت حمايت از زنان بزهكار كه خود به نوعي بزه ديده و آسيب‌پذير مي‌باشند. در این پايان نامه به بررسي موانع دسترسي زنان به عدات کيفري در قوانين جزايي ماهوي اختصاص و همچنين به موانع دسترسي زنان بزهکار به عدالت کيفري در آيين دادرسي کيفري پرداخته شده است و در آخر نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه گرديده است .


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده
مقدمه
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
پیشینه تحقیق 5
روش تحقیق 6
سوالات تحقیق 6
ساختار تحقیق 6
فصل اول:
موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در قوانین جزایی ماهوی
مبحث اول: ضمانت اجراهای کیفری در مورد زنان بزهکار 12
گفتار اول: زنان و کیفر حبس 12
گفتار دوم: زنان و ضمانت اجراهای جایگزین حبس 13
گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ¬های نظام عدالت کیفری 18
الف) نبود پاسخ دهی 18
1. نبود پاسخ¬دهی قانونی 18
2. نبود پاسخ¬دهی اجرایی/ قضایی 18
3. پاسخ دهی صوری/ نمایشی 19
ب) پاسخ¬دهی سرکوب گرایانه 20
1. کیفردهنده 20
2. تثبیت کننده 21
3- ناتوان ساز 21
3-1- ممکن نبودن طرح دعوی نزد نظام عدالت کیفری 21
2-3- ناتوانی در مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و حمایتی 22
ج) پاسخ¬دهی ناحمایتی و غیرتخصصی 22
1- ترسیم یا اجرای آسیب زای فرآیند دادرسی کیفری 23
2- کمبود یا عدم کفایت پاسخ¬های حمایتی درمانی 24
3- کمبود یا نبود کفایت واکنش¬های کیفری 24
مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 26
گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد 27
الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370 28
1- حکم قرآن در مورد قصاص زن و مرد 30
2- مبنای روایی 32
ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا. 40
2- قید «کیفر عمل» 40
3- قید «انظار عمومی» 40
4- قید «جریحه¬دار شدن عفت عمومی» 40
5- قید «گناهان کبیره» 41
6- قید «عمل حرام» 42
7- فرق گناه و جرم 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه 44
3- عدم قید جریحه¬دار شدن عفت عمومی 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ 47
ب- مسئولیت نقصان یافته 47
ج- رشد کیفری 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع 51
گفتار ششم: دیه زن 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان 52
ب – دیه نفس زن مسلمان 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری 56
فصل دوم:
موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا 76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی¬گری و تشکیل پرونده شخصیت 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار 77
ب- فقدان میانجی¬گری 79
1- تاریخچه ی میانجی گری 81
2- فرایند میانجی گری 82
2-1. مرحله¬ی ارجاع پرونده 83
2-2. مرحله¬ی اقدامات پیش از میانجی گری 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری 84
3- اصول و مبانی میانجی گری 84
4- اهداف میانجی گری 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت 90
1- مفهوم شخصیت 92
2. پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری 95
4-2. جلب اعتماد مردم 95
4-3. رعایت عدالت 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم 96
4-5- اصلاح بزه کار 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا 103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی 114
الف: پرونده شخصیت 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف 124
الف: شلاق 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات 127
د: نامناسب بودن جزای نقدی با موقعیت زنان بزهکار 128
گفتار چهارم: مجازات زندان و معایب این مجازات در مرحله اجراء برای زنان بزهکار 129
الف: جرم زا بودن محیط زندان 130
ب: ناکارآمدی مجازات زندان 131
ج: کمبود و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی، اقتصادی مخصوص زنان بزهکار 133
د: کودکان و مادران زندانی در داخل زندان 135
نتیجه گیری 137
پیشنهادات 139
منابع 141

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.