حسابداری سرمایه گذاران نهادی جریانات نقدی سرمایه گذاری هزینه نمایندگی

۱۱۵ هزار تومان ۸۵ هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود پاياننامه حسابداری سرمایه گذاران نهادی جریانات نقدی سرمایه گذاری هزینه نمایندگی به ایمیل زیر در ارتباط باشید.

sellthesis@gmail.com


پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری بررسی تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


حسابداری سرمایه گذاران نهادی جریانات نقدی سرمایه گذاری هزینه نمایندگی


چکیده :

يكي از فرضيه هاي اصلي تئوري نمايندگي اين است كه مديران شركت (كارگزاران) و سهامداران (كارگمار) تضاد منافع دارند و مديران لزوما به نفع سهامداران تصميم نمي گيرند.باتوجه به اين فرضيه مديران به دنبال اين هستند كه با استفاده از نفوذ نمايندگي منافع خودرا بيشينه كنند. هدف اين پ‍ژوهش بررسي تاثير سرمايه گذاران نهادي برحساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري با تاكيد بر هزينه نمايندگي است. جامه آماري 148 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1391-1387 مي باشد.روش پ‍وهش از نوع همبستگي مي باشد. نتيجه يافته هاي پ‍وهش بيانگر آنست كه سرمايه گذاران نهادي بر حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري تاثير مثبت و معنادار دارد. همچنين حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري در شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي هستند نسبت به شركت هايي كه داراي هزينه نمايندگي نيستند بيشتر مي باشد.
وا‍‍‍‍‍‍‍زه هاي كليدي: سرمايه گذاران نهادي،حساسيت جريانات نقدي سرمايه گذاري،تاكيد بر هزينه نمايندگي


فهرست مطالب

چکیده فارسی .1
1-کلیات پژوهش 2
1-1- مقدمه 3
1-2- تشریح و بیان مساله 3
1-3- ضرورت انجام تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 6
1-4-1- اهداف علمی تحقیق 6
1-4-2- اهداف کاربردی تحقیق .7
1-5- تبیین فرضیه های تحقیق . 7
1-6- قلمرو تحقیق . 8
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق . 8
1-6-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق 8
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق .8
1-7- تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق 8
1-8- ساختار کلی تحقیق 9
2-مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق .11
2-1- مقدمه 12
2-2- حاکمیت (راهبری) شرکتی 12
2-2-1- پایگاه نظری حاکمیت شرکتی .12
2-2-1-1- نظریه نمایندگی .13
2-2-1-2- نظریه گروه های ذینفع 16
2-2-1-3- نظریه هزینه معاملات .18
2-2-2- سازوکارهای حاکمیت شرکتی 19
2-3- جریانات نقدی و حساسیت آن بر سرمایه گذاری 31
2-3-1-تعریف جریان های نقدی 32
2-3-2-اهمیت وجه نقد در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی 33
2-3-3-مفهوم نگهداری وجوه نقد مورد انتظار(مطلوب) .34
2-3-4- نوسان پذیری جریان وجه نقد 36
2-4-مسائل نمایندگی 37
2-4-1- هزینه نمایندگی .37
2-4-2- تئوری زیربنایی نمایندگی 41
2-4-3- انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 45
2-4-3-1- قرارداد برمبناي رفتار يا زمان .46
2-4-3-2- قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك 47
2-5- پیشینه تحقیق .48
2-5-1- پیشینه خارجی تحقیق 48
2-5-2- پیشینه داخلی تحقیق .52
2-6- خلاصه فصل 55
3-روش شناسی تحقیق 57
3-1- مقدمه 58
3-2- روش تحقیق .58
3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق 59
3-3-1- روش نمونه گیری .59
3-4- فرضیه های تحقیق 60
3-5- بيان فرضيه هاي آماري 61
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق .61
3-7- قلمرو تحقیق 62
3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق 62
3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق 62
3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق 62
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 62
3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها .62
3-9-1- متغیر وابسته 63
3-9-2- متغیر مستقل 64
3-9-3- متغیر تعديل گر 64
3-9-4- متغیرهای کنترلی 65
3-10– تابع آماره (ملاک آزمون کننده) 66
3-10-1-آمار توصیفی 66
3-10-2- آمار استنباطی 67
3-10-2-1-آزمونK-S نرمالیته داده ها .68
3-10-2-2-آزمونD-W (دوربین واتسون) .68
3-10-2-3- آزمون ریشه واحد (آزمون مانایی) 68
3-10-2-4-آزمون برازش مدل 68
3-10-2-5-آزمون هاسمن .69
3-10-2-6-آزمون رگرسیون چند متغیره .70
3-10-2-7-آزمون معنادار بودن ضرایب .70
4- تحلیل داده ها .73
4-1- مقدمه 74
4-2 – آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 74
4-3- آزمون نرمال بودن توزيع متغير وابسته پژوهش .75
4-4 -بررسي همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش 76
4-5- آزمون ریشه واحد (مانایی) متغیرهای پژوهش .77
4-6 -نتايج آزمون فرضيه ها 78
4-6-1-نتايج آزمون فرضيه ها 79
4-7- خلاصه نتایج تحقیق .84
5-نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 85
5-1- مقدمه 86
5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 87
5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اصلي اول . 87
5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي اول 87
5-2-3- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه فرعي دوم 87
5-2-4- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم .87
5-3- بحث و نتیجه گیری کلی .88
5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق .88
5-5- پیشنهادات تحقیق 89
5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق .89
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده .90
5-6- محدودیت ها و موانع تحقیق 90
5-7- خلاصه فصل 91
فهرست منابع 92
منابع فارسی .92
منابع انگلیسی 94
چکیده انگلیسی .97
پیوست پایان نامه 98


1-1- مقدمه

جریانات نقدی یکی از شاخص های مهم در ارزیابی واحد اقتصادی می باشد که در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و..، نقش محوری دارد. بر همين اساس با توجه به اهميت جريانات نقدي ممكن است اين مهم دستخوش يكسري نفوذهاي نمايندگي شود بنابراین این تحقیق با توجه به نقش ساختار کنترل بر حساسيت جریانات نقدی در ادامه این فصل ابتدا به بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق، قلمرو تحقیق و…. می پردازد.


1-2- تشریح و بیان مساله
در شرکت های گسترده امروزی به دلیل تعداد مالکان و سهامداران نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست(کبیرزاده،1387). به همین دلیل مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند، در نتیجه ی جدایی مالکیت از مدیریت(کنترل)، یک مشکل سازمانی به نام «مشکل نمایندگی» به وجود آمد (حساس یگانه،1388). مشکل نمایندگی ناشی از انگیزه مدیران جهت رسیدن به منافع شخصی است(جنسن ،1986). در این راستا جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.
یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت«کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند(جنسن1986).
از دیگر مفروضات تئوری نمایندگی، این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگمار پرهزینه است.
هزینه های نمایندگی ، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. از طرف دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند(جنسن1986). از نظر جنسن(1986) یکی از شاخص های اندازه گیری مسائل نمایندگی سطح جریان نقد آزاد می باشد، که ممکن است برخی از مدیران جریانات نقد آزاد را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کنند تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تامین کنند. هزینه های ناشی از جریان نقد آزاد، هزینه هایی هستند که در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری شده اند(مهرانی و باقری ،1388). بر همین اساس ساختارهای کنترلی برای هزینه ها و تضادهای سازمانی ناشی از این موضوع به اتخاذ سیاست های پرداختند.
در يك نگاه كلي ساختار کنترل شرکت، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت ها را تعيين مي كنند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكيت ايشان، اعضاء هيئت مديره و نحوه ترکیب آن ها، مديريت شركت كه توسط مدير عامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي شود و ساير ذينفع ها كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند(برای مثال بوشی و همکاران،2008/ عبداله، 2009/ توتاخانه،1387). اساسي ترين ركن بحث ساختار کنترل شرکت ، اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت و هدایت فعالیت های عملیاتی به سمت سودآوری است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران اقلیت با موانعي روبرو شود و منافع ایشان را در شرکت های سرمایه پذیر تحت تاثیر قرار دهد(توتاخانه، 1387).
یکی از مفاهیمی که اخیرا بسیار مورد توجه تنظیم کنندگان مقررات ساختار کنترل شرکت و تدوین کنندگان رویه های گزارشگری مالی قرار گرفته است؛ حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری می باشد. زیرا بدلیل پیچیدگی در شناسایی و افشای آن یکی از چالش های گزارشگری مالی محسوب می شود که می توان بطور بالقوه در تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، موثر باشد(چین و سو،2010).
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آنها است. جریانات نقدی، در بسیاری از تصمیمات مالی، الگوهای ارزش گذاری اوراق بهادار، روش های ارزیابی طرح های سرمایه ای و …، نقش محوری دارد(ثقفی و هاشمی،1383).
به طور کلی در پژوهش های حسابداری ، حساسیت جریانات نقدی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری که اشاره به درصد تغییر در مخارج سرمایه ای شرکت ها در قبال تغییرات در جریانات نقدی است (کاشانی پور و نقی نژاد،1388).
2- حساسیت جریانات نقدی وجه نقد می باشد، که اشاره به درصد تغییر در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریانات نقدی است(دیچا و همکاران ،2012). که در این تحقیق منظور از حساسیت جریانات نقدی، مورد اول (حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری) می باشد.
شواهد تجربی اخیر نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری می تواند غیر یکنواخت باشد که این مورد می تواند ناشی از چند عامل باشد یکی از این عوامل، عدم وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان می باشد. که این موضوع می تواند حساسیت های جریان نقدینگی سرمایه گذاری را افزایش دهد. باگست و همکاران (2005) حساسیت های منفی را در نتیجه ی شرکت هایی که توقیف شده اند به ویژه داشتن درآمد عملیاتی منفی می دانند. کلری و همکاران (2007) به شواهد دست یافتند که شرکت هایی که دارای ساختار کنترلی قوی هستند و همچنین دارای سرمایه گذاران نهادی هستند، دارای حساسیت جریانات نقد سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکت های دارای عدم سرمایه گذاران نهادی هستند. اما احتمالا این مورد در شرکت های دارای هزینه نمایندگی متفاوت است.

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.