دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سودآوری مالکیت میزان افشای اختیاری

۱۶۵ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سودآوری مالكیت میزان افشای اختیاری روی دکمه سفارش خرید یا با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری تأثیر سودآوری و پراكندگی مالكیت بر میزان افشای اختیاری

The effect of  profitability and Dispersed ownership on voluntary disclosure


دانلود پایاننامه ارشد حسابداری سودآوری مالكیت میزان افشای اختیاری


چکیده

در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است. در این راستا، شركت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی مینمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شركتهای مختلف متفاوت از هم میباشد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها طی دوره زمانی —- و با استفاده از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته است. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این است رابطه معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری وجود دارد بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می شود. با این وجود میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها رابطه معنی داری قابل مشاهده نمی باشد. همچنین با توجه به یافته های تحقیق اندازه شرکت رابطه مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.

کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت


فهرست مطالب

 صفحه   عنوان
 چکیده فارسی 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 3
1-2  بیان مسئله    4
1-3  اهداف تحقیق   6
1-4 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن .  7
1-5 فرضیه های تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 8
1-7 قلمرو تحقیق 8
1-8 جامعه و حجم نمونه 9
1-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات   9
1-10 واژه های کلیدی تحقیق   9
1- 11 چارچوب کلی تحقیق .  11

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری 15
– هدف از افشا
– مخاطبین افشا
– محتوای افشا
– میزان افشا
– روش های افشا
2-4  رعایت انصاف در افشای اطلاعات 25
– پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
– تئوری لِو
– دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
– دستاوردهای کمیته جنکینز
2-5  جایگاه افشا در بازار سرمایه 28
2-6  هزینه های افشا 30
2-7  مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری 32
2-8  انگیزه های افشای اختیاری 34
– فرضیه معاملات بازار سرمایه
– فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
– فرضیه سهام جایزه
– فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
– فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
– فرضیه هزینه خصوصی
2-9  ساختار مالکیت 38
– تعریف ساختار مالکیت
– ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
– ساختار مالکیت و افشای اختیاری
2-10  سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری 43
2-11  مروری بر مطالعات پیشین 44
– مطالعات خارج از ایران
– مطالعات داخل ایران
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 مقدمه 51
3-2 روش تحقیق 51
3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن 51
3-4 جامعه آماری تحقیق 53
3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 54
3-6 روش جمع آوری داده ها 55
3-7 قلمرو زمانی تحقیق 56
3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها 56
– متغیر وابسته تحقیق
– متغیرهای مستقل تحقیق
– متغیرهای کنترلی تحقیق
3-9  مدل تحقیق 58
3-10  نحوه آزمون فرضیه های تحقیق 59
– مدل رگرسیون
– آزمون خودهمبستگی جملات خطا
– روش تجزیه و تحلیل داده ها
– آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل
– تحلیل توصیفی داده ها
3-11  خلاصه فصل 67
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1  مقدمه 69
4-2 آماررسیر توصیفی متغیرهای تحقیق 69
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق 74
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق 75
4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق 77
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 77
– برآورد مدل
– تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
– تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
– سایر یافته های تحقیق
4-7  خلاصه تحقیق 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 85
5-2 خلاصه و نتیجه گیری 85
– نتایج حاصل از فرضیه اول
– نتایج حاصل از فرضیه دوم
– نتایج سایر یافته های تحقیق
5-3  بررسی تطبیقی یافته های تحقیق 89
5-4  پیشنهادهای تحقیق 90
– پیشنهادهایی مبنی بر نتایج تحقیق
– سایر پیشنهادهای تحقیق
– پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
پیوستها و ضمائم
– چک لیست افشای اختیاری 93
– خروجی های نرم افزار آماری 95
 115   فهرست منابع و مأخذ
 چکیده انگلیسی 121


فهرست جدول ها

صفحه   عنوان

 3-1 جدول روند غربالگری جامعه آماری 54
3-2 جدول پارامترهای محاسبه تعداد و نمونه آماری تحقیق 55
3-3 جدول جدول تحلیل واریانس 61
4-1 جدول آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 71
4-2 جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق 74
4-3 جدول نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی 75
4-4 جدول ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق 76
4-5 جدول جدول نتایج آزمون چاو برای مدل تحقیق 78
4-6 جدول جدول نتایج آزمون هاسمن برای مدل تحقیق 78
4-7 جدول جدول نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل تحقیق 80
4-8 جدول جدول نتایج آزمون مدل تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت 81
5-1 جدول جدول نتایج فرضیه اول 87
5-2 جدول نتایج فرضیه دوم 87
5-3 جدول نتایج سایر یافته های تحقیق 88


افشا و مفهوم آن در حسابداری

در سطح معنايي، افشا به معني انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمايل به استفاده محدود از اين واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادي اعم از مالي و غير مالي، كمي يا ساير اشكال اطلاعات مرتبط با وضعيت و عملكرد مالي شركت را افشا می گویند. افشا در حسابداري واژه اي فراگير است و تقريياً تمامي فرآيند گزارشگري مالي را در برمي گيرد. افشا در صورتي كه به واسطه يك منبع مقرراتي و وضع كننده قوانين الزامي شده باشد، افشاي اجباري گفته مي شود  و در صورتي كه افشاي اطلاعات تحت تأثير قوانين خاصي نباشد، افشاي اختياري تلقي مي شود. همچنين، افشا به طور ضمني بيانگر ارايه حداقلي از اطلاعات در گزارشهاي شركت است به نحوي كه بتوان به وسيله آن ارزيابي قابل قبولي از ريسك ها و ارزش نسبي شركت به عمل آورد و كاربران اطلاعات را در اين زمينه ياري نمايد. (– و همکاران، 1388، ص 52). در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایه گذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می کنند برقرار کرده است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سالهای اولیه کمیسیون نامبرده تأکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارایه اطلاعات در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهامداران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری در مورد افشا، نشان می دهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیأت های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تایید) به افشای اطلاعاتی پویا  (پیش بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است.

محتوای افشا

پاسخ به اين پرسش که «چه اطلاعاتي لازم است افشا شود؟» را بايد در هدف هاي بنيادي حسابداري جستجو کرد. اگر خواست ها و نيازهاي خاص يا کلي سرمايه گذاران اصلي مورد تأکيد باشد، يكي از هدفها بايد ارائه اطلاعات کافي به منظور فراهم کردن امكان مقايسه نتايج مورد انتظار باشد. يكي از راه هاي دستيابي به اين هدف افشاي اطلاعات کافي درمورد نحوه اندازه گيري و محاسبه اقلام منعكس درصورتهاي مالي است. زيرا با اين کار امكان تبديل مبالغ مربوط به واحدهاي انتفاعي مختلف به ارقام همگني که مستقيمآً قابل مقايسه باشند براي سرمايه گذاران فراهم مي شود.

رويه هاى حسابدارى

تنوع روش هاي پذيرفته شده حسابداري که در واحدهاي انتفاعي مورد استفاده قرار ميگيرد، قابليت مقايسه مستقيم صورتهاي مالي را مشكل تر ساخته است. در اين ارتباط يكي از راه حل هاي پيشنهادي، افشاي مناسب روشهاي استفاده شده در هر مورد است. افشاي رويه هاي حسابداري که جزء اطلاعات غيرکمي است، مي تواند به تفسير بهتر صورتهاي مالي هر يك از واحدهاي انتفاعي کمك کند و در نتيجه تصميمات مبتني برصورت هاي مزبور را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو، استانداردهاي حسابداري نيز بر مبناي اين فرضيه، افشاي اطلاعات مربوط به روش هاي حسابداري مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورتهاي مالي  ضروري دانسته است.

جايگاه افشا در بازار سرمايه

مبــنای تصمیم‌گیری مشارکت‌کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس‌ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه‌های فعال در این بازارها منتشر می‌شود، بهره‌گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم‌گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان‌پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی‌های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت‌گذاری اوراق به شیوه‌ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت‌ها و پیش‌بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق‌بهادار قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ ها و دستورالعمل‌های متعددی تدوین کرده‌اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه‌های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت‌های خود مکلف شده‌اند.

مفهوم افشای اختیاری

براساس فرضيات بازار كارا قيمت سهام شركت ها به طور كامل و آني بازتابي از كليه ي اطلاعات موجود در بازار است. با عنايت به اين واقعيت كه غالباً مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در خصوص عملكرد شركت هستند، از اين رو احتمال مي رود اين عدم تقارن اطلاعات زمينه اي براي ارزش گذاري اشتباه شركت فراهم سازد. در اين راستا مديران به منظور تصحيح ارزش گذاري اشتباه شركت علاوه بر افشاي حداقل اطلاعات براساس استانداردهاي موضوعه، به افشاي اختياري اطلاعات از طريق پيش بيني عملكرد آتي، گزارش هاي اينترنتي، جرايد مالي و … مي پردازد (– و سروش یار، 1388، ص 46). یکی از  بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازماني ها در اختیار برون-سازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (– و –، 1385). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزههای شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان میدهد که انگیزههای زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.

ساختار مالكيت

ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت  از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کارآیی هر شرکتي تأثير قابل توجهي داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند اما در طول سه دهه اخير، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهة شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می‌شود. تركيب سهامداران در كشورهاي مختلف متفاوت مي باشد. در برخي از كشورها همانند فرانسه، واحدهاي تجاري كوچك و متوسطِ داراي مالكيت خانوادگي زياد هستند. در كشورهايي مثل آلمان، بانك ها اكثريت سهام شركت هاي بزرگ را در اختيار دارند. در برخي كشورها همانند ايران مالكيت دولتي بخش عمده اي را تشكيل مي دهند، و در كشورهايي مثل آمريكا و انگليس گسترده ترين سطح مالكيت عمومي ديده مي شود (–، 1387، ص 18).

سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری

فعالان بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی کسانی است که در مورد مؤسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی را با اطلاعات مرتبطی که از سایر منابع به دست می آورند، ترکیب کنند تا بتوانند بطور مناسب تصمیم گیری نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم آورد. این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید (–و –، 2001).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.