حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری مدیریت سود

۱۱۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری مدیریت سود به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی مالکیت صندوقهای سرمایه گذاری مدیریت سود


چکیده :

اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.
این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق هاي سرمايه گذاري در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.
نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: عدم تقارن اطلاعات ،مدیریت سود ،صندوق های سرمایه گذاری


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه . 2
1-2بیان مساله تحقیق .2
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .3
1-4 اهداف تحقیق .5
1-5 سوالات تحقیق 5
1-6چهارچوب مفهومی تحقیق 5
1-7فرضیه های تحقیق 5
1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق 6
1-8-1 مدیریت سود 6
1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی 7
1-8-3 سرمایه گذاران نهادی 7
1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری 8
1-9قلمرو تحقیق .8
1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات 8
1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق .9
1-12ساختار کلی تحقیق 10
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه 12
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 12
2-2 مدیریت سود 12
2-2-1 تعریف مدیریت سود 14
2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود . 15
2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود .17
2-2-3-1 فرضیه مکانیکی 17
2-2-3-2 فرضیه بازار کارا 17
2-2-3-3 نظریه اثباتی . 17
2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود .18
2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش 18
2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود 19
2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود 19
2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود .19
2-2-5 انگیزه های مدیریت سود .20
2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت 20
2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی 23
2-2-6 اقلام تعهدی .25
2-3 عدم تقارن اطلاعاتی 27
2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی 28
2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی .28
2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 29
2-4 سرمایه گذاران نهادی 30
2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک 32
2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک .32
2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری 33
2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری 35
2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری 36
2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری .37
2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق .37
2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری 38
2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود .38
بخش دوم-پیشینه تحقیق 40
2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 40
2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 43
2-8 خلاصه فصل دوم 52
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه .54
3-2 روش تحقیق 55
3-3 تدوین فرضیات تحقیق .56
3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق 56
3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات 56
3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق 57
3-6-1 مدیریت سود .57
3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی 58
3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری .58
3-6-4 متغیرهای کنترلی .59
3-7معرفی مدل تحقیق 60
3-8آزمون های آماری مورد استفاده .61
3-8-1 آمار توصیفی .61
3-8-2 ماهیت و منابع داده ها 61
3-8-3 آزمون هاسمن 63
3-8-4 آزمونF 63
3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون .64
3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون .64
3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب .64
3-8-6 آزمون استقلال خطاها .65
3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها .65
3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها 65
3-8-9ناهمسانی واریانس ها 66
3-9خلاصه فصل سوم .66

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
4-1 مقدمه 68
4-2 آمار توصیفی داده ها .68
4-3 آمار استنباطی 71
4-3-1 آزمون پایایی متغیرها 71
4-3-2 تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون 72
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون .73
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 74
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها .74
4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها .75
4-4 نتایج آزمون فرضیه ها 76
4-4-1 آزمون فرضیه اول .76
4-4-2 آزمون فرضیه دوم .78
4-4-2 آزمون فرضیه سوم 80
4-5خلاصه فصل چهارم 80
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 83
5-2مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق .83
5-3بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج تحقیق 84
5-3-1فرضیه اول .84
5-3-2 فرضیه دوم 84
5-3-3 فرضیه سوم .85
5-4نتیجه گیری کلی 86
5-5محدودیت های تحقیق .86
5-6پیشنهاد های کاربردی تحقیق .87
5-7پیشنهاد های آتی تحقیق 87
5-8خلاصه فصل پنجم 87
منابع فارسی .88
منابع لاتین .92
پیوست ها
پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی 94
چکیده انگلیسی 96


۱-۱ مقدمه
یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.
مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.


۱-۲ بیان مسأله تحقیق

اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.
هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.
ژائو و ژانگ در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای ،2013)
با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.