دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

جهت خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با ایمیل sellthesis@gmail.com در ارتباط باشید

در صورت انتخاب هر یک از موضوعات زیر، درخواست فهرست و چکیده را به ایمیل ما ارسال و در صورت تایید جهت دریافت فایل اقدام فرمایید


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی


دانلود پایان نامه ارشد آموزش زبان

دانلود پایان نامه ارشد آموزش زبان


A CDA Approach to the Representation of Cultures and Ideologies through Translated Political Texts A case Study of Translations of Killing Hope by W. Blum and All the Shah’s Men by S. Kinzer

A Bakhtinian Reading of Donald Barthelme’s Snow White

A Deleuzean Study of Samuel Beckett’s Three Plays Krapp’s Last Tape, Not I, Endgame

A Scrutiny of In-service Training Programs for EFL Teachers and the Development of a Model Based on Language Teachers’ Perceptions

A Socio-Cultural Prospect toward Translation of Tourism Texts on the Basis of Venuti’s Domestication and Foreignization Theory A Case Study of Eastern Azarbaijan Tourism Texts

A Study of EFL Learners’ Attitude towards Language Training Software Packages and their Effectiveness A Case Study of Tell Me More and Rosetta Stone Packages

A Study of Ian McEwan’s Novels Atonement and Solar in the Light of Žižekian Ideology

A Study of Incorporation of Critical Pedagogy among Male and Female EFL Pre-Service Teachers The Correlation between Proficiency Levels and Attitude toward Critical Pedagogy

A Study of Iranian EFL Teachers’ and Students’ Perceptions and Actual Treatment of Culture in EFL Classes2015

A Study of Persian Translations of English Phrasal Verbs in Dan Brown’s Inferno

A Study of Selected Short Stories of Kurt Vonnegut, Jr. Under the Light of Jean-François Lyotard’s Theory

A Study of the Concepts ‘Unity’, ‘Individuality’ and ‘Microcosm’ in Emerson’s Selected Poems

A study on the effectiveness of bilingual Teaching of Cognate Words (Persian-English) on Iranian upper intermediate EFL learners’ knowledge of Lexical development

A Study on the Effectiveness of Task types (noticing-reformulation) on Iranian Low Intermediate EFL Learners’ Retention of Collocations

A Study on the Effectiveness of Textual Modification on the Improvement of Iranian upper-Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension

An Examination of a Conceptual framework of the U.N. Sanctions “Maintenance of International Peace and Security”

An Intertextual Approach Investigation of Nott, Darbandi and Davis’ English Translation of Key-Phrase Allusions in Attar’s Mantiq ut-Tair

An Investigation into Social Interest An Adlerian Critical Reading of Henrik Ibsen’s A Doll’s Houseand Hedda Gabler in the Light of Psychoanalytical Feminism 2015

An Investigation of the Iranian Foreign Language Teachers’ Knowledge and Performance Based on INTASC Model

An Investigation of the Listening Comprehension Strategies Used by Iranian EFL Learners

Analysis of Narrative in Trout Fishing in America and In Watermelon Sugarby Richard Brautigan

Assessment of Soil Genesis in a Salt-Affected Plain for Soil Reclamation and Improvement Strategies in Miandoab Region

Black Anti-Semitism & Jewish Anti-Black Racism in Bernard Malamud’s The Tenants

Critical Pedagogy and Language Teaching at Iranian Schools Where Are We

Didactique de la grammaire française dans les universités et certains instituts de langues en Iran

Die Rolle der Aufopferung in der Nachkriegsliteratur von Deutschland und Iran

Dissident Subcultures and Universal Dissidence in Imamu Amiri Baraka’s Selected Literary Works2014

Effect of Task- Based Instruction on Developing Iranian Intermediate EFL learners’ Speaking ability, Learner Autonomy and Creativity

EFL Teachers’ and learners’ Perceptions of Demotivating Factors Influencing Bandar Abbas High School Students’ Speaking Skill

Eine Psychoanalytische betrachtungweise des Romans „Das Leben ist eine Karwanserei ….“ von Emine Sevgi Özdamar

Eine Untersuchung der Übersetzungen des Heiligen Korans nach Theorie von Eugene Nida2014

Étude Comparative du Passé Composé et de l’Imparfait en Français, en Anglais et en Persan2012

Etude de l’effet de la musique sur l’enseignement et l’apprentissage de la Langue Française

Evaluating the M.A. English Translation Curriculum in Iran

Exploring the impact of Pair Work on Writing Performance of Iranian EFL Learners

Familiarity of Iranian ESP Teachers and Learners with Academic Rhetoric Within a Systemic Functional Grammar at Graduate Level

Figure du temps chez Le Clézio (Désert, La Ritournelle de la faim, L’Africain)

Investigating apology strategies among Kurdish bilinguals, a case study in Ilam

Investigating hierarchical decoding mechanisms in the visual cortex

Investigating Ilami EFL teachers’ performance in pronunciation of neutral and non-neutral suffixes

Investigating Post-traumatic Stress Disorder Symptoms and Recovery In Kurt Vonnegut’s Novel (A Psychoanalytical Reading of Slaughterhouse-Five)

Investigating the Relationship between Teacher’s Thinking vs. Feeling Personality Type and Iranian Pre-Intermediate EFL Learners’ Speaking Skill

Investigating the Role of Translator’s Ideology in Manipulating Translated Text A CDA Approach

Investigation on Rheological Behaviour of Dually Modified Cassava Starch/-Carrageenan as Gelatin Alternative in Pharmaceutical Hard Capsules

Iranian Kurdish-Speaking High School Students’ Beliefs about English Language Teachers and Learners

L’ÉFFET DE L’APPROCHE FONCTIONNELLENOTIONNELLE SUR LE NIVEAU DE COMPÉTENCE DES APPRENANTS FRANÇAIS COMME LA LANGUE ÉTRANGÈRE ET L’ÉVALUATION PAR UN TEST FONCTIONNEL

La connaissance des termes congénère pour améliorer l’apprentissage de la langue française

La langue française à travers les âges2015

La littérature féministe, du Moyen-Ȃge au XXe siècle 2015

La méthode communicative et l’élève du FLE à l’école élémentaire2014

Le journal et la fiction dans les œuvres d’André Gide2015

Linguistic Analysis of Verbal Humor (Jokes)

Overt-Correction vs. Recasts and Grammar Performance of Iranian Male Learners of English

Reading William Gibson’s Trilogy; Neuromancer, Count Zero, and Mona Lisa Overdrive, In the Light of Jean Baudrillard’s Theo

THE COMPARATIVE IMPACT OF AUTONOMY AND CRITICAL THINKING ON EFL LEARNERS’ WRITING ACHIEVEMENT

The Affirmative Impact of Visual and Verbal Techniques upon Raising Vocabulary Achievement of Iranian High School Students

The Analysis of Translation Strategies of Cultural Presuppositions in James Joyce’s “Dubliners”

The Comparative Effect of Cooperative and Competitive Learning on EFL Learners’ Achievement of Speech Acts

The Comparative Effect of Storytelling and Role Playing on EFL Learners’ Motivation 2014

The Comparative Impact of Analysis and Inference on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension 2014

The Degree of Acceptability of the Academy of Persian Language and Literature (APLL) Astronomy Terminology Equivalents among Technical Translators of the Field

The Difference between Introverted Extroverted EFL Learners’ Cooperative Writing 2015

THE EFFECT OF CRITICAL THINKING ON TRANSLATION PERFORMANCE OF TRANSLATIONS STUDENTS

The Effect of Elicitation Feedback on Iranian EFL Intermediate Learners’ Speaking Accuracy and Fluency

The Effect of Project Works on Learner’s Autonomy and Language proficiency of Iranian Intermediate EFL Learners in Two High schools in District Four in Mashhad

The Effect of Reading Comprehension on Three Dimensions of Vocabulary Knowledge

The Effect of Teaching Collaborative Strategic Reading Approach (CSR) on the Improvement of EFL Learners’ Reading Comprehension

The Effect of Teaching Collaborative Strategic Reading Approach (CSR) on the Improvement of EFL Learners’ Reading Comprehension

The Effect of Team-Teaching on Second Grade of Junior High School Students’ Vocabulary Achievement

The Effect of Three Semantic Mapping Strategies on the Reading Comprehension of Iranian Intermediate EFL Learners in Kerman

The effect of using song On Iranian Intermediate EFL learners’ Grammar Accuracy

The Effects Instruction on Pragmatic Development among Iranian EFL Learners Teaching Polite Refusahs in English

The Impact of Speech Rate on Iranian Intermediate EFL Learners`s Listening Comprehension Ability

The Quest for Racial Identity In Toni Morrison’s Song of Solomon Under the Light of Derridean Deconstruction

The Relationship Among EFL Learners’ Use Of Language Learning Strategies, Learning Style Preferences, And Creativity

The Relationship among EFL Learners’ Use of Language Learning Strategies, Reading Strategies, and Reading Comprehension2013

THE RELATIONSHIP AMONG EFL TEACHERS’ TEACHING STYLES, NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING, AND AUTONOMY2014

The Relationship between EFL Learners’ Use of Reading Strategies and Comprehension of Expository and Argumentative Texts across Different Proficiency Levels

The Relationship between EFL Learners’ Use of Reading Strategies and Comprehension of Expository and Argumentative Texts

The Relationship between Emotional Intelligence and Reading Comprehension a Case study of Junior Students 

The Relationship between Language Learning Anxiety, Language Learning Motivation, and Language Proficiency among Iranian Intermediate EFL Learners

The Relationship between Teacher-Reflection and Teacher-Efficacy of Novice and Experienced EFL Teachers 2014

The Relationship between Teacher-Student Rapport and Students Willingness to Cheat among Iranian High School Students in Bandar Abbas

The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners

The Role of CALL in Facilitating the Reading Ability of EFL Learners

The Self-Efficacy Differences among EFL Teachers with Different Personality Types

Tracing Helene Cixous & Luce Irigaray’s Concepts on Female Characters of the Three Plays of Sam Shepard A Lie of The Mind, States of Shock & Buried Child

Translation of English Reduplicative Words into Persian

U.S. POLICIES TOWARD IRAN AND IMPLICATIONS FOR REGIONAL SECURITY IN THE PERSIAN GULF FROM 1979 – ۲۰۰۸


پایان نامه آموزش زبان انگلیسی بررسی تاثیر گفتمان جنسیتی در کتاب زبان انگلیسی سوم دبیرستان با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی بررسی تاثیر دانش ریشه شناسی اصطلاحات زبان انگلیسی بر فراگیری اصطلاحات مبهم در میان زبان آموزان ایرانی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی رابطه میان بکارگیری راهکارهای خواندن و درک متون توضیحی و استدلالی میان زبان آموزان در سطوح مختلف زبان

پایان‌نامه زبان آموزش انگلیسی تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی تاثیر تکنیک ضمیرنگاری بر توانایی درک مطلب شنیداری زبان آموزان ایرانی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت نوشتاری بر روی زبان آموزان ایرانی

پایان نامه آموزش زبان انگلیسی تأثیر ارایه ی چکیده به عنوان یک فعالیت پیش خوانی بر توانایی درک مطلب دانش آموزان سطح متوسط ایرانی