دانلود پایاننامه ارشد علوم اقتصادی اجل در اسناد تجاری

110 هزار تومان 85 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود دانلود پایاننامه ارشد علوم اقتصادی اجل در اسناد تجاری روی دکمه سفارش خرید یا ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

دانلود پایان نامه ارشد اقتصــاد


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی اجل در اسناد تجاری


دانلود پایاننامه ارشد علوم اقتصادی اجل در اسناد تجاری


چکیده

موضوع این پایان نامه اجل در اسناد تجاری است که در آن سعی شده به تأثیر تاریخ در صدور و استمرار و سقوط سند تجاری و اهمیت زمان در طول حیات آن و بررسی مهلت ها و مرور زمان قوانین مخصوص قانون تجارت و قوانین بین المللی بپردازد. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی درباره تعریف و اقسام و ویژگی های سند تجاری در بخش اول وجود تاریخ را در صدور و پیدایش سه سند مهم تجاری، برات، سفته، چک در فصل اول بخش دوم و نقش آن در ظهرنویسی و قبولی و ضمانت در حیات اسناد تجاری در فصل دوم و نیز سقوط سند را در فصل سوم بررسی می کند و نهایتا به این نتیجه رسیده که با امکان تسامح مردم وحتی تجار، در این خصوص ممکن است سند از برخی از حقوق تجاری محروم مانده و دارنده از حق مراجعه به برخی از مسئولان سند باز بمانند و یا اقامه ی دعوای او را دچار مشکل و اعتبار سند را متزلزل سازد.

واژگان کلیدی: اسناد تجاری، براتکش، ظهرنویس، چک، محال علیه، مرور زمان.


فهرست

عنوان      صفحه
مقدمه       1
بخش اول: کلیات
 فصل اول: سند       6
 گفتار اول: تعریف سند       6
 گفتار دوم: انواع سند       7
 گفتار سوم:انواع سند عادی       8
 بند اول: عادی تجاری        8
 بند دوم: عادی غیر تجاری       9
 فصل دوم: سند تجاری       10
 گفتار اول: تعریف سندتجاری      10
 گفتار دوم: خصوصیات اسناد تجاری     11
 گفتار سوم: مزایای اسناد تجارتی     11
 بند اول: مسئولیت تضامنی      11
 بند دوم: تقاضای تامین خواسته     12
 بند سوم: اماره طلب      12
 گفتارچهارم: اقسام سند تجاری      12
 گفتار پنجم: تفاوت سند عادی با سند عادی غیر تجاری    13
 بخش دوم: قواعد اختصاصی زمان در سند تجاری
 فصل اول: صدور سند تجاری      16
 گفتار اول: تاریخ در صدور برات      16
 بند اول: تاریخ تحریر       17
 بند دوم: تاریخ تادیه        17
 بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ      19
 بند چهارم: فواید ذکر بند       20
 پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن تاریخ تحریر برات   21
 بند ششم: زمان وجود تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت     23
 بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید       25
 گفتار دوم: صدور سفته       27
 بند اول: تاریخ تحریر-تاریخ سررسید      27
 بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر     27
 بند سوم: تاریخ پراخت       28
 بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت     29
 بند پنجم: تمدید سررسید سفته      29
 گفتار سوم: صدور چک       30
 بند اول: نقش زمان در صدور چک      30
 بند دوم: چک بدون تاریخ       31
 بند سوم: چک به تاریخ موخر      34
 بند چهارم: تاثیر فوت صادر کننده درکارسازی چک    36
 بند پنجم: اهمیت تاریخ صدور چک      37
 فصل دوم: استمرار سند تجاری      42
 گفتار اول: ظهر نویسی       43
 بند اول: تاریخ درظهرنویسی       43
 بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی      44
 گفتار دوم: قبولی برات       45
 بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات      45
 بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی     45
 بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف    47
 بند چهارم: مواعد قبولی       48
 الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین      48
 ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت     49
 بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر     51
 بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث      52
 گفتار سوم: محل سند تجاری      52
 بند اول: زمان تشکیل محل       52
 بند دوم: زمان انتقال محل برات      53
 گفتار چهارم: ضمانت       55
 بند اول: تاریخ در صورت ضمانت      55
 بند دوم: زمان در خواست معرفی ضامن توسط دارنده    56
 بند سوم: ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن     56
 فصل سوم: زمان در سقوط سندتجاری     58
 گفتار اول: پرداخت       58
 بند اول: سررسید        58
 الف: برات به رویت       59
 ب: برات به وعده از رویت       59
 ج: برات به وعده از تاریخ سند      61
 د: برات موکول به روز معین       61
 بند دوم: اختلاف تقویم محل صدور و محل پرداخت    62
 بند سوم: تغییر سررسید       63
 گفتار دوم: عدم پرداخت       64
 بند اول: تفاوت مهلت ارائه و مهلت اعتراض     64
 بند دوم: مهلت اعتراض       65
 بند سوم: زمان اعتراض نکول      67
 بند چهارم: مهلت ابلاغ نکول به ایادی ماقبل     68
 بند پنجم: اثر عدم ابلاغ نکول به ایادی ما قبل     69
 بند ششم: مهلت مطالبه وجه      70
 بند هفتم: مبنای تعیین مهلت ارائه      71
 بند هشتم: تاریخ تأدیه وجه برات      72
 بند نهم: پرداخت وجه برات       72
 بند دهم: پرداخت قبل ازموعد برات      73
 بند یازدهم: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه     75
 بند دوازدهم: تأمین خواسته      75
 بند سیزدهم: زمان پرداخت توسط اشخاص ثالث    77
 بند چهاردهم: تهاتر       78
 بند پانزدهم: مالکیت ما فی الذمه      78
 گفتار سوم: مرور زمان       79
 بند اول: مرور زمان رجوع به متعهدان اصلی برات    79
 بند دوم: مرورزمان حق رجوع به متعهدان فرعی برات    81
 الف: مراجعه دارنده به براتکش وظهرنویسان     81
 ب: مراجعه ظهرنویس به دست های قبلی و براتکش    81
 گفتار چهارم: زمان در سقوط چک      82
 بند اول: مهلت ارائه چک       82
 بند دوم: فوت صادر کننده چک      83
 بند سوم: تأمین خواسته       83
 بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک      84
 نتیجه         85
 منابع         86


تعریف سند تجاری

اسناد تجاری صرف نظر از معنی کلی که ممکن است داشته باشند و به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند تعمیم داده شوند، معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و مصرف طلبی به سررسید مدت کم می باشد. قانون تعریفی از اسناد تجاری ننموده ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.
اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که درتجارت مستعمل است ولی به معنی اخص مقصود اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است و قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند و به برگه براتی معروف می باشند.

تاریخ در صدور برات

صدور برات، عقدی لازم است که به موجب آن، براتکش با توافق ذی نفع مندرجات برات را پس از تکمیل، تسلیم وی می دارد.
وفق ماده 223 ق.ت مواردی در روی ورقه برات انعکاس می یابد که، بعضی مندرجات الزامی و بعضی دیگر اختیاری تلقی می شوند.
تاریخ تحریر و تاریخ تأدیه به موجب ماده 226 ق.ت از جمله مندرجات الزامی برات هستند.

ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ

همان طور که می دانیم اسناد تجاری، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می شوند و امتیازات و ضمانت اجرای مخصوص به خود بیش از اسناد رسمی را از شکل خود می گیرند و هرگاه تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد، باطل نمی شود بلکه از خاصیت می افتد و تبدیل به سند عادی می گردد که غیرتجاری است. قانونگذار در ماده 226 مقررداشته در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات است 2، 3، 4، 5، 6، 7و8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود.

نقش زمان در صدور چک

پیش از ورود به بحث باید بدانیم صدور چک مستلزم تحقق دو عمل حقوقی جداگانه تنظیم و تسلیم می باشد. در قوانین تجاری مربوط به چک از تاریخ صدور، صحبت به میان آمده است. اما صدور به معنای تسلیم چک به ذی نفع که عملی مادی به شمار می رود نیز هست. مقنن در بند 2 ماده 223 و ماده 225 ق.ت راجع به برات، منحصراً به تاریخ تحریر اشاره می کند و مستنبط از ملاک موارد فوق آن است که در اسناد بازرگانی تاریخ برگه سندیت دارد. در چک نیز ویژگی احساس نمی شود که به تاریخ تحویل و نه تاریخ تنظیم توجه شده باشد، پس صدور همان مفهوم تحریر را دارد و منظور از تاریخ صدور در ماده 311 ق.ت همان تاریخ تحریر چک می باشد.

ظهر نویسی

ظهر نویسی در لغت به معنای « نوشتن پشت» سندی است. ظهر نویسی روش انتقال برات است که از قید مواردی در پشت سند و تسلیم آن به انتقال گیرنده تشکیل می شود.
ممکن است ظهر نویسی حاوی قیودی من جمله تاریخ ظهر نویسی باشد. بر اساس ماده 246 ق.ت ظهر نویسی می تواند به امضای خویش تاریخ روز نیز بیفزاید.« قید تاریخ در ظهر نویسی در قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو اجباری نیست».
اگر ظهر نویس به انعکاس تاریخ مبادرت ورزد تاریخ باید واقعی باشد. طبق ماده 248 ق.ت هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند کلاهبردار محسوب، مزوّر شناخته می شود. علاوه بر آن که ظهر نویسی اعتبار ندارد، مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل تعقیب می باشد.
« در قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند در صورت عدم وجود تاریخ در صورتی که خلاف آن ثابت نشود فرض بر این است که ظهر نویسی قبل از سررسید برات انجام گرفته است قانون تجارت ایران چنین تصریحی ندارد. »

مهلت مطالبه وجه

مطابق ماده 279 که مقرر می دارد: «دارنده برات باید در روز وعده وجه برات را مطالبه کند و ماده 280 قانون تجارت که امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می شود، معلوم گردد». دارنده برات می تواند در سررسید و تا 10 روز از تاریخ سررسید و به موجب قانون متحدالشکل ژنو دو روز از تاریخ سررسید برات، برات را به مسئولین ارائه دهد در خصوص برات به رویت حسب مقررات ماده 274 ق.ت محال در ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه نماید. مراجعه می تواند طی این مدت به کرات صورت پذیرد و در نهایت هر زمان پیش از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.
ماده 279 ق.ت به طور امری مطالبه وجه را فقط در سر وعده مقرر کرده است بنابراین بعد از سررسید و پس از گذشتن از 10 روز از تاریخ سررسید و قبل از آن برات قابل مطالبه نیست.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.