دانلود پایان نامه ارشد عمران

جهت خرید و دانلود پایان نامه آماده ارشد عمران با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید


دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران


مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

ارزیابی ژئوسنتتیک تقویت خاکریزی در خاک رس نرم

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد

ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد ۲۸۰۰ ایران

ارزیابی و بهبود عملکرد لرزه ای ساختمان های بتن مسلح نامنظم موجود

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی

بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب MATLAB

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ایدر برابر زلزله های افقی و قائم

بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

پایان نامه ارشد عمران زلزله بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل

بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

بررسی منحنی شکست سازه های فولادی با قاب خمشی متوسط در اثر خرابی پیش رونده حین زلزله

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره برداری سدها

بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا

بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی

بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها

بررسی ضریب رفتار سازه‌های فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی

تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با استفاده از الگوریتم بهینه یابی

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر

تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود

تحلیل دینامیکی سکوی پایه کششی تحت تاثیر بار ضربه ای

تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم بادبند دروازه ای

تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تحلیل عددی سه بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی شیروانی

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی
رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای
رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری
شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی
شناسایی خرابی در سازه ها با استفاده ازپاسخ های حوزه زمان و یک روش بهینه سازی
طراحی بهینه لرزه ای قاب های فولادی
طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی
کاربرد روش های فازی و عصبی-فازی در سازه های کنترل شده با میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر تنظیم پذیر مغناطیسی
کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه
متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی
محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاهها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون
مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مدل سازی عددی آبگیر و مکانیسم شکل گیری توپوگرافی به روش تزریق رسوب بر روی بستر صلب با استفاده از نرم افزار SSIIM
مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران
معرفی یک روش مناسب برای آنالیز دینامیکی شمع ها در خاک های ناهمگن غیرایزوتروپ
مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر
مقایسه رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده
مقایسه روش های نوین آنالیز پایداری در شبکه های میکروژئودزی
مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم
مقایسه نشست میکروپایل ها به روشهای عددی، تئوری وآزمایشهای میدانی در خاکهای ماسه ای
بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت