دانلود پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

220 هزار تومان 155 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان‌آمل L.L.M  با آدرس ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید.


دانلود پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی


علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان


چكيده

سير جرايم در جامعه روند پرشتابي به خود گرفته است و انجام اقداماتي براي پيشگيري در اين زمينه را اجتناب ناپذير مي نمايد نخستين گام در اين ارتباط شناخت شرايط موجود است. هدف از اين بررسي همانگونه كه از عنوان انتخابي اش پيداست علت شناسي جرايم خشونت آميز در جمعيت زندانيان شهرستان آمل مي باشد كه بر اساس روش ميداني و توصيفي اكتشافي خواهد بود. علل ارتكاب جرايم خشونت آميز به شرايطي اطلاق مي گردد كه فرد در آن رشد و نمو يافته، مشاهده كرده، آموخته و به طور كلي مسيري را پيموده كه سرانجام اين راه به زندان، تحت عنوان يك مجرم و عناوين مجرمانه اي با اوصاف خشونت آميز ختم شده است. شرايطي از قبيل معضلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… بر مبناي نظريه بركويتس كه معتقد به يادگيري مشاهده اي خشونت و پرخاشگري در دوران كودكي و نوجواني است و همچنين يادگيري مشاهده اي بندورا طرح مقاله و ساخت آزمون طراحي گرديد. جامعه ي پژوهشي اين بررسي شامل كليه ي مجرمين با اوصاف خشونت آميز در زندان شهرستان آمنل در سال 1391 مي باشد كه نمونه گيري تصادفي 80 نفر از آنها انتخاب و آزمون همبستگي در مورد آنها اجرا و پرونده ي محكوميني و مددكاري آنها مورد مطالعه قرار گرفت. فرضيه ي اصلي پژوهش معناداري ميان وجود عوامل فردي و اجتماعي در وقوع جرايم خشونت آميز را تأييد كرده است. و نيز رابطه ي معناداري ميان كاهش سطح سواد مجرمان و گسترش سطح خشونت در جرايم ارتكابي شان مشاهده شد. به دليل شرايط خاص اجتماعي و اهميت دهي والدين به موقعيت دختران بخش اعظم نمونه ها مرد بوده اند. ضريب پاياني پرسشنامه ي محقق ساخته و درصد نمرات سؤالات مورد بررسي در ميان آزمودني ها بالاتر از سطح ميانه (60%) بوده است در پايان نيز چندين پيشنهاد از جمله ايجاد يك ساختار مددكاري گسترده با اهرم هاي قدرتمند قانوني – قضايي ارائه گرديد.

واژه هاي كليدي : خشونت، جرایم، علل ارتکاب، نظم اجتماعی ، مجازات


فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چكيده    1

مقدمه     2

الف) بيان موضوع     4

ب) سؤالات تحقيق   4

پ) فرضيه هاي تحقيق          5

ت) اهداف و كاربردهاي تحقيق             5

ث) روش تحقيق     6

ج) معرفي پلان و ساختار تحقيق           6

بخش نخست : مطالعات نظري : مفاهيم مقدماتي و ديدگاه هاي جرم شناختي در زمينه بزهكاري خشونت آميز

فصل نخست : مفاهيم مقدماتي 8

مبحث اول : جرم     8

گفتار اول : مفهوم جرم و بزه   8

بند اول : مفهوم حقوقي جرم   9

بند دوم: مفهوم فقهي جرم      10

بند سوم: مفهوم جرم شناختي و جامعه شناختي جرم          11

گفتار دوم: جرم و قانون         12

بند اول : رابطه جرم و قانون    12

بند دوم : روند شكل گيري قانون           13

مبحث دوم: خشونت             14

گفتار اول : مفهوم خشونت      14

بند اول : معناي لغوي و اصطلاحي خشونت           14

بند دوم: مفهوم خشونت از ديدگاه صاحبنظران علوم مختلف    17

گفتار دوم: انواع خشونت        20

بند اول : خشونت شخصي (رفتاري) و خشونت ساختاري       21

بند دوم: خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی         24

بند سوم: خشونت مشروع و خشونت غیر مشروع     27

بند چهارم: خشونت مجرمانه ( انضباطی ) و خشونت غیر مجرمانه          30

بند پنجم : خشونت فیزیکی و فرا فیزیکی 34

بند ششم : سایر عناوین خشونت           34

گفتار سوم: خشونت و حقوق کیفری      36

بند اول : خشونت و جرم        40

الف: محدود نبودن خشونت به جرم        40

ب: جرم نبودن هر گونه خشونت           44

بند دوم: خشونت و مجازات     48

الف: مجازات، خشونت است     49

ب: مشروعيت مجازات در ساية رعايت اصول حاكم بر آن        54

مبحث سوم : آمار جنائي        57

گفتار اول : تعريف، انواع و معايب آمار جنايي         57

بند اول: تعريف و انواع آمار جنايي          57

بند دوم: معايب آمارهاي جنايي            58

گفتار دوم: تکنیک های جدید سنجش بزهکاری     60

بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف            61

بند دوم: تحقیقات از بزهدیدگان            62

فصل دوم: دیدگاه های جرم شناختی در زمینه جرائم خشونت آمیز       64

مبحث اول : دیدگاه های جرم شناسی کلاسیک     66

گفتار اول : تئوری «تیپ جنایی» لومبروزو  (1909-1835)    66

گفتار دوم: مكتب محيط اجتماعي «لاكاساني »      69

گفتار سوم: نظريه تعدد عوامل فري        71

بند اول : عوامل بزهكاري از ديدگاه فري  72

بند دوم: طبقه بندي بزهكاران 73

گفتار چهارم: نظريه بهنجاري يا بي هنجاري اميل دوركيم      75

بند اول : جرم‏، پديده اي عادي و بهنجار 75

بند دوم: تشریح آنومی یا بی هنجاری از دیدگاه دورکیم         77

گفتار پنجم: نظریه ی بی هنجاری مرتون             82

بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون    82

بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بی هنجاری     83

گفتار ششم: نظریه معاشرت های ترجیحی ساترلند  86

گفتار هفتم: نظريه تعارض فرهنگي سلين             88

مبحث دوم: ديدگاه هاي جرم شناسي نوين يا واكنش اجتماعي            89

گفتار اول : نظريه برچسب زني 90

بند اول : كلياتي پيرامون تئوري برچسب زني         90

بند دوم: ماهیت جرم و بزهکاری از دیدگاه تئوری بر چسب زنی           92

بند سوم: انحراف بدوی و ثانوی 94

بند چهارم : ارزیابی نظریه برچسب زنی    95

گفتار دوم: تئوری تعارض اجتماعی        97

بخش دوم :مطالعات ميداني تجزيه و تحليل داده ها در زمينه بزهكاري خشونت آميز

در زندانيان آمل

فصل نخست: بررسي آمار ظاهري و قانوني جرائم خشونت آميز در زندانيان آمل      102

مبحث اول : بررسي آمار ظاهري جرايم خشونت آميز در شهرستان آمل 102

گفتار اول : جرائم عليه اشخاص و اموال   102

گفتار دوم: جرائم منافي عفت و مخل نظم عمومي و آسايش عمومي       103

مبحث دوم: بررسي آمار قانوني جرايم خشونت آميز فيزيكي    103

گفتار اول : جرايم خشونت آميز بدني      103

بند اول : قتل نفس   103

بند دوم: ايراد ضرب و جرح و قطع عضو   103

بند سوم: سقط جنين            104

بند چهارم: آدم ربايي            105

بند پنجم: بازداشت و حبس غير قانوني    105

گفتار دوم: جرايم خشونت آميز جنسي    106

بند اول : تجاوز به عنف          106

بند دوم: اذيت و آزار و سوء استفاده ي جنسي       106

بند سوم: نمايشگري بي شرمانه             107

گفتار سوم: جرايم مالي خشونت آميز      107

بند اول : ورود به عنف به ملك غير         107

بند دوم: كيف قاپي و جيب بري            108

بند سوم: تخريب و اتلاف مال غير          108

بند چهارم: سرقت به عنف      108

مبحث سوم: بررسي آمار قانوني جرائم خشونت آميز فرافيزيكي             109

گفتار اول : تهديدات جاني، مالي و شرافتي            109

گفتار دوم: هرزه گويي و فحاشي           109

گفتار سوم: افترا، قذف و نشر اكاذيب      110

فصل دوم : بررسي و تحليل داده هاي آماري         111

مبحث اول: تحلیل داده های آماری حاصل از مطالعه ی پرونده قضایی     111

گفتار اول: جنس و سن         111

بند اول : جنس       112

بند دوم: سن          115

گفتار دوم: وضعیت تحصیلات و اقامت     118

بند اول: وضعیت تحصیلات      117

بند دوم: وضعیت اقامت          119

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری حاصل از تکمیل پرسشنامه ها        147

گفتار اول: جنس، سن، ملیت و وضعیت اقامت        148

بند اول: جنس        148

بند دوم: سن          148

بند سوم: ملیّت       149

بند چهارم : وضعيت اقامت      149

بند پنجم: تأهل یا تجرد         150

گفتار دوم: تحصیلات، شغل، مسکن و مذهب         150

بند اول: تحصیلات   150

بند دوم: شغل و درآمد آن      151

بند سوم: مسکن      152

بند چهارم: مذهب و میزان تقید به آن     152

گفتار سوم: جرم و محکومیت کیفری      153

بند اول: نوع جرم ارتکابی        153

بند دوم: سابقه ی محکومیت کیفری       153

بند سوم: عادلانه بودن محکومیت کیفری از دید خود فرد       154

بند چهارم: تجربه ی مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی       154

بند پنجم: عامل یا عوامل بزهکاری از دید خود فرد  156

الف: علل فردی بزهکاری        156

ب: علل جامعه  شناختی بزهکاری         162

گفتار چهارم: بررسي نموداري داده ها     163

نتيجه  و پيشنهادها 179

الف: نتيجه گيري     180

ب: پيشنهادات        183

فهرست منابع        185