روانشناسی بالینی سبکهای والدینی کیفیت زندگی ابعاد شخصیت سرشت منش

۱۵۰ هزار تومان ۱۰۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود روانشناسي باليني سبکهای والدینی کیفیت زندگی ابعاد شخصیت سرشت منش به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پايان نامه کارشناسي ارشد روانشناسي باليني مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار


روانشناسي باليني سبکهای والدینی کیفیت زندگی ابعاد شخصیت سرشت منش


چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیتی سرشت و منش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار می باشد.روش:.40 فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی و 40فرد بهنجار با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزار:در این مطالعه از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری یانگ ،پرسشنامه کیفیت زندگی و پرسشنامه شخصیت سرشت ومنش کلونینجر استفاده شد. تحلیل داده ها از طریق t-testبرای گروه های مستقل وt-test برای گروه های وابسته انجام گردید.
نتایج: یافته ها نشان داد که بین سبک های والدینی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و بهنجار تفاوت معنا داری وجود دارد.مولفه محرومیت هیجانی در بیماران بیشتر از گروه بهنجار ومولفه های آسیب پذیری و ایثاردر گروه بهنجار بالاتر از گروه بیمار در این پژوهش بود.همچنین در مقیاس کیفیت زندگی تنها در مولفه عملکرد اجتماعی میانگین گروه بهنجار بیشتر از گروه بیمار بود و در مقیاس ابعاد شخصیتی سرشت و منش افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و گروه بهنجار رابطه معناداری بدست نیامد.

کلمات کلیدی: سبک های والدینی،کیفیت زندگی،ابعادشخصیت سرشت ومنش،اختلال هویت جنسی


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
مقدمه 3
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرروت پژوهش 8
هدف پژوهش 9
هدف کلی 9
فرضیه های پژوهش 9
فرضیه های اصلی 9
فرضیه های فرعی 9
تعریف نظری و عملیاتی تحقیق 10
تعریف نظری شیوه های فرزند پروری 10
تعریف نظری کیفیت زندگی 10
تعریف نظری ابعاد شخصیت سرشت و منش 10
تعریف نظری نوجویی 10
تعریف نظری آسیب پرهیزی 10
تعریف نظری پاداش وابستگی 10
تعریف نظری پشتکار 10
تعریف نظری خودراهبردی 10
تعریف نظری همکاری 11
تعریف نظری خود-فراروی 11
تعریف نظری اختلال هویت جنسی 11
تعریف عملیاتی سبک والدینی 11
تعریف عملیاتی کیفیت زندگی 11
تعریف عملیاتی ابعادشخصیت سرشت و منش 12
تعریف عملیاتی نوجویی 12
تعریف عملیاتی آسیب پرهیزی 12
تعریف عملیاتی پاداش وابستگی 12
تعریف عملیاتی پشتکار 12
تعریف عملیاتی خود راهبردی 12
تعریف عملیاتی همکاری 12
تعریف عملیاتی خود-فراروی 12
تعریف عملیاتی اختلال هویت جنسی 12
فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظری شیوه فرزند پروری 15
مبانی نظری کیفیت زندگی 26
مبانی نظری شخصیت 42
مبانی نظری هویت و اختلال هویت جنسی .68
پیشینه پژوهش 82
اختلال هویت جنسی و سبک های والدینی 82
اختلال هویت جنسی و کیفیت زندگی . 4 8
اختلال هویت جنسی و ویژگی های شخصیتی .85
فصل سوم روش اجرای پژوهش
طرح کلی پژوهش .90
جامعه آماری .90
نمونه آماری و روش نمونه آمارگیری .90
ابزارهای اندازه گیری و نحوه اجرای آنها 91
اختلال هویت جنسی .91
سبک های والدینی .91
ابعاد شخصیت سرشت و منش 95
روش آماری تحلیل داده ها 97
ملاحظات اخلاقی پژوهش .97

فصل چهارم یافته های پژوهش
مقدمه 99
بخش آمار توصیفی .100
یافته های استنباطی 104
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
خلاصه .116
تبیین یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش .116
محدودیت های پژوهش .124
پیشنهاد های پژوهشی .124
پیشنهادهای کاربردی 125
منابع .128
پیوست .145
چکیده انگلیسی .153


مقدمه

یکی از مهمترین وجوه هویت انسانی، هویت جنسی است. این که انسان زن نامیده شود یا مرد، پس از هستی و حیات او مهمترین وجه شناسایی و ارزش گذاری هر فرد توسط خود و محیط پیرامون آن فرد است. پس این نقش ها به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت او تشویق می کند. اما این فرایند طبیعی که در اکثریت موارد با موفقیت طی می گردد، در پاره ای موارد مسیر متفاوتی را می گذراند، به طوری که کودک در مورد تعلق خود به یکی از دو جنس دچار تردید شده یا کاملاً خود را متعلق به جنس مخالف جنسیت بیولوژیک خود می داند که در این وضعیت وی دچار اختلال هویت جنسی می شود. چنین وضعیتی معمولاً با رشد کودک ادامه می یابد و در مواردی نیز به قوت ادامه یافته و به حداکثر شدت خود یعنی تقاضای فرد برای تغییر مشخصات آناتومیک خود به صورت جنسیتی که فرد خود را متعلق به آن می داند، برسد. به این دسته از افراد ترانسکسچوال گفته می شود (گیدنز، 1386).
معمولاً در مراجعان مبتلایان به اختلال هویت جنسی، متغیرهای متعددی را در فضای ارتباطات درون خانوادگی و شرایط اولیه رشد مشاهده می کنیم که آنان را از دیگران متمایز می سازد. این تمایز این فرض را قوت می بخشد که چارچوب رشد و ارتباطات اولیه کودک می تواند کیفیتی فراهم سازد که منجر به ایجاد اختلال هویت جنسی شود. به علاوه در این اختلال عوامل گوناگونی از لحاظ سبب شناسی دخالت دارد. از عوامل زیستی- روانی مانند: استرس قبل از تولد، اختلالات ژنتیکی، هورمونی مشکلات عصبی و مشکلات مربوط به سیستم عصبی مرکزی و همچنین برخی ویژگی های شخصیتی، می توان به عنوان مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری این اختلال نام برد. درصد فراوانی این اطلاعات در جمعیت عمومی در مردان ،یک هزارم و در زنان یک سه هزارم می باشد (رئیسی و ناصحی، 1383).


بیان مسئله
هویت جنسي به عنوان يك ويژگي روان شناختي،نمايانگر احساس فرد از مذكر بودن يا مونث بودن خود است و در حالت طبيعي با جنسيت آناتوميك فرد مطابقت دارد (كاپلان و سادوك ،2003).
اختلال هويت جنسي به عنوان گروهي از اختلالات تعريف مي شوند كه ويژگي مشترك آنها ترجيح قوي و پايدار براي اتخاذ وضعيت و نقش جنس مخالف است. مبتلايان به اختلال هويت جنسي افرادي هستند با هويت جنسي پايداري كه با جنسي كه متولد شده اند متباين است و تمايل دارند كه ظاهر بدنشان را مطابق با هويت جنسي شان تغيير دهند ( ويال و همكاران،به نقل ازبشارت وهمکاران، ۱۳۹۱).
برخي از آنها افرادي هستند كه با جنس فيزيكي مذكر و هويت جنسي مونث ( MF-TS) و گروهي ديگر داراي جنس فيزيكي مونث و هويت جنسي مذکر FM-TS) )هستند. این اختلال بیشتر ، افرادی را که از لحاظ زیست شناختی مذکر هستند درگیر می کند (سان و بوسینیسکی ، 2007).
اختلال هويت جنسي پريشاني باليني يا تخريب در حيطه هاي مهم عملکرد اجتماعي، شغلي و ديگر زمينه ها ایجاد میکند و همچنین بر نظام شخصیتی و رفتاری و در نهایت بر سازگاری اجتماعی افراد تاثیر می گذارد.اولین مشکل در خانواده بوجود می آید که پدران و مادران این افراد حاضر به قبول چنین مسله ای نیستند.به علت دیدگاه های فرهنگی و اجتماعی و جنبه های تعصبی و آبرو به خود اجازه نمیدهند که برای رفع این مشکل اقدامی انجام دهند ترس از زبانزد شدن در فامیل، اجتماع و محله زندگی باعث میشود در مقابل این خواسته ومیل فرزندانشان مقاومت به خرج دهند که در نتیجه منجر به جدال، کشمکش ضرب و شتم و راندن آنها از خانه و خانواده میشود.مطالعات انجام شده بر روی خانواده های بیماران اختلال هویت جنسی نشان میدهد که بسیاری از آنان پدر ومادری سختگیر خشک و طردکننده داشته اند.در ایران نیز هفتاد درصدوالدین این بیماران، برخوردی توام با عصبانیت و سرکوب داشته و یا از شنیدن تقاضای فرزندشان برای تغییر جنسیت متحیر و غمگین می شوند (جواهری و کوچکیان 1385).
به علاوه خانواده ها، مسايل هويتي افراد مبتلا به اختلال هويت جنسي را به سادگي درك نمي كنند و با آن كنار نمي آيند. محيط خانواده ها به جاي آنكه در راستاي تلاش براي فهم احساسات فرد مبتلا به اختلال هويت جنسي باشد عميقاً تحت تاثير پيش داوري هاي اجتماعي است ( پارولا و همكاران، 2010).
اين در حالي است كه حمايت اجتماعي و خانوادگي و كيفيت زندگي مي توانند متغيرهايي باشند كه به عنوان ضربه گير در برابر پريشاني هيجاني اين افراد به كار روند (گامزگيل و همكاران، به نقل از بشارت وهمکاران،1391).
در واقع در مراجعان مبتلايان به اختلال هويت جنسي ، متغيرهاي متعددي را در فضاي ارتباطات درون خانوادگي و شرايط اوليه رشد مشاهده مي كنيم كه آنان را از ديگران متمايز مي سازد. اين تمايزات، اين فرض را قوت مي بخشد كه چارچوب رشد و ارتباطات اوليه كودك مي تواند كيفيتي فراهم سازد كه منجر به ايجاد اختلال هويت جنسي شود. هرخانواده ای شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نام دارد متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره میباشد (هاردی و همکاران ،نقل از حسینی نسب و همکاران،۱۳۸۳).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.