دانلود پایاننامه مدیریت اجرایی رضایت شغلی تعهد سازمانی پرستاران

۱۵۰ هزار تومان ۱۱۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه مدیریت اجرایی رضایت شغلی تعهد سازمانی پرستاران روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران


دانلود پایاننامه مدیریت اجرایی رضایت شغلی تعهد سازمانی پرستاران


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد 163 نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.
این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون  T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS  استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد :  تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی(  ماهیت کار، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد. تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار، سرپرستان، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد. تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان 99 درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار، سرپرستان، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد. بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت، نوع استخدام، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت،سمت،جنسیت، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد. تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی، سنوات خدمت، نوع استخدام، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد.

واژه های کلیدی :
رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پرستاران، بیمارستان


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
1-2- بیان مساله    3
1-3- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    7
1-5- فرضیه های تحقیق    8
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاح ها    8
فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه
2-2- رضایت شغلی
2-3- تعریف شغل    11
2-4- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی    12
2-5- عوامل مؤثر در انتخاب شغل    13
2-6- تعریف رضایت شغلی    14
2-7- روشهای ارزیابی رضایت شغلی    15
2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی    18
2-9- روابط انسانی و رضایت شغلی    22
عنوان صفحه
2-10- کیفیت زندگی کاری    24
2-11- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی    25
2-12- افزایش رضایت شغلی    25
2-13- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی    27
2-14- رضایت شغلی و عملکرد    27
2-15- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان    28
2-16- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی    28
2-17- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی    29
2-18-تعاریف تعهد سازمانی    33
2-19- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی    35
2-20- انواع تعهد    37
2-21- انواع تعهد سازمانی    37
2-22- اهمیت تعهد سازمانی    38
2-23- جوانب تعهد سازمانی    38
2-24- حوزه های تعهد سازمانی    39
2-25- نظریه های تعهد سازمانی    45
2-26- توسعه منابع انسانی    52
2-27- استقرار نظام مدیریت عملکرد    53
عنوان صفحه
2-28- رضایت شغلی و بهره¬وری    53
2-29- نقش تعهد در بهره¬وری کارکنان    54
2-30- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق    55
2-30-1- مروری بر مطالعات داخلی
2-30-2- مروری بر مطالعات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش پژوهش    62
3-3- جامعه آماری پژوهش    62
3-4- نمونه آماری وروش نمونه گیری    62
3-5- ابزارگردآوری اطلاعات    64
3-6- روایی وپایایی ابزار    64
3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات    65
3-8- ملاحظات اخلاقی    65
فصل چهارم : نتایج پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- داده های توصیفی 67
4-3- یافته های توصیفی
عنوان صفحه
4-4- یافته های ا ستنباطی  68
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه یافته ها و نتایج 69
5-3- تحلیل نتایج پژوهش 71
5-4- بحث و نتیجه گیری  72
5-5- محدودیتهای حقیق  73
5-6- پیشنهادات کاربردی  74
5-7- پیشنهادات پژوهشی  75
فهرست منابع فارسی 76
فهرست منابع انگلیسی 77
پیوستها
چکیده انگلیسی
طرح روی جلد انگلیسی
پرسشنامه  


رضایت شغلی

قبل از ورود به مبحث رضایت شغلی ابتدا برخی از واژه های کاربردی نظیر تعریف شغل ، پست سازمانی ، اهمیت و علل کارکردن و عوامل موثر در انتخاب شغل و خصوصیات شخصی افراد متقاضی شغل را بطور خلاصه بررسی و تعریف نموده ، آنگاه تعاریف ، نظریات علمی و سیر تکامل مباحث مربوط به رضایت شغلی را بیان می نماییم.

تعریف شغل

کلمه شغل غالباً بدون تعریف دقیق مورد استفاده قرار می گیرد. پیش از تعریف شغل ، لازم است واژه «پست» توضیح داده شود. «پست» عبارت است از مجموعه¬ای از کارها، وظایف و مسئولیت هایی که یک فرد در یک سازمان به طور منظم انجام می دهد. شغل یک یا چند پست کاملاً همسان در یک سازمان است که وظایف، مهارتها، دانسته هاو مسئولیتهای مشابهی را در بر دارد و یا اینکه شغل، تعدادی پست یا مجموعه¬ای از وظایف است که از نظر ماهیت و شرایط کار متشابه¬اند و تعدادی از کارکنان که معمولاً می توانند از یک پست به پست دیگر جابجا شوند ، آنرا بر عهده می گیرند.

عوامل مؤثر در انتخاب شغل

شغل موضوعی است که انتخاب آن تصادفی نیست ، نیازمند عوامل بسیاری است که عبارتند از :

وضع جسمانی:

هر شغل به خصوصیات جسمانی مشخصی نیاز دارد. در برخی مشاغل ، جثه بزرگ و قوی لازم است ، در حالی که در برخی مشاغل ممکن است این امر مانع از انجام وظایف باشد. همچنین در بعضی مشاغل، وجود و سلامت دست و پا لازم است در حالی که در برخی دیگر فقدان و یا نقص دست و پا و سایر اعضا مشکلی به وجود نمی آورد.

استعداد

استعداد یکی از عوامل مهم در انتخاب شغل و ادامه اشتغال موفقیت آمیز است. استعداد  به معنای مهیا شدن، آمادگی و توانایی بر انجام کاری است ؛ توانایی فطری فرد ، که به یادگیری او کمک کرده و آن را تسریع می کند. بدین معنا استعداد ، نحوه و میزان یادگیری را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند و کسی که در زمینه خاصی استعداد دارد از تجربیات خود در آن مورد  بهره بیشتری می برد.

رغبت:

رغبت به معنای میل داشتن و خواستن و آرزوی چیزی است. همچنین احساس خوشایند یا تمایل و کنجکاوی نسبت به چیزی یا موضوعی ، رغبت نامیده می شود. رغبت انگیزه مهمی برای تلاش و حرکت انسان به حساب می آید. موفقیت در انجام هر شغلی مستلزم داشتن رغبت است.  

امکانات فردی – اجتماعی

عوامل دیگری نظیر شخصیت فردی، واقع نگری ، امکانات محیطی و نیازهای جامعه در انتخاب شغل تأثیر بسزایی دارد .

تعریف رضایت شغلی

رینجو، رضایت شغلی را شامل احساس ها و نگرش هایی می داند که هر کس نسبت به شغل خود دارد و میگوید: تمام جنبه های یک شغل مانند جنبه های خوب و بد ، مثبت و منفی ، همه احتمالاً در ایجاد احساس رضایت (نارضایتی) تأثیر می گذارند.
هاپاک رضایت شغلی را ترکیبی از موارد روان شناختی ، فیزیولوژیکی و محیطی تعریف می کند که  باعث می شود شخص اظهار کند من از شغل خود رضایت دارم.
وروم رضایت شغلی را به عنوان تمایلات عاطفی فرد نسبت به نقش های شغلی خود در نظر می گیرد و معتقد است که رضایت فرد از شغل ، زمانی حاصل می شود که تجارب فرد به ارزشها و نیازهای فرد ، مربوط باشد.
از نظر جورج ، جنیفر و جونز ، کرش  (1993) ، رضایت شغلی مجموعه¬ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.
رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فرد می گردد.
فیشرو هانا ، رضایت شغلی را عاملی درونی می دانند و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می انگارند ؛ یعنی اگر شغل مورد نظر لذت مطلوب را برای فرد ایجاد کند، او از شغلش راضی است. در مقابل، چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد ، در این حالت او کار خود را مذمت می نماید و در صدد تغییر آن بر می آید.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .