انگیزه پیشرفت سبکهای اسنادی خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی

95 هزار تومان 55 هزار تومان
افزودن به سبد خرید

جهت خرید و دانلود انگیزه پیشرفت سبکهای اسنادی خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی با ایمیل زیر در ارتباط باشید

sellthesis@gmail.com


انگیزه پیشرفت سبکهای اسنادی خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی


پایان نامه کار شناسی ارشد روانشناسی تربیتی رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان


چکیده

این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر انجام شد.فرضيه‏هاي تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی: بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.و فرضیه های فرعی:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.2- بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.3– بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجی آباد است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان حاجی آباد 3361 نفر اعلام شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد 346 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ )، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی گردآوری شد .
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که:1-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد2-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر رابطه وجود دارد3-بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان حاجی آباد رابطه وجود دارد.


فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1-تعریف و بیان مساله 4
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-3-اهداف تحقیق 5
1-3-1-هدف کلی 5
1-3-2-اهداف جزئی 6
1-4-سؤالات تحقیق 6
1-4-1-سئوال اصلی 6
1-4-2-سئوالات فرعی 6
1-5-فرضيه‏هاي تحقیق 6
1-5-1-فرضیه اصلی 6
1-5-2-فرضیه های فرعی 6
1-6-تعريف متغیرها 7
1-6-1-انگیزش پیشرفت 7
1-6-2-سبکهای اسنادی 7
1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی 7
1-6-4-انگیزش تحصیلی 8
فصل دوم:ادبیات تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق 10
2-1-1-انگيزش پيشرفت تحصيلي 10
2-1-2-پيشرفت 11
2-1-3-اهداف پيشرفت 12
2-1-4-منشا نياز به پيشرفت 12
2-1-5-مدل پيشرفت اتكينسون 15
2-1-6-نظریه مک کللند 16
2-1-7-انگیزه پیشرفت 16
2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت 17
2-1-9-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت 18
2-1-10-نظريه هاي انگيزشي 19
2-1-10-1-جان اتکینسون 19
2-1-10-2-ویکتور وروم 19
2-1-10-3-کمپبل و پریچارد 19
2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش 19
2-1-10-5-بیریل سان و استانیر 19
2-1-10-6-میسکل 20
2-1-10-7-فرويد 20
2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله 20
2-1-12-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 21
2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی 24
2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا 24
2-1-15-راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي 26
2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت 29
2-1-17-خودکار آمدی 30
2-1-18-نظريه هاي خودكارآمدي 32
2-1-19-عوامل موثر بر خودكارآمدي 34
2-1-20-وراثت 37
2-1-21-موقعيت 38
2-1-22-زمان 39
2-1-23-ابعاد خودکارآمدی 40
2-1-24-سبکهای اسنادی 42
2-1-25-منابع کنترل 43
2-1-26-جریان نسبت دادن 45
2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی 45
2-1-28-خواص استنباطهای علی 47
2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست 49
2-2-پیشینه تحقیق 50
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقيق 56
3-2-جامعه آماري ،نمونه آماري و روش نمونه گيري 56
3-3-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 56
3-4-روايي 58
3-5-پايایي 58
3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات 59
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه 61
4-2-توصیف داده های پژوهشی 61
4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت 61
4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی 62
4-3-آزمون فرضیه ها 62
4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم 62
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 67
5-2-نتیجه گیری 67
5-3-پیشنهادات 69
5-3-2-پیشنهادات پژوهشی 69
5-4-محدودیت های تحقیق 70
فهرست منابع و مآخذ 71
منابع فارسی 71
منابع لاتین 72
پیوست ها 73


مقدمه
نیاز به پیشرفت یکی از نخستین انگیزه هایی است که به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفته است (مک کلند، اتکینسون، کلارک، لاول،1953).باتل معتقد است که انگیزش تحصیلی عبارتست از گرایش همه جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی ترین معیارها،تلاش برای موفقیت در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است.دانش آموزان از سطوح متفاوتی از انگیزه تحصیلی برخوردارند،به همین علت در زندگی خود به شیوه های کاملا متفاوتی رفتار می کنند.به عنوان نمونه اشخاصی که از نظر نیاز به پیشرفت در سطح بالایی قرار دارند نسبت به افرادی که که نیاز به پیشرفت ضعیف تری دارند بیشتر متمایل به تحصیلات دانشگاهی ،کسب نمره های بالاتر و فعالیت های فوق برنامه هستند (اتکینسون،1980).
از مفهوم سبک های اسنادی یا سبک تبیینی برای مشخص کردن انواع تبیین هایی استفاده می شود که افراد معمولا در مواجهه با یک رویداد به کار می گیرند (بریجز،2001).عوامل علی رفتار را اسناد می گویند و بر این اساس ،رفتار دیگران را به عوامل یا ویژگی های شخصی پایدار (به اصطلاح عوامل غیر موقعیتی) و یا به جنبه هایی از موقعیت اجتماعی آنان اسناد می دهند (پتری،1996)
بندورا خود کارآمدی را دریافت و داوری فرد درباره مهارت ها و توانمندیهای خود برای انجام کارهایی که در موقعیت های ویژه بدان ها نیاز است،تعریف می کند.از سوی دیگر خودکارآمدی زمانی بر کارکرد تاثیر می گذارد که شخص مهارت های لازم برای انجام کار ویژه را دارا باشد و برای انجام آن کار به اندازه کافی برانگیخته شود (پاجارس،1996)
در این تحقیق رابطه بین انگیزه پیشرفت،سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه بررسی می شود.


1-1-تعریف و بیان مساله

انگيزش، پديده اي است ذاتي كه تحت تأثير چهار عامل، يعني، موقعيت (محيط و محر كهاي بيروني)، مزاج (حالت و وضعيت دروني ارگانيزم)، هدف (هدف رفتار، منظور و گرايش)و ابزار (ابزار دستيابي به هدف) قرار دارد. انسان ها براي دستيابي به اهداف، نيازها و غرايز خود انگيزش لازم را كسب مي نمايند. در خصوص دانش آموزان، انگيزش تحصيلي، از اهميت خاصي برخوردار است. با انگيزش، دانش آموزان تحرك لازم را براي به پايان رساندن موفقيت آميز يك تكليف، رسيدن به هدف يا دستيابي به درجه معيني از شايستگي در كار خود دنبال مي كنند تا بالاخره بتوانند موفقيت لازم را در امر يادگيري و پيشرفت تحصيلي كسب نمايند (محمدی، 1386).
در روان شناسي، انگيزش، به شروع، جهت، شدت و مقاومت رفتار اطلاق مي شود (گين،1995). انگيزش يک وضعيت پويا و موقتي است که بايستي از شخصيت يا هيجان تفکيک گردد. انگيزش، تمايل و علاقه به انجام چيزي است. يک شخص با انگيزه مي تواند برخوردار از اهداف کوتاه مدت و يا بلند مدت باشد. شخصيت به صفات و خصوصيات با دوام تر افراد (مثل کم رويي، برونگرايي، هشياري و …) نسبت داده مي شود؛ همچنين بر خلاف انگيزش، هيجان معطوف به حالت هاي گذراست (مثل خشم، اندوه، شادي و …) که فوراً منجر به رفتار نمي شود (هاشمی ، 1389).

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .